HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XX

Chapitre 37

  Chapitre 37

[20,37] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Χαρίνου Ῥωμαῖοι μὲν τὴν ὕπατον ἀρχὴν παρέδοσαν Ποπλίῳ Δεκίῳ καὶ Κοΐντῳ Φαβίῳ, παρὰ δὲ τοῖς Ἠλείοις ὀλυμπιὰς ἤχθη ὀγδόη πρὸς ταῖς ἑκατὸν δέκα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Ἀπολλωνίδης Τεγεάτης. κατὰ δὲ τούτους τοὺς χρόνους Πτολεμαῖος μὲν ἐκ τῆς Μύνδου πλεύσας ἁδρῷ στόλῳ διὰ νήσων ἐν παράπλῳ τὴν Ἄνδρον ἠλευθέρωσε καὶ τὴν φρουρὰν ἐξήγαγε. κομισθεὶς δ´ ἐπὶ τὸν Ἰσθμὸν Σικυῶνα καὶ Κόρινθον παρέλαβεν παρὰ Κρατησιπόλεως. τὰς δὲ αἰτίας δι´ ἃς ἐκυρίευσε πόλεων ἐπιφανῶν προδεδηλωκότες ἐν ταῖς πρὸ ταύτης βίβλοις τὸ διλογεῖν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν παρήσομεν. ἐπεβάλετο μὲν οὖν καὶ τὰς ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις Πτολεμαῖος ἐλευθεροῦν, μεγάλην προσθήκην ἡγούμενος ἔσεσθαι τοῖς ἰδίοις πράγμασι τὴν τῶν Ἑλλήνων εὔνοιαν· ἐπεὶ δὲ οἱ Πελοποννήσιοι συνταξάμενοι χορηγήσειν σῖτον καὶ χρήματα τῶν ὡμολογημένων οὐδὲν συνετέλουν, ἀγανακτήσας δυνάστης πρὸς μὲν Κάσανδρον εἰρήνην ἐποιήσατο, καθ´ ἣν ἑκατέρους ἔδει κυριεύειν τῶν πόλεων ὧν εἶχον, τὴν δὲ Σικυῶνα καὶ Κόρινθον ἀσφαλισάμενος φρουρᾷ διῆρεν εἰς τὴν Αἴγυπτον. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Κλεοπάτρα τῷ μὲν Ἀντιγόνῳ προσκόπτουσα, τῇ δ´ αἱρέσει πρὸς τὸν Πτολεμαῖον ἀποκλίνουσα προῆγεν ἐκ Σάρδεων, ὡς δια κομισθησομένη πρὸς ἐκεῖνον. ἦν δὲ ἀδελφὴ μὲν Ἀλε ξάνδρου τοῦ Πέρσας καταπολεμήσαντος, θυγάτηρ δὲ Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου, γυνὴ δὲ γεγενημένη τοῦ εἰς Ἰταλίαν στρατεύσαντος Ἀλεξάνδρου. διὰ τὴν ἐπιφάνειαν οὖν τοῦ γένους οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Λυσίμαχον, ἔτι δὲ Ἀντίγονον καὶ Πτολεμαῖον καὶ καθόλου πάντες οἱ μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἀξιολογώτατοι τῶν ἡγεμόνων ταύτην ἐμνήστευον· ἕκαστος γὰρ τούτῳ τῷ γάμῳ συνακολουθήσειν Μακεδόνας ἐλπίζων ἀντείχετο τῆς βασιλικῆς οἰκίας, ὡς τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν περιστήσων εἰς ἑαυτόν. δὲ ἐπιμελητὴς τῶν Σάρδεων ἔχων παράγγελμα παρ´ Ἀντιγόνου τηρεῖν τὴν Κλεοπάτραν, διεκώλυεν αὐτῆς τὴν ἔξοδον· ὕστερον δὲ προστάξαντος τοῦ δυνάστου διά τινων γυναικῶν ἐδολοφόνησεν. δ´ Ἀντίγονος οὐ βουλόμενος λέγεσθαι κατ´ αὐτοῦ περὶ τῆς ἀναιρέσεως, τῶν γυναικῶν τινας ἐκόλασεν ὡς ἐπιβεβουλευκυίας καὶ τὰ περὶ τὴν ἐκ φορὰν βασιλικῶς ἐφιλοκάλησεν. Κλεοπάτρα μὲν οὖν περιμάχητος γενομένη παρὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἡγεμόσι πρὸ τοῦ συντελεσθῆναι τὸν γάμον τοιαύτης ἔτυχε καταστροφῆς. ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα μεταβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης. [20,37] Charinus étant archonte d'Athènes, Publius Décius et Quintus Fabius consuls à Rome, les Éliens célébrèrent la CXVIIIe olympiade, dans laquelle Apollonide le Tégéate fut vainqueur à la course du stade. A cette époque, Ptolémée, parti de Myndus avec une flotte puissante, traversa l'Archipel, et, dans le cours de cette navigation, chassa la garnison d'Andros et rendit à l'île son indépendance. Il se porta ensuite vers l'isthme; il prit possession de Sicyone et de Corinthe, qui lui avaient été livrées par Cratesipolis. Comme nous avons raconté dans le livre précédent pour quels motifs ces villes s'étaient soumises a Cratesipolis, il est inutile d'en parler ici. Ptolémée entreprit de délivrer les autres villes grecques, jugeant utile à ses intérêts de se concilier l'affection des Grecs. Mais lorsque les Péloponnésiens, invités à fournir des vivres et de l'argent, se refusèrent à exécuter les clauses du traité, le souverain, irrité, fit la paix avec Cassandre, sous la condition que chacun d'eux resterait maître des villes dont il se trouvait en possession. Ptolémée mit ensuite une garnison à Sicyone et à Corinthe, et repartit pour l'Égypte. Pendant que ces choses se passaient, Cléopâtre ennemie d'Antigone, et penchant par ses propres inclinations pour Ptolémée, avait quitté Sardes pour aller rejoindre l'allié de son choix. Cléopâtre était soeur d'Alexandre, le conquérant de la Perse, fille de Philippe, fils d'Amyntas, et veuve de cet Alexandre qui avait entrepris une expédition en Italie. Son illustre naissance lui avait attiré beaucoup de prétendants : Cassandre, Lysimaque, Antigone, Ptolémée, enfin les généraux les plus célèbres d'Alexandre; car chacun d'entre eux espérait, par cette alliance avec la maison royale, obtenir les suffrages des Macédoniens et légitimer en quelque sorte sa prétention au trône. Le gouverneur de Sardes, qui avait reçu d'Antigone l'ordre de garder à vue Cléopâtre, s'opposa à son départ, et, d'après un nouvel ordre de son maître, il la fit assassiner par quelques femmes. Cependant Antigone, pour n'être point accusé d'avoir trempé dans ce meurtre, fit punir plusieurs de ces femmes coupables, et fit enterrer le corps de Cléopâtre avec une pompe royale. C'est ainsi que la soeur d'Alexandre, dont les plus illustres chefs s'étaient disputé la main, périt avant l'accomplissement de son mariage. Après avoir parlé en détail des événements arrivés en Asie et en Grèce, nous allons raconter l'histoire des autres pays de la terre.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/11/2006