Alphabétiquement     [«   »]
δαμῆναι 1
Δαναοὶ 1
Δαναῶν 1
δὲ 47
δέ 13
δεδαϊγμένοι 1
δεδαϊγμένον 2
Fréquences     [«    »]
22 ἐνὶ
33 μὲν
38 τε
47 δὲ
72 καὶ
98 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XIX

δὲ


Chant, vers
[19, 0-49]   ἐπιεικὲς ~ἔργ᾽ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ  δὲ   βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι. ~νῦν δ᾽
[19, 250-299]   ἐνὶ νηυσὶν ~ἐς Φθίην, δαίσειν  δὲ   γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι. ~τώ σ᾽
[19, 250-299]   μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν  δὲ   γυναῖκας, ~ἵππους δ᾽ εἰς ἀγέλην
[19, 300-349]   ~ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ  δὲ   δὴ ἄλλοι ~οἴχονται μετὰ δεῖπνον,
[19, 100-149]   αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί. ~τὸν  δὲ   δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη· ~ψευστήσεις,
[19, 0-49]   δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. ~τὼ  δὲ   δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε
[19, 150-199]   καὶ δεῖπνον ἄνωχθι ~ὅπλεσθαι· τὰ  δὲ   δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~οἰσέτω
[19, 200-249]   ἔπειθ᾽ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο  δὲ   ἔργον· ~ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης
[19, 250-299]   χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. ~Ἀτρεΐδης  δὲ   ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, ~ἥ οἱ
[19, 150-199]   πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες ~ἀνδρῶν, ἐν  δὲ   θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν. ~ἀλλὰ
[19, 250-299]   ἂν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~ἵστατο· Ταλθύβιος  δὲ   θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν ~κάπρον ἔχων
[19, 100-149]   ἀπερείσι᾽ ἄποινα· ~ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμον  δὲ   καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. ~δῶρα
[19, 100-149]   ~ἐκ δ᾽ ἄγαγε πρὸ φόως  δὲ   καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα, ~Ἀλκμήνης δ᾽
[19, 400-449]   καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε. ~νῶϊ  δὲ   καί κεν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο
[19, 50-99]   ~μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος. ~τοῖσι  δὲ   καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
[19, 350-399]   καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες ~ζεύγνυον· ἀμφὶ  δὲ   καλὰ λέπαδν᾽ ἕσαν, ἐν δὲ
[19, 50-99]   ἀλλ᾽ ἄγε θᾶσσον ~ὄτρυνον πόλεμον  δὲ   κάρη κομόωντας Ἀχαιούς, ~ὄφρ᾽ ἔτι
[19, 350-399]   ἐφ᾽ ἵπποιιν ἀνόρουσεν ~Αὐτομέδων· ὄπιθεν  δὲ   κορυσσάμενος βῆ Ἀχιλλεὺς ~τεύχεσι παμφαίνων
[19, 350-399]   χθὼν ~χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς· ὑπὸ  δὲ   κτύπος ὄρνυτο ποσσὶν ~ἀνδρῶν· ἐν
[19, 200-249]   φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη, ~αἴθωνας  δὲ   λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους·
[19, 50-99]   τις ἀκούσαι ~ἢ εἴποι; βλάβεται  δὲ   λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. ~Πηλεΐδῃ
[19, 350-399]   ὀπίσσω ~κολλητὸν ποτὶ δίφρον.  δὲ   μάστιγα φαεινὴν ~χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν
[19, 0-49]   ἴσαν, οὕνεκ᾽ Ἀχιλλεὺς ~ἐξεφάνη, δηρὸν  δὲ   μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. ~τὼ δὲ
[19, 400-449]   φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν. ~τὸν  δὲ   μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς
[19, 350-399]   κτύπος ὄρνυτο ποσσὶν ~ἀνδρῶν· ἐν  δὲ   μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς. ~τοῦ
[19, 50-99]   γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά· ~κὰδ  δὲ   μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες.
[19, 100-149]   τ᾽ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν  δὲ   μνησώμεθα χάρμης ~αἶψα μάλ᾽ οὐ
[19, 100-149]   στήθεσσιν ἀνώγει. ~σήμερον ἄνδρα φόως  δὲ   μογοστόκος Εἰλείθυια ~ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι
[19, 250-299]   ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, ~δῶρα  δὲ   Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, ~βὰν δ᾽
[19, 300-349]   Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην  δὲ   νέεσθαι, ~ὡς ἄν μοι τὸν
[19, 0-49]   χαλκοτύπους ὠτειλὰς ~εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι  δὲ   νεκρόν, ~ἐκ δ᾽ αἰὼν πέφαται,
[19, 350-399]   ~αἴγλη δ᾽ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε  δὲ   πᾶσα περὶ χθὼν ~χαλκοῦ ὑπὸ
[19, 0-49]   θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. ~εὗρε  δὲ   Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱὸν
[19, 350-399]   δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽ ἄειρε  δὲ   ποιμένα λαῶν. ~ἐκ δ᾽ ἄρα
[19, 250-299]   ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς ~ἔκτεινεν, πέρσεν  δὲ   πόλιν θείοιο Μύνητος, ~κλαίειν, ἀλλά
[19, 100-149]   ~ἀλλ᾽ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα  δὲ   πολλὸν ἀάσθη. ~Ἥρη δ᾽ ἀΐξασα
[19, 350-399]   λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ᾽ ἵκοιτο· ~αὐτὴ  δὲ   πρὸς πατρὸς ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ
[19, 150-199]   ἀνδρῶν τε γυναικῶν· ~καὶ  δὲ   σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν
[19, 300-349]   πύθηται. ~ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ  δὲ   στενάχοντο γέροντες, ~μνησάμενοι τὰ ἕκαστος
[19, 300-349]   αἰεί. ~ὣς ἔφατο κλαίουσ᾽ ἐπὶ  δὲ   στενάχοντο γυναῖκες ~Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν
[19, 200-249]   ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον. ~χρυσοῦ  δὲ   στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
[19, 300-349]   ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα. ~νῦν  δὲ   σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ
[19, 350-399]   αἰθέρ᾽ ἵκανε ~καλοῦ δαιδαλέου· περὶ  δὲ   τρυφάλειαν ἀείρας ~κρατὶ θέτο βριαρήν·
[19, 150-199]   πάντες Ἀχαιοὶ ~ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ  δὲ   φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς. ~ὀμνυέτω δέ
[19, 400-449]   ἄφαρ δ᾽ ἤμυσε καρήατι· πᾶσα  δὲ   χαίτη ~ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν
[19, 350-399]   δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἕσαν, ἐν  δὲ   χαλινοὺς ~γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ᾽
[19, 0-49]   ~ἐκ δ᾽ αἰὼν πέφαται, κατὰ  δὲ   χρόα πάντα σαπήῃ. ~τὸν δ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2006