HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


3  =  451 formes différentes pour 1353 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἀγαθὰ
3 ἀγαπητῶς
3 ἄγοντα
3 ἀγροὺς
3 ἄγων
3 ἀγωνισαμένοις
3 ἀδελφὸν
3 ἀθρόοι
3 Αἰβούτιον
3 Αἰβούτιος
3 αἰεὶ
3 Αἰκανῶν
3 αἴτιον
3 ἀλλοτρίων
3 ἁλόντας
3 ἁμαρτίας
3 ἀμφότερα
3 ἀμφότεροι
3 ἀνὰ
3 ἀναγκαίας
3 ἀναγκαῖον
3 ἀναγκαίων
3 ἀνάγκη
3 ἀναλαβὼν
3 ἀνελεῖν
3 ἄνευ
3 ἀντ´
3 ἀντίπαλον
3 ἀντιπάλων
3 ἄξια
3 ἀξιουμένων
3 ἀξίως
3 ἀξίωσιν
3 ἀπάγειν
3 ἁπάσαις
3 ἅπερ
3 ἀπεφήνατο
3 ἀπιέναι
3 ἀποδεῖξαι
3 ἀποθνήσκει
3 ἀποικίαν
3 ἀποκτεῖναι
3 ἀπολαβεῖν
3 ἀπορίας
3 ἀπόροις
3 ἀποστέλλειν
3 ἀπόχρη
3 ἀρετῇ
3 ἀρετὴν
3 ἀριστοκρατικῶν
3 Ἀρούγκων
3 ἁρπαγῆς
3 ἀρχαιρεσιῶν
3 ἀρχαῖς
3 ἀρχάς
3 ἀρχὰς
3 ἄρχοντος
3 ἀσφαλές
3 ἀσφαλῆ
3 αὐθάδειαν
3 αὐθάδεις
3 αὔθαδες
3 αὕτη
3 αὐτοκράτορα
3 αὐτοκράτορας
3 αὑτῷ
3 ἀφελόμενος
3 ἀφορμὴν
3 βαρεῖς
3 βασιλέα
3 βεβαίως
3 βίου
3 βοή
3 βοῇ
3 βοήθεια
3 βοηθεῖν
3 βοσκημάτων
3 βούλεσθε
3 βουλευμάτων
3 βραχὺ
3 Γάιον
3 γέ
3 γεγονότων
3 γενναίως
3 γενόμενα
3 γενομένη
3 γενομένοις
3 γένος
3 γεωργῶν
3 γῆρας
3 γίνεσθαι
3 γνώμαις
3 δαιμόνων
3 δάκρυα
3 δεινὸν
3 δεόμενοι
3 δέοντα
3 δέοντος
3 δέους
3 δεῦρο
3 δημάρχων
3 δημηγορίαν
3 Δία
3 διαβολὰς
3 διαλλαγάς
3 διαλύσεων
3 δικαίας
3 δικαιοῦμεν
3 δίχ´
3 δόλου
3 δόξαντες
3 δουλεύειν
3 δοῦναι
3 δρόμος
3 δύναιτο
3 δυναστείας
3 ἑβδομηκοστῆς
3 ἐγνωσμένων
3 ἔθει
3 Εἰ
3 εἰδότας
3 εἰκὸς
3 εἶπον
3 εἰπόντος
3 εἰσὶ
3 εἶχεν
3 ἕκαστοι
3 ἕκαστος
3 ἑκατέροις
3 ἑκάτερος
3 ἐκείνην
3 ἐκείνης
3 ἐκεῖνοι
3 ἐκέλευσε
3 ἐκέλευσεν
3 ἐκράτησαν
3 ἔλαττον
3 ἐλάττονος
3 ἔλεγον
3 ἐλεύθεροι
3 ἐλπίδος
3 ἐλπίσι
3 ἐλπίσιν
3 ἔμαθον
3 ἔμελλε
3 ἐναντίαν
3 ἔνδον
3 ἐνέπεσε
3 ἐνθυμούμενοι
3 ἑνὶ
3 ἐνίκα
3 ἐνταῦθα
3 ἐντολὰς
3 ἐξεγένετο
3 ἕξειν
3 ἐξεχεῖτο
3 ἐξῄεσαν
3 ἐξουσίας
3 ἐπιθυμίαν
3 ἐπιμέλειαν
3 ἐπιοῦσιν
3 ἐπιτήδεια
3 ἐπιτηδευμάτων
3 ἐπιφάνειαν
3 ἐπιφανείας
3 ἐπιφανέστατον
3 ἐποιήσατε
3 ἔπραξαν
3 ἐρυμάτων
3 ἐσκόπουν
3 ἐσόμενον
3 ἐστὶν
3 ἔσχον
3 ἑτέρας
3 Ἔτι
3 ἐτράπετο
3 ἐτύγχανον
3 ἔτυχον
3 εὐνοίας
3 εὑρεῖν
3 εὐχὰς
3 ἔφησεν
3 ἔφοδον
3 ἔχθρας
3 ἐχρήσατο
3 ἐχώρει
3 ἐχώρουν
3 ἐψηφίσατο
3 ἥβῃ
3 ἡγεμὼν
3 ἥκειν
3 ἥκουσι
3 ἡλικίας
3 ἡμερῶν
3 ἡμετέρας
3 ἡμετέροις
3 ἠναγκασμένον
3 ἡσυχίαν
3 ἡσυχίας
3 θ´
3 θάρσος
3 θᾶττον
3 θεοὶ
3 θεούς
3 θηρίων
3 θόρυβον
3 θορύβου
3 ἰδίαις
3 ἴδιον
3 ἱκανὴν
3 ἱκετηρίας
3 ἱππεῦσιν
3 κακοῦ
3 κάλλιστον
3 καλὸν
3 καλούμενοι
3 καλῶν
3 Κάσσιος
3 κατάγειν
3 κατασκόπους
3 κέρατος
