HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  622 formes différentes pour 1244 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἀγαθός
2 ἀγαθούς
2 ἄγαμαι
2 ἄγαν
2 ἀγωγίμων
2 ἀδικεῖ
2 ἀδικοῦντας
2 ἀδικοῦντες
2 ἀδικωτάτους
2 ἀηδῶς
2 αἰνύμεθα
2 αἱρεῖσθαι
2 αἱρέσει
2 αἱρήσεσθε
2 αἰσχρά
2 αἰσχροὺς
2 ἀκήκοα
2 ἀκολαστοτάτους
2 ἀκούετε
2 ἀκούομεν
2 ἀκοῦσαι
2 ἀκούσαντες
2 ἀκούσειεν
2 ἀληθὲς
2 ἄλλαις
2 ἄλλη
2 ἄλληλα
2 ἄλλης
2 ἄλλοθι
2 ἀμαθεστάτους
2 ἄμεινον
2 ἀμελοῦσιν
2 ἁμῇ
2 ἀμφότερα
2 ἀμφοτέρων
2 ἀναγκάζει
2 ἀναγκάζουσιν
2 ἀναγκαῖον
2 ἀνάγκῃ
2 ἀνδρεῖοί
2 ἀνδρειότατοι
2 ἀνδρειοτάτους
2 ἀνδρί
2 ἀνδρὸς
2 ἀνέχονται
2 ἀνήρ
2 ἀνιαρὸν
2 ἀνιαρῷ
2 ἀνιαρῶν
2 ἀνοσιωτάτους
2 ἄνω
2 ἄοπλον
2 ἀπαγγελέω
2 ἅπαν
2 ἅπαντα
2 ἀπεδείχθη
2 ἀπείρων
2 ἀπεκρίνω
2 ἀπιέναι
2 ἀποβήσεται
2 ἀποβλέψαντες
2 ἀπόκριναι
2 ἀποκρινούμεθα
2 ἀπορία
2 ἀποτελευτᾷ
2 ἆρά
2 ἀρετῇ
2 ἀρετὴ
2 ἄριστα
2 ἀρκεῖ
2 ἀρξάμενοι
2 ἀρτίου
2 ἀρχὰς
2 ἀρχῆς
2 ἀτὰρ
2 ἀτεχνῶς
2 αὔλησιν
2 αὐλητρίδας
2 αὐτῇ
2 αὑτοῖς
2 αὐτούς
2 ἀφικόμην
2 ἀφροσύνῃ
2 ἀφροσύνη
2 ἀφροσύνης
2 βέλτιον
2 βελτίους
2 βέλτιστ´
2 βέλτιστα
2 βλέψας
2 βούλεσθαι
2 βουλοίμην
2 βουλόμενος
2 βραδέως
2 βραχυλογίᾳ
2 γεγονέναι
2 γένει
2 γένηται
2 γένοιο
2 γενομένου
2 γένος
2 γιγνόμενα
2 γιγνώσκοντες
2 γνώσῃ
2 γράφειν
2 δέδοικεν
2 δεινά
2 δέξασθαι
2 δέου
2 δέρμασιν
2 δεῦρο
2 δῆλα
2 δηλοῖ
2 δημιουργὸν
2 δήποτε
2 δῆτα
2 διαλεγέσθω
2 διαλέξεσθαι
2 διαλεχθῆναι
2 διάλογοι
2 διαλόγων
2 διανοίᾳ
2 διαφερόντως
2 διδακτοῦ
2 διδάσκει
2 διδάσκοντες
2 διδάσκουσι
2 διδάσκουσιν
2 διδόντες
2 διελεγόμεθα
2 δίκαια
2 δίκαιόν
2 δικαιοσύνης
2 δίκης
2 δοκεῖν
2 δοκῇ
2 δοκῶ
