HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  350 formes différentes pour 700 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 ἀγαθὸς
2 ἀγαθοῦ
2 ἄγοντες
2 ἀγορᾷ
2 ἀδελφὸς
2 ἀδικοῦντα
2 ἀδίκων
2 ἀδύνατος
2 ἀζήμιοι
2 ἄθλιοι
2 Αἰσχύλου
2 αἴτιος
2 ἄκοντες
2 ἄκουε
2 ἀκούων
2 ἀλλάξασθαι
2 ἄλλας
2 ἄλλην
2 ἀλλότριον
2 ἀλλοτρίων
2 ἄλλῳ
2 ἀμφότερα
2 ἀμφότεροι
2 ἀμφοτέροις
2 ἄνδρα
2 ἄνδρας
2 ἄνευ
2 ἀνθρώπους
2 ἀνθρώπῳ
2 ἄνοιαν
2 ἄξια
2 ἄξιον
2 ἅπαντα
2 ἅπερ
2 ἀποβαινόντων
2 ἀπορῶ
2 ἆρά
2 ἀργυρίου
2 ἄριστος
2 ἀροῦν
2 αὕτη
2 αὐτὴν
2 αὑτὴν
2 αὐτοί
2 ἀφαιρετέον
2 ἀψευδὲς
2 βασιλεῖ
2 βιάσασθαι
2 βοηθεῖν
2 βούλει
2 βούλεσθε
2 γέγονεν
2 γεγονέναι
2 γένεσιν
2 γένος
2 γεωργὸν
2 γεωργὸς
2 γιγνόμενα
2 γιγνομένην
2 γιγνομένων
2 γνωρίμους
2 γράμματα
2 δακτυλίου
2 δεδιὼς
2 δεήσει
2 δεησόμεθα
2 δεομένοις
2 δέονται
2 δεύτερον
2 δημιουργοί
2 δημιουργῶν
2 διακείμενος
2 διακόνων
2 διδόναι
2 δικαίοις
2 δικαίων
2 δοκεῖς
2 δοκῇ
2 δόξειεν
2 δόξῃ
2 δρᾷ
2 δρῶν
2 δυνάμενον
2 δυνατόν
2 δώσομεν
2 ἑαυτὸν
2 ἑαυτοὺς
2 ἑαυτῷ
2 ἑαυτῶν
2 ἔδει
2 ἐθέλει
2 ἐθέλῃ
2 ἐθέλοι
2 εἰκότων
2 εἶναί
2 εἶπεν
2 εἰπόντος
2 εἰπών
2 εἰσὶ
2 εἴσω
2 ἑκατέρα
2 ἐκεῖ
2 ἐκεῖνο
2 ἐκεῖνοι
2 ἐκείνοις
2 ἐλάττους
2 ἐλάττω
2 ἔλεγον
2 ἐμαυτὸν
2 ἐμέ
2 Εμοιγε
2 Εν
2 ἐνδείξῃ
2 ἔνι
2 ἑνὶ
2 ἑνὸς
2 ἐξαπατῶντες
2 ἔξω
2 ἐπαινεῖν
2 ἐπαινεσόμεθα
2 ἐπαινοῦντες
2 ἐπανορθοῦσθαι
2 ἐπειδὰν
2 ἐπιστήμην
2 ἐπιτήδευμα
2 ἐπιτηδεύοντες
2 ἔργα
2 ἔσονται
2 ἐστι
2 Εστιν
2 ἕτερος
2 Ετι
2 εὐδοκιμήσεις
2 εὐθὺς
2 εὐχωλαῖς
2 ἐχθροὺς
2 ἔχοντος
2 Ζεὺς
2
2 ἡδονῶν
2 ἦθος
2 Ημέτερον
2 ἡμῶν
2 ἧς
2 Ησίοδός
2 θάλατταν
2 θεόν
2 θρέψονται
2 θυμοειδεῖ
2 θυμοειδὴς
2 θυσίαις
2 ἰδέας
2 ἱκανὸς
2 ἱμάτια
2 ἵν
2 ἰόντα
2 καί
2 κακὰ
2 κακίας
2 κἂν
2 κατ
2 Κατὰ
2 καταμαθεῖν
