HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ISOCRATE, Panégyrique d'Athènes (discours complet)

Paragraphes 50-59

  Paragraphes 50-59

[50] Τοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας. [50] Ainsi pensaient les Athéniens ; aussi notre ville a-t-elle surpassé tous les peuples du monde dans l’éloquence et dans la philosophie. Les disciples chez elle sont maîtres ailleurs; et, si le nom de Grecs désigne moins un peuple particulier, qu’une société d’hommes éclairés et polis; si l’on appelle Grecs plutôt ceux qui participent à notre éducation que ceux qui partagent notre origine, c’est à nos institutions qu’on le doit.
[51] Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ περὶ τὰ μέρη διατρίβειν ὑπὲρ ὅλων τῶν πραγμάτων ὑποθέμενος, μηδ' ἐκ τούτων ἐγκωμιάζειν τὴν πόλιν ἀπορῶν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτὴν ἐπαινεῖν, ταῦτα μὲν εἰρήσθω μοι πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις φιλοτιμουμένους· ἡγοῦμαι δὲ τοῖς προγόνοις ἡμῶν οὐχ ἧττον ἐκ τῶν κινδύνων τιμᾶσθαι προσήκειν τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν. [51] Mais, afin qu’on n’imagine pas que, m’étant engagé à considérer mon sujet sous toutes ses faces, je ne m’attache qu’à quelques parties, et que, ne pouvant louer Athènes pour sa valeur, je borne son éloge à des vertus pacifiques; je ne m’arrêterai point davantage à ces dernières, dont je n’ai parlé que pour me conformer aux goûts de ceux qui les estiment, et je vais prouver que nos ancêtres n’ont pas moins de droit aux honneurs, pour avoir défendu la Grèce par leurs armes, que pour l’avoir enrichie par les sciences et par les arts.
[52] Οὐ γὰρ μικροὺς οὐδ' ὀλίγους οὐδ' ἀφανεῖς ἀγῶνας ὑπέμειναν, ἀλλὰ πολλοὺς καὶ δεινοὺς καὶ μεγάλους, τοὺς μὲν ὑπὲρ τῆς αὑτῶν χώρας, τοὺς δ' ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων ἐλευθερίας· ἅπαντα γὰρ τὸν χρόνον διετέλεσαν κοινὴν τὴν πόλιν παρέχοντες καὶ τοῖς ἀδικουμένοις ἀεὶ τῶν Ἑλλήνων ἐπαμύνουσαν. [52] Animés de l’amour de leur pays et jaloux de la liberté de leur nation, ils ont soutenu des combats multipliés, difficiles, célèbres, dont la gloire a égalé l’importance. Les forces de leur ville furent toujours au service de la Grèce; toujours ils furent prêts à venger les Grecs opprimés.
[53] Διὸ δὴ καὶ κατηγοροῦσίν τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων, ὅτι τοὺς ἀσθενεστέρους εἰθίσμεθα θεραπεύειν, ὥσπερ οὐ μετὰ τῶν ἐπαινεῖν βουλομένων ἡμᾶς τοὺς λόγους ὄντας τοὺς τοιούτους. Οὐ γὰρ ἀγνοοῦντες ὅσον διαφέρουσιν αἱ μείζους τῶν συμμαχιῶν πρὸς τὴν ἀσφάλειαν, οὕτως ἐβουλευόμεθα περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ πολὺ τῶν ἄλλων ἀκριβέστερον εἰδότες τὰ συμβαίνοντ' ἐκ τῶν τοιούτων ὅμως ᾑρούμεθα τοῖς ἀσθενεστέροις καὶ παρὰ τὸ συμφέρον βοηθεῖν μᾶλλον τοῖς κρείττοσιν τοῦ λυσιτελοῦντος ἕνεκα συναδικεῖν. [53] Aussi nous a-t-on reproché, comme un défaut de politique, de nous associer aux plus faibles, comme si ce reproche n’était pas un éloge; mais, quoique nous connussions mieux que d’autres les inconvénients de notre conduite, nous avons mieux aimé secourir les plus faibles contre nos intérêts, que de nous réunir aux plus forts, pour partager les fruits de leur injustice.
