HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Odyssée, Chant XX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  103 formes différentes pour 202 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
20, [50-99]   ἕλοιο ~αὐτίκα νῦν, ἔπειτα  μ᾽   ἀναρπάξασα θύελλα ~οἴχοιτο προφέρουσα κατ᾽
20, [300-349]   ῥέζετε δυσμενέοντες· ~εἰ δ᾽ ἤδη  μ᾽   αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ, ~καί
20, [50-99]   χεῖρας ἀνασχών· ~Ζεῦ πάτερ, εἴ  μ᾽   ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ
20, [50-99]   ~ἤγετ᾽ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί  μ᾽   ἐκακώσατε λίην, ~φήμην τίς μοι
20, [200-249]   μοι ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς  μ᾽   ἐπὶ βουσὶν ~εἷσ᾽ ἔτι τυτθὸν
20, [50-99]   ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, ~ἠέ  μ᾽   ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ᾽ Ὀδυσῆα
20, [300-349]   Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· ~οὐ  μὰ   Ζῆν᾽ Ἀγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς
20, [100-149]   ἰών, πρὸς δ᾽ Εὐρύκλειαν ἔειπε·  ~μαῖα   φίλη, τὸν ξεῖνον ἐτιμήσασθ᾽ ἐνὶ
20, [50-99]   ἐργάζεσθαι. ~εὖτ᾽ Ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε  μακρὸν   Ὄλυμπον, ~κούρῃς αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο
20, [0-49]   καθαπτόμενος φίλον ἦτορ· ~τῷ δὲ  μάλ᾽   ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα
20, [150-199]   δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο, ~ἀλλὰ  μάλ᾽   ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν
20, [250-299]   ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, Ἀχαιοί, ~Τηλεμάχου·  μάλα   δ᾽ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει. ~οὐ
20, [0-49]   αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα ~αἰόλλῃ,  μάλα   δ᾽ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι, ~ὣς
20, [200-249]   ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι ~πόλλ᾽ ἐπιδινεῖται·  μάλα   μὲν κακὸν υἷος ἐόντος ~ἄλλων
20, [150-199]   ἔφαθ᾽ αἱ δ᾽ ἄρα τῆς  μάλα   μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. ~αἱ
20, [350-399]   ~ἡδὺ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ  μάλα   πόλλ᾽ ἱέρευσαν· ~δόρπου δ᾽ οὐκ
20, [300-349]   Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύθῳ· ~Κτήσιππ᾽  μάλα   τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
20, [300-349]   κεφαλήν, μείδησε δὲ θυμῷ ~σαρδάνιον  μάλα   τοῖον· δ᾽ εὔδμητον βάλε
20, [50-99]   δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λέκτροισι καθεζομένη  μαλακοῖσιν.   ~αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν
20, [150-199]   ~ξεῖν᾽ ἄρ τί σε  μᾶλλον   Ἀχαιοὶ εἰσορόωσιν, ~ἦέ σ᾽ ἀτιμάζουσι
20, [250-299]   ~λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ᾽ ἔτι  μᾶλλον   ~δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδην Ὀδυσῆα.
