HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  925 formes différentes pour 1850 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2
2 Ἀγαθαρχίδης
2 ἀγαθὸν
2 ἀγκῶνα
2 ἀγνοῶν
2 ἀγορὰν
2 ἀγοραστὴν
2 ἄγουσι
2 ἀγρῶν
2 ἀγωγῆς
2 ἄγων
2 ἀγῶνα
2 ἅδῃ
2 Ἄδωνιν
2 Ἀθηναῖοι
2 Ἄθλοις
2 Αἰγυπτίων
2 Αἰγύπτου
2 αἰεὶ
2 Ἄικλον
2 Αἰσχύλος
2 αἰτῆσαι
2 ἄκαιρον
2 ἀκούομεν
2 ἀκούων
2 ἀκρασίας
2 ἀλέκτωρ
2 Ἀλεξανδρέα
2 Ἀλέξανδρον
2 ἅλες
2 ἄλλης
2 Ἄλλος
2 ἁλμάδας
2 ἅλμῃ
2 ἅλμην
2 ἀμβροσίη
2 Ἀμερίας
2 ἀναγράφων
2 Ἀναξίλας
2 ἀνάστατοι
2 ἀναστόμωσιν
2 ἀνδρεῖα
2 ἄνηθον
2 ἄνθρωπος
2 ἀνθρώπους
2 ἄντα
2 Ἀντίγονος
2 Ἀντιγόνου
2 Ἀντιφάνη
2 Ἀντώνιον
2 Ἀντωνίῳ
2 ἄνω
2 ἀξίαν
2 ἄξιον
2 Ἀξιόνικος
2 ἅπαν
2 ἅπαξ
2 ἅπας
2 ἅπασιν
2 ἀπέδοτο
2 ἀπέρχονται
2 ἁπλῶς
2 ἀποβλέπων
2 ἀποβλέψας
2 ἀποθανεῖν
2 ἄποικοι
2 Ἀπολειπούσῃ
2 Ἆρ´
2 ἀργυρᾶ
2 ἀργυρᾶν
2 ἀργυρᾶς
2 ἀργυρίου
2 ἀργυροῖς
2 ἀργυροῦς
2 Ἀρεοπαγῖται
2 Ἀριστοκλῆς
2 Ἀρκάδες
2 ἁρμάτων
2 ἁρμονίας
2 Ἀρσάκει
2 Ἀρτεμίδωρος
2 Ἀρύστας
2 ἀρχαῖος
2 ἀρχαίων
2 Ἀρχύτας
2 ἀσπάζεσθε
2 ἄστει
2 ἄσωτον
2 ἀσώτους
2 Ἀττικὰ
2 Ἀττικὸν
2 αὐλητικὴν
2 αὐλητρίδες
2 αὐλοῖς
2 αὐλοῦντας
2 αὐλούς
2 αὔριον
2 αὐτάρκειαν
2 αὖτε
2 αὐτό
2 αὑτῶν
2 βαβαί
2 Βακχίδι
2 βάρακες
2 βαρβάρων
2 βαρὺν
2 βασιλείας
2 βασιλεῖς
2 βασιλεῦ
2 βασιλέων
2 βατάνια
2 βέλτιστε
2 βολβοὺς
2 βουλεύεσθαι
2 βουλομένοις
2 βουλομένῳ
2 βρόχον
2 γάλα
2 Γάμῳ
2 γέ
2 γέγονε
2 Γελασάντων
2 γελῶσι
2 γεύσασθαι
2 γήρως
2 γήτειον
2 γινόμενον
2 Γλώσσαις
2 γόνατα
2 γραμματικῶν
2 γύναι
2 γυναῖκες
2 γυναιξὶ
2 δαιτυμόνες
2 Δάφνῃ
2 δεδοικότα
2 δεήσει
2 δεῖπνά
2 δειπνεῖ
2 δειπνίζων
2 Δεῖπνον
2 δειπνοῦντα
