HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 500-549

  Vers 500-549

[500] ὕμνων ὅτ´ ἀναλίοις
501 συρίζεις, Πάν,
502 τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις,
503 ἵνα τεκοῦσά τις
503 παρθένος μελέα βρέφος
504 Φοίβωι πτανοῖς ἐξόρισεν
505 θοίναν θηρσί τε φονίαν
506 δαῖτα, πικρῶν γάμων ὕβριν.
507 οὔτ´ ἐπὶ κερκίσιν οὔτε λόγων φάτιν
508 ἄιον εὐτυχίας μετέχειν θεόθεν τέκνα θνατοῖς.
510 (ΙΩΝ) πρόσπολοι γυναῖκες, αἳ τῶνδ´ ἀμφὶ κρηπῖδας δόμων
511 θυοδόκων φρούρημ´ ἔχουσαι δεσπότιν φυλάσσετε,
512 ἐκλέλοιπ´ ἤδη τὸν ἱερὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον
513 Ξοῦθος μίμνει κατ´ οἶκον ἱστορῶν ἀπαιδίαν;
514 (ΧΟΡΟΣ) ἐν δόμοις ἔστ´, ξέν´· οὔπω δῶμ´ ὑπερβαίνει τόδε.
515 ὡς δ´ ἐπ´ ἐξόδοισιν ὄντος, τῶνδ´ ἀκούομεν πυλῶν
516 δοῦπον, ἐξιόντα τ´ ἤδη δεσπότην ὁρᾶν πάρα.
517 (ΞΟΥΘΟΣ) τέκνον, χαῖρ´· γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέπουσά μοι.
518 (ΙΩΝ) χαίρομεν· σὺ δ´ εὖ φρόνει γε, καὶ δύ´ ὄντ´ εὖ πράξομεν.
519 (ΞΟΥΘΟΣ) δὸς χερὸς φίλημά μοι σῆς σώματός τ´ ἀμφιπτυχάς.
520 (ΙΩΝ) εὖ φρονεῖς μέν; ς´ ἔμηνεν θεοῦ τις, ξένε, βλάβη;
521 (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ φρονῶ, τὰ φίλταθ´ εὑρὼν εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι;
522 (ΙΩΝ) παῦε, μὴ ψαύσας τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα ῥήξηις χερί.
523 (ΞΟΥΘΟΣ) ἅψομαι· κοὐ ῥυσιάζω, τἀμὰ δ´ εὑρίσκω φίλα.
524 (ΙΩΝ) οὐκ ἀπαλλάξηι, πρὶν εἴσω τόξα πλευμόνων λαβεῖν;
525 (ΞΟΥΘΟΣ) ὡς τί δὴ φεύγεις με σαυτοῦ γνωρίσαι τὰ φίλτατα;
526 (ΙΩΝ) οὐ φιλῶ φρενοῦν ἀμούσους καὶ μεμηνότας ξένους.
527 (ΞΟΥΘΟΣ) κτεῖνε καὶ πίμπρη· πατρὸς γάρ, ἢν κτάνηις, ἔσηι φονεύς.
528 (ΙΩΝ) ποῦ δέ μοι πατὴρ σύ; ταῦτ´ οὖν οὐ γέλως κλύειν ἐμοί;
529 (ΞΟΥΘΟΣ) οὔ· τρέχων μῦθος ἄν σοι τἀμὰ σημήνειεν ἄν.
530 (ΙΩΝ) καὶ τί μοι λέξεις; (ΞΟΥΘΟΣ) πατὴρ σός εἰμι καὶ σὺ παῖς
530 ἐμός.
531 (ΙΩΝ) τίς λέγει τάδ´; (ΞΟΥΘΟΣ) ὅς ς´ ἔθρεψεν ὄντα Λοξίας ἐμόν.
532 (ΙΩΝ) μαρτυρεῖς σαυτῶι. (ΞΟΥΘΟΣ) τὰ τοῦ θεοῦ γ´ ἐκμαθὼν χρηστήρια.
533 (ΙΩΝ) ἐσφάλης αἴνιγμ´ ἀκούσας. (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἄρ´ ὄρθ´ ἀκούομεν.
534 (ΙΩΝ) δὲ λόγος τίς ἐστι Φοίβου; (ΞΟΥΘΟΣ) τὸν συναντήσαντά μοι
535 (ΙΩΝ) τίνα συνάντησιν; (ΞΟΥΘΟΣ) δόμων τῶνδ´ ἐξιόντι τοῦ θεοῦ
536 (ΙΩΝ) συμφορᾶς τίνος κυρῆσαι; (ΞΟΥΘΟΣ) παῖδ´ ἐμὸν πεφυκέναι.
537 (ΙΩΝ) σὸν γεγῶτ´ δῶρον ἄλλων; (ΞΟΥΘΟΣ) δῶρον, ὄντα δ´ ἐξ ἐμοῦ.
538 (ΙΩΝ) πρῶτα δῆτ´ ἐμοὶ ξυνάπτεις πόδα σόν; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἄλλωι
538 τέκνον.
539 (ΙΩΝ) τύχη πόθεν ποθ´ ἥκει; (ΞΟΥΘΟΣ) δύο μίαν θαυμάζομεν.
540 (ΙΩΝ) ἐκ τίνος δέ σοι πέφυκα μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἔχω φράσαι.
541 (ΙΩΝ) οὐδὲ Φοῖβος εἶπε; (ΞΟΥΘΟΣ) τερφθεὶς τοῦτο, κεῖν´ οὐκ ἠρόμην.
