Alphabétiquement     [«   »]
γινομένων 1
γίνωνται 1
δ 31
δὲ 50
δεῖ 5
δεκτικόν 1
δεκτικοῦ 1
Fréquences     [«    »]
37 ἐν
48 τὴν
45 τῶν
50 δὲ
68 τὸ
89 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Opuscules. De la jeunesse et de la vieillesse, de la vie et de la mort (texte complet)

δὲ


Chapitre
[5]   σβέσιν͵ (τὴν μὲν γήρᾳ͵ τὴν  δὲ   βίαιον͵ συμβαίνει δ΄ ἀμφοτέρας διὰ
[3]   καρδία γίνεται πρῶτον· τοῦτο  δὲ   δῆλον ἐξ ὧν ἐν τοῖς
[1]   ἐκ τῆς γῆς λαμβάνει͵ τὰ  δὲ   δι΄ αὑτῶν. ~Τριῶν δὲ μερῶν
[5]   (τὸ μὲν γὰρ μαραίνεται͵ τὸ  δὲ   διαμένει πλείω χρόνον) εἴρηται ἐν
[1]   ὄπισθεν δὲ τὸ ἀντικείμενον) ἔτι  δὲ   διῃρημένου τοῦ σώματος τῶν ζώντων
[3]   χελῶναι τῆς καρδίας ἀφῃρημένης. ~Ἔτι  δὲ   ἐπί τε τῶν φυτῶν δῆλον
[1]   ζῷον ἀδύνατον μὴ ζῆν·  δὲ   ζῇ͵ ταύτῃ ζῷον ὑπάρχειν οὐκ
[1]   καλεῖν͵ ἀφείσθω τὰ νῦν· ὅσα  δὲ   ζῷα λέγεται καὶ ζῆν͵ ἐν
[6]   ῥίζαι ψύχωνται τῶν φυτῶν. Τῶν  δὲ   ζῴων ἐπεὶ τὰ μέν ἐστιν
[1]   πρὸς τὸ περιέχον ὅλον͵ κάτω  δὲ   καθ΄ τὸ περίττωμα ἀφίησι
[3]   ὄζος τοῦ κλάδου͵ ἅμα  δὲ   καὶ μέσον͵ ὥστε τοῦτο
[1]   καὶ θανάτου λεκτέον νῦν· ἅμα  δὲ   καὶ περὶ ἀναπνοῆς ἀναγκαῖον ἴσως
[4]   ζῶντα μὲν φαίνεται θερμά͵ τελευτῶντα  δὲ   καὶ στερισκόμενα τοῦ ζῆν τοὐναντίον.
[2]   μίαν͵ δυνάμει δὲ πλείους͵ ὁμοίως  δὲ   καὶ τὴν αἰσθητικήν· φαίνεται γὰρ
[2]   τὸ τῶν ἐντόμων γένος. Ἀνάγκη  δὲ   καὶ τὴν θρεπτικὴν ψυχὴν ἐνεργείᾳ
[3]   κοιλίας͵ περὶ τὴν τροφήν͵  δὲ   καρδία κυριωτάτη͵ καὶ τὸ τέλος
[3]   τῇ καρδίᾳ γίνεσθαι πρῶτον.  δὲ   καρδία ὅτι ἐστὶν ἀρχή͵ τῶν
[2]   τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον͵ διήρθρωται  δὲ   μᾶλλον ἑτέροις ἑτέρων. Ὅσα δ΄
[5]   τὴν πέψιν κωλύει τρέφεσθαι· ὁτὲ  δὲ   μαραίνεσθαι συμβαίνει͵ πλείονος ἀθροιζομένου θερμοῦ
[2]   τὰ δὲ δι΄ αὑτῶν. ~Τριῶν  δὲ   μερῶν ὄντων εἰς διαιρεῖται
[1]   καὶ Ζωῆς καὶ Θανάτου. ~(Περὶ  δὲ   νεότητος καὶ γήρως καὶ περὶ
[6]   ἀνθρώποις τὸ πρῶτον προσενεγκαμένοις͵ αἱ  δὲ   νηστεῖαι θερμαίνουσι καὶ δίψας ποιοῦσιν·
[6]   εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασιν. ~Ἐπεὶ  δὲ   πᾶν ζῶν ἔχει ψυχήν͵ αὕτη