3 κλῆρον
3 κοινόν
3 κοινωνεῖν
3 κόσμος
3 κρατίστης
3 κρεῖττον
3 κρείττονας
3 κρείττων
3 Κροτωνιάτης
3 κρύφα
3 λαβὼν
3 Λαρκίου
3 λέγοντες
3 λέγοντος
3 λέγω
3 λείας
3 Λεύκιος
3 λιμῷ
3 λόγοι
3 λόγῳ
3 λοιπὰ
3 λόφου
3 μαθόντες
3 μαθὼν
3 μακρὰν
3 Μάνιον
3 Μάρκιον
3 μάχη
3 μάχην
3 μαχόμενοι
3 μαχομένων
3 μεγάλας
3 μέλλοντες
3 μέλλοντος
3 Μενήνιον
3 μέσην
3 μέσου
3 μεταξὺ
3 μέτρια
3 μηδεμίαν
3 μιᾶς
3 μόνην
3 νήπια
3 νικᾶν
3 νώτου
3 ὁδὸν
3 ὁδοῦ
3 ὁδοὺς
3 οἴεται
3 οἰκίας
3 οἴκοθεν
3 οἰόμεθα
3 οἵπερ
3 ὀλίγοι
3 ὀλίγων
3 ὀλυμπιάδος
3 ὅμοιον
3 ὁμοίως
3 ὁμολογίας
3 ὁμολογιῶν
3 ὄνομα
3 ὁπότε
3 ὀργῆς
3 ὅρκους
3 ὅσας
3 ὅσοις
3 Οὐαλέριε
3 Οὐαλέριον
3 οὐκοῦν
3 οὖσα
3 οὐσίας
3 ὄχλου
3 ὄψις
3 παίοντες
3 πανστρατιᾷ
3 παντὶ
3 παραδιδόναι
3 παραινῶ
3 παράλογον
3 παρασκευὰς
3 παρασκευῆς
3 παρέλαβον
3 παρελθόντι
3 παρεσκευάζοντο
3 παρέχεται
3 παρόντα
3 παρόντος
3 πᾶς
3 πατέρες
3 παύσομαι
3 πεδίον
3 πεζοὶ
3 πεζῶν
3 πέμπει
3 πεποιημένοι
3 πιστὸν
3 πλεῖον
3 πλεῖόν
3 πλεῖστοι
3 πλὴν
3 ποία
3 ποιησάμενοι
3 ποιήσεσθαι
3 πολέμιοι
3 πολέμιον
3 πόλεμοι
3 πολίταις
3 πολιτείᾳ
3 πολιτευμάτων
3 πολιτικὸν
3 πονηρὰ
3 πονηρῶν
3 Ποστούμιος
3 πότερον
3 που
3 πράγμασιν
3 πρεσβευτὴς
3 πρεσβυτέροις
3 πρεσβύτερος
3 πρεσβυτέρων
3 προαιρέσεως
3 προῄεσαν
3 προῆλθον
3 πρόνοιαν
3 προπηλακισμοὺς
3 πρόσθεν
3 προστασίαν
3 πρόσω
3 προτέρων
3 πρόφασιν
3 πρώτην
3 πρῶτοι
3 πύλαις
3 πύλας
3 πυρὶ
3 πώποτε
3 ῥᾳδίως
3 Σερουίλιον
3 Σερουιλίῳ
3 σημείων
3 σπονδὰς
3 σπουδῇ
3 στάσεως
3 στρατεύματος
3 στρατιάν
3 στρατιωτῶν
3 στρατόν
3 συγγένειαν
3 συγγενὲς
3 συγγενῶν
3 συγχωρήσετε
3 συμβολαίων
3 συμμάχοις
3 συμφέροντα
3 συνέβαλον
3 συνεβούλευε
3 συνεχεῖς
3 συνυπάτου
3 συχνοί
3 συχνοὺς
3 σώμασιν
3 σωτηρίας
3 σώφρων
3 ταπεινοὺς
3 Ταρκυνίῳ
3 ταῦθ´
3 ταύταις
3 ταχεῖαν
3 τάχος
3 τάχους
3 τειχομαχίᾳ
3 τέχνας
3 τιμάς
3 τινὲς
3 Τισικράτης
3 Τίτου
3 τό
3 τοιάδε
3 τοίνυν
3 τόπον
3 τοσούτων
3 τουτὶ
3 τραυμάτων
3 τυραννίδος
3 τυράννων
3 Τυρρηνῶν
3 ὕβρεις
3 ὑπάρξει
3 ὑπάρχειν
3 ὕπατον
3 ὕπατος
3 ὑπεμείναμεν
3 ὑπηκόους
3 φάλαγγα
3 φάλαγξ
3 φανερὸν
3 φεύγουσιν
3 φιλανθρώπους
3 φιλίαν
3 φιλίας
3 φίλοις
3 φίλους
3 φόβῳ
3 φρόνημα
3 φρονοῦντες
3 φρούρια
3 φυγάδας
3 φυγὴν
3 φυγῆς
3 φυλάττειν
3 φυλάττοντες
3 φύσις
3 χάρακι
3 χεῖρα
3 χειρὶ
3 χειρῶν
3 χρῆναι
3 χρησαμένους
3 χρησόμεθα
3 χρηστὰ
3 χρηστὰς
3 χρηστὸν
3 χώρας
3 χωρίου
3 ψηφισαμένης
3 ψῆφον
3 ὢν
3 ὥρμησαν
3 ὠφελείας
3 ᾤχοντο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007