HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  486 formes différentes pour 1291 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
20 ἂν
1 ἐάν
5 ἐὰν
2 ἦν
2 ἄν
1 ἵν
12 ὧν
3 ἓν
2 ὃν
1 ἕν
30 ἐν
6 ἣν
1 ἀναγκαίαν
1 τελευταίαν
1 χρείαν
6 πολιτείαν
1 ὑγίειαν
1 ἔνδειαν
1 ἀλήθειαν
2 ἀπέχθειαν
1 αὐτάρκειαν
2 ἐπιμέλειαν
1 ἀσφάλειαν
1 ἀδικίαν
1 λίαν
1 ναυτιλίαν
1 ἀδουλίαν
5 μίαν
4 μηδεμίαν
1 ἀστυνομίαν
1 εὐκοσμίαν
2 ἀξίαν
1 εὐταξίαν
1 δόξαν
2 ποίαν
1 ἅπαν
1 πάμπαν
2 ἐλευθερίαν
1 ἀπορίαν
2 ἑτέραν
1 ἀτακτοτέραν
2 κυρίαν
7 χώραν
2 ἐκκλησίαν
1 ἐποίησαν
1 οὐσίαν
1 ἀρκοῦσαν
1 προσευθυνοῦσαν
1 πᾶσαν
1 ἐφορῶσαν
1 διαχειρίζουσαν
1 μένουσαν
1 ἁρμόττουσαν
1 ὅταν
1 αἰτίαν
11 δημοκρατίαν
1 ἐναντίαν
6 ὀλιγαρχίαν
2 γῆν
1 στρατηγῶν
1 γεωργὸν
1 ὁδῶν
5 σχεδὸν
2 σχεδόν
3 μηδὲν
2 οὐδὲν
1 συναγαγεῖν
2 δεῖν
1 εἶεν
1 ἐντεῦθεν
1 συνελθεῖν
1 ἀκολουθεῖν
1 εἴωθεν
1 ἔξωθεν
1 νομίζοιεν
10 ποιεῖν
2 τετύχηκεν
2 διελεῖν
1 θυραυλεῖν
2 πωλεῖν
1 λέγομεν
1 λέγωμεν
1 ἐπέλθωμεν
1 εἴπωμεν
2 κοινωνεῖν
2 εἰπεῖν
1 ἐπισκοπεῖν
1 εὑρεῖν
2 διαιρεῖν
1 μισθοφορεῖν
1 ζητεῖν
1 συσσιτεῖν
1 πλεονεκτεῖν
1 τυχεῖν
1 ἀνέτρεψεν
4 ζῆν
1 ὀλίγην
1 συγγνώμην
1 ἀποτεταγμένην
1 συγκειμένην
2 πραττομένην
2 ἐχομένην
1 ληψομένην
1 κοσμουμένην
2 Κυρήνην
4 τοιαύτην
14 ταύτην
3 πρώτην
3 ἑκάστην
1 βελτίστην
1 μηθέν
2 μηθὲν
3 οὐθὲν
1 μισθὸν
1 μισθόν
1 λειτουργιῶν
1 φεύγειν
2 λέγειν
2 συνάγειν
1 εἰσάγειν
1 προβουλεύειν
1 δανείζειν
2 ἐκκλησιάζειν
2 δικάζειν
3 νομίζειν
1 γνωρίζειν
3 χωρίζειν
10 κατασκευάζειν
1 ὑπερβάλλειν
2 διανέμειν
1 παρεκβαίνειν
1 συμβαίνειν
1 προβαίνειν
1 κερδαίνειν
2 λαμβάνειν
1 παραλαμβάνειν
2 προσλαμβάνειν
2 εὐθύνειν
1 λανθάνειν
1 διαμένειν
1 ὑπομένειν
1 τυγχάνειν
1 τρέπειν
1 φθείρειν
2 φέρειν
1 εἰσφέρειν
7 πολιτειῶν
1 ἐπαλλάττειν
2 φυλάττειν
2 πράττειν
1 ἀντιπράττειν
8 ἔχειν
9 ἄρχειν
2 ὑπάρχειν
