HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre VI

Chapitre 5-6

  Chapitre 5-6

[6,5] καὶ Ἱμέρα ἀπὸ Ζάγκλης ᾠκίσθη ὑπὸ Εὐκλείδου καὶ Σίμου καὶ Σάκωνος, καὶ Χαλκιδῆς μὲν οἱ πλεῖστοι ἦλθον ἐς τὴν ἀποικίαν, ξυνῴκισαν δὲ αὐτοῖς καὶ ἐκ Συρακουσῶν φυγάδες στάσει νικηθέντες, οἱ Μυλητίδαι καλούμενοι· καὶ φωνὴ μὲν μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέων καὶ Δωρίδος ἐκράθη, νόμιμα δὲ τὰ Χαλκιδικὰ (6.5.2) ἐκράτησεν. Ἄκραι δὲ καὶ Κασμέναι ὑπὸ Συρακοσίων ᾠκίσθησαν, Ἄκραι μὲν ἑβδομήκοντα ἔτεσι μετὰ Συρακούσας, (6.5.3) Κασμέναι δ' ἐγγὺς εἴκοσι μετὰ Ἄκρας. καὶ Καμάρινα τὸ πρῶτον ὑπὸ Συρακοσίων ᾠκίσθη, ἔτεσιν ἐγγύτατα πέντε καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν μετὰ Συρακουσῶν κτίσιν· οἰκισταὶ δὲ ἐγένοντο αὐτῆς Δάσκων καὶ Μενέκωλος. ἀναστάτων δὲ Καμαριναίων γενομένων πολέμῳ ὑπὸ Συρακοσίων δι' ἀπόστασιν, χρόνῳ Ἱπποκράτης ὕστερον Γέλας τύραννος, λύτρα ἀνδρῶν Συρακοσίων αἰχμαλώτων λαβὼν τὴν γῆν τὴν Καμαριναίων, αὐτὸς οἰκιστὴς γενόμενος κατῴκισε Καμάριναν. καὶ αὖθις ὑπὸ Γέλωνος ἀνάστατος γενομένη τὸ τρίτον κατῳκίσθη ὑπὸ Γελῴων. [6,5] V. - Himéra est une colonie de Zanklè, dont les fondateurs furent Eukléidès, Simos et Sakôn. Sa population état en majeure partie khalkidienne, mais il vint s'y adjoindre des bannis de Syracuse, victimes d'une faction politique ; on les appelait Mylétides. La langue qu'on y parlait était un mélange de khalkidien et de dorien ; mais ce furent les institutions khalkidiennes qui y eurent force de loi. Les Syracusains fondèrent Akrae et Kasménè, Akrae soixante-dix ans après Syracuse, Kasménè environ vingt ans après Akrae. Kamarina elle aussi dut sa première fondation aux Syracusains, environ cent trente cinq ans après celle de Syracuse. Ses fondateurs furent Daskôn et Ménékôlos. Sa défection servit de prétexte à Syracuse pour faire la guerre aux gens de Kamarina et pour les expulser. Plus tard Hippokratès tyran de Géla se fit donner le territoire de Kamarina comme rançon des Syracusains prisonniers de guerre et fonda à nouveau la ville. Elle fut à nouveau dépeuplée par Gélôn, puis relevée une troisième fois par les habitants de Géla.
[6,6] Τοσαῦτα ἔθνη Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων Σικελίαν ᾤκει, καὶ ἐπὶ τοσήνδε οὖσαν αὐτὴν οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύειν ὥρμηντο, ἐφιέμενοι μὲν τῇ ἀληθεστάτῃ προφάσει τῆς πάσης ἄρξαι, βοηθεῖν δὲ ἅμα εὐπρεπῶς βουλόμενοι τοῖς ἑαυτῶν (6.6.2) ξυγγενέσι καὶ τοῖς προσγεγενημένοις ξυμμάχοις. μάλιστα δ' αὐτοὺς ἐξώρμησαν Ἐγεσταίων (τε) πρέσβεις παρόντες καὶ προθυμότερον ἐπικαλούμενοι. ὅμοροι γὰρ ὄντες τοῖς Σελινουντίοις ἐς πόλεμον καθέστασαν περί τε γαμικῶν τινῶν καὶ περὶ γῆς ἀμφισβητήτου, καὶ οἱ Σελινούντιοι Συρακοσίους ἐπαγόμενοι ξυμμάχους κατεῖργον αὐτοὺς τῷ πολέμῳ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν· ὥστε τὴν γενομένην ἐπὶ Λάχητος καὶ τοῦ προτέρου πολέμου Λεοντίνων οἱ Ἐγεσταῖοι ξυμμαχίαν ἀναμιμνῄσκοντες τοὺς Ἀθηναίους ἐδέοντο σφίσι ναῦς πέμψαντας ἐπαμῦναι, λέγοντες