20, [350-399]   δ᾽ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη  μαντεύεσθαι.   ~ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίθοιο,
20, [0-49]   ~ἄνδρ᾽ ἀγνοιήσασ᾽ ὑλάει μέμονέν τε  μάχεσθαι,   ~ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει
20, [200-249]   γένος εὐρυμετώπων· ~τὰς δ᾽ ἄλλοι  με   κέλονται ἀγινέμεναί σφισιν αὐτοῖς ~ἔδμεναι·
20, [100-149]   θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις, ~ἦ  μεγάλ᾽   ἐβρόντησας ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, ~οὐδέ
20, [250-299]   τε, ~οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς  μεγάλους   καὶ πίονας αἶγας, ~ἵρευον δὲ
20, [200-249]   ~τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ  μέγαν   ὅρκον ὀμοῦμαι· ~ἴστω νῦν Ζεὺς
20, [150-199]   εἰσορόωσιν, ~ἦέ σ᾽ ἀτιμάζουσι κατὰ  μέγαρ᾽   ὡς τὸ πάρος περ; ~τὸν
20, [150-199]   ~οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται  μεγάροιο,   ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἦρι νέονται, ἐπεὶ
20, [100-149]   ~ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ  μεγάροιο   βεβήκει ~ἔγχος ἔχων, ἅμα τῷ
20, [0-49]   ~κεῖτ᾽ ἐγρηγορόων· ταὶ δ᾽ ἐκ  μεγάροιο   γυναῖκες ~ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο
20, [300-349]   δίδωμι. ~αἰδέομαι δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ  μεγάροιο   δίεσθαι ~μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο
20, [200-249]   ~ἔδμεναι· οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ  μεγάροις   ἀλέγουσιν, ~οὐδ᾽ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν·
20, [100-149]   καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε ~ἐν  μεγάροις   Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ᾽ ἐρατεινήν, ~οἳ
20, [50-99]   αἱ δ᾽ ἐλίποντο ~ὀρφαναὶ ἐν  μεγάροισι,   κόμισσε δὲ δῖ᾽ Ἀφροδίτη ~τυρῷ
20, [250-299]   κέ μιν ἤδη ~παύσαμεν ἐν  μεγάροισι,   λιγύν περ ἐόντ᾽ ἀγορητήν. ~ὣς
20, [350-399]   Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια, ~ἀνδρῶν ἐν  μεγάροισιν   ἑκάστου μῦθον ἄκουεν. ~δεῖπνον μὲν
20, [50-99]   καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν, ~ἐς  μέγαρον   κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ
20, [250-299]   καθίδρυε, κέρδεα νωμῶν, ~ἐντὸς ἐϋσταθέος  μεγάρου,   παρὰ λάϊνον οὐδόν, ~δίφρον ἀεικέλιον
20, [150-199]   δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ  μεθ᾽   ὕδωρ ~ἔρχεσθε κρήνηνδε, καὶ οἴσετε
20, [300-349]   ἀλεύατ᾽ Ὀδυσσεὺς ~ἦκα παρακλίνας κεφαλήν,  μείδησε   δὲ θυμῷ ~σαρδάνιον μάλα τοῖον·
20, [0-49]   ~πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε  μεῖζον   ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω· ~εἴ περ
20, [150-199]   ~αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα προσηύδα  μειλιχίοισι·   ~ξεῖν᾽ ἄρ τί σε
20, [250-299]   ~καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἐῳνοχόει δὲ  Μελανθεύς.   ~οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα
20, [150-199]   ἀγόρευον, ~ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε  Μελάνθιος,   αἰπόλος αἰγῶν. ~αἶγας ἄγων αἳ
20, [150-199]   μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην  μελάνυδρον,   ~αἱ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽
20, [50-99]   ~εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων  μελεδήματα   θυμοῦ, ~λυσιμελής, ἄλοχος δ᾽ ἄρ᾽
20, [50-99]   δὲ δῖ᾽ Ἀφροδίτη ~τυρῷ καὶ  μέλιτι   γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ· ~Ἥρη
20, [200-249]   ἀλέγουσιν, ~οὐδ᾽ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν·  μεμάασι   γὰρ ἤδη ~κτήματα δάσσασθαι δὴν
20, [50-99]   μερόπων ἀνθρώπων ~νῶϊ περισταῖεν, κτεῖναι  μεμαῶτες   Ἄρηϊ, ~καί κεν τῶν ἐλάσαιο
20, [0-49]   σκυλάκεσσι βεβῶσα ~ἄνδρ᾽ ἀγνοιήσασ᾽ ὑλάει  μέμονέν   τε μάχεσθαι, ~ὥς ῥα τοῦ
