Alphabétiquement     [«   »]
προλιποῦς´ 1
Προμηθέα 2
Προμηθεῦ 14
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 83
Προμηθέως 1
προμηθέως 1
προοιμίοις 1
Fréquences     [«    »]
64 γὰρ
73 δὲ
51 πρὸς
83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
89 δ´
110 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ


Vers
[100]   ~σύθην δ´ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   αἰαῖ αἰαῖ, ~τῆς πολυτέκνου Τηθύος
[250]   δή σε Ζεὺς ἐπ´ αἰτιάμασιν—  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   αἰκίζεταί γε κοὐδαμῇ χαλᾷ κακῶν.
[150]   εἴ τι μὴ βλάπτῃ λόγῳ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν
[950]   τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἀλλ´ ἐκδιδάσκει πάνθ´ γηράσκων
[600]   κρύψῃς τοῦθ´ ὅπερ μέλλω παθεῖν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἀλλ´ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι
[500]   τι σεμνόν ἐστιν ξυναμπέχεις.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἄλλου λόγου μέμνησθε, τόνδε δ´
[900]   χρῄζεις, ταῦτ´ ἐπιγλωσσᾷ Διός.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ´
[950]   κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχθαίρω
[600]   Προμηθεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς θρηνῶν
[250]   νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχους´ ἐφήμεροι;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἀφ´ οὗ γε πολλὰς ἐκμαθήσονται
[600]   ὅστις ἐν φάραγγί ς´ ὤχμασεν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, Ἡφαίστου
[750]   σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ποτ´
[0]    ~ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ   ΔΕΣΜΩΤΗΣ ~(ΚΡΑΤΟΣ) Χθονὸς μὲν ἐς
[750]   πρόδειξον, αἵρεσίν τ´ ἐμοὶ δίδου.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   δίδωμ´· ἑλοῦ γάρ, πόνων
[750]   μοι προτείνων κέρδος εἶτ´ ἀποστέρει.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   δυοῖν λόγοιν σε θατέρῳ δωρήσομαι.
[700]   τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης.
[250]   Ὠκεανοῦ ~φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἔα· τί χρῆμα; καὶ σὺ
[350]   ~ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἐάν τις ἐν καιρῷ γε
[150]   πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀιστοῖ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   εἰ γάρ μ´ ὑπὸ γῆν
[1000]   ~πιθοῦ· σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   εἰδότι τοί μοι τάσδ´ ἀγγελίας
[250]   ἄθλου δ´ ἔκλυσιν ζήτει τινά.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα
[350]   εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ´ εἶναι τόδε.
[750]   τὸν λύσοντα· τοῦτο γὰρ ποθῶ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἐπεὶ προθυμεῖσθ´, οὐκ ἐναντιώσομαι ~τὸ
[600]   προκήδου μᾶσσον ὧν ἐμοὶ γλυκύ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἐπεὶ προθυμῇ, χρὴ λέγειν· ἄκουε
[300]   ὅτι ~γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ζηλῶ ς´ ὁθούνεκ´ ἐκτὸς αἰτίας
[750]   τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   δυσπετῶν ἂν τοὺς ἐμοὺς
[150]   ~τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   μὴν ἔτ´ ἐμοῦ, καίπερ
[900]   ὁρῶ ~μῆτιν ὅπα φύγοιμ´ ἄν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   μὴν ἔτι Ζεύς, καίπερ
[750]   πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται θρόνων;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τέξεταί γε παῖδα φέρτερον
[750]   ποτ´ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ἥδοι´ ἄν, οἶμαι, τήνδ´ ἰδοῦσα
[200]   τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   θνητούς γ´ ἔπαυσα μὴ προδέρκεσθαι
[750]   ἥδ´ οὐκέτ´ εὐξύμβλητος χρησμῳδία.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐκμαθεῖν ζήτει
[1050]   δίκτυον ἄτης ~ἐμπλεχθήσεσθ´ ὑπ´ ἀνοίας.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύθῳ
[950]   ἔοικας οὐδὲν ὧν χρῄζει πατήρ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   καὶ μὴν ὀφείλων γ´ ἂν
[200]   ~ἔχρῃζον εἰσιδοῦσά τ´ ἠλγύνθην κέαρ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν
[900]   προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   καὶ τῶνδέ γ´ ἕξει δυσλοφωτέρους
[600]   πόροις ἂν τήνδε δωρειὰν ἐμοί;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   λέγ´ ἥντιν´ αἰτεῖ· πᾶν γὰρ
[600]   ~θρόει, φράζε τᾷ δυσπλάνῳ παρθένῳ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ
[350]   οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   μὴ γάρ σε θρῆνος οὑμὸς
[400]   ἁγνορύτων ποταμῶν ~στένουσιν ἄλγος οἰκτρόν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ´
[500]   τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ´ Ἐρινύες.
