HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PLOTIN, Les Ennéades, VI, livre III

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  601 formes différentes pour 2286 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
169 ἐν
1 ὤν
1 ὃν
23 ὂν
14 ὄν
9 ἦν
3 Ἐν
8 ὧν
19 ἄν
10 ἕν
3 ἔν
4 ἣν
1 ἐᾶν
2 ἐὰν
59 ἂν
9 ἓν
1 ἀναλογίαν
1 διποδίαν
2 εὐθεῖαν
1 οἰκείαν
4 ὑγίειαν
4 ἐνέργειαν
1 ἔννοιαν
5 μέλαν
2 μίαν
1 οὐδεμίαν
4 ἠρεμίαν
1 ἀστρονομίαν
1 δόξαν
1 σύμπαν
2 σφαῖραν
1 ὑποβάθραν
1 ἐρυθρίαν
1 ἀπορίαν
1 Γεωμετρίαν
1 γεωμετρίαν
28 οὐσίαν
5 οὖσαν
1 ὠθοῦσαν
2 δοκοῦσαν
1 πᾶσαν
1 ἐνεστῶσαν
1 ἔχουσαν
1 ἄρχουσαν
2 Ὅταν
27 ὅταν
1 λαβὸν
1 συλλαβῶν
1 παραλλαγὴν
2 ἀγωγὴν
1 εἰδῶν
4 μηδὲν
1 κομιδήν
2 οὐδέν
11 οὐδὲν
2 λαβεῖν
1 ναυπηγεῖν
1 ἰδεῖν
1 εἶεν
1 ὅθεν
1 θεόν
1 Ὅθεν
1 παθεῖν
1 ἐντεῦθεν
1 Ἐντεῦθεν
1 πόθεν
1 πρόσθεν
1 παρακολουθεῖν
1 ἀλλαχόθεν
2 ἄνωθεν
4 ἔξωθεν
1 περιθρέξαιεν
2 ἀπορήσειεν
1 ζητήσειεν
8 ποιεῖν
1 πεποίηκεν
1 εἴρηκεν
1 ἔοικεν
1 προσῆκεν
1 συντελεῖν
1 ἦμεν
1 ἀποδεδώκαμεν
1 ἐνηριθμήσαμεν
1 φαῖμεν
2 ἔφαμεν
1 φαμεν
1 ἀντιτίθεμεν
3 ἠρεμεῖν
1 συναριθμεῖν
2 λέγοιμεν
1 εὕροιμεν
9 λέγομεν
1 ἐδίδομεν
1 οἰκοδομεῖν
1 ἀπέδομεν
1 κομίζομεν
1 ποιοῦμεν
3 χωριοῦμεν
1 ἕξομεν
2 τάξομεν
1 ἀντιτάξομεν
1 ἐπινοοῦμεν
5 εἴπομεν
2 ἐροῦμεν
1 ἀπαιτήσομεν
5 φήσομεν
2 ζητοῦμεν
1 ἔχομεν
1 ἐπισκοπῶμεν
1 ζητῶμεν
2 λέγωμεν
1 νεῖν
1 κινεῖν
2 νοεῖν
4 εἰπεῖν
1 στερεὸν
2 στερεόν
1 στερεῶν
7 διαιρεῖν
1 ἀντιδιαιρεῖν
1 ἀναιρεῖν
3 κατηγορεῖν
1 μετρεῖν
4 ζητεῖν
1 κατείληφεν
1 προσθήκην
9 ὕλην
3 ἄλλην
1 ἐπιστήμην
1 κἀκείνην
1 παυσαμένην
1 ἐξισταμένην
1 ἀποτετμημένην
2 λεγομένην
1 γινομένην
1 ἐπιγινομένην
1 πεπερασμένην
1 ἀπηρτισμένην
1 νοουμένην
1 πυρίνην
2 τοιαύτην
1 Ταύτην
9 ταύτην
1 πρώτην
2 πλείστην
1 παθῶν
4 μεγεθῶν
2 προστεθὲν
1 προσελθὸν
1 ξανθὸν
1 ἀποτελεσθὲν
1 συμμιχθὲν
1 φαιὸν
13 λέγειν
2 ἀνάγειν
1 ἐνεργειῶν
1 εὕδειν
1 κινδυνεύειν
2 βαδίζειν
1 πελάζειν
1 νομίζειν
1 συμπλέκειν
1 συμβάλλειν
1 συμβαίνειν
1 σημαίνειν
5 λαμβάνειν
1 ὑπολαμβάνειν
1 προσλαμβάνειν
2 μανθάνειν
2 μένειν
1 φθείρειν
2 διαφέρειν
1 ῥίπτειν
1 ἀλλάττειν
1 ἁρμόττειν
1 ἐφαρμόττειν
2 πράττειν
1 συντάττειν
7 ἔχειν
1 περιέχειν
1 ὑπάρχειν
8 πάσχειν
9 πάλιν
1 ἕξιν
1 διάταξιν
1 σύνταξιν
1 δεξιὸν
2 μίξιν