2 δοῦναι
2 δυνάμενον
2 δύνασθαι
2 δύναται
2 δυνατὸν
2 δυοῖν
2 ἐάνπερ
2 ἐάσωμεν
2 ἑαυτοὺς
2 ἐγγύθεν
2 ἐγένετο
2 ἐγχωρεῖ
2 Ἔγωγε
2 ἐδόκει
2 ἐθέλεις
2 ἐθέλοις
2 ἐθέλων
2 εἶεν
2 εἴην
2 εἰκός
2 εἰμί
2 εἰμὶ
2 εἶναί
2 εἴποιμεν
2 εἰπόντα
2 Εἰπόντος
2 εἰπὼν
2 εἴρηκα
2 εἰρημένα
2 εἰρημένον
2 εἰρῆσθαι
2 εἴρηται
2 εἰσήλθομεν
2 εἶτα
2 ἕκαστα
2 ἑκάστοις
2 ἕκαστος
2 ἐκείνοις
2 ἐκεῖνον
2 ἐκεῖνος
2 ἐκείνους
2 ἐκτῆσθαι
2 ἐκτὸς
2 ἔλεγε
2 ἐλέγομεν
2 ἐλέγχεσθαι
2 ἐλθὼν
2 Ἕλληνας
2 ἐλλόγιμος
2 ἔμπειρος
2 ἔμπορός
2 ἕνα
2 ἐναντίου
2 ἐνδεής
2 ἐνδείας
2 ἔνεμεν
2 ἐνέτυχες
2 ἐνῇ
2 ἔνθεν
2 ἐξαμαρτάνειν
2 ἕξετε
2 ἐξιέναι
2 ἔξωθεν
2 ἐπ´
2 ἐπαινέτης
2 ἐπαινῶν
2 ἐπανέροιτο
2 Ἐπεὶ
2 Ἐπειδὴ
2 ἐπένευσεν
2 ἐπενόεις
2 ἐπεχείρει
2 ἐπίδειξον
2 ἐπιδείξω
2 ἐπιδώσει
2 ἐπιεικῆ
2 ἐπιεικῶς
2 ἐπιθυμεῖν
2 ἐπιλήσμων
2 ἐπιμέλειαν
2 ἐπιμελεῖσθαι
2 ἐπιόντα
2 ἐπίστανται
2 ἐπιστήμονα
2 ἐπιστήμων
2 ἐπιτρεπτέον
2 ἐπιχωρίων
2 ἐποίει
2 ἔπος
2 ἐρασταὶ
2 ἕρδῃ
2 ἔρχῃ
2 ἐρωτᾷ
2 ἐρωτηθεὶς
2 ἐρωτώμενα
2 ἐρωτώμενον
2 ἐρωτῶντι
2 ἔσεσθαι
2 ἔσθ´
2 ἐσθλόν
2 ἔσκεμμαι
2 ἐσμεν
2 ἐσόμενος
2 ἑσπέρας
2 ἔστω
2 Ἔστω
2 ἔσῳζεν
2 εὐλάβειαν
2 εὐμήχανον
2 εὐρυεδοῦς
2 εὑρὼν
2 εὐτροφίας
2 ἐφαίνετο
2 ἔχῃ
2 ἐῶσιν
2 Ζεὺς
2 ζημία
2 ζητοῖς
2 ζῴη
2
2 ἡγῇ
2 ἡδεῖ
2 ἡδονάς
2 ἡδονὰς
2 ἡδονῇ
2 ἡμέραν
2 ἡμέτερος
2 ἤρεσεν
2 ἤρεσθε
2 ἤρετο
2 Ἡσίοδον
2 Ἡττώμενος
2 θ´
2 θάνατος
2 θάρρει
2 θάρρη
2 θαρροῦντας
2 θαρροῦσιν
2 θάρσος
2 θάτερα
2 θαυμάζοιμ´
2 θαυμαστὸν
2 θείη
2 θεῖναι
2 θεὸς
2 θεούς
2 θεοὺς
2 θεραπείας
2 θεῷ
2 θεῶν
2 θηρίων
2 θρόνῳ
2 θυμοῦ
2 θυμοῦται
2 ἰατροὶ
2 ἰατρὸν
2 ἰδιώτην
2 Ἱπποκράτη
2 ἰσχυροὺς
2 κἀγαθὸν
2 καθέλῃ
2 καθέλοι
2 καίπερ
2 κακός
2 κακοῦ