[54] Γνοίη δ' ἄν τις καὶ τὸν τρόπον καὶ τὴν ῥώμην τὴν τῆς πόλεως ἐκ τῶν ἱκετειῶν ἃς ἤδη τινὲς ἡμῖν ἐποιήσαντο. Τὰς μὲν οὖν νεωστὶ γεγενημένας περὶ μικρῶν ἐλθούσας παραλείψω· πολὺ δὲ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν, ἐκεῖθεν γὰρ δίκαιον τὰς πίστεις λαμβάνειν τοὺς ὑπὲρ τῶν πατρίων ἀμφισβητοῦντας, ἦλθον οἵ θ' Ἡρακλέους παῖδες καὶ μικρὸν πρὸ τούτων Ἄδραστος Ταλαοῦ, βασιλεὺς ὢν Ἄργους, [54] Les circonstances dans lesquelles l’on a imploré notre secours, prouveront à la fois la générosité de notre république et la supériorité de nos forces. Je supprime les faits de ce génie, ou trop récents ou trop peu remarquables, à remonter bien au delà des guerres de Troie (quand on revendique des droits anciens, c’est dans ces siècles reculés qu’on doit aller chercher ses preuves), les enfants d’Hercule, et quelque temps encore avant eux, Adraste, fils de Talaüs, roi d’Argos, vinrent réclamer notre assistance.
[55] οὗτος μὲν ἐκ τῆς στρατείας τῆς ἐπὶ Θήβας δεδυστυχηκὼς, καὶ τοὺς ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τελευτήσαντας αὐτὸς μὲν οὐ δυνάμενος ἀνελέσθαι, τὴν δὲ πόλιν ἀξιῶν βοηθεῖν ταῖς κοιναῖς τύχαις καὶ μὴ περιορᾶν τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ἀποθνῄσκοντας ἀτάφους γιγνομένους μηδὲ παλαιὸν ἔθος καὶ πάτριον νόμον καταλυόμενον, [55] Adraste ayant essuyé une défaite dans son expédition de Thèbes, et se voyant hors d’état par lui-même d’enlever ceux de ses guerriers qui avaient péri sous les murs de cette ville, nous priait de ne point l’abandonner dans un malheur qui intéressait tous les peuples, de ne point permettre qu’on laissât sans sépulture ceux qui mouraient à la guerre, et qu’on violât une coutume établie de tout temps dans la Grèce.
[56] οἱ δ' Ἡρακλέους παῖδες φεύγοντες τὴν Εὐρυσθέως ἔχθραν, καὶ τὰς μὲν ἄλλας πόλεις ὑπερορῶντες ὡς οὐκ ἂν δυναμένας βοηθῆσαι ταῖς αὑτῶν συμφοραῖς, τὴν δ' ἡμετέραν ἱκανὴν νομίζοντες εἶναι μόνην ἀποδοῦναι χάριν ὑπὲρ ὧν πατὴρ αὐτῶν ἅπαντας ἀνθρώπους εὐεργέτησεν. [56] Les enfants d’Hercule, qui cherchaient à se dérober au ressentiment d’Eurysthée, trouvant les autres villes grecques trop faibles pour les secourir dans leurs infortunes, recouraient à la nôtre, comme à la seule capable de reconnaître les bienfaits dont leur père avait comblé le genre humain.