1 πρᾶξιν
1 τάξιν
8 ποιόν
12 ποιὸν
2 ποιὰν
3 τριῶν
1 χρώμασιν
1 ἔκστασιν
1 ἀπόστασιν
3 ὑπόστασιν
1 σύστασιν
1 μετάστασιν
2 ἀπόφασιν
2 εἴδεσιν
1 σύνθεσιν
7 γένεσιν
2 διαίρεσιν
1 ἀναίρεσιν
2 ἀφαίρεσιν
2 κινήσεσιν
3 αἴσθησιν
1 καταρίθμησιν
1 νόησιν
20 κίνησιν
1 ἀποχώρησιν
1 φησιν
1 σύνεισιν
1 ἔπεισιν
2 σύγκρισιν
2 διάκρισιν
1 ἑστηκόσιν
3 οὐσιῶν
1 ἐνεργοῦσιν
1 ποιοῦσιν
1 συγχωροῦσιν
1 περατοῦσιν
1 πᾶσιν
1 κρᾶσιν
7 στάσιν
2 ἄγουσιν
1 ἔχουσιν
1 μετέχουσιν
10 φύσιν
1 σχέσιν
1 ἀραίωσιν
1 τελείωσιν
1 πύκνωσιν
3 ἀλλοίωσιν
1 ὁμοίωσιν
1 συμπλήρωσιν
11 ἔστιν
11 ἐστιν
1 πάρεστιν
2 μετάληψιν
2 κἄν
3 κἂν
1 εἰκὼν
1 εἰκών
1 μοναδικῶν
1 ὀργανικῶν
2 τοπικήν
2 μουσικήν
2 γραμματικὴν
1 ποιητικὸν
1 ἀριθμητικὴν
2 διακριτικὸν
2 συγκριτικόν
1 περιεκτικὸν
1 περιεκτικόν
1 σημαντικόν
1 ἁπτικῶν
1 βαδιστικόν
1 συμπληρωτικόν
8 λευκόν
24 λευκὸν
1 Λευκὸν
2 καλόν
9 καλὸν
1 μᾶλλόν
2 πολλῶν
1 μεταβολὴν
3 μεταβολήν
7 μέν
148 μὲν
4 μὴν
3 ἡμῖν
1 ἀριθμὸν
1 ἀριθμόν
3 ἀριθμῶν
1 γραμμήν
1 γραμμῶν
1 γραμμὴν
1 θερμόν
1 θερμὸν
1 συνδυασμὸν
3 χυμῶν
2 νῦν
1 Νῦν
1 ἱκανὸν
1 μανὸν
2 γενῶν
2 ὁμογενῶν
1 κενὸν
2 Κοινὸν
8 κοινόν
10 κοινὸν
2 τινῶν
1 Πυκνὸν
1 γεννᾶν
1 φωνὴν
1 φωνήν
5 οἷόν
46 οὖν
2 ἀναγκαῖον
1 πηχυαῖον
1 γοῦν
5 λόγον
1 ὀλίγον
2 ἄλογον
2 ἀνάλογον
1 ἐνεργοῦν
7 ἐπίπεδον
1 σύνοδον
1 πρόοδον
1 πρόσοδον
1 οἰκεῖον
1 λεῖον
1 σημεῖον
5 στοιχεῖον
3 ζῷον
1 ἡσύχαζον
3 μεῖζον
1 ὠθοῦν
4 ἴδιον
1 ῥᾴδιον
1 ἔγγειον
1 ἐπίγειον
4 κάλλιον
9 ὅμοιον
1 Ὅμοιον
3 ἀνόμοιον
5 διπλάσιον
1 πράσιον
2 ὁτιοῦν
3 αἴτιον
1 Βέλτιον
1 βέλτιον
1 ὄγκον
9 ὅλον
4 δῆλον
5 ἄλλον
28 μᾶλλον
5 ξύλον
2 πλέον
2 ἁπλοῦν
1 εἴδωλον
1 ἠρεμοῦν
1 ὠφέλιμον
1 εὐθύγραμμον
5 ὁμώνυμον
1 συνώνυμον
1 ὁποιανοῦν
5 λεγόμενον
4 ὑποκείμενον
1 προσκείμενον
1 ἐργαζόμενον
2 λαμβανόμενον
1 γενόμενον
3 γινόμενον
1 δυνάμενον
1 προηγούμενον
1 μιμούμενον
7 κινούμενον
2 νοούμενον
1 διαστησάμενον
1 κρυπτόμενον
21 μόνον
1 μένον
1 ὑποβεβλημένον
1 ἐστερημένον
1 μεμετρημένον
1 συνειλημμένον
3 πεπερασμένον
1 μεμερισμένον
1 ἄγονον
1 πνοὴν
3 χρόνον
4 τρίγωνον
2 τετράγωνον
2 Οἷον
34 οἷον
1 ὁποῖον
1 ποῖόν
1 ἐλλεῖπον
1 Ἄτοπον
2 ἄτοπον
3 τρόπον
10 τόπον
6 ἄνθρωπον
1 φθεῖρον
15 ἕτερον
1 μηδέτερον
1 δεύτερον
3 θάτερον
7 ἑκάτερον
1 γενικώτερον
1 γνωριμώτερον