[5]   πνιγεῖ συνεχῶς͵ ἀποσβέννυνται ταχέως· ἂν  δὲ   παρ΄ ἄλληλά τις ποιῇ πυκνὰ
[1]   καὶ τὸ μὴ ζῆν. Ἐπεὶ  δὲ   περὶ ψυχῆς ἐν ἑτέροις διώρισται͵
[2]   τοῖς ἔχουσιν εἶναι μίαν͵ δυνάμει  δὲ   πλείους͵ ὁμοίως δὲ καὶ τὴν
[2]   ἐνεργείᾳ μὲν ἔχει ἕν͵ δυνάμει  δὲ   πλείω· τὸν αὐτὸν γὰρ συνέστηκε
[2]   συμβαῖνον· καὶ τῶν μὴ ἐντόμων  δὲ   πολλὰ διαιρούμενα δύναται ζῆν διὰ
[5]   φλὸξ πρὶν ἐπελθεῖν ἑτέραν͵ τὸ  δὲ   πῦρ ἀεὶ διατελεῖ γινόμενον καὶ
[6]   τοῦ θερμοῦ ἰσχύς͵ ἂν  δὲ   συμβαίνῃ καύματα καὶ μὴ δύνηται
[4]   ἐν τῷ ἀνάλογον μορίῳ. Πάντα  δὲ   τὰ μόρια καὶ πᾶν τὸ
[4]   ἀναίμων ἐν τῷ ἀνάλογον͵ ἐν  δὲ   τῇ καρδίᾳ τῶν ἐναίμων. Ἀνάγκη
[4]   τὸ χρώμενον δεῖ διαφέρειν (ὥσπερ  δὲ   τὴν δύναμιν͵ οὕτως͵ ἂν ἐνδέχηται͵
[5]   μάρανσίν τε καὶ σβέσιν. Καλοῦμεν  δὲ   τὴν μὲν ὑφ΄ αὑτοῦ μάρανσιν͵
[4]   τὸ κάλλιστον· ἐν τῷ μέσῳ  δὲ   τῆς οὐσίας τῆς ἀρχῆς οὔσης
[1]   ἐστιν ἡμῖν αἴσθησις͵ ὄπισθεν  δὲ   τὸ ἀντικείμενον) ἔτι δὲ διῃρημένου
[4]   θερμῷ τὴν τροφὴν πάντα͵ μάλιστα  δὲ   τὸ κυριώτατον. Διὸ τῶν μὲν
[6]   ἂν λάβῃ τὴν πέψιν. Ἐὰν  δὲ   τὸ περιέχον ὑπερβάλλῃ ψυχρότητι διὰ
[2]   ζῆν διὰ τὸ θρεπτικόν. Τὸ  δὲ   τοιοῦτον μόριον ἐνεργείᾳ μὲν ἔχει
[2]   τῶν ζῴων καλεῖται στῆθος͵ ἐν  δὲ   τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον͵ διήρθρωται
[4]   τῆς αὐξητικῆς καὶ θρεπτικῆς· ~κατὰ  δὲ   τὸν λόγον͵ ὅτι τὴν φύσιν
[2]   τὰ μὲν τοῦ ληψομένου τὰ  δὲ   τοῦ δεξομένου τὴν τροφήν͵ τὰ
[2]   τὸ περίττωμα προΐεται͵ τρίτου  δὲ   τοῦ μέσου τούτων͵ τοῦτο ἐν
[5]   ἐν τῇ ἀρχῇ κατάψυξιν. Παράδειγμα  δὲ   τούτου λαβεῖν ἔστι τὸ συμβαῖνον
[3]   πρὸς τὸν ἄνω τόπον. Χωρὶς  δὲ   τούτων͵ εἰ τὸ ζῆν ἐν
[6]   τὰ δὲ τῷ ἀέρι. Τίνα  δὲ   τρόπον καὶ πῶς͵ λεκτέον ἐπιστήσασι
[6]   ἀὴρ ἀεὶ θερμαίνεται͵ τῆς  δὲ   τροφῆς εἰσιούσης καταψύχεται κινούμενος͵ ἕως
[6]   τὰ μὲν τῷ ὕδατι τὰ  δὲ   τῷ ἀέρι. Τίνα δὲ τρόπον
[3]   τῶν αἰσθητηρίων κοινὸν αἰσθητήριον. Δύο  δὲ   φανερῶς ἐνταῦθα συντεινούσας ὁρῶμεν͵ τήν
[1]   τοῖς δ΄ ἄλλοις μεταξύ· τοῖς  δὲ   φυτοῖς ἀκινήτοις οὖσι καὶ λαμβάνουσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/11/2009