HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, SOCRATE (II,18 à 47)

Paragraphe 21-23

  Paragraphe 21-23

[2,21] γνόντα δὲ τὴν φυσικὴν θεωρίαν μηδὲν εἶναι πρὸς ἡμᾶς, τὰ ἠθικὰ φιλοσοφεῖν ἐπί τε τῶν ἐργαστηρίων καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ· κἀκεῖνα δὲ φάσκειν ζητεῖν, ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ´ ἀγαθόν τε τέτυκται. πολλάκις δὲ βιαιότερον ἐν ταῖς ζητήσεσι διαλεγόμενον κονδυλίζεσθαι καὶ παρατίλλεσθαι, τὸ πλέον τε γελᾶσθαι καταφρονούμενον· καὶ πάντα ταῦτα φέρειν ἀνεξικάκως. ὅθεν καὶ λακτισθέντα, ἐπειδὴ ἠνέσχετο, τινὸς θαυμάσαντος, εἰπεῖν, "εἰ δέ με ὄνος ἐλάκτισε, δίκην ἂν αὐτῷ ἐλάγχανον;" καὶ ταῦτα μὲν Δημήτριος. [2,21] Il ajoute que Socrate, ayant compris que l’étude du monde ne nous était d’aucun profit, laissa de côté la physique, pour étudier la morale ; qu’il en discutait dans les boutiques et sur la place publique, déclarant rechercher « ce qui est bien et ce qui est mal dans les maisons ». Souvent, au cours de ses recherches, il discutait avec véhémence, lançait les poings en avant, ou s’arrachait les cheveux, ne se souciant aucunement des rires qu’il soulevait, les supportant au contraire avec calme. Un jour même, il reçut un coup de pied sans se fâcher, et comme on s’en étonnait, il dit : « Si c’était un âne qui m’avait frappé, lui intenterais-je un procès ? » Voilà ce que nous rapporte Démétrios.
[2,22] Ἀποδημίας δὲ οὐκ ἐδεήθη, καθάπερ οἱ πλείους, πλὴν εἰ μὴ στρατεύεσθαι ἔδει. τὸ δὲ λοιπὸν αὐτόθι μένων φιλονεικότερον συνεζήτει τοῖς προσδιαλεγομένοις, οὐχ ὥστε ἀφελέσθαι τὴν δόξαν αὐτούς, ἀλλ´ ὥστε τὸ ἀληθὲς ἐκμαθεῖν πειρᾶσθαι. φασὶ δ´ Εὐριπίδην αὐτῷ δόντα τὸ Ἡρακλείτου σύγγραμμα ἐρέσθαι, "τί δοκεῖ;" τὸν δὲ φάναι, " μὲν συνῆκα, γενναῖα· οἶμαι δὲ καὶ μὴ συνῆκα· πλὴν Δηλίου γέ τινος δεῖται κολυμβητοῦ." Ἐπεμελεῖτο δὲ καὶ σωμασκίας, καὶ ἦν εὐέκτης. ἐστρατεύσατο γοῦν εἰς Ἀμφίπολιν· καὶ Ξενοφῶντα ἀφ´ ἵππου πεσόντα ἐν τῇ [2,22] Au contraire des autres philosophes, il ne désira pas voyager, et, sauf pour aller à l’armée, il passa son temps à Athènes, discutant à l’envi avec ses compagnons d’entretien, non pas tant pour les faire changer d’opinion que pour s’efforcer d’apprendre le vrai des choses. On raconte qu’Euripide lui donna un jour à lire les ouvrages d’Héraclite, et lui demanda ce qu’il en pensait. Socrate répondit : « Ce que j’en ai compris me paraît génial ; pour le reste, que je n’ai pas compris, je crois qu’il en est de même, mais j’aurais besoin pour interprète d’un bon nageur de Délos. » Il était fervent adepte des sports, et vigoureux. On sait qu’il fit campagne à Amphipolis, qu’il releva Xénophon tombé de cheval
[2,23] κατὰ Δήλιον μάχῃ διέσωσεν ὑπολαβών. ὅτε καὶ πάντων φευγόντων Ἀθηναίων αὐτὸς ἠρέμα ἀνεχώρει, παρεπιστρεφόμενος ἡσυχῇ καὶ τηρῶν ἀμύνασθαι εἴ τις οἱ ἐπέλθοι. ἐστρατεύσατο δὲ καὶ εἰς Ποτίδαιαν διὰ θαλάττης· πεζῇ γὰρ οὐκ ἐνῆν τοῦ πολέμου κωλύοντος. ὅτε καὶ μεῖναι νυκτὸς ὅλης ἐφ´ ἑνὸς σχήματος αὐτόν φασι, καὶ ἀριστεύσαντα αὐτόθι παραχωρῆσαι Ἀλκιβιάδῃ τοῦ ἀριστείου· οὗ καὶ ἐρασθῆναί φησιν αὐτὸν Ἀρίστιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. Ἴων δὲ Χῖος καὶ νέον ὄντα εἰς Σάμον σὺν Ἀρχελάῳ ἀποδημῆσαι· καὶ Πυθώδε ἐλθεῖν Ἀριστοτέλης φησίν· ἀλλὰ καὶ εἰς Ἰσθμόν, ὡς Φαβωρῖνος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἀπομνημευμάτων. [2,23] dans un combat à Délium et lui sauva la vie. Tandis que tous les Athéniens fuyaient à belles jambes, il fit une retraite lente et calme, se retournant tranquillement de temps à autre, prêt à repousser quiconque lui sauterait dessus. Il fut encore de l’expédition de Potidée, expédition maritime, car toute attaque terrestre était alors impossible. C’est alors, raconte-t-on, qu’il resta toute une nuit dans la même posture, et que s’étant conduit en brave dans la bataille, il en céda l’honneur à Alcibiade, dont il était épris, dit-on (cf. Aristippe, Plaisirs des anciens). Ion de Chios déclare que dans sa jeunesse il quitta son dème pour aller à Samos, fréquenter Archélaos, et Aristote dit qu’il alla à Delphes. Phavorinos (Mémoires, liv. I) dit qu’il alla dans l’Isthme.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/04/2006