1 κατέχειν
1 μετέχειν
5 πόλιν
2 πάλιν
4 δύναμιν
1 τάξιν
1 ποιόν
1 τριῶν
2 ὦσιν
3 εἰώθασιν
1 οἰκοδομήμασιν
1 φασιν
3 εἰσιν
1 ἔθεσιν
1 ὑπόθεσιν
4 πόλεσιν
1 ἱερεῦσιν
1 διαστάσεσιν
1 ζῶσιν
1 διοίκησιν
2 Ἀθήνησιν
1 θέσιν
1 διαζευχθῶσιν
1 ἐπιεικέσιν
1 γεωργοῦσιν
1 μετάδοσιν
1 πλείοσιν
3 ποιοῦσιν
1 εἴκοσιν
1 δοκοῦσιν
1 ἐπιθυμοῦσιν
1 ἀποροῦσιν
1 ἐπικρατοῦσιν
1 ζητοῦσιν
1 πλουτοῦσιν
2 πᾶσιν
1 κρίσιν
1 πλωτῆρσιν
1 χρῆσιν
1 τίσιν
1 κτῆσιν
1 ἀπαντῶσιν
1 καθιστᾶσιν
1 λέγουσιν
1 φροντίζουσιν
2 ἐθέλουσιν
1 νέμουσιν
2 ὑπομένουσιν
2 τυγχάνουσιν
1 μεθέξουσιν
1 ὁμολογήσουσιν
1 ἔχουσιν
1 ἄρχουσιν
1 ἀποδίδωσιν
1 ἔχωσιν
2 δημοκρατιῶν
1 ὁπλῖτιν
1 ἔστιν
6 ἐστιν
3 ὀλιγαρχιῶν
1 ἑκὼν
6 κἂν
1 φυλακὴν
1 γυναικῶν
3 γεωργικὸν
1 δικῶν
2 πολεμικῶν
1 ἱππικὸν
2 ἱππικὴν
1 βαναυσικὸν
1 ἀριστοκρατικόν
3 θητικόν
2 ὁπλιτικὴν
2 ὁπλιτικὸν
4 δημοτικὸν
1 δημοτικόν
1 δικαστικόν
2 ναυτικόν
3 ὀλιγαρχικὸν
1 ψιλὸν
1 ψιλῶν
1 μᾶλλόν
2 πολλὴν
1 πολλῶν
1 πολὺν
1 διπλῆν
2 βουλὴν
1 πυλῶν
86 μὲν
1 ἀριθμὸν
4 ἀριθμόν
2 τιμήν
1 λέγομέν
1 ἀφορμὴν
1 λογισμὸν
8 νῦν
1 βουλευόμενόν
1 κρηνῶν
1 κοινὴν
1 κοινόν
4 κοινῶν
2 εὐθυνῶν
1 ῥᾷον
31 οὖν
6 ἀναγκαῖον
1 ἀγοραῖον
2 ἀρχαῖον
1 ὀλίγον
1 συνάγον
4 ἔργον
1 μέθοδον
2 οἰκεῖον
1 πλεῖον
2 σημεῖον
1 βοηθοῦν
1 διορθοῦν
1 ἀκόλουθον
7 δίκαιον
2 ῥᾴδιον
2 ἥδιον
1 ἀίδιον
1 πολέμιον
7 κύριον
1 δικαστήριον
1 δημόσιον
2 αἴτιον
4 βέλτιον
1 φάρμακον
1 φαῦλον
2 δῆλον
1 ἄλλον
12 μᾶλλον
1 φίλον
5 δῆμον
2 πόλεμον
1 ἱππάσιμον
1 χρήσιμον
1 νόμον
1 κόσμον
1 νοῦν
1 ἀναλογιζόμενον
1 γινόμενον
1 ὑπέμενον
1 φερόμενον
2 βουλευόμενον
4 μόνον
1 συντεταγμένον
1 εἰρημένον
1 νενομοθετημένον
3 χρόνον
13 οἷον
5 τρόπον
1 ὅρον
2 ἕτερον
2 πότερον
13 πρότερον
3 χεῖρον
1 ἄπορον
2 συμφέρον
1 ὅσον
8 ἴσον
1 βάναυσον
1 ὁπωσοῦν
3 ἀδύνατον
1 εὔκρατον
1 ὑπογυιότατον
1 δημοτικώτατον
1 ὠφελιμώτατον
1 θετέον
