Alphabétiquement     [«   »]
ὤπασεν 1
ὦπται 1
ὠροθύνετο 1
ὡς 31
ὥς 2
ὥσπερ 1
ὥστ´ 1
Fréquences     [«    »]
30 μὴ
31 οὐκ
29 τ´
31 ὡς
32 τὸν
34 ἂν
34 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

ὡς


Vers
[0]   σφε δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην,  ~ὡς   ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα
[700]   τοὺς ἐμοὺς λόγους ~θυμῷ βάλ´,  ὡς   ἂν τέρματ´ ἐκμάθῃς ὁδοῦ. ~πρῶτον
[650]   ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός,  ~ὡς   ἂν τὸ Δῖον ὄμμα λωφήσῃ
[0]   τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ  ὡς   ἁπλῷ λόγῳ ~τῶν νῦν παρόντων
[250]   ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι ~ἥμαρτες;  ὡς   δ´ ἥμαρτες οὔτ´ ἐμοὶ λέγειν
[800]   τάδ´ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενός,  ~ὡς   δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου.
[1000]   ὅπως παρηγορῶν. ~εἰσελθέτω σε μήποθ´  ὡς   ἐγὼ Διὸς ~γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους
[500]   πέρα, ~σαυτοῦ δ´ ἀκήδει δυστυχοῦντος·  ὡς   ἐγὼ ~εὔελπίς εἰμι τῶνδέ ς´
[1050]   ~αἰθὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, ~ἐσορᾷς  ὡς   ἔκδικα πάσχω.
[250]   σοί. ~γνώσῃ δὲ τάδ´  ὡς   ἔτυμ´, οὐδὲ μάτην ~χαριτογλωσσεῖν ἔνι
[200]   μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον,  ~ὡς   Ζεὺς ἀνάσσοι δῆθεν, οἱ δὲ
[200]   δῆθεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν ~σπεύδοντες,  ὡς   Ζεὺς μήποτ´ ἄρξειεν θεῶν, ~ἐνταῦθ´
[1050]   ~μέμψησθε τύχην, μηδέ ποτ´ εἴπηθ´  ~ὡς   Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον ~πῆμ´
[950]   φρονήματος πλέως ~ὁ μῦθός ἐστιν,  ὡς   θεῶν ὑπηρέτου. ~νέον νέοι κρατεῖτε
[50]   μὴ ´πίπλησσέ μοι. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ) στείχωμεν·  ὡς   κώλοισιν ἀμφίβληστρ´ ἔχει. ~(ΚΡΑΤΟΣ) ἐνταῦθα
[250]   βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας ~ἀκούσαθ´,  ὡς   μάθητε διὰ τέλους τὸ πᾶν.
[650]   κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς ~θεοπρόπους ἴαλλεν,  ὡς   μάθοι τί χρὴ ~δρῶντ´
[50]   οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν,  ~ὡς   μή ς´ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ;
[150]   ἧκεν, ~δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας,  ~ὡς   μήτε θεὸς μήτε τις ἄλλος
[1000]   λιταῖς ~ἐμαῖς· δακὼν δὲ στόμιον  ὡς   νεοζυγὴς ~πῶλος βιάζῃ καὶ πρὸς
[1000]   Ταρτάρου βάθη. ~πρὸς ταῦτα βούλευ´·  ὡς   ὅδ´ οὐ πεπλασμένος ~ὁ κόμπος,
[650]   φρένες διάστροφοι ~ἦσαν, κεραστὶς δ´,  ὡς   ὁρᾶτ´, ὀξυστόμῳ ~μύωπι χρισθεῖς´ ἐμμανεῖ
[200]   ~τὸ μέλλον κρανοῖτο προυτεθεσπίκει,  ~ὡς   οὐ κατ´ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς
[50]   ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας·  ~ὡς   οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς.
[300]   δυστυχῶ, τοῦδ´ εἵνεκα ~θέλοιμ´ ἂν  ὡς   πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. ~(ΩΚΕΑΝΟΣ) οὐ
[100]   πεπρωμένην δὲ χρὴ ~αἶσαν φέρειν  ὡς   ῥᾷστα, γιγνώσκονθ´ ὅτι ~τὸ τῆς
[600]   τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός.  ~ὡς   τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασθαι τύχας ~ἐνταῦθ´, ὅπου
[350]   ὀμμάτων δ´ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας,  ~ὡς   τὴν Διὸς τυραννίδ´ ἐκπέρσων βίᾳ·
[850]   τόδ´ ἐβάστασε καὶ γλώσσᾳ ~διεμυθολόγησεν,  ~ὡς   τὸ κηδεῦσαι καθ´ ἑαυτὸν ἀριστεύει
[750]   ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς; ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  ὡς   τοίνυν ὄντων τῶνδε γαθεῖν σοι
[250]   συμπράσσειν· ~οὐ γάρ ποτ´ ἐρεῖς  ὡς   Ὠκεανοῦ ~φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006