HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

XÉNOPHON, L'Anabase, livre I

Chapitre 4

  Chapitre 4

[1,4] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς Ἰσσούς, τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. (1.4.2) ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς? καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ? αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ἡγεῖτο δ? αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ Ἐφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον, ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἦν, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν. (1.4.3) παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦθα καὶ οἱ παρὰ Ἀβροκόμα μισθοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. (1.4.4) ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦτα δύο τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν <τὸ> πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα, εὖρος πλέθρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς? καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ? ἦν γὰρ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν καθήκοντα, ὕπερθεν δ? ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι? ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. (1.4.5) ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βιασόμενος τοὺς πολεμίους εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις, ὅπερ ᾤετο ποιήσειν Κῦρος τὸν Ἀβροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. Ἀβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ? ἐποίησεν, ἀλλ? ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. (1.4.6) ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ? ἐμπόριον δ? ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. ἐνταῦθ? ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά? (1.4.7) καὶ Ξενίας Ἀρκὰς (στρατηγὸς) καὶ Πασίων Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν φιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ? ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι? καὶ οἱ μὲν ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ? ᾤκτιρον εἰ ἁλώσοιντο. (1.4.8) Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν? -- ἀπολελοίπασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων. ἀλλ? εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν? οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται? οὔτε ἀποπεφεύγασιν? ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον? ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ? ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. ἀλλὰ ἴτωσαν, εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα? ἀλλ? οὐδὲ τούτων στερήσονται, ἀλλ? ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. (1.4.9) καὶ μὲν ταῦτα εἶπεν? οἱ δὲ Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο. μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ? ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι. (1.4.10) ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ? αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. (1.4.11) ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων? καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα? καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. (1.4.12) οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα? οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ? εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. (1.4.13) ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον? δ? ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν <[1,4] Au sortir de Tarse, Cyrus fit en 2 marches 10 parasanges et parvint au fleuve Sarus, large de 3 plèthres. Le lendemain, en 1 marche de 5 parasanges, on arriva sur les bords du fleuve Pyrame, large d'1 stade. De là en 2 jours l'armée fit 15 parasanges et se trouva à Issus, dernière ville de la Cilicie. Elle est peuplée, grande, florissante et située sur le bord de la mer. On y séjourna 3 jours, pendant lesquels arrivèrent 35 vaisseaux venant du Péloponnèse et commandés par Pythagore, Lacédémonien. Tamos, Égyptien, les conduisait depuis Éphèse. Il avait avec lui 25 autres vaisseaux de Cyrus, avec lesquels il avait assiégé Milet, ville dans le parti de Tissapherne, et avait servi le prince contre ce satrape. Sur ces bâtiments étaient Chirisophe, Lacédémonien, qu'avait mandé Cyrus, et 700 hoplites qu'il commandait pour ce prince. Les vaisseaux jetèrent l'ancre et mouillèrent près de la tente de Cyrus. Ce fut là que 400 hoplites grecs à la solde d'Abrocomas, ayant déserté de son armée, se joignirent à Cyrus et marchèrent avec lui contre le roi. D'Issus, ce prince, dans une marche de 5 parasanges, vint aux portes de la Cilicie et de la Syrie. C'étaient 2 murailles. Celle du côté de la Cilicie était gardée par Syennésis et par ses troupes. On prétendait qu'une garnison d'Artaxerxès occupait celle qui était au-delà et du côté de la Syrie. Entre les 2, coule le fleuve Carsus, large d'1 plèthre. La distance des murailles est de 3 stades. On ne pouvait forcer ce défilé, car le chemin était étroit, les fortifications descendaient jusqu'à la mer ; au-dessus étaient des rochers à pic et l'on avait pratiqué des portes dans les murailles. C'était pour s'ouvrir ce passage que Cyrus avait fait venir sa flotte, voulant pouvoir porter des hoplites, soit dans l'intervalle, soit au-delà des murailles, et passer en forçant les ennemis s'ils gardaient le pas de Syrie ; car Cyrus présumait qu'Abrocomas, qui avait beaucoup de troupes à ses ordres, n'y manquerait pas. Abrocomas cependant n'en fit rien ; mais dès qu'il sut que Cyrus était en Cilicie, il se retira de la Phénicie et marcha vers le roi avec une armée qu'on disait être de 300.000 hommes. De là on fit en un jour de marche 5 parasanges dans la Syrie ; et on arriva à Myriandre, ville habitée parles Phéniciens et située sur le bord de la mer. C'était un lieu commerçant. Beaucoup de vaisseaux marchands y mouillaient. On séjourna 7 jours. 