2 κατατείνας
2 κενὸς
2 κοινωνεῖν
2 Κομιδῇ
2 κρεῖττον
2 λαβὼν
2 λαμβάνειν
2 λέγοιεν
2 λεγόμενον
2 λέγοντος
2 λισσόμενοι
2 λόγων
2 λυσιτελεῖν
2 μὰ
2 μάλιστ
2 μανίαν
2 μεγίστην
2 μεγίστης
2 μεγίστων
2 μείζονι
2 μείζονος
2 μείζους
2 μείζω
2 μέλλοντας
2 μέμφεσθαι
2 μεντἂν
2 μέρει
2 μετ
2 μεταβάλλειν
2 μηδὲ
2 μηδέν
2 μισθὸν
2 μισθῶν
2 μισθωτοί
2 νέους
2 νέῳ
2 νόμου
2 νόμῳ
2 νόμων
2 ὅθεν
2 οἷα
2 Οἶδα
2 Οἴει
2 οἰκοδόμος
2 οἷοι
2 οἰόμενος
2 οἷος
2 οἶσθα
2 Ομηρος
2 Ομήρου
2 ὅμως
2 ὄν
2 ὄντες
2 ὄντος
2 ὀξὺ
2 ὅπερ
2 ὅπῃ
2 ὁρᾶν
2 ὄργανα
2 ὀργάνων
2 Ορθῶς
2 ὅσιον
2 ὅσῳ
2 Οταν
2 Οὐδ
2 Οὐδέ
2 Οὐδέν
2 οὐδένα
2 οὔπω
2 οὐσίας
2 Οὗτος
2 οὗτος
2 ὄψα
2 πάθη
2 παθημάτων
2 πάθος
2 παίδων
2 παντὸς
2 παρασκευῇ
2 παρήσομεν
2 πᾶσα
2 πείθοντες
2 πείσομεν
2 πειστέον
2 πῃ
2 πλείω
2 πλὴν
2 ποιεῖς
2 ποιῇ
2 ποιηταί
2 ποιηταὶ
2 ποιητὰς
2 ποιητέον
2 ποιοῖ
2 ποῖον
2 Ποίους
2 ποιοῦσα
2 πολεμίους
2 πόλεσι
2 Πολλοῦ
2 πολλοὺς
2 πόνους
2 Πότερον
2 πού
2 Ποῦ
2 πρᾶγμα
2 πρὸ
2 προὔργου
2 πρῶτος
2 πωλοῦντες
2 ῥᾴδιον
2 ῥᾷον
2 σε
2 σίτου
2 σκεύη
2 σκοποῦμεν
2 σκυτικῆς
2 σὺ
2 σύ
2 συμφέρον
2 συνθέσθαι
2 συχνὸν
2 σφᾶς
2 σχεδόν
2 σῶμα
2 σώματα
2 τἀγαθὰ
2 τάδε
2 τἀληθὲς
2 τἀναντία
2 Ταῦτα
2 ταὐτὸν
2 τεττάρων
2 τέχνας
2 τήν
2 τιθεῖς
2 τιθῶμεν
2 τιμᾶν
2 τινὰ
2 τίνας
2 τισιν
2 τόδε
2 τοι
2 τοιαύτην
2 τοιόνδε
2 τοιούτῳ
2 τόπον
2 τοσούτῳ
2 τοτὲ
2 Τοῦτο
2 τούτοις
2 τρίτον
2 τύπον
2 τύπους
2 ὑγιαίνειν
2 ὑέος
2 ὑμῶν
2 ὑποδήματα
2 ὑφάντης
2 φαῖμεν
2 φαίνεσθαι
2 Φαίνεται
2 φασι
2 φέρειν
2 φῇ
2 φήσει
2 φίλοι
2 φιλομαθὲς
2 φίλων
2 φρονεῖν
2 φύσεως
2 χάριν
2 χεῖρον
2 χρείᾳ
2 χρή
2 χρὴ
2 χρημάτων
2 χρῆσθαι
2 ψευδεῖς
2 ψεύδεσθαι
2 ψυχὰς
2 ψυχὴ
2 ψυχῆς
2 ὡσαύτως
2 ὦσιν
2 ὥστ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006