[350]   ~ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκέ με.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   μόχθον περισσὸν κουφόνουν τ´ εὐηθίαν.
[950]   ἐγὼ μεμηνότ´ οὐ σμικρὰν νόσον.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   νοσοῖμ´ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς
[900]   σοι τοῦδ´ ἔτ´ ἀλγίω πόροι.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   δ´ οὖν ποείτω· πάντα
[150]   κέαρ ~ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οἶδ´ ὅτι τραχὺς καὶ παρ´
[950]   ἐκερτόμησας δῆθεν ὥστε παῖδά με.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οὐ γὰρ σὺ παῖς τε
[750]   ἔστιν αὐτῷ τῆσδ´ ἀποστροφὴ τύχης;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ´ ἂν
[500]   ~λυθέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά πω
[250]   ἔστιν ἄθλου τέρμα σοι προκείμενον;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οὐκ ἄλλο γ´ οὐδέν, πλὴν
[500]   τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσθενέστερος;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οὔκουν ἂν ἐκφύγοι γε τὴν
[950]   πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών.
[1000]   τὰς παρούσας πημονὰς ὀρθῶς φρονεῖν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ὀχλεῖς μάτην με κῦμ´ ὅπως
[750]   πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληθήσεται;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων.
[250]   μέγ´ ὠφέλημα τοῦτ´ ἐδωρήσω βροτοῖς.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ
[650]   μοῖρα, ~πέφρικ´ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν Ἰοῦς.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   πρῴ γε στενάζεις καὶ φόβου
[550]   κλύεις φθέγμα τᾶς βούκερω παρθένου;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   πῶς δ´ οὐ κλύω τῆς
[950]   σύ γ´ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν
[900]   οἱ προσκυνοῦντες τὴν Ἀδράστειαν σοφοί.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   σέβου, προσεύχου, θῶπτε τὸν κρατοῦντ´
[950]   ~Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλθακίζεται.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως
[600]   δ´ ἄθλων σοῦ διδαχθήτω πάρα.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   σὸν ἔργον, Ἰοῖ, ταῖσδ´ ὑπουργῆσαι
[350]   σή, Προμηθεῦ, συμφορὰ διδάσκαλος.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   στέλλου, κομίζου, σῷζε τὸν παρόντα
[700]   ἰώ μοί μοι· ἕ.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   σὺ δ´ αὖ κέκραγας κἀναμυχθίζῃ·
[350]   ζάλης, ~καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   σὺ δ´ οὐκ ἄπειρος, οὐδ´
[450]   ἔχεις ~εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τὰ λοιπά μου κλύουσα θαυμάσῃ
[300]   ὥστε τῶνδέ ς´ ἐκλῦσαι πόνων.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τὰ μέν ς´ ἐπαινῶ κοὐδαμῇ
[700]   ~τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασθαι τορῶς.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασθ´
[950]   ~ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς καθώρμισας.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν
[900]   οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ´ ἐκρίπτων ἔπη;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τί δ´ ἂν φοβοίμην
[750]   βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τί δ´ ὅντιν´; οὐ γὰρ
[600]   τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τὸ μὴ μαθεῖν σοι κρεῖσσον
[800]   πρὶν ᾐτούμεσθα· μέμνησαι δέ που.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ´
[600]   ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας μόνον.
[500]   πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τοῦτ´ οὐκέτ´ ἂν πύθοιο, μηδὲ
[350]   τῷ νέον θακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τούτου φυλάσσου μή ποτ´ ἀχθεσθῇ
[750]   ´μὸς παῖς ς´ ἀπαλλάξει κακῶν;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ´
[250]   ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα.
[750]   λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   τῶν σῶν τιν´ αὐτὸν ἐγγόνων
[600]   μὴ οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   φθόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ´
[950]   χλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασιν.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς
[50]   ~ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ´ ἐκκυλισθήσῃ τέχνης.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι
[950]   οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶς.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ὤμοι. ~(ΕΡΜΗΣ) ὤμοι· τόδε Ζεὺς
[950]   εἴ σοι ταῦτ´ ἀρωγὰ φαίνεται.  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται
[750]   ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς;  ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)   ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδε γαθεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006