542 (ΙΩΝ) γῆς ἄρ´ ἐκπέφυκα μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ πέδον τίκτει τέκνα.
543 (ΙΩΝ) πῶς ἂν οὖν εἴην σός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ οἶδ´, ἀναφέρω δ´ ἐς τὸν θεόν.
544 (ΙΩΝ) φέρε λόγων ἁψώμεθ´ ἄλλων. (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτ´ ἄμεινον, τέκνον.
545 (ΙΩΝ) ἦλθες ἐς νόθον τι λέκτρον; (ΞΟΥΘΟΣ) μωρίαι γε τοῦ νέου.
546 (ΙΩΝ) πρὶν κόρην λαβεῖν Ἐρεχθέως; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ γὰρ ὕστερόν γέ πω.
547 (ΙΩΝ) ἆρα δῆτ´ ἐκεῖ μ´ ἔφυσας; (ΞΟΥΘΟΣ) τῶι χρόνωι γε συντρέχει.
548 (ΙΩΝ) κἆιτα πῶς ἀφικόμεσθα δεῦρο (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτ´ ἀμηχανῶ.
549 (ΙΩΝ) διὰ μακρᾶς ἐλθὼν κελεύθου; (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτο κἄμ´ ἀπαιολᾶι.
[500] lorsque Pan la fait résonner dans sa caverne, où une jeune fille, séduite par Apollon, déposa le faible enfant qui faisait sa honte, et qu'elle abandonnait aux oiseaux de proie et aux bêtes sauvages. Ni dans les aventures que la navette reproduit sur la toile, ni dans les récits du passé, je n'ai jamais appris que les enfants nés du commerce d'un dieu avec les mortelles, aient été heureux. ION. 510 Femmes qui veillez autour de ce temple saint, attendant le retour de votre maître, Xuthus a-t-il déjà quitté le trépied sacré, ou est-il encore dans le sanctuaire à consulter le dieu ? LE CHOEUR. Étranger, Xuthus est encore dans le temple, il n'est point sorti de ce lieu sacré. Mais j'entends le bruit des portes qui s'ouvrent, comme s'il allait sortir; et tu peux le voir lui-même qui s'avance. XUTHUS. Réjouis-toi, ô mon fils; car je puis t'appeler ce ce nom. ION. Je me réjouis ; toi-même, que la sagesse t'éclaire, et tous deux nous serons heureux. XUTHUS. Donne-moi ta main à baiser, que je te presse dans mes bras. ION. 520 Étranger, es-tu dans ton bon sens? un dieu a-t-il égaré ta raison? XUTHUS. Ma raison n'est point égarée ; en retrouvant l'objet le plus cher, je désire lui témoigner ma tendresse. ION. Arrête : prends garde, en me touchant, de briser les couronnes du dieu. XUTHUS. Je te presserai contre mon sein ; je ne suis point un ravisseur. Je retrouve ce que j'ai de plus cher. ION. Si tu ne t'éloignes, ces flèches vont te percer le cœur. XUTHUS. Pourquoi me fuir quand tu reconnais celui que tu dois chérir? ION. Je n'aime pas ramener à la raison les étrangers malappris ou en délire. XUTHUS. Tue-moi et place-moi sur le bûcher ; en me tuant, tu seras le meurtrier de ton père. ION. Comment es-tu mon père ? N'ai-je pas lieu de rire d'une telle parole ? XUTHUS. Non. Écoute-moi ; la suite t'expliquera ce mystère. ION. 530 Et que me diras-tu? XUTHUS. Je suis ton père, et tu es mon fils. ION. Qui dit cela ? XUTHUS. Apollon, le dieu qui t'a élevé. ION. Tu n'as d'autre témoin que toi-même. XUTHUS. Je parle d'après l'oracle même du dieu. ION. Tu es abusé par ses paroles énigmatiques XUTHUS. N'ai-je pas entendu clairement la voix du dieu ? ION. Quelle est la réponse d'Apollon ? XUTHUS. Que le premier qui s'offrirait à ma vue. ION. En quel lieu? XUTHUS. Sans sortir du sanctuaire. ION. Que lui arrivera-t-il ? XUTHUS. Est mon fils. ION. Par la naissance, ou par adoption ? XUTHUS. Par adoption, quoiqu'il soit né de mon sang. ION. Et je me suis le premier trouvé sur tes pas ? XUTHUS. Toi-même, mon cher fils ! ION. D'où vient ce coup de la fortune ? XUTHUS. J'en suis frappé comme toi. ION. 540 Mais quelle est la mère qui m'a donné à toi ? XUTHUS. Je ne saurais le dire. ION. Phébus ne l'a-t-il pas nommée ? XUTHUS. Dans l'excès de ma joie, je ne l'ai pas demandé. ION. J'ai donc eu la terre pour mère ? XUTHUS. La terre ne produit point d'enfants. ION. A quel titre puis-je donc t'appartenir ? XUTHUS. Je ne sais ; je m'en remets au dieu. ION. Abordons un autre sujet. XUTHUS. Cela vaut mieux, mon fils. ION. As-tu formé quelque union illégitime ? XUTHUS. J'ai eu des folies de jeunesse. ION. Avant d'épouser la fille d'Érechthée ? XUTHUS. Jamais depuis ce temps. ION. M'aurais-tu donné le jour avant cette époque ? XUTHUS. Le temps s'accorde avec ton âge. ION. Et comment serais-je venu en ces lieux ? XUTHUS. Là-dessus je ne sais que dire. ION. Le trajet était-il bien long ? XUTHUS. Je ne suis pas moins incertain à cet égard.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009