HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  402 formes différentes pour 927 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἃς
1 ἧς
12 ὡς
2 ἀναγκαίας
2 ἀρχαίας
3 ὀλίγας
1 λειτουργίας
2 γεωργίας
1 περιοικίδας
1 τυραννίδας
3 ἐπιμελείας
1 χρείας
15 πολιτείας
1 φύλακας
1 ναοφύλακας
3 δίκας
1 ἡλικίας
1 ἀποικίας
1 ὅλας
4 ἄλλας
1 πολλαῖς
2 ταμίας
1 φιλοτιμίας
1 εὐκοσμίας
1 νέας
1 ἀγῶνας
1 προσευθύνας
2 τινας
1 τεταγμένας
1 λιμένας
1 γινομένας
1 κεχωρισμένας
1 δαπάνας
1 τίνας
1 εὐταξίας
2 ποίας
4 ἐλευθερίας
3 σωτηρίας
2 ἐμπειρίας
3 μικραῖς
3 ἡμέρας
1 ἐμπορίας
3 ἑτέρας
1 δημοκρατικωτέρας
1 κυρίας
1 θεωρίας
2 ὅσας
2 ἐργασίας
2 ἀρχαιρεσίας
3 ἐκκλησίας
2 οὐσίας
1 δημοσίας
6 πάσας
2 θυσίας
18 ταῖς
1 αἰτίας
1 τοιαύτας
12 δημοκρατίας
1 ἀριστοκρατίας
7 ταύτας
1 πένητας
1 ἀποδέκτας
2 πολίτας
2 ὄντας
1 ἅπαντας
1 καταδικάσαντας
1 διδόντας
1 εἰσιόντας
1 συναθροίζοντας
1 μερίζοντας
1 ποιοῦντας
1 κωλύοντας
1 διαλαμβάνοντας
1 ἐπιτείνοντας
1 νομοθετοῦντας
2 ἄρχοντας
1 μετέχοντας
8 πάντας
2 ἁμαρτίας
1 πρώτας
1 ἑστίας
1 μεγίστας
1 ὀλιγίστας
1 ἀναγκαιοτάτας
1 κούφας
1 ἀρχαῖς
4 ὀλιγαρχίας
1 γῆσ
1 συναγωγὰς
1 εἰσαγωγάς
1 δὶς
5 εἰς
1 εἷς
1 εἴς
1 εὐλαβεῖς
1 νομοφύλακες
2 ἐπιεικεῖς
1 βασιλεῖς
1 νομεῖς
3 τινες
1 μνήμονες
1 ἱερομνήμονες
1 κρείττονες
3 τίνες
1 μεγαλοπρεπεῖς
1 ἱππεῖς
1 τέτταρες
1 ἱερεῖς
2 τρεῖς
1 πένητες
2 ὄντες
1 ὑπομείναντες
1 γεωργοῦντες
1 δημεύοντες
2 ποιοῦντες
1 ἀδικοῦντες
1 ὑπερβάλλοντες
1 ἐκπέμποντες
1 διαιροῦντες
1 κρατοῦντες
3 πάντες
2 καθιστάντες
1 προεστῶτες
1 υἱεῖς
1 Κλεισθένης
1 εἰρημένης
1 διῃρημένης
1 ἀντικειμένης
1 δαπάνης
1 ἱερωσύνης
1 τέχνης
1 οὔσης
1 ὑπαρχούσης
1 πάσης
1 καταδικασάσης
1 τοιαύτης
6 ταύτης
1 ταύτησ
1 ἰσότης
1 πλείστης
1 πλῆθός
1 πολιτείαις
1 μεγάλαις
1 πολυανθρωποτέραις
1 σχολαστικωτέραις
1 φροντιζούσαις
1 εὐημερούσαις
1 πάσαις
5 δημοκρατίαις
1 κυριωτάταις
1 πρυτάνεις
1 ἕξεις
4 πράξεις
1 προθέσεις
1 διορθώσεις
1 ἑστιάσεις
2 κρίσεις
1 ἐξετάσεις
1 κτήσεις
1 ὀλιγάκις
3 πολλάκις
1 πόλις
1 μιᾶς
1 δύναμις
1 τάξις
1 Θηβαίοις
1 λόγοις
1 ἔργοις
1 ἀκολούθοις
1 μεγάλοις
1 χιλίοις
2 ἀλλήλοις
2 δήμοις
1 ἐπιτιμίοις
1 νόμοις
3 γνωρίμοις
1 ἐνίοις
1 εἰρημένοις
1 πραττομένοις
1 ἀποσχομένοις
1 κτωμένοις
1 ἀπόροισ
3 ἀπόροις
1 εὐπόροις
1 ἑκατέροις
2 ἀμφοτέροις
1 πεντακοσίοις
1 πλουσίοις
5 τούτοις
1 κύριός