2 δειπνοῦντας
2 δειπνοῦσιν
2 δεκάτῃ
2 Δελφοὺς
2 δέξασθαι
2 δεύτερον
2 Δῆλον
2 δῆλον
2 Δημητρίου
2 Δήμητρος
2 δημοσίᾳ
2 διαγράφει
2 διαγράφων
2 διακοσίαις
2 διαπαίζων
2 διατρίβειν
2 διαφέρειν
2 διδόασι
2 διδόναι
2 δίδοται
2 διηγεῖται
2 δίκην
2 διλήκυθον
2 διὸ
2 Διόδωρον
2 Διόδωρος
2 Διοδώρου
2 Διονύσια
2 Διὸς
2 Διοσκουρίδης
2 δοθῆναι
2 δοκεῖν
2 δούλους
2 δραχμὰς
2 δραχμῆς
2 δρυπεπεῖς
2 δυναστείᾳ
2 Δωριέων
2 ε
2 ἔγχελυς
2 Ἔδει
2 ἐδείπνει
2 ἐδίδοτο
2 ἐδόθη
2 ἔδοξεν
2 ἐδωρήσατο
2 ἔθηκεν
2 ἔιδον
2 εἴκοσι
2 εἰκοστῇ
2 εἴποις
2 εἰπόντος
2 εἰρήκαμεν
2 εἰρημένα
2 εἴς
2 εἰσῆλθε
2 εἰσῆλθεν
2 εἰσηνέχθησαν
2 Εἰσὶ
2 εἰσιοῦσι
2 εἰσφέρεται
2 εἰσφέρουσιν
2 εἰώθασι
2 εἴωθεν
2 ἐκάλεσε
2 ἕκαστα
2 ἑκάστη
2 ἑκάστῃ
2 ἐκεῖ
2 ἐκεῖθεν
2 ἐκεῖνο
2 ἐκείνοις
2 ἑκόντας
2 ἐκπώματα
2 ἐκτίθεται
2 ἑκὼν
2 ἐλάας
2 ἐλαίῳ
2 ἐληλύθει
2 Ἑλλάδος
2 Ἕλληνας
2 Ἕλλησι
2 ἐμβάλλειν
2 ἔμελλεν
2 Ἐμοὶ
2 ἐμπείρως
2 ἐμφανίζοντος
2 ἔνθεσιν
2 ἐνιαυτὸν
2 ἔνιοι
2 Ἐνίοτε
2 ἑνὸς
2 ἐντατῶν
2 ἐνταῦθα
2 Ἐνταῦθα
2 ἐντὸς
2 ἐξέβαλε
2 ἕξειν
2 ἔξεστιν
2 ἑξήκοντα
2 ἔοικε
2 Ἔοικεν
2 ἐόντες
2 ἑορταῖς
2 ἑορτὴ
2 ἐπαίκλων
2 ἐπειδὰν
2 Ἔπειθ´
2 ἐπεισβάλλουσιν
2 ἐπεισῆλθον
2 ἔπειτ´
2 ἐπέκειτο
2 ἐπεσθίειν
2 ἐπί
2 ἐπιβαίνειν
2 ἐπιγράμμασιν
2 ἐπιγραφομέναις
2 ἐπικαλούμενος
2 ἔπινε
2 ἐπιστάμενος
2 ἐπιτελοῦντος
2 Ἐπιφαγεῖν
2 ἐπιφαγεῖν
2 Ἐπιχαρίδης
2 ἐπιχωρίων
2 ἐποίει
2 ἐποίησεν
2 ἐποίουν
2 ἐποιοῦντο
2 ἕποντο
2 Ἐρατοσθένης
2 ἔριφοι
2 ἐσθ´
2 ἔσθ´
2 ἔσθειν
2 ἐσθῆτας
2 ἔστ´
2 ἐστί
2 ἑστιᾷ
2 Ἑστίας
2 ἑστιάσεις
2 ἑστιάσεσιν
2 ἑστίασιν
2 ἑταίρους
2 Ἔτι
2 εὐεργέτην
2 εὕρημά
2 εὑρήμασι
2 Εὐριπίδης
2 εὑρόντες
2 Εὐρυσθέως