ἄλλα τε πολλὰ καὶ κεφάλαιον, εἰ Συρακόσιοι Λεοντίνους τε ἀναστήσαντες ἀτιμώρητοι γενήσονται καὶ τοὺς λοιποὺς ἔτι ξυμμάχους αὐτῶν διαφθείροντες αὐτοὶ τὴν ἅπασαν δύναμιν τῆς Σικελίας σχήσουσι, κίνδυνον εἶναι μή ποτε μεγάλῃ παρασκευῇ Δωριῆς τε Δωριεῦσι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ ἅμα ἄποικοι τοῖς ἐκπέμψασι Πελοποννησίοις βοηθήσαντες καὶ τὴν ἐκείνων δύναμιν ξυγκαθέλωσιν· σῶφρον δ' εἶναι μετὰ τῶν ὑπολοίπων ἔτι ξυμμάχων ἀντέχειν τοῖς Συρακοσίοις, ἄλλως τε καὶ χρήματα (6.6.3) σφῶν παρεξόντων ἐς τὸν πόλεμον ἱκανά. ὧν ἀκούοντες οἱ Ἀθηναῖοι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν τε Ἐγεσταίων πολλάκις λεγόντων καὶ τῶν ξυναγορευόντων αὐτοῖς ἐψηφίσαντο πρέσβεις πέμψαι πρῶτον ἐς τὴν Ἔγεσταν περί τε τῶν χρημάτων σκεψομένους εἰ ὑπάρχει, ὥσπερ φασίν, ἐν τῷ κοινῷ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς, καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἅμα πρὸς τοὺς Σελινουντίους ἐν ὅτῳ ἐστὶν εἰσομένους. [6,6] VI. - Telles étaient les populations grecques et barbares qui habitaient la Sicile. Telle était l'étendue du pays contre lequel les Athéniens s'apprêtaient à faire la guerre. En réalité, ils voulaient le soumettre entièrement, mais ils couvraient leurs intentions du spécieux prétexte de porter secours à des gens de leur race et antérieurement leurs alliés. Ce qui contribua surtout à les décider, ce fut la vive insistance des députés d'Egeste, venus alors à Athènes. Voisins de Sélinonte, les Egestains étaient en guerre avec cette ville pour des questions de mariage et des délimitations de frontières. Les Sélinontins avaient fait appel aux Syracusains leurs alliés et pressaient vivement Egeste sur terre et sur mer. Les Egestains invoquaient l'alliance qui les unissait à Athènes au temps de Lakhès et de la première guerre, ils suppliaient les Athéniens d'envoyer une flotte à leur secours. Entre autres raisons, ils faisaient valoir surtout que, si l'expulsion des Léontins par les Syracusains demeurait impunie, si on laissait Syracuse venir à bout de tous les alliés et s'emparer de toute la Sicile, on ne tarderait pas à voir les Doriens de Syracuse venir renforcer puissamment les Doriens du Péloponnèse ; les Syracusains, s'autorisant de leur parenté, accourraient au secours de leur pays d'origine et menaceraient d'anéantir la puissance d'Athènes. Il était donc prudent, avec les alliés que conservait cette ville, de résister à Syracuse, d'autant plus qu'Egeste fournirait les fonds nécessaires pour la conduite de la guerre. Ces rasons furent invoquées mantes fois devant l'Assemblée par les Egestains et les orateurs qui les soutenaient. Finalement, on décida par un vote de dépêcher à Egeste des députés pour s'assurer de l'existence dans le trésor public et dans les temples des fonds dont les Egestains prétendaient disposer ; on s'informerait en même temps du point où en était la guerre avec Sélinonte.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/04/2007