Alphabétiquement     [«   »]
γυμνάζεται 1
γυναικομίμοις 1
γυνὴ 1
δ´ 89
δᾶ 1
δαίμονες 2
δαίμοσιν 3
Fréquences     [«    »]
64 γὰρ
73 δὲ
83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
89 δ´
110 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

δ´


Vers
[900]   Διός. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἅπερ τελεῖται, πρὸς  δ´   βούλομαι λέγω. ~(ΧΟΡΟΣ) καὶ
[1000]   κρύψει δέμας ~τὸ σόν, πετραία  δ´   ἀγκάλη σε βαστάσει. ~μακρὸν δὲ
[750]   νύκτερος μήνη ποτέ. ~πέλας  δ´   ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, ~δρακοντόμαλλοι
[600]   τὰς πολυφθόρους τύχας· ~τὰ λοιπὰ  δ´   ἄθλων σοῦ διδαχθήτω πάρα. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)
[400]   κλύδων ~ξυμπίτνων, στένει βυθός, ~κελαινὸς  δ´   Ἄιδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, ~παγαί
[150]   τις ἄλλος ~τοῖσδ´ ἐγεγήθει. ~νῦν  δ´   αἰθέριον κίνυγμ´ τάλας ~ἐχθροῖς
[1050]   ἄλληλα ~στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα· ~ξυντετάρακται  δ´   αἰθὴρ πόντῳ. ~τοιάδ´ ἐπ´ ἐμοὶ
[500]   μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα, ~σαυτοῦ  δ´   ἀκήδει δυστυχοῦντος· ὡς ἐγὼ ~εὔελπίς
[800]   σοι τοῦτο φρούριον λέγω. ~ἄλλην  δ´   ἄκουσον δυσχερῆ θεωρίαν· ~ὀξυστόμους γὰρ
[300]   εἴκεις κακοῖς, ~πρὸς τοῖς παροῦσι  δ´   ἄλλα προσλαβεῖν θέλεις. ~οὔκουν ἔμοιγε
[150]   φρένας ἠρέθισε διάτορος φόβος· ~δέδια  δ´   ἀμφὶ σαῖς τύχαις, ~πᾷ ποτε
[800]   πορείας ἥδε τέρμ´ ἀκήκοεν. ~ὅπως  δ´   ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύουσά
[900]   τοιάδ´ ἐκρίπτων ἔπη; ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τί  δ´   ἂν φοβοίμην θανεῖν οὐ
[650]   λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. ~ἧκον  δ´   ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους ~χρησμοὺς ἀσήμους δυσκρίτως
[0]   βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. ~πάντως  δ´   ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν·
[500]   καμφθεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω· ~τέχνη  δ´   ἀνάγκης ἀσθενεστέρα μακρῷ. ~(ΧΟΡΟΣ) τίς
[1050]   στρόμβοι δὲ κόνιν ~εἱλίσσουσιν· σκιρτᾷ  δ´   ἀνέμων ~πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα
[850]   πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χθόνα· ~πέμπτη  δ´   ἀπ´ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις ~πάλιν
[350]   τᾶς οὐλομένας ~τύχας, Προμηθεῦ· ~δακρυσίστακτον  δ´   ἀπ´ ὄσσων ~ῥαδινῶν λειβομένα ῥέος
[100]   μου τὰν ~θεμερῶπιν αἰδῶ· ~σύθην  δ´   ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) αἰαῖ
[900]   ~θρόνων τ´ ἄιστον ἐκβαλεῖ· πατρὸς  δ´   ἀρὰ ~Κρόνου τότ´ ἤδη παντελῶς
[850]   καὶ φρενοπληγεῖς ~μανίαι θάλπους´, οἴστρου  δ´   ἄρδις ~χρίει μ´ ἄπυρος· ~κραδία
[150]   ποθ´, ὅταν ταύτῃ ῥαισθῇ· ~τὴν  δ´   ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν ~εἰς ἀρθμὸν
[0]   δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι· ~ἐγὼ  δ´   ἄτολμός εἰμι συγγενῆ θεὸν ~δῆσαι
[50]   ὕπερ στένω πόνων. ~(ΚΡΑΤΟΣ) σὺ  δ´   αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ´
[700]   μοι· ἕ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) σὺ  δ´   αὖ κέκραγας κἀναμυχθίζῃ· τί που
[650]   τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. ~ἀπροσδόκητος  δ´   αὐτὸν αἰφνίδιος μόρος ~τοῦ ζῆν
[300]   νιν· οὐ γὰρ εὐπιθής. ~πάπταινε  δ´   αὐτὸς μή τι πημανθῇς ὁδῷ.