2 Εὐρωπιακῶν
2 εὐωχίας
2 ἑφθαί
2 ἑφθός
2 Ἐφιάλτῃ
2 Ἔφιππος
2 ἔχε
2 ἔχετε
2 ἔχοντας
2 ἔχουσαν
2 ἑωθινοῦ
2 ἐὼν
2 ζῶ
2 ζωμὸς
2 ζωμός
2 ζωμοῦ
2 ζῷον
2
2
2 ἡγεμόνων
2 Ἤδη
2 ἥδιστον
2 Ἡδονῇ
2 ἡδυσμάτων
2 ΗΕΦΑΛΑΙΟΝ
2 ἦλθ´
2 ἦλθεν
2 ἦλθον
2 ἡμέραις
2 ἡμερῶν
2 ἥμισυ
2 ἡνίκ´
2 Ἡρακλέα
2 Ἡρακλεῖ
2 Ἡρακλέους
2 Ἡρακλῆς
2 ἤσθιον
2 Ἡσυχίας
2 ἤτοι
2 θαλάσσης
2 Θαμύρᾳ
2 θάνατον
2 θέαν
2 θέατρον
2 θεάτρῳ
2 θέλῃς
2 θεοί
2 θεοὶ
2 θεὸς
2 Θεόφραστος
2 Θεοφράστου
2 θερμὸν
2 Θέων
2 Θηβαίοις
2 θήκῃ
2 θητίῳ
2 θοίναις
2 θοίνας
2 θοίνης
2 Θρᾴκῃ
2 Θρᾳκῶν
2 θρῖον
2 θρυμματίδα
2 θύειν
2 θύννου
2 θύομεν
2 θύουσι
2 Θύουσι
2
2 ΙΒ
2 Ἰβύκου
2 ἰδόντα
2 ἴδω
2 ἰδὼν
2 ἱερεῖα
2 ἱερεῖον
2 ἱερείων
2 Ἱέρωνι
2 ἱκανὸς
2 ἱκανῶν
2 Ἱππόλοχος
2 Ἱππολόχου
2 Ἱππονίκου
2 ἵππων
2 ἴσον
2 ἰσοτράπεζος
2 Ἱστορεῖ
2 ἱστορεῖν
2 ἱστορίας
2 Ἰταλίας
2 Ἰταλικοῦ
2 ἰταμῶς
2 Ἰφικράτους
2 ἰχθὺν
2 ἰχθῦς
2 Ἴων
2 κ
2 κἀγώ
2 καθαρὸς
2 καθαρῷ
2 καινὴν
2 κακὰ
2 κάκιστος
2 κακῶν
2 κάλαμον
2 καλῆς
2 Καλλίας
2 κάλλιστον
2 κάλλιστος
2 καλός
2 καλουμένοις
2 κάμηλον
2 κάμματα
2 Καπανεὺς
2 κάπτειν
2 κάρδαμα
2 Καρνεῖος
2 Καρνείων
2 κατακλιθέντες
2 κατέκειτο
2 κεῖνται
2 κεκοσμημένων
2 κεκραμένον
2 κεκτημένοι
2 κελεῦσαι
2 κελευσθέντα
2 Κελτοί
2 κερκώπην
2 κεστρεὺς
2 κεφάλαια
2 κιθαρίζειν
2 Κιλικίᾳ
2 κίχλαις
2 κίχλας
2 Κλέαρχος
2 Κλεοπάτρα
2 Κνίδιος
2 κόγχον
2 κόγχου
2 κόγχῳ
2 κοινῇ
2 κοινὸν
2 κοπίδος
2 κοπίς
2 κοπὶς
2 κοσμίως
2 κοτύλας
2 κοτύλην
2 Κότυν
2 κουρέως
2 κράτιστος
2 κρεῖττον
2 κρέως
2 κρόμμυα
2 κτένες
2 κύαθος
2 κυάμων
2 Κυζικηνὸς
2 Κυθήριος
2 κύμινον
2 Κύνουλκε
2 Κύπρῳ
2 κυρίων
2 κυρίως
2 κυφαὶ
2 κωμικῷ
