HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 68

  Chapitre 68

[1,68] LXVIII. 1. δὲ αὐτός τε ἰδὼν ἐπίσταμαι καὶ δέος οὐδὲν ἀποκωλύει με περὶ αὐτῶν γράφειν τοιάδε ἐστί· νεὼς ἐν Ῥώμῃ δείκνυται τῆς ἀγορᾶς οὐ πρόσω κατὰ τὴν ἐπὶ Καρίνας φέρουσαν ἐπίτομον ὁδὸν ὑπεροχῇ σκοτεινὸς ἱδρυμένος οὐ μέγας. λέγεται δὲ κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν ὑπ´ Ἐλαίας τὸ χωρίον. Ἐν δὲ τούτῳ κεῖνται τῶν Τρωικῶν θεῶν εἰκόνες, ἃς ἅπασιν ὁρᾶν θέμις, ἐπιγραφὴν ἔχουσαι δηλοῦσαν τοὺς Πενάτας. Δοκοῦσι γάρ μοι τοῦ θῆτα μήπω γράμματος εὑρημένου τῷ δέλτα δηλοῦν τὴν ἐκείνου δύναμιν οἱ παλαιοί. 2. Εἰσὶ δὲ νεανίαι δύο καθήμενοι δόρατα διειληφότες, τῆς παλαιᾶς ἔργα τέχνης. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐν ἱεροῖς ἀρχαίοις εἴδωλα τῶν θεῶν τούτων ἐθεασάμεθα, καὶ ἐν ἅπασι νεανίσκοι δύο στρατιωτικὰ σχήματα ἔχοντες φαίνονται. Ὁρᾶν μὲν δὴ ταῦτα ἔξεστιν, ἀκούειν δὲ καὶ γράφειν ὑπὲρ αὐτῶν, Καλλίστρατός τε περὶ Σαμοθρᾴκης συνταξάμενος ἱστορεῖ καὶ Σάτυρος τοὺς ἀρχαίους μύθους συναγαγὼν καὶ ἄλλοι συχνοί, παλαιότατος δὲ ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ποιητὴς Ἀρκτῖνος. 3. Λέγουσι γοῦν ὧδε· Χρύσην τὴν Πάλλαντος θυγατέρα γημαμένην Δαρδάνῳ φερνὰς ἐπενέγκασθαι δωρεὰς Ἀθηνᾶς τά τε Παλλάδια καὶ τὰ ἱερὰ τῶν μεγάλων θεῶν διδαχθεῖσαν αὐτῶν τὰς τελετάς. Ἐπειδὴ δὲ τὴν ἐπομβρίαν φεύγοντες Ἀρκάδες Πελοπόννησον μὲν ἐξέλιπον, ἐν δὲ τῇ Θρᾳκίᾳ νήσῳ τοὺς βίους ἱδρύσαντο, κατασκευάσαι τὸν Δάρδανον ἐνταῦθα τῶν θεῶν τούτων ἱερὸν ἀρρήτους τοῖς ἄλλοις ποιοῦντα τὰς ἰδίους αὐτῶν ὀνομασίας καὶ τὰς τελετὰς αὐτοῖς τὰς καὶ εἰς τόδε χρόνου γινομένας ὑπὸ Σαμοθρᾴκων ἐπιτελεῖν. 4. Ὡς δὲ μετῆγε τοῦ λεὼ τὴν πλείω μοῖραν εἰς τὴν Ἀσίαν τὰ μὲν ἱερὰ τῶν θεῶν καὶ τὰς τελετὰς τοῖς ὑπομείνασιν ἐν τῇ νήσῳ καταλιπεῖν· τὰ δὲ Παλλάδια καὶ τὰς τῶν θεῶν εἰκόνας κατασκευασάμενον ἀγαγέσθαι μετ´ αὐτοῦ. διαμαντευόμενον δὲ περὶ τῆς οἰκήσεως τά τε ἄλλα μαθεῖν καὶ περὶ τῶν ἱερῶν τῆς φυλακῆς τόνδε τὸν χρησμὸν λαβεῖν· Εἰς πόλιν ἣν κτίζῃσθα θεοῖς σέβας ἄφθιτον αἰεὶ θεῖναι, καὶ φυλακαῖς τε σέβειν θυσίαις τε χοροῖς τε. Ἔστ´ ἂν γὰρ τάδε σεμνὰ καθ´ ὑμετέρην χθόνα μίμνῃ δῶρα Διὸς κούρης ἀλόχῳ σέθεν, δὲ πόλις σοι ἔσται ἀπόρθητος τὸν ἀεὶ χρόνον ἤματα πάντα. [1,68] LXVIII. 1. Mais les choses que je connais pour les avoir vues et pour lesquelles aucun scrupule ne m'interdit d'écrire sont celle-ci. On vous montre à Rome un temple construit pas loin du forum dans une ruelle qui mène aux Carènes; c'est un petit sanctuaire obscurci par la taille des bâtiments voisins. L'endroit s'appelle en langue indigène Velia. Dans ce temple il y a des images des dieux de Troie qu'il est permis à tous de voir, avec une inscription les désignant comme les Pénates. Il me semble en effet que la lettre thêta n’ayant pas encore été découverte, les anciens l’exprimaient par delta 2. Ce sont deux jeunes gens assis tenant des lances, et ce sont des oeuvres de facture antique. Nous avons vu aussi beaucoup d'autres statues de ces dieux dans des temples anciens et dans tous elles représentent deux jeunes gens en tenue militaire. Il est permis de les voir, et il est aussi permis d’écouter et d’écrire à leur sujet ce que raconte Callistratos, l'auteur de l'histoire de Samothrace, et aussi Satyros, qui a compilé les légendes anciennes, et beaucoup d'autres, parmi lesquels le poète Arctinos le plus ancien que nous connaissons. 3. Ce qui suit est donc l'exposé qu'ils donnent. Chrysè, fille de Pallas, lors de mon mariage avec Dardanos, apporta comme dot les cadeaux d'Athéna, c.-à-d., les Palladia et les symboles sacrés des Grands Dieux : elle avait été initiée à leurs mystères. Quand les Arcadiens, fuyant le déluge, quittèrent le Péloponnèse et établirent leur demeure dans l’île de Thrace, Dardanos y construisit un temple à ces dieux, dont il garda secret pour tous les autres les noms particuliers, et exécuta en leur honneur les mystères qui sont observés jusqu’à ce jour par le habitants de Samothrace. 4. Puis, quand il conduisit la plus grande partie de son peuple en Asie, il laissa les rites et les mystères sacrés des dieux à ceux qui restaient dans l’île, mais il rangea et emporta avec lui les Palladia et les images des dieux. Et consultant l'oracle sur l'endroit où il devrait s’installer, entre autres choses qu’il apprit, il reçut cette réponse concernant la garde des objets sacrés: "Dans la cité que tu vas fonder, vénère à jamais les dieux ancestraux; garde-les, fais leur des sacrifices, adore-les avec des chœurs. Tant que ces choses saintes demeureront dans votre terre, cadeaux de la fille de Zeus accordés à ton épouse, ta cité vivra éternellement en sécurité."


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005