20, [0-49]   προδόμῳ εὐνάζετο δῖος Ὀδυσσεύς· ~κὰμ  μὲν   ἀδέψητον βοέην στόρεσ᾽ αὐτὰρ ὕπερθε
20, [100-149]   καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν. ~αἱ  μὲν   ἄρ᾽ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ
20, [100-149]   νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο. ~οἶνον  μὲν   γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ᾽ ἔθελ᾽
20, [350-399]   μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουεν. ~δεῖπνον  μὲν   γάρ τοί γε γελοίωντες τετύκοντο
20, [200-249]   ἐνὶ δήμῳ. ~νῦν δ᾽ αἱ  μὲν   γίγνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
20, [100-149]   κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνήσκοιτο, ~ἡ  μὲν   δέμνι᾽ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν, ~αὐτὰρ
20, [250-299]   ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω· ~μοῖραν  μὲν   δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς
20, [100-149]   Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο· ~ἀγρεῖθ᾽ αἱ  μὲν   δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι, ~ῥάσσατέ τ᾽
20, [150-199]   μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. ~αἱ  μὲν   ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον,
20, [150-199]   δ᾽ ἦλθον δρηστῆρες Ἀχαιῶν. οἱ  μὲν   ἔπειτα ~εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν
20, [150-199]   ὅτις σφέας εἰσαφίκηται. ~καὶ τὰ  μὲν   εὖ κατέδησεν ὑπ᾽ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
20, [50-99]   ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι νόημα. ~ἀλλὰ τὸ  μὲν   καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε
20, [300-349]   νήπιος ἦα. ~ἀλλ᾽ ἔμπης τάδε  μὲν   καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες, ~μήλων σφαζομένων
20, [200-249]   στήθεσσι φίλοισι ~πόλλ᾽ ἐπιδινεῖται· μάλα  μὲν   κακὸν υἷος ἐόντος ~ἄλλων δῆμον
20, [150-199]   ἅμ᾽ ἕποντο νομῆες. ~καὶ τὰς  μὲν   κατέδησεν ὑπ᾽ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ, ~αὐτὸς
20, [200-249]   ἐς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο ~χλαίνας  μὲν   κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους
20, [50-99]   κακόν, ὁππότε κέν τις ~ἤματα  μὲν   κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ, ~νύκτας
20, [150-199]   αἱ δ᾽ ἄρα τῆς μάλα  μὲν   κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. ~αἱ μὲν
20, [200-249]   ἔς περ ὀπίσσω ~ὄλβος· ἀτὰρ  μὲν   νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσι.
20, [150-199]   μετὰ πᾶσιν ἄριστοι. ~καὶ τοὺς  μέν   ῥ᾽ εἴασε καθ᾽ ἕρκεα καλὰ
20, [50-99]   ~ἤδη γιγνώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλῆφι. ~χλαῖναν  μὲν   συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
20, [350-399]   τις σεῖο κακοξεινώτερος ἄλλος· ~οἷον  μέν   τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην,
20, [0-49]   θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη· ~σχέτλιε, καὶ  μέν   τίς τε χερείονι πείθεθ᾽ ἑταίρῳ,
20, [0-49]   πάντων περὶ κάμμορε φωτῶν; ~οἶκος  μέν   τοι ὅδ᾽ ἐστί, γυνὴ δέ
20, [150-199]   αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν. ~ὣς οἱ  μὲν   τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, ~ἀγχίμολον
20, [200-249]   πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. ~ὣς οἱ  μὲν   τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, ~μνηστῆρες
20, [350-399]   τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ  μὲν   ὑμέων ~εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά
20, [300-349]   σφωϊν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιϊν. ~ὄφρα  μὲν   ὑμῖν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
20, [50-99]   κούρας ἀνέλοντο θύελλαι· ~τῇσι τοκῆας  μὲν   φθῖσαν θεοί, αἱ δ᾽ ἐλίποντο