1 ὑπόθεσις
1 διόρθωσις
9 τις
2 φυλακὰς
4 φυλακῆς
1 γεωργικός
2 πολεμικὰς
1 δημοκρατικῆς
2 ἀριστοκρατικῶς
1 ὀλιγαρχικὰς
2 ὀλιγαρχικῶς
5 καλῶς
1 ἀσφαλὲς
1 ψιλὰς
3 πολλὰς
1 πολλῆς
1 μεταβολῆς
1 βουλῆς
1 φυλὰς
1 δῆμός
1 τιμῆς
1 νομῆς
1 ἀφορμὰς
1 ἱκανῶς
2 μηθενὸς
1 μηθενός
1 ἀληθινῶς
1 κοινῆς
1 κοινὰς
1 τινὲς
1 τινές
1 τινὸς
1 τυραννίς
1 οὓς
1 οἷς
1 ἀγοραῖος
1 βίος
1 στρατηγοὺς
2 εἶδος
2 θεούς
13 πλῆθος
1 πίθος
1 δίκαιος
1 χρόνιος
1 ἱεροποιοὺς
1 τειχοποιοὺς
1 Διονυσιακούς
1 γυμνικοὺς
1 δημοτικοὺς
1 φαῦλος
1 ὄφελος
3 πολλοῖς
1 ἄσχολος
5 τέλος
2 ὄχλος
7 δῆμος
1 χρήσιμος
1 ὀφθαλμοῖς
1 νόμος
1 συνδυασμοὺς
1 λογισμούς
1 γένος
2 βουλόμενος
1 δυνάμενος
1 ἄσμενος
1 τινος
1 μόνοσ
1 τετρημένος
1 πλείονος
1 βελτίονος
1 κοινωνούς
1 ὅρος
1 δεύτερος
1 μοχθηροὺς
5 μέρος
1 ὑλωρούς
41 τοὺς
36 τοῖς
1 αὐτούς
4 αὐτοὺς
2 αὐτοῖς
1 πολιτεύματος
2 τιμήματος
1 αἱρετοὺς
1 αἱρετούς
1 ὄντος
1 δουλεύοντος
1 φθονοῦντοσ
1 οὗτος
2 βέλτιστος
1 ἑαυτούς
2 κληρωτοὺς
7 πῶς
1 χαλεπῶς
1 φανερῶς
1 νοσερῶς
1 μακρὰς
1 μικράς
1 μικρὰς
1 φθορᾶς
1 φθορὰς
1 εἰσφορᾶς
1 πρός
43 πρὸς
1 πατρὸς
1 μητρός
1 χωρὶς
34 τῆς
1 τάς
75 τὰς
2 τίς
2 αὐτῆς
1 αὐτάς
1 ἀρετῆς
2 αἱρετὰς
2 ἐπιμελητὰς
1 ἀθλητὰς
1 ἐξεταστὰς
1 λογιστὰς
1 διττάς
2 κληρωτὰς
1 κληρωτάς
3 σύνεγγυς
1 συνόδους
1 κέρδους
1 προσόδους
10 πλείους
1 μείζους
5 πλήθους
1 νόθους
1 ἀμίσθους
1 χιλίους
2 ἄλλους
1 ἀλλήλους
1 δήμους
2 πολεμίους
2 νόμους
1 ἀγρονόμους
1 ἀστυνόμους
2 γνωρίμους
1 νέους
1 εὔνους
1 εὐθύνους
1 μόνους
2 δυναμένους
1 συγκεφαλαιωσαμένους
1 τιθεμένους
1 ἀφειμένους
1 ἐκκεκριμένους
1 γεγραμμένους
1 κηδομένους
1 πραττομένους
2 πολιτευομένους
1 γραφομένους
1 εὐλαβουμένους
1 ποιουμένους
1 ὀλιγοχρονίους
1 συνηγόρους
1 κλήρους
3 ἀπόρους
3 εὐπόρους
4 ἑτέρους
1 κυριωτέρους
7 κυρίους
1 διαφόρους
1 ἴσους
1 γνησίους
1 πλουσίους
2 τοιούτους
5 τούτους
1 πρώτους
1 πλείστους
1 ἥττους
2 ἐλάττους
1 ἀναμαρτήτους
1 ἀγράφους
1 πολεμάρχους
1 εὐφυῶς
1 γραφὰς
1 ἀναγραφὰς
1 ἐγγραφὰς
1 συνεχῶς
3 ἀρχάς
12 ἀρχὰς
4 ἀρχῆς
1 δικαίως
2 ῥᾳδίως
3 πόλεως
1 δυνάμεως
1 τάξεως
1 συντάξεως
1 δημεύσεως
1 αἱρέσεως
1 ἐξετάσεως
1 στάσεως
1 ἄστεως
1 πίστεως
2 ὅλως
3 ὅμως
1 συντόμως
1 ἑπομένως
1 σωφρόνως
1 ὁμοίωσ
4 ὁμοίως
8 ὅπως
1 παραπλησίως
2 ὡσαύτως
1 ἀτάκτως
1 ἀνεγκλήτως
2 πάντως
1 οὕτως
1 ταχέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007