2 θερμότερον
2 μικρότερον
8 πρότερον
6 ὕστερον
4 συναμφότερον
2 χεῖρον
3 συμπληροῦν
2 ἄπειρον
1 διάφορον
1 μετροῦν
5 μέτρον
1 πολύπλευρον
1 ἑξάπλευρον
1 τετράπλευρον
4 ἴσον
11 καθόσον
3 ἄνισον
1 μέσον
3 νόσον
1 ὁπωσοῦν
2 ἀσώματον
2 ἀδύνατον
1 ἀληθέστατον
1 φατέον
4 θετέον
10 σύνθετον
2 προσθετέον
1 ἀντίθετον
2 διαιρετέον
2 ἀναιρετέον
1 ἀφετέον
1 προσνεμητέον
1 ἀκίνητον
1 θεωρητέον
3 ζητητέον
7 ἀνακτέον
6 τακτέον
2 συντακτέον
8 λεκτέον
1 μετενεκτέον
1 ἐπισημαντέον
7 ἐναντίον
2 τοὐναντίον
1 δυσχεραντέον
2 δοτέον
2 τοιοῦτον
1 τοσοῦτον
2 τοῦτον
3 σκεπτέον
1 Ἐπισκεπτέον
5 ἐπισκεπτέον
4 ληπτέον
1 παραλειπτέον
1 Ἀπολειπτέον
14 πρῶτον
1 τρίτον
1 Ἕκαστον
14 ἕκαστον
2 καθέκαστον
5 πλεῖστον
1 ἀόριστον
2 ὁριστέον
1 ἀφοριστέον
1 Ἀκουστέον
9 ἧττον
6 ἔλαττον
6 ἀμφοῖν
1 ἔχον
1 προϋπάρχον
1 πάσχον
6 πᾶν
1 Ὁρᾶν
3 ὁρᾶν
1 ἀμυδρὸν
1 ἀμυδρόν
1 βλαβερὸν
1 ἕτερόν
1 ἀριστερόν
1 αὐστηρὸν
2 ἐρυθρὸν
3 μικρόν
1 μικρὸν
1 πικρόν
1 φοράν
3 διαφορῶν
2 διαφοράν
7 διαφορὰν
2 αἰσχρὸν
1 αἰσχρόν
1 ψυχρόν
1 σὺν
1 σύγκρασίν
1 εἰσίν
1 φησίν
1 φησὶν
1 τρισίν
2 οὐσῶν
1 νοσῶν
14 ποσὸν
6 ποσόν
1 Ποσὸν
1 δυσίν
1 δυσὶν
1 ἐχουσῶν
79 τῶν
21 τὸν
112 τὴν
1 Τὴν
1 τήν
1 Τῶν
2 αὐτήν
6 αὐτὴν
20 αὐτῶν
1 αὐτόν
2 αὐτὸν
4 ταὐτόν
21 ταὐτὸν
1 αἰσθητῶν
5 αἰσθητὸν
2 αἰσθητὴν
1 νοητῶν
1 νοητὸν
1 νοητὴν
1 μικτὴν
1 μικτὸν
1 λεπτόν
2 ἐστὶν
4 ἐστίν
1 διττὴν
1 περιττὸν
1 ἑαυτῶν
1 φυτόν
2 φυτῶν
15 τοίνυν
3 δίπουν
1 ἁφὴν
3 μορφὴν
1 μετασχὸν
4 ψυχὴν
2 ψυχήν
5 λέγων
1 λόγων
1 ἐπιπέδων
1 ἕξεων
1 ἀλλοιώσεων
3 κινήσεων
1 διακρίσεων
1 συγκρίσεων
1 στοιχείων
6 ζῴων
2 ζωήν
1 ζωὴν
2 μείζων
1 πιθήκων
12 ἄλλων
5 ἀλλήλων
1 ἐνύλων
1 σημαίνων
1 οὐρανίων
1 λαμβάνων
3 ἐκείνων
2 τινων
1 εἰκόνων
1 μόνων
5 εἰρημένων
2 λεγομένων
1 γενομένων
1 γινομένων
1 διακρινομένων
1 αὐξομένων
1 μιγνυμένων
1 ἀλλοιουμένων
2 τίνων
1 ἐλαττόνων
1 χείρων
1 ἄκρων
1 ἑτέρων
1 διαφόρων
1 ὤτων
2 συνθέτων
2 συμβεβηκότων
1 Πλάτων
2 πραγμάτων
1 παθημάτων
1 σχημάτων
2 ὀμμάτων
1 χρωμάτων
6 σωμάτων
1 ὄντων
2 ἐναντίων
1 ῥεόντων
1 ἐπαμφοτεριζόντων
1 σχισθέντων
1 γνωσθέντων
1 παρακολουθούντων
5 πάντων
1 ἐφαρμοττόντων
3 ἐχόντων
1 τοιούτων
24 τούτων
1 πρώτων
1 ἐλάττων
5 ποιοτήτων
1 ἔχων
1 ἀψύχων
1 ἐμψύχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/06/2010