2 κωμῶν
2 Κωραλίσκῳ
2 λαιμὸν
2 Λακεδαιμόνιοι
2 Λακεδαιμονίων
2 Λακωνικῶν
2 λαλῆσαι
2 λαμπρὰ
2 Λαρήνσιος
2 λαχάνοις
2 λέβητας
2 Λέγει
2 λεγομένων
2 λέγουσι
2 λεκίθου
2 λευκαῖς
2 λήκυθον
2 λίθους
2 λίμνης
2 Λίνῳ
2 λοιπὰ
2 λοπάδ´
2 λοπάδα
2 Λυγκέα
2 Λυγκέως
2 Λυκείῳ
2 λύχνους
2 λῷστε
2 μάγαδιν
2 μάγαδις
2 Μάγειρ´
2 μαγειρικὰ
2 μαγείροις
2 μαγείρους
2 μαγείρων
2 μᾶζα
2 μάζῃ
2 μαθητάς
2 Μακεδὼν
2 μακρόθεν
2 Μαντινεῖς
2 Μαρδονίου
2 Μαρδονίῳ
2 Μαρσύαν
2 Μάτρων
2 μάχεσθαι
2 μάχη
2 μεγάλην
2 μεγάλοι
2 μεγάλου
2 μεγάλων
2 μεγάλως
2 μεγίστην
2 μεθύειν
2 Μελέαγρος
2 μελίπηκτα
2 μέλλειν
2 μέλλον
2 μέμνηται
2 μερίδας
2 μερίδων
2 μέρος
2 μεστοὶ
2 μεστὸν
2 μεταλαμβάνων
2 μέτρια
2 μετρίως
2 μηδὲν
2 μῆλα
2 μήτε
2 μήτηρ
2 μηχανὰς
2 μία
2 μικρὰ
2 μικροῦ
2 μικρῷ
2 μιμούμενος
2 μιν
2 μισθὸν
2 μνήμης
2 μνημονεῦσαι
2 μοίρας
2 μόνα
2 μονομαχίας
2 μονομαχούντων
2 μονομάχους
2 μονομάχων
2 Μούσαις
2 μουσικῆς
2 μυριάσι
2 μυρίους
2 Μυστάκου
2 νάβλα
2 νάβλαν
2 νάβλας
2 νεβροῦ
2 νέους
2 νεωτέρους
2 νήφοντες
2 νήφουσι
2 Νικοκλῆς
2 Νομίμων
2 νομίσματος
2 νόμου
2 Νόστων
2 νοῦν
2 ξανθόν
2 Ξενοκλῆς
2 ξένους
2 Ξέρξης
2 ξηρὰ
2 ξυλίνων
2 ὀγδόῃ
2 Ὅθεν
2 οἷα
2 οἶδας
2 οἰκίαν
2 οἴνων
2 Οἷον
2 οἶσθ´
2 ὀκτὼ
2 ὀλίγα
2 ὀλίγοι
2 ὀλίγους
2 ὁλκὴν
2 Ὅμηρον
2 Ὄμνυμι
2 ὅν
2 ὄνοι
2 ὀνομάζει
2 ὀνόματα
2 ὀξέως
2 ὄξους
2 Ὁπότε
2 Ὅπου
2 ὅπου
2 ὀπτᾷ
2 ὀπτὰ
2 ὀπταί
2 ὀπτὸν
2 ὀπτοὺς
2 ὁρᾶν
2 ὄργανα
2 ὀργάνῳ
2 ὀρίγανον
2 ὄρνιθας
2 ὀρχήσεως
2 ὅς
2 ὅσοι
2 Ὅστις
2 ὅστις
2 ὄστρεα
2 Οὐάρρων
2 οὐδεμίαν
2 οὐδένα
2 οὐδενὸς
2 Οὐλπιανὲ
2 οὖσιν
2 Οὗτοι
2 Οὕτω
2 ὄχλον
2 ὄψα
2 ὄψων
2 παῖδας
2 παιδείας