[700]   σαυτὴν στεῖχ´ ἀνηρότους γύας· ~Σκύθας  δ´   ἀφίξῃ νομάδας, οἳ πλεκτὰς στέγας
[1000]   αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σθένει. ~σκέψαι  δ´,   ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισθῇς
[650]   μόρος ~τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ  δ´   ἐγὼ ~μάστιγι θείᾳ γῆν πρὸ
[800]   πλεῖστον ἐκλείψω λόγων, ~πρὸς αὐτὸ  δ´   εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. ~ἐπεὶ
[1000]   σφακέλῳ τ´ ~ἀγρίων ἀνέμων· χθόνα  δ´   ἐκ πυθμένων ~αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα
[1050]   δ´ ἠχὼ παραμυκᾶται ~βροντῆς, ἕλικες  δ´   ἐκλάμπουσι ~στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ
[250]   ἀλλὰ ταῦτα μὲν ~μεθῶμεν, ἄθλου  δ´   ἔκλυσιν ζήτει τινά. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἐλαφρὸν
[700]   μιγῆναι τάσδ´ ἐπέρριψεν πλάνας. ~πικροῦ  δ´   ἔκυρσας, κόρη, τῶν σῶν
[900]   θῶπτε τὸν κρατοῦντ´ ἀεί. ~ἐμοὶ  δ´   ἔλασσον Ζηνὸς μηδὲν μέλει.
[100]   κινάθισμα κλύω ~πέλας οἰωνῶν; αἰθὴρ  δ´   ἐλαφραῖς ~πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. ~πᾶν
[150]   πικραῖς ~δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, ~ἄγαν  δ´   ἐλευθεροστομεῖς. ~ἐμὰς δὲ φρένας ἠρέθισε
[50]   γηρύεται. ~(ΚΡΑΤΟΣ) σὺ μαλθακίζου, τὴν  δ´   ἐμὴν αὐθαδίαν ~ὀργῆς τε τραχυτῆτα
[750]   σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν  δ´   ἐμοὶ χάριν ~θέσθαι θέλησον, μηδ´
[100]   ὀχήσω. ~(ΧΟΡΟΣ) λεύσσω, Προμηθεῦ· φοβερὰ  δ´   ἐμοῖσιν ὄσσοις ~ὁμίχλα προσῇξε πλήρης
[350]   ~ἰπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο. ~κορυφαῖς  δ´   ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροκτυπεῖ ~Ἥφαιστος,
[200]   ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ´ ἰδεῖν· ~θνητοὺς  δ´   ἐν οἴκτῳ προθέμενος, τούτου τυχεῖν
[950]   ἐγὼ ~ἐχθροὺς ἴδοιμι· καὶ σὲ  δ´   ἐν τούτοις λέγω. ~(ΕΡΜΗΣ)
[450]   προσείλους ᾖσαν, οὐ ξυλουργίαν· ~κατώρυχες  δ´   ἔναιον ὥστ´ ἀήσυροι ~μύρμηκες ἄντρων
[650]   ἀσήμους δυσκρίτως τ´ εἰρημένους. ~τέλος  δ´   ἐναργὴς βάξις ἦλθεν Ἰνάχῳ ~σαφῶς
[700]   ὁδηγήσουσι καὶ μάλ´ ἀσμένως. ~ἰσθμὸν  δ´   ἐπ´ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις
[150]   ~τεοῖσι, δίχα γε Διός;  δ´   ἐπικότως ἀεὶ ~θέμενος ἄγναμπτον νόον
[100]   ~χάλυβος διῇξεν ἄντρων ~μυχόν, ἐκ  δ´   ἔπληξέ μου τὰν ~θεμερῶπιν αἰδῶ·
[850]   φεύγουσα συγγενῆ γάμον ~ἀνεψιῶν· οἱ  δ´   ἐπτοημένοι φρένας, ~κίρκοι πελειῶν οὐ
[700]   μέγας ~τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος  δ´   ἐπώνυμος ~κεκλήσεται. λιποῦσα δ´ Εὐρώπης
[1000]   μὲν ~πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰθὴρ  δ´   ~ἐρεθιζέσθω βροντῇ σφακέλῳ τ´ ~ἀγρίων
[650]   ~ἔτλην γεγωνεῖν νυκτίφοιτ´ ὀνείρατα. ~ὁ  δ´   ἔς τε Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης
[200]   οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. ~ἐγὼ  δ´   ἐτόλμης´· ἐξελυσάμην βροτοὺς ~τὸ μὴ
[700]   Βόσπορος δ´ ἐπώνυμος ~κεκλήσεται. λιποῦσα  δ´   Εὐρώπης πέδον ~ἤπειρον ἥξεις Ἀσιάδα.