20, [300-349]   καὶ πλεῖστα πόρῃσιν, ~ὄφρα σὺ  μὲν   χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι, ~ἔσθων
20, [0-49]   δὲ μάλ᾽ ἐν πείσῃ κραδίη  μένε   τετληυῖα ~νωλεμέως· ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο
20, [300-349]   δ᾽ ἤδη μ᾽ αὐτὸν κτεῖναι  μενεαίνετε   χαλκῷ, ~καί κε τὸ βουλοίμην,
20, [300-349]   δόμονδε, ~τόφρ᾽ οὔ τις νέμεσις  μενέμεν   τ᾽ ἦν ἰσχέμεναί τε ~μνηστῆρας
20, [350-399]   γελοίωντες τετύκοντο ~ἡδὺ τε καὶ  μενοεικές,   ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἱέρευσαν· ~δόρπου
20, [200-249]   ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον, αὖθι  μένοντα   ~βουσὶν ἐπ᾽ ἀλλοτρίῃσι καθήμενον ἄλγεα
20, [0-49]   ἔτλης. ~ἤματι τῷ ὅτε μοι  μένος   ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ ~ἰφθίμους ἑτάρους·
20, [50-99]   κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·  ~μερμήριζε   δ᾽ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ
20, [0-49]   ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι· ~πολλὰ δὲ  μερμήριζε   κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
20, [0-49]   μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ  μερμηρίζει,   ~ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας
20, [0-49]   καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ  μερμηρίζω·   ~εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός
20, [0-49]   γ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο,  μερμηρίζων   ~ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας
20, [0-49]   ἐξαναφανδόν· ~εἴ περ πεντήκοντα λόχοι  μερόπων   ἀνθρώπων ~νῶϊ περισταῖεν, κτεῖναι μεμαῶτες
20, [100-149]   ἐοῦσα· ~ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει  μερόπων   ἀνθρώπων ~χείρονα, τὸν δέ τ᾽
20, [350-399]   δ᾽ ἐρράδαται τοῖχοι καλαί τε  μεσόδμαι·   ~εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη
20, [300-349]   αὐτός. ~ἦ γάρ κέν σε  μέσον   βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι, ~καί κέ
20, [250-299]   μῦθον ἔειπεν· ~ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο  μετ᾽   ἀνδράσιν οἰνοποτάζων· ~κερτομίας δέ τοι
20, [100-149]   ~βῆ δ᾽ ἴμεν εἰς ἀγορὴν  μετ᾽   ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς. ~ἡ δ᾽ αὖτε
20, [150-199]   ~τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν  μετὰ   πᾶσιν ἄριστοι. ~καὶ τοὺς μέν
20, [0-49]   φρένα καὶ κατὰ θυμόν, ~ἠὲ  μεταΐξας   θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ, ~ἦ ἔτ᾽
20, [300-349]   ἐγένοντο σιωπῇ· ~ὀψὲ δὲ δὴ  μετέειπε   Δαμαστορίδης Ἀγέλαος· ~ὦ φίλοι, οὐκ
20, [350-399]   ὠΐετο θυμός. ~τοῖσι δὲ καὶ  μετέειπε   Θεοκλύμενος θεοειδής· ~ἆ δειλοί, τί
20, [200-249]   ~τοῖσιν δ᾽ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ  μετέειπεν·   ~ὦ φίλοι, οὐχ ἡμῖν συνθεύσεται
20, [150-199]   αἰγῶν. ~αἶγας ἄγων αἳ πᾶσι  μετέρεπον   αἰπολίοισι, ~δεῖπνον μνηστήρεσσι. δύω δ᾽
20, [250-299]   θαρσαλέως ἀγόρευε. ~τοῖσιν δ᾽ Ἀντίνοος  μετέφη,   Εὐπείθεος υἱός· ~καὶ χαλεπόν περ
20, [250-299]   ~ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι  μετηύδα·   ~κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα
20, [250-299]   τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα· ~κέκλυτέ  μευ,   μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·
20, [250-299]   θυμὸν ἐνιπῆς ~καὶ χειρῶν, ἵνα  μή   τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.
20, [300-349]   πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο ~ἐνθάδε. τῷ  μή   τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
20, [300-349]   ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι ~μύθῳ ἀναγκαίῳ·  μὴ   τοῦτο θεὸς τελέσειεν. ~ὣς φάτο
20, [50-99]   καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην,  ~μηδέ   τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι νόημα.