2 Καλλίᾳ
2 Καλλία
2 Καλλίαν
2 κάλλιόν
2 κάλλιστα
2 Καλῶς
2 κάπηλος
2 καρπὸν
2 καταβάλοι
2 κατάδηλον
2 κάτω
2 Κεῖον
2 Κεῖος
2 κέκτησαι
2 κελεύεις
2 κιθαρίσεως
2 κινδυνεύει
2 κίνδυνος
2 κολαζόμενος
2 κρατεῖν
2 Κριτίας
2 Λακεδαιμόνιοι
2 Λακεδαιμονίων
2 Λέγεις
2 λέγεται
2 λέγῃ
2 λέγοις
2 λεγομένων
2 λέγοντες
2 λιπαρῶς
2 λύπης
2 λύσωμεν
2 μὰ
2 μαθημάτων
2 μαθόντα
2 μαινόμενοι
2 μακάριε
2 μακροὺς
2 μανίας
2 μεγέθει
2 μέγιστον
2 μεθ´
2 μειράκιον
2 μέμεικται
2 μεντἄν
2 μέρος
2 μέσον
2 Μετὰ
2 μεταξὺ
2 μετεῖναι
2 μετέχοντα
2 μετιὼν
2 μετρητική
2 μηδέποτε
2 μὴν
2 μισθοῦ
2 μόνῳ
2 μόριον
2 μουσικὴν
2 ναὶ
2 νεανίσκου
2 νείμω
2 νενέμηνται
2 νέους
2 νέων
2 νεώτερον
2 νὴ
2 νικᾶν
2 νόμους
2 νόσου
2 νουθετήσεις
2 νουθετοῦσιν
2 νοῦν
2 νόῳ
2 νῷ
2 ξένος
2 ξένῳ
2 ὁδὸν
2 Οἱ
2 οἶδα
2 οἴεσθαι
2 οἴκαδε
2 οἰκείους
2 οἴκησιν
2 οἰκίαν
2 οἷοίπερ
2 οἰόμενος
2 οἴου
2 ὀλίγοις
2 ὅλου
2 ὅλῳ
2 Ὅμηρος
2 Ὁμήρου
2 ὅμοιον
2 ὅμοιόν
2 ὅμοιος
2 ὁμοιότατον
2 ὁμολογεῖ
2 ὁμολογῶ
2 ὄπισθεν
2 ὅρα
2 Ὀρθῶς
2 ὁσιότητα
2 ὁσιότητι
2 ὅσοι
2 ὅτε
2 ὁτιοῦν
2 ὁτῳοῦν
2 Οὐδ´
2 Οὐδαμῶς
2 οὐδέ
2 Οὐδὲν
2 οὐδενί
2 οὐδέτερα
2 οὔπω
2 οὔσης
2 οὑτωσί
2 πάθημα
2 παῖ
2 παῖδα
2 παιδείας
2 παιδοτρίβου
2 παλαίειν
2 Πάλιν
2 πανάμωμον
2 παντάπασι
2 παραμεῖναι
2 παραπλήσια
2 παρασκευάζει
2 παρασκευάζῃ
2 παραχωρεῖ
2 παρέχει
2 παρόντες
2 παρόντων
2 πατέρα
2 πατέρων
2 πατρὸς
2 Παυσανίου
2 πείθομαι
2 πέντε
2 πεποίηκεν
2 πεποιῆσθαι
2 πεποίηται
2 πέρι
2 περίεισιν
2 Περικλῆς
2 Πιττακὸς
2 Πιττακῷ
2 πλείονος
2 πλέον
2 πλούσιος
2 ποιήματα
2 ποιήσει
2 ποίησιν
2 ποιητής
2 ποιητοῦ
2 πόλει
2 πόλεσι
2 πόλιν
2 πολῖται
2 πολλαὶ
2 πολλαχῇ
2 πολλαχοῦ
