HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre V

Chapitre 7

  Chapitre 7

[5,7] 27. Ἡμεῖς δὲ ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὴν σκηνὴν διεληλύθαμεν, ποιησόμεθα καὶ τὴν τῆς πομπῆς ἐξήγησιν. Ἤγετο γὰρ διὰ τοῦ κατὰ τὴν πόλιν σταδίου. (197d) Πρώτη δ´ ἐβάδιζεν Ἑωσφόρου· καὶ γὰρ ἀρχὴν εἶχεν πομπὴ καθ´ ὃν προειρημένος ἀστὴρ φαίνεται χρόνον. Ἔπειθ´ τοῖς τῶν βασιλέων γονεῦσι κατωνομασμένη. Μετὰ δὲ ταύτας αἱ τῶν θεῶν ἁπάντων, οἰκείαν ἔχουσαι τῆς περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἱστορίας διασκευήν. Τὴν δὲ τελευταίαν Ἑσπέρου συνέβαινεν εἶναι, τῆς ὥρας εἰς τοῦτον συναγούσης τὸν καιρόν. Τὰ δὲ κατὰ μέρος αὐτῶν εἴ τις εἰδέναι βούλεται, τὰς τῶν πεντετηρίδων γραφὰς λαμβάνων ἐπισκοπείτω. (197e) Τῆς δὲ Διονυσιακῆς πομπῆς πρῶτοι μὲν προῄεσαν οἱ τὸν ὄχλον ἀνείργοντες Σιληνοί, πορφυρᾶς χλαμύδας, οἳ δὲ φοινικίδας ἠμφιεσμένοι. Τούτοις δ´ ἐπηκολούθουν Σάτυροι καθ´ ἕκαστον τοῦ σταδίου μέρος εἴκοσι, λαμπάδας φέροντες κισσίνας διαχρύσους. Μεθ´ οὓς Νῖκαι χρυσᾶς ἔχουσαι πτέρυγας. Ἔφερον δ´ αὗται θυμιατήρια ἑξαπήχη κισσίνοις διαχρύσοις κλωσὶ διακεκοσμημένα, ζῳωτοὺς ἐνδεδυκυῖαι χιτῶνας, αὐταὶ δὲ πολὺν κόσμον χρυσοῦν περικείμεναι. (197f) Μετὰ δὲ ταύτας εἵπετο βωμὸς ἑξάπηχυς διπλοῦς κισσίνῃ φυλλάδι διαχρύσῳ πεπυκασμένος, ἔχων ἀμπέλινον χρυσοῦν στέφανον μεσολεύκοις μίτραις διειλημμένον. Ἐπηκολούθουν δ´ αὐτῷ παῖδες ἐν χιτῶσι πορφυροῖς, λιβανωτὸν καὶ σμύρναν, ἔτι δὲ κρόκον ἐπὶ χρυσῶν μαζονόμων φέροντες ἑκατὸν εἴκοσι. Μεθ´ οὓς Σάτυροι τεσσαράκοντα ἐστεφανωμένοι κισσίνοις χρυσοῖς στεφάνοις· τὰ δὲ σώματα οἳ μὲν ἐκέχριντο ὀστρείῳ, (198a) τινὲς δὲ μίλτῳ καὶ χρώμασιν ἑτέροις. Ἔφερον δὲ καὶ οὗτοι στέφανον χρυσοῦν ἐξ ἀμπέλου καὶ κισσοῦ εἰργασμένον. Μεθ´ οὓς Σιληνοὶ δύο ἐν πορφυραῖς χλαμύσι καὶ κρηπῖσι λευκαῖς. Εἶχε δ´ αὐτῶν μὲν πέτασον καὶ κηρύκειον χρυσοῦν, δὲ σάλπιγγα. Μέσος δὲ τούτων ἐβάδιζεν ἀνὴρ μείζων τετράπηχυς ἐν τραγικῇ διαθέσει καὶ προσώπῳ, φέρων χρυσοῦν Ἀμαλθείας κέρας· ὃς προσηγορεύετο Ἐνιαυτός. ᾯ γυνὴ περικαλλεστάτη κατὰ τὸ μέγεθος εἵπετο πολλῷ χρυσῷ καὶ διαπρεπεῖ .... κεκοσμημένη, (198b) φέρουσα τῇ μὲν μιᾷ τῶν χειρῶν στέφανον περσαίας, τῇ δ´ ἑτέρᾳ ῥάβδον