20, [0-49]   τ᾽ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα  μήδεα   οἶδεν· ~αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι,
20, [300-349]   ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς. ~ἀλλ᾽ ἄγε  μηκέτι   μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες· ~εἰ
20, [50-99]   δῶκε γυναικῶν ~εἶδος καὶ πινυτήν,  μῆκος   δ᾽ ἔπορ᾽ Ἄρτεμις ἁγνή, ~ἔργα
20, [50-99]   τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια  μῆλα.   ~ἀλλ᾽ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος·
20, [300-349]   τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,  ~μήλων   σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο ~καὶ
20, [300-349]   δικαίῳ ~ἀντιβίοις ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·  ~μήτε   τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε
20, [300-349]   ~μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε  μήτε   τιν᾽ ἄλλον ~δμώων, οἳ κατὰ
20, [300-349]   δέ κε μῦθον ἐγὼ καὶ  μητέρι   φαίην ~ἤπιον, εἴ σφωϊν κραδίῃ
20, [100-149]   κεῖται ἀκηδής; ~τοιαύτη γὰρ ἐμὴ  μήτηρ,   πινυτή περ ἐοῦσα· ~ἐμπλήγδην ἕτερόν
20, [100-149]   ἔφατ᾽ εὐχόμενος· τοῦ δ᾽ ἔκλυε  μητίετα   Ζεύς, ~αὐτίκα δ᾽ ἐβρόντησεν ἀπ᾽
20, [0-49]   σὺ δ᾽ ἐτόλμας, ὄφρα σε  μῆτις   ~ἐξάγαγ᾽ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.
20, [300-349]   ἐστιν. ~ἀλλ᾽ ἄγε, σῇ τάδε  μητρὶ   παρεζόμενος κατάλεξον, ~γήμασθ᾽ ὅς τις
20, [300-349]   ἀλάληται, ~οὔ τι διατρίβω  μητρὸς   γάμον, ἀλλὰ κελεύω ~γήμασθ᾽
20, [350-399]   ἀντιθέου Ὀδυσῆος ~ἀνέρας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα  μηχανάασθε.   ~ὣς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων εὖ
20, [150-199]   λώβην, ~ἣν οἵδ᾽ ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα  μηχανόωνται   ~οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ᾽ αἰδοῦς
20, [350-399]   ἀνὴρ ~θησέμεναι· πρότεροι γὰρ ἀεικέα  μηχανόωντο.  
20, [100-149]   κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν, ~ἡ δὲ  μί᾽   οὔπω παύετ᾽ ἀφαυροτάτη δ᾽ ἐτέτυκτο·
20, [0-49]   ~ἦ ἔτ᾽ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι  μιγῆναι   ~ὕστατα καὶ πύματα, κραδίη δέ
20, [100-149]   ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου  μιμνήσκοιτο,   ~ἡ μὲν δέμνι᾽ ἄνωγεν ὑποστορέσαι
20, [350-399]   ξεῖνος νέον ἄλλοθεν εἰληλουθώς. ~ἀλλά  μιν   αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
20, [100-149]   οὐκέτ᾽ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ  μιν.   ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ
20, [250-299]   Ζεὺς εἴασε Κρονίων· τῷ κέ  μιν   ἤδη ~παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν
20, [100-149]   προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια· ~οὐκ ἄν  μιν   νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο. ~οἶνον
20, [0-49]   δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί  μιν   πρὸς μῦθον ἔειπε· ~τίπτ᾽ αὖτ᾽
20, [250-299]   ἔχευεν ~ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί  μιν   πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~ἐνταυθοῖ νῦν
20, [350-399]   ~ἵκετο δ᾽ ἐς Πείραιον,  μιν   πρόφρων ὑπέδεκτο. ~μνηστῆρες δ᾽ ἄρα
20, [150-199]   δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστάς, ~καί  μιν   φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ~χαῖρε,
20, [200-249]   ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,  ~μισγέμεναι   κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν. ~ἴδιον,
20, [250-299]   δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς θεσπεσίοισι  ~μνάσκετ᾽   Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα. ~ὅς
20, [200-249]   ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε  ~μνησαμένῳ   Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω
20, [250-299]   ~Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο.  ~μνηστῆρας   δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα
20, [300-349]   μενέμεν τ᾽ ἦν ἰσχέμεναί τε  ~μνηστῆρας   κατὰ δώματ᾽ ἐπεὶ τόδε κέρδιον
20, [200-249]   ἐπόψεαι, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα, ~κτεινομένους  μνηστῆρας,   οἳ ἐνθάδε κοιρανέουσιν. ~τὸν δ᾽
20, [250-299]   μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα· ~κέκλυτέ μευ,  μνηστῆρες   ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω· ~μοῖραν
20, [150-199]   θᾶσσον ἰοῦσαι. ~οὐ γὰρ δὴν  μνηστῆρες   ἀπέσσονται μεγάροιο, ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἦρι
20, [350-399]   Πείραιον, μιν πρόφρων ὑπέδεκτο.  ~μνηστῆρες   δ᾽ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους
20, [200-249]   μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,  ~μνηστῆρες   δ᾽ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε
20, [250-299]   δ᾽ ἐκτήσατο κεῖνος. ~ὑμεῖς δέ,  μνηστῆρες,   ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς ~καὶ χειρῶν,
20, [350-399]   τοι ἄξιον ἄλφοι. ~ὣς ἔφασαν  μνηστῆρες·   δ᾽ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
20, [100-149]   δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·  ~μνηστῆρες   πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι
20, [150-199]   αἳ πᾶσι μετέρεπον αἰπολίοισι, ~δεῖπνον  μνηστήρεσσι.   δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο νομῆες.