2 πολύ
2 πολὺν
2 πονηρά
2 πονηρόν
2 πονηρὸν
2 πόρρωθεν
2 ποσὶ
2 ποτὰ
2 πράξας
2 πράξεις
2 πράξεσιν
2 πρᾶξις
2 πράττομαι
2 πραττόμενον
2 πράττουσιν
2 πράττωσιν
2 πρέπει
2 πρεσβυτέρων
2 πρὸ
2 Πρόδικός
2 Προδίκῳ
2 προθύμως
2 προθύρῳ
2 Προμηθέα
2 Προμηθεῖ
2 προστῴῳ
2 πρόσχημα
2 πρόσωπον
2 πυρὸς
2 πωλοῦντες
2 πωλοῦσιν
2 πώποτε
2 ῥήματα
2 ῥίζαις
2 σὴν
2 σῆς
2 σιτία
2 σκέψαι
2 σκέψει
2 σκέψιν
2 σκόπει
2 σκοπεῖσθαι
2 σκοπούμενος
2 σκοπώμεθα
2 σμικρὰ
2 σμικρότητι
2 σμικρῶν
2 σὸς
2 σοφίας
2 σοφισταί
2 σοφισταῖς
2 σοφιστῇ
2 σοφιστής
2 σοφιστῶν
2 σοφοὺς
2 σοφώτατοι
2 σοφώτατον
2 σπεύδεις
2 στερεοῖς
2 συγγενέσθαι
2 συγγένοιτο
2 συγχωρεῖν
2 συμβαίνει
2 συμβῆναι
2 συμβουλεύειν
2 σὺν
2 συνδοκεῖ
2 συνεδόκει
2 σύνεισιν
2 Συνεχώρει
2 συνθεὶς
2 Συνωμολόγει
2 σχολὴ
2 Σώκρατές
2 Σωκράτη
2 σώματι
2 σωφρονοῦσιν
2 σωφροσύνῃ
2 τά
2 τάχους
2 ταχὺ
2 τετράγωνον
2 τέτταρα
2 τετυγμένον
2 τέχνας
2 τήν
2 Τὴν
2 τιμωρεῖται
2 τιμωροῦνται
2 τινὲς
2 τινές
2 Τίνες
2 τινι
2 τινὶ
2 τίνος
2 τινῶν
2 τοῖν
2 τοιούτους
2 Τὸν
2 τόνδε
2 Τοῦ
2 τουτουΐ
2 τρόπον
2 τροφὰς
2 τροφὴν
2 ὑμνοῦσιν
2 ὑὸς
2 ὑπερβολῆς
2 ὑπό
2 Ὑπὸ
2 Ὑπολαβὼν
2 ὑπολαμβάνεις
2 φαῖμεν
2 φαίνεσθαι
2 Φαίνεται
2 φαμεν
2 φαῦλόν
2 φεύγειν
2 φῇ
2 φημι
2 φησὶν
2 φησίν
2 φθέγγεσθαι
2 φιλεῖν
2 φίλοι
2 φίλον
2 φιλοσοφίαν
2 φιλῶ
2 φόβος
2 φόβους
2 φρονεῖν
2 φύσεως
2 χθονός
2 χορῷ
2 χρήσαιτο
2 χρυσοῦ
2 ψέγειν
2 ψέγω
2 ψόγου
2 ψυχαῖς
2 ψυχὴ
2 ψυχῇ
2 ὠγαθέ
2 ᾤμην
2 Ὡμολογήκαμεν
2 ὡμολογήκατε
2 ὡμολογημένων
2 ὡμολόγησα
2 ὡμολογήσαμεν
2 ὡμολόγηται
2 ὡμολογοῦμεν
2 ὠνῇ
2 ὠνούμενοι
2 ὣς
2 ὡσπερεὶ
2 ὥστ´
2 ὦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006