φοίνικος· ἐκαλεῖτο δὲ αὕτη Πεντετηρίς. Ταύτῃ δ´ ἐπηκολούθουν Ὧραι αἱ τέσσαρες διεσκευασμέναι καὶ ἑκάστη φέρουσα τοὺς ἰδίους καρπούς. Ἐχόμενα τούτων θυμιατήρια δύο κίσσινα ἐκ χρυσοῦ ἑξαπήχη καὶ βωμὸς ἀνὰ μέσον τούτων τετράγωνος χρυσοῦ. Καὶ πάλιν Σάτυροι στεφάνους ἔχοντες κισσίνους χρυσοῦς, φοινικίδας περιβεβλημένοι· ἔφερον δ´ οἳ μὲν οἰνοχόην χρυσῆν, οἳ δὲ καρχήσιον. Μεθ´ οὓς ἐπορεύετο Φιλίσκος (198c) ποιητὴς ἱερεὺς ὢν Διονύσου καὶ πάντες οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται. Τούτων δ´ ἐφεξῆς ἐφέροντο Δελφικοὶ τρίποδες, ἆθλα τοῖς τῶν ἀθλητῶν χορηγοῖς, μὲν παιδικὸς ἐννέα πηχῶν τὸ ὕψος, δὲ πηχῶν δώδεκα τῶν ἀνδρῶν. 28. Μετὰ τούτους τετράκυκλος πηχῶν τεσσαρεσκαίδεκα, ὀκτὼ δὲ τὸ πλάτος, ἤγετο ὑπὸ ἀνδρῶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν, ἐπὶ δὲ ταύτης ἐπῆν ἄγαλμα Διονύσου δεκάπηχυ σπένδον ἐκ καρχησίου χρυσοῦ, χιτῶνα πορφυροῦν ἔχον διάπεζον καὶ ἐπ´ αὐτοῦ κροκωτὸν διαφανῆ· περιεβέβλητο δὲ ἱμάτιον πορφυροῦν χρυσοποίκιλον. (198d) Προέκειτο δὲ αὐτοῦ κρατὴρ Λακωνικὸς χρυσοῦς μετρητῶν δεκαπέντε καὶ τρίπους χρυσοῦς, ἐφ´ οὗ θυμιατήριον χρυσοῦν καὶ φιάλαι δύο χρυσαῖ, κασσίας μεσταὶ καὶ κρόκου. Περιέκειτο δ´ αὐτῷ καὶ σκιὰς ἐκ κισσοῦ καὶ ἀμπέλου καὶ τῆς λοιπῆς ὀπώρας κεκοσμημένη, προσήρτηντο δὲ καὶ στέφανοι καὶ ταινίαι καὶ θύρσοι καὶ τύμπανα καὶ μίτραι πρόσωπά τε σατυρικὰ καὶ κωμικὰ καὶ τραγικά. Τῇ δὲ τετρακύκλῳ .... (198e) ἱερεῖς καὶ ἱέρειαι καὶ ἱεροστολισταὶ καὶ θίασοι παντοδαποὶ καὶ τὰ λῖκνα φέρουσαι. Μετὰ δὲ ταύτας Μακέται αἱ καλούμεναι Μιμαλλόνες καὶ Βασσάραι καὶ Λυδαί, κατακεχυμέναι τὰς τρίχας καὶ ἐστεφανωμέναι τινὲς μὲν ὄφεσιν, αἳ δὲ μίλακι καὶ ἀμπέλῳ καὶ κισσῷ· κατεῖχον δὲ ταῖς χερσὶν αἳ μὲν ἐγχειρίδια, αἳ δὲ ὄφεις. Μετὰ δὲ ταύτας ἤγετο τετράκυκλος πηχῶν ὀκτὼ πλάτος ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξήκοντα, (198f) ἐφ´ ἧς ἄγαλμα Νύσης ὀκτάπηχυ καθήμενον, ἐνδεδυκὸς μὲν θάψινον χιτῶνα χρυσοποίκιλον, ἱμάτιον δὲ ἠμφίεστο Λακωνικόν. Ἀνίστατο δὲ τοῦτο μηχανικῶς οὐδενὸς τὰς χεῖρας προσάγοντος καὶ σπεῖσαν ἐκ χρυσῆς φιάλης γάλα πάλιν ἐκάθητο. Εἶχε δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ θύρσον ἐστεμμένον μίτραις. Αὕτη δ´ ἐστεφάνωτο κισσίνῳ