20, [300-349]   θεὸς τελέσειεν. ~ὣς φάτο Τηλέμαχος·  μνηστῆρσι   δὲ Παλλὰς Ἀθήνη ~ἄσβεστον γέλω
20, [0-49]   χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι. ~ἔνθ᾽ Ὀδυσεὺς  μνηστῆρσι   κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ ~κεῖτ᾽
20, [150-199]   Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, ~βοῦν στεῖραν  μνηστῆρσιν   ἄγων καὶ πίονας αἶγας. ~πορθμῆες
20, [350-399]   προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεί, ~ὁππότε δὴ  μνηστῆρσιν   ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει. ~ἡ δὲ
20, [0-49]   ἔνθα ἑλίσσετο, μερμηρίζων ~ὅππως δὴ  μνηστῆρσιν   ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει ~μοῦνος ἐὼν
20, [0-49]   ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει, ~ὅππως δὴ  μνηστῆρσιν   ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω, ~μοῦνος ἐών·
20, [250-299]   Ὀδυσῆα. ~ἦν δέ τις ἐν  μνηστῆρσιν   ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς, ~Κτήσιππος δ᾽
20, [0-49]   ἐκ μεγάροιο γυναῖκες ~ἤϊσαν, αἳ  μνηστῆρσιν   ἐμισγέσκοντο πάρος περ, ~ἀλλήλῃσι γέλω
20, [250-299]   οἰχομένοιο δάμαρτα. ~ὅς ῥα τότε  μνηστῆρσιν   ὑπερφιάλοισι μετηύδα· ~κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες
20, [0-49]   τεύξειεν ἑκάστῃ, ~ἦ ἔτ᾽ ἐῷ  μνηστῆρσιν   ὑπερφιάλοισι μιγῆναι ~ὕστατα καὶ πύματα,
20, [250-299]   ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω ~πάντων  μνηστήρων,   ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
20, [350-399]   οὔ τις ὑπεκφύγοι οὐδ᾽ ἀλέαιτο  ~μνηστήρων,   οἳ δῶμα κάτ᾽ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
20, [200-249]   ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν ~ἀνδρῶν  μνηστήρων   σκέδασιν κατὰ δώματα θείῃ. ~τὸν
20, [200-249]   γε βουλή, ~Τηλεμάχοιο φόνος· ἀλλὰ  μνησώμεθα   δαιτός. ~ὣς ἔφατ᾽ Ἀμφίνομος, τοῖσιν
20, [300-349]   ἀμφεπονεῖτο ~ἐνθάδε. τῷ μή τίς  μοι   ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ ~φαινέτω· ἤδη
20, [200-249]   καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν, ~ὤ  μοι   ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ᾽
20, [50-99]   πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε  μοι   ἤδη ~ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ᾽
20, [300-349]   ἕνα πολλούς. ~ἀλλ᾽ ἄγε μηκέτι  μοι   κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες· ~εἰ δ᾽
20, [100-149]   ἑλοίατο δαῖτ᾽ ἐρατεινήν, ~οἳ δή  μοι   καμάτῳ θυμαλγέι· γούνατ᾽ ἔλυσαν ~ἄλφιτα
20, [0-49]   ποτ᾽ ἔτλης. ~ἤματι τῷ ὅτε  μοι   μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ ~ἰφθίμους
20, [50-99]   κακὰ δαίμων. ~τῇδε γὰρ αὖ  μοι   νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ, ~τοῖος
20, [200-249]   ~ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ  μοι   ὄσσε ~μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ
20, [350-399]   ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν· ~εἰσί  μοι   ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ
20, [350-399]   οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι. ~ἀλλ᾽ εἴ  μοί   τι πίθοιο, τό κεν πολὺ
20, [0-49]   κατὰ μοῖραν ἔειπες· ~ἀλλά τί  μοι   τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