2 παιδιὰν
2 παισὶ
2 παισίν
2 παλάμῃ
2 πανδούρου
2 πάντ´
2 παντοδαπά
2 πάντως
2 παραγινομένοις
2 παραθήσεις
2 παραλαβὼν
2 παράσιτος
2 παρασίτους
2 παρασκευάζειν
2 παρασκευάζεται
2 παρασκευασθέντων
2 παρατιθέμενον
2 παρατιθέμενος
2 παρέθηκεν
2 παρεῖχον
2 παρεσκευάσθαι
2 πάρεστι
2 παρέχειν
2 παρέχουσι
2 παρῆν
2 Παρμενίσκος
2 παρόντας
2 παρόντες
2 παρῳδός
2 πᾶς
2 πᾶσα
2 πάσας
2 πάσης
2 πατάνια
2 Πατανίων
2 πάτρια
2 παύεσθαι
2 Παυσανίαν
2 πεινῶντι
2 πεμμάτων
2 πέμπτῃ
2 Περιάλλῳ
2 περιέσται
2 περιπάτου
2 περιττῶς
2 Πέρσαι
2 Περσαῖον
2 Περσαῖος
2 Περσαίου
2 πηκτίδας
2 πηκτίδων
2 πίνακας
2 πινάκων
2 πίνουσιν
2 πίνων
2 πίωσιν
2 πλακοῦντας
2 πλακοῦντες
2 πλείονα
2 πλειόνων
2 πλείοσι
2 πλεῖστον
2 πλήρεις
2 πλήρη
2 πλοῦτος
2 πόδας
2 ποιεῖς
2 ποιῆσαι
2 ποιήσαντα
2 ποιήσει
2 ποιητὴν
2 ποιητοῦ
2 ποιοῦνται
2 ποιοῦντες
2 ποιοῦσιν
2 πολεμικὴν
2 πόλεμον
2 πολέμου
2 πόλιν
2 πολῖται
2 Πολιτείας
2 πολλὴν
2 πολλοῦ
2 πολλῷ
2 Πολλῶν
2 πολὺς
2 πολυτελείᾳ
2 ποτ´
2 ποταμοῦ
2 πότε
2 πότερα
2 πότερον
2 πότον
2 πότος
2 πότου
2 ΠΡ
2 πραγματείας
2 πραγμάτων
2 πράξεων
2 πράσα
2 πρόβατα
2 προβάτων
2 προγεύστας
2 προκρίνει
2 προοίμιον
2 προπίνων
2 προσεφέρετο
2 προσήκει
2 Προσφέρονται
2 προτενθῶν
2 προτέρῳ
2 προτίθεσθαι
2 πρόφασιν
2 πρυτανεῖ´
2 πρῶτα
2 πρώτῃ
2 πρώτοις
2 πτισάνης
2 Πυθαγορείοις
2 πυθαγορίζοντες
2 Πυθαγορικὸς
2 πως
2 Ῥόδιος
2 ῥυθμῷ
2 Ῥωμαῖοι
2 Ῥωμαίοις
2 Ῥωμαίους
2 σαμβύκας
2 σαμβύκην
2 Σέλευκος
2 Σελεύκου
2 Σεύθη
2 Σεύθης
2 σήσαμα
2 Σικελίαν
2 Σικυώνιος
2 σίλλων
2 Σιμωνίδης
2 σίραιον
2 σιτίων
2 σιτουμένοις
2 σκέλος
2 σκηνὰς
2 σκινδαψὸς
2 σκινδαψοὺς
2 σκύφον