[650]   ἐλαύνομαι. ~κλύεις τὰ πραχθέντ´· εἰ  δ´   ἔχεις εἰπεῖν τι ~λοιπὸν
[400]   τοῖς ~πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμάν. ~πρόπασα  δ´   ἤδη ~στονόεν λέλακε χώρα, ~μεγαλοσχήμονά
[600]   δή. ~(ΧΟΡΟΣ) μήπω γε· μοῖραν  δ´   ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. ~τὴν τῆσδε
[0]   του μορφὴν βροτῶν ~ὄψῃ, σταθευτὸς  δ´   ἡλίου φοίβῃ φλογὶ ~χροιᾶς ἀμείψεις
[250]   οὐχ ὁρᾷς ὅτι ~ἥμαρτες; ὡς  δ´   ἥμαρτες οὔτ´ ἐμοὶ λέγειν ~καθ´
[1000]   ~ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, ~κελαινόβρωτον  δ´   ἧπαρ ἐκθοινήσεται. ~τοιοῦδε μόχθου τέρμα
[350]   γαμφηλαῖσι συρίζων φόβον, ~ἐξ ὀμμάτων  δ´   ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, ~ὡς τὴν
[300]   τῶνδέ ς´ ἐκλῦσαι πόνων· ~σὺ  δ´   ἡσύχαζε μηδ´ ἄγαν λαβροστόμει. ~ἢ
[1050]   κοὐκέτι μύθῳ ~χθὼν σεσάλευται. ~βρυχία  δ´   ἠχὼ παραμυκᾶται ~βροντῆς, ἕλικες δ´
[450]   πῆμ´ ἀποσφαλεὶς φρενῶν ~πλάνῃ, κακὸς  δ´   ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον
[200]   κάμπτομαι, ~πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν  δ´   ἰδεῖν· ~θνητοὺς δ´ ἐν οἴκτῳ
[0]   ἄυπνος, οὐ κάμπτων γόνυ· ~πολλοὺς  δ´   ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς ~φθέγξῃ·
[600]   ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) φθόνος μὲν οὐδείς, σὰς  δ´   ὀκνῶ θράξαι φρένας. ~(ΙΩ) μή
[850]   δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει, ~τροχοδινεῖται  δ´   ὄμμαθ´ ἑλίγδην, ~ἔξω δὲ δρόμου
[750]   εἰ ῥητόν, φράσον. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τί  δ´   ὅντιν´; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσθαι
[900]   ~δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. ~ἐμοὶ  δ´   ὅτε μὲν ὁμαλὸς γάμος,
[950]   διπλᾶς ~ὁδούς, Προμηθεῦ, προσβάλῃς· ὁρᾷς  δ´   ὅτι ~Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ
[550]   τᾶς βούκερω παρθένου; ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) πῶς  δ´   οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης
[500]   ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἄλλου λόγου μέμνησθε, τόνδε  δ´   οὐδαμῶς ~καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος
[450]   ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. ~ἦν  δ´   οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέκμαρ
[750]   ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή· ~νῦν  δ´   οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον
[300]   ~γλώσσης, Προμηθεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται. ~σὺ  δ´   οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ´ εἴκεις κακοῖς,
[750]   τήνδ´ ἰδοῦσα συμφοράν. ~(ΙΩ) πῶς  δ´   οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς
[350]   κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) σὺ  δ´   οὐκ ἄπειρος, οὐδ´ ἐμοῦ διδασκάλου
[200]   τοῖς φίλοισι μὴ πεποιθέναι. ~ὃ  δ´   οὖν ἐρωτᾶτ´, αἰτίαν καθ´ ἥντινα
[900]   ἔτ´ ἀλγίω πόροι. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  δ´   οὖν ποείτω· πάντα προσδοκητά μοι.
[450]   ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. ~θαλασσόπλαγκτα  δ´   οὔτις ἄλλος ἀντ´ ἐμοῦ ~λινόπτερ´
[700]   γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ξένοις. ~ἥξεις  δ´   ὑβριστὴν ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον, ~ὃν
[1050]   ~πῆμ´ εἰσέβαλεν· μὴ δῆτ´, αὐταὶ  δ´   ~ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαι γὰρ ~κοὐκ
[800]   τι τοῦ πεφασμένου. ~τὰ λοιπὰ  δ´   ὑμῖν τῇδέ τ´ ἐς κοινὸν
[650]   καὶ συναίρεσθαι Κύπριν ~θέλει· σὺ  δ´,   παῖ, μὴ ´πολακτίσῃς λέχος
[300]   καὶ τύραννος ἐν θεοῖς. ~εἰ  δ´   ὧδε τραχεῖς καὶ τεθηγμένους λόγους
[650]   καὶ φρένες διάστροφοι ~ἦσαν, κεραστὶς  δ´,   ὡς ὁρᾶτ´, ὀξυστόμῳ ~μύωπι χρισθεῖς´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006