2 généraux grecs, Xénias d'Arcadie et Pasion de Mégare, montant sur un petit bâtiment et y chargeant ce qu'ils avaient de plus précieux, mirent à la voile. Ils étaient, suivant l'opinion la plus commune, mécontents et jaloux de ce que Cyrus laissait à Cléarque ceux de leurs soldats qui s'étaient joints à lui pour retourner en Grèce et pour ne pas marcher contre Artaxerxès. Dès que ces généraux eurent disparu, on prétendit que Cyrus enverrait contre eux ses trirèmes, et les uns souhaitaient qu'ils fussent arrêtés et traités comme des fourbes, d'autres plaignaient le sort qui les attendait, s'ils tombaient entre les mains de ce prince. Cyrus ayant assemblé les généraux, leur dit : “Xénias et Pasion nous ont abandonnés. Mais qu'ils ne se glorifient pas d'avoir trompé ma vigilance, et de m'avoir échappé ; car je sais où ils vont, et j'ai des trirèmes qui me ramèneraient bientôt leur bâtiment. Mais j'atteste les Dieux que je ne les poursuivrai pas. Personne ne dira que, tant qu'un homme reste à mon service, je l'emploie utilement pour moi, et que lorsqu'il veut se retirer je l'arrête, le traite mal et le dépouille de ses richesses. Qu'ils s'en aillent donc et songent qu'ils en usent plus mal envers moi que moi envers eux. J'ai en mon pouvoir leurs femmes, leurs enfants, qu'on garde dans la ville de Tralles, mais ils ne seront, pas même privés de ces gages. Ils les recevront de mes mains comme le prix de la valeur avec laquelle ils m'ont précédemment servi.” Ainsi parla le prince ; et ceux des Grecs qui n'étaient pas zélés pour l'entreprise, ayant appris cette belle action de Cyrus, le suivirent avec plus de plaisir et d'affection. Cyrus ensuite fit 20 parasanges en 4 marches et vint sur les bords du fleuve Chalus, dont la largeur est d'un plèthre. Ce fleuve était plein de grands poissons apprivoisés, que les Syriens regardaient comme des Dieux, ne souffrant pas qu'on leur fît aucun mal, non plus qu'aux colombes. Les villages près desquels on campait appartenaient à Parysatis et lui avaient été donnés pour son entretien. On fit ensuite 30 parasanges en 5 marches, et l'on arriva aux sources du fleuve Daradax, large d'1 plèthre. Là était le palais de Bélesis, gouverneur de la Syrie, et un parc très vaste, très beau, et fécond en fruits de toutes les saisons. Cyrus rasa le parc et brûla le palais. 15 parasanges parcourues en 3 marches firent enfin arriver l'armée à Thapsaque, ville grande et florissante sur les bords de l'Euphrate, fleuve large de 4 stades. On y demeura 5 jours, et Cyrus ayant fait venir les généraux grecs, leur annonça qu'on marcherait contre le grand roi vers Babylone. Il leur ordonna de le déclarer aux troupes et de les engager à le suivre. Les généraux convoquèrent l'assemblée et annoncèrent ce qui leur était prescrit aux soldats. Ceux-ci s'indignèrent contre leurs chefs ; qui (prétendaient-ils) savaient depuis longtemps ce projet et le leur avaient caché. Ils ajoutèrent qu'ils n'avanceraient pas qu'on ne leur donnât la même gratification qu'aux Grecs qui avaient accompagné Cyrus lorsqu'il revint à la cour de Darius, ce qui était d'autant plus juste que les autres ne marchaient point au combat et servaient seulement d'escorte à Cyrus mandé par son père. Les généraux en rendirent compte au prince. Il promit de donner à chaque homme 5 mines d'argent, lorsqu'ils seraient arrivés à Babylone et de leur payer leur solde entière jusqu'à ce qu'il les eût ramenés en Ionie. Ces promesses gagnèrent la plupart des Grecs. Menon, avant que les autres troupes eussent décidé ce qu'elles feraient et si elles suivraient ou non Cyrus, convoqua séparément les siennes et leur parla ainsi : “Soldats, si vous m'en croyez, vous obtiendrez, sans danger ni fatigue, d'être plus favorisés de Cyrus, que tout le reste de l'armée. Que vous conseillé-je de faire ? Cyrus prie les Grecs de marcher avec lui contre le roi. Je dis qu’il faut passer l'Euphrate avant qu'on sache ce que le reste de nos compatriotes répondra à Cyrus. S'ils résolvent de le suivre, vous paraîtrez en être la cause, leur ayant donné l'exemple de passer le fleuve. Cyrus vous regardera comme les plus zélés pour son service, vous en saura gré et vous en récompensera ; car il sait mieux qu'un autre reconnaître un bienfait. Si l'avis contraire prévaut parmi les Grecs, nous retournerons tous sur nos pas, mais vous aurez seuls obéi : Cyrus vous emploiera comme ses soldats les plus fidèles, vous confiera les commandements des places et des lochos, et si vous demandez quelque autre grâce, je sais que vous l'obtiendrez de ce prince qui vous affectionnera.” La troupe ayant entendu ce discours, obéit et traversa l'Euphrate avant que les autres Grecs eussent rendu leur réponse. Cyrus, lorsqu'il les sut passés, en fut enchanté, et ayant envoyé Glus, il leur dit par l'organe de cet interprète : “Grecs, j'ai déjà à me louer de vous, mais croyez que je ne suis plus Cyrus, ou vous aurez bientôt à vous louer de moi.” À ces mots les soldats conçurent de grandes espérances, et firent des voeux pour le succès de l'entreprise. On dit que Cyrus envoya à Menon de magnifiques présents. Ce prince traversa ensuite le fleuve à gué, et toute l'armée le suivit. Personne n'eut de l'eau au-dessus de l'aisselle. Les habitants de Thapsaque prétendaient que l'Euphrate n'avait jamais été guéable qu'alors, et qu'on ne pouvait le traverser sans bateaux. Abrocomas, qui précédait Cyrus, les avait brûlés pour empêcher le passage du prince. On regarda cet événement comme un miracle. Il parut évident que le fleuve s'était abaissé devant Cyrus ; comme devant son roi futur. On fit ensuite en 9 marches 50 parasanges à travers la Syrie, et l'on arriva sur les bords de l'Araxe. Il y avait en cet endroit beaucoup de villages qui regorgeaient de blé et de vin. On y séjourna 3 jours, et on s'y pourvue de vivres.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/03/2005