2 σὸν
2 σου
2 Σοφοκλέους
2 σοφώτατον
2 σπλάγχνον
2 σπονδὰς
2 σπυρίδας
2 στέφανοι
2 Στησιχόρου
2 στοᾶς
2 στολὴν
2 στόματα
2 στόματος
2 στρατιωτῶν
2 στρώματα
2 Σὺ
2 συγγραμμάτων
2 σῦκά
2 σῦκον
2 σύκων
2 συνδειπνοῦσιν
2 συνήθης
2 συνηθροισμένων
2 συνουσίαν
2 συνουσίας
2 συντελέσαι
2 Σύρε
2 σφαῖραν
2 σφόδρ´
2 σχελίδας
2 σχολῇ
2 τᾷ
2 τἄλλα
2 Ταραντίνοις
2 Τὰς
2 ταῦτ´
2 Ταῦτ´
2 ταὐτὰ
2 ταύταις
2 ταὐτὸν
2 τέ
2 τελευταῖον
2 τέλος
2 τέμαχος
2 τεσσαρακοστῇ
2 τετρακόσια
2 τέτταρας
2 τέττιγα
2 τευθίδες
2 τέχνης
2 τήν
2 Τίμαιος
2 τίν
2 Τίνα
2 τινι
2 τινὸς
2 τοιοῦτοι
2 τοιοῦτος
2 τοιούτους
2 τοιούτων
2 τόπος
2 τοτὲ
2 τουτονὶ
2 τραγήματά
2 τραγημάτων
2 τραπέζαις
2 τραπέζῃ
2 τρέφει
2 τριακοστῇ
2 τρίγωνα
2 τρισκαίδεκα
2 τριῶν
2 τροφὰς
2 τροφάς
2 τρυγόνες
2 τρυφῆς
2 Τρύφων
2 τυρόν
2 Τυρρηνῶν
2 τυρῷ
2 τυχόντος
2 ὑδραύλεως
2 ὑδραυλικὸν
2 ὕδραυλις
2 ὕειον
2 υἱόν
2 υἱῶν
2 ὑμνεῖν
2 ὕμνον
2 ὑπερβάλλον
2 ὑπεροχήν
2 φαίνεται
2 φακῇ
2 φακῆ
2 φακούς
2 φασὶν
2 φασιν
2 φάτται
2 φέρεσθαι
2 φιάλην
2 φιδίτιον
2 Φίλιππος
2 φίλος
2 φιλοσοφίας
2 φιλότας
2 φίλους
2 Φιλύλλιος
2 Φοίνικες
2 Φοίνικι
2 Φοινίκων
2 Φοινίσσαις
2 φρόνησιν
2 φρονίμως
2 Φρύνιχος
2 φύσει
2 Φῶκον
2 Φῶκος
2 Χαιρεφόων
2 Χαιρεφῶν
2 Χαλκιδεὺς
2 Χαλκίδι
2 χαμαὶ
2 χαρίεις
2 Χάρισιν
2 χειρῶν
2 χερσὶν
2 χιόνος
2 χορῶν
2 χρέονται
2 χρόνοις
2 χρόνῳ
2 χρυσᾶ
2 χρυσᾶς
2 χρυσῇ
2 χρυσίον
2 Χρύσιππος
2 Χρύσιππός
2 χρυσὸν
2 χρυσῷ
2 χύτραν
2 χωρίον
2 ψαιστά
2 ψαλτήριον
2 ψυχὰς
2 ᾠδαῖς
2 ὧδε
2 ὠμοτάριχον
2 ὠνήσασθαι
2 ὥρμηκε
2 ὡρολόγιον
2 Ὥσπερ
2 ὥστ´
2 Ὥστε
2 Ὦχος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008