[57] Ἐκ δὴ τούτων ῥᾴδιον κατιδεῖν ὅτι καὶ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πόλις ἡμῶν ἡγεμονικῶς εἶχεν· τίς γὰρ ἂν ἱκετεύειν τολμήσειεν τοὺς ἥττους αὑτῶν τοὺς ὑφ' ἑτέροις ὄντας, παραλιπὼν τοὺς μείζω δύναμιν ἔχοντας, ἄλλως τε καὶ περὶ πραγμάτων οὐκ ἰδίων, ἀλλὰ κοινῶν καὶ περὶ ὧν οὐδένας ἄλλους εἰκὸς ἦν ἐπιμεληθῆναι πλὴν τοὺς προεστάναι τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντας; [57] Ces faits nous prouvent que, dès ce temps, notre république primait déjà dans la Grèce, et que c’est à juste titre qu’elle réclame encore aujourd’hui la primauté. En effet, irait-on implorer le secours d’un peuple plus faible que soi, ou dépendant d’un autre, au lieu de recourir aux plus puissants; surtout dans les circonstances où il ne s’agit pas de contestations entre des particuliers, mais d’intérêts généraux, d’intérêts qui ne doivent être réglés que par ceux qui prétendent à la supériorité parmi les Grecs?
[58] Ἔπειτ' οὐδὲ ψευσθέντες φαίνονται τῶν ἐλπίδων δι' ἃς κατέφυγον ἐπὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν. Ἀνελόμενοι γὰρ πόλεμον ὑπὲρ μὲν τῶν τελευτησάντων πρὸς Θηβαίους, ὑπὲρ δὲ τῶν παίδων τῶν Ἡρακλέους πρὸς τὴν Εὐρυσθέως δύναμιν, τοὺς μὲν ἐπιστρατεύσαντες ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι θάψαι τοὺς νεκροὺς τοῖς προσήκουσιν, Πελοποννησίων δὲ τοὺς μετ' Εὐρυσθέως εἰς τὴν χώραν ἡμῶν εἰσβαλόντας ἐπεξελθόντες ἐνίκησαν μαχόμενοι κἀκεῖνον τῆς ὕβρεως ἔπαυσαν. [58] Ajoutons que ce ne fut pas en vain qu’on eut recours à nous. Nos ancêtres entreprirent la guerre contre Thèbes pour la sépulture des Argiens, et contre la puissance d’Eurysthée pour les fils d’Hercule; ils forcèrent les Thébains de remettre à leurs parents les morts qu’ils redemandaient pour leur rendre les derniers devoirs quant aux peuples du Péloponnèse, qui étaient venus fondre dans leur pays avec Eurysthée, ils allèrent à leur rencontre, les vainquirent en bataille rangée, et réprimèrent l’insolence de leur chef.
[59] Θαυμαζόμενοι δὲ καὶ διὰ τὰς ἄλλας πράξεις ἐκ τούτων τῶν ἔργων ἔτι μᾶλλον εὐδοκίμη σαν. Οὐ γὰρ παρὰ μικρὸν ἐποίησαν, ἀλλὰ τοσοῦτον τὰς τύχας ἑκατέρων μετήλλαξαν ὥσθ' μὲν ἱκετεύειν ἡμᾶς ἀξιώσας βίᾳ τῶν ἐχθρῶν ἅπανθ' ὅσων ἐδεήθη διαπραξάμενος ἀπῆλθεν, Εὐρυσθεὺς δὲ βιάσεσθαι προσδοκήσας αὐτὸς αἰχμάλωτος γενόμενος ἱκέτης ἠναγκάσθη καταστῆναι, [59] Athènes, admirée déjà pour d’autres actions éclatantes, acquit une nouvelle célébrité par les exploits que je rapporte, et ne rendit pas un léger service aux malheureux qui avaient imploré son assistance. Dès lors tout changea de face. Adraste, qui s’était adressé à nous en suppliant, attaqua ses ennemis avec nos armes, et emporta de force ce qu’ils avaient refusé à ses prières. Eurysthée, qui espérait nous réduire les armes à la main, prisonnier lui-même, fut réduit à nous supplier.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2007