20, [100-149]   μ᾽ ἐκακώσατε λίην, ~φήμην τίς  μοι   φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων ~ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν
20, [0-49]   ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ  μοῖραν   ἔειπες· ~ἀλλά τί μοι τόδε
20, [150-199]   ~οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ᾽ αἰδοῦς  μοῖραν   ἔχουσιν. ~ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα
20, [250-299]   δαῖτα· ~πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσῆϊ  μοῖραν   θέσαν οἳ πονέοντο ~ἴσην, ὡς
20, [250-299]   μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·  ~μοῖραν   μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι,
20, [50-99]   γάρ τ᾽ εὖ οἶδεν ἅπαντα,  ~μοῖράν   τ᾽ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων-
20, [250-299]   ὤπτησαν κρέ᾽ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,  ~μοίρας   δασσάμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα· ~πὰρ
20, [250-299]   τράπεζαν· ~πὰρ δ᾽ ἐτίθει σπλάγχνων  μοίρας,   ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν ~ἐν
20, [200-249]   δ᾽ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε  μόρον   τε ~ἤρτυον· αὐτὰρ τοῖσιν
20, [0-49]   δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,  ~μοῦνος   ἐών· οἱ δ᾽ αᾇὲν ἀολλέες
20, [0-49]   δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει  ~μοῦνος   ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ
20, [100-149]   γυναῖκες ~ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα,  μυελὸν   ἀνδρῶν. ~αἱ μὲν ἄρ᾽ ἄλλαι
20, [350-399]   Πηνελόπεια, ~ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου  μῦθον   ἄκουεν. ~δεῖπνον μὲν γάρ τοί
20, [250-299]   ~καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα  μῦθον,   Ἀχαιοί, ~Τηλεμάχου· μάλα δ᾽ ἧμιν
20, [300-349]   Ὀδυσσῆος θείοιο. ~Τηλεμάχῳ δέ κε  μῦθον   ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην ~ἤπιον,
20, [0-49]   ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς  μῦθον   ἔειπε· ~τίπτ᾽ αὖτ᾽ ἐγρήσσεις, πάντων
20, [250-299]   δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς  μῦθον   ἔειπεν· ~ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ᾽
20, [200-249]   ἔφατ᾽ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε  μῦθος.   ~ἐλθόντες δ᾽ ἐς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος
20, [300-349]   δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι  ~μύθῳ   ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.
20, [300-349]   ~Κτήσιππον δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε  μύθῳ·   ~Κτήσιππ᾽ μάλα τοι τόδε
20, [0-49]   ~στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε  μύθῳ·   ~τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον
20, [350-399]   μνηστῆρες· δ᾽ οὐκ ἐμπάζετο  μύθων,   ~ἀλλ᾽ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος
20, [250-299]   δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἐμπάζετο  μύθων.   ~κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ θεῶν
20, [100-149]   ἀλετρὶς ~πλησίον, ἔνθ᾽ ἄρα οἱ  μύλαι   ἥατο ποιμένι λαῶν, ~τῇσιν δώδεκα
20, [100-149]   ἀφαυροτάτη δ᾽ ἐτέτυκτο· ~ἥ ῥα  μύλην   στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site PHILOCTETES

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006