1 ποιητέον
1 συνακτέον
2 τοὐναντίον
4 τοιοῦτον
1 τοσοῦτον
2 τοῦτον
1 σκεπτέον
1 ἐπισκεπτέον
1 ληπτέον
2 πρῶτον
3 ἕκαστον
1 τεχναστέον
1 πλεῖστον
1 μέγιστον
1 νομιστέον
1 σοφιστέον
5 ἧττον
1 ἀποκληρωτέον
1 ὁποτερουοῦν
3 πᾶν
3 χαλεπὸν
1 λοιπῶν
1 λοιπόν
1 ὁρᾶν
1 ὁρῶν
1 ἀγρῶν
2 ἱερῶν
1 ἱερόν
2 φανερὸν
2 φανερόν
1 μοχθηρὰν
1 πονηρὸν
1 μικρὸν
1 ἀγοράν
2 ἀγορὰν
1 εὐπορῶν
1 παρορᾶν
1 εἰσφοράν
1 φρουρῶν
1 ἰσχυράν
1 ἰσχυρὸν
2 πασῶν
2 εἰσίν
1 παισὶν
2 οὐσῶν
69 τὴν
1 τήν
115 τῶν
13 τὸν
1 τίν
1 αὐτὸν
1 αὑτὸν
2 αὐτήν
2 αὐτὴν
9 αὐτῶν
1 δυνατόν
1 αἱρετῶν
3 πολιτῶν
1 τοιοῦτόν
3 ἐστίν
5 ἐστὶν
1 χρηστὴν
1 εὔνουν
1 βραχὺν
1 τειχῶν
3 ἀρχήν
4 ἀρχὴν
14 ἀρχῶν
3 ἀναγκαίων
2 δικαίων
1 ἀγοραίων
1 ματαίων
1 Ἀφυταίων
1 ἐφήβων
2 ἔργων
4 ἰδίων
2 παίδων
1 προσόδων
1 πράξεων
1 αἱρέσεων
1 ἀθροίζων
1 νομοφυλάκων
2 φαύλων
1 χιλίων
6 ἄλλων
2 ἀλλήλων
1 μέλλων
1 προβούλων
1 δούλων
1 νόμων
1 ἀγορανόμων
2 γνωρίμων
1 ἔνων
2 νέων
1 ἐκείνων
1 μειζόνων
1 συντιθεμένων
1 προτιθεμένων
1 εἰρημένων
1 κεκτημένων
1 κειμένων
1 ὑποκειμένων
1 λιμένων
1 ἀναγεγραμμένων
1 καταδικαζομένων
1 βουλομένων
2 γιγνομένων
1 κρινομένων
1 καλουμένων
1 συναριθμουμένων
1 χειρόνων
1 τίνων
1 Ταραντίνων
1 ἐλαττόνων
1 ἀξίων
1 πλοίων
1 ποίων
2 ἀνθρώπων
1 τρόπων
1 ὁρίων
6 δικαστηρίων
1 ἀπόρων
4 εὐπόρων
1 ἀλλοτρίων
1 ὁποτέρων
1 ἀμφοτέρων
1 τεττάρων
1 πρεσβυτέρων
1 κυριωτέρων
1 πλωτήρων
1 ἀπορωτέρων
2 βαναύσων
1 μέσων
2 πεντακοσίων
1 δημοσίων
3 πλουσίων
2 συναλλαγμάτων
1 βοσκημάτων
2 τιμημάτων
2 οἰκοδομημάτων
1 χρημάτων
2 σωμάτων
1 ὄντων
1 ἐναντίων
1 πενήτων
1 καταδικασθέντων
1 χαριέντων
11 πάντων
1 πιπτόντων
1 φυλαττόντων
1 ἐχόντων
1 μετεχόντων
1 ἀρχόντων
16 τούτων
3 μεγίστων
1 ὀλιγίστων
1 πλείστων
1 ἑκάστων
1 βελτίστων
1 ἐλάττων
1 ἐνεστώτων
1 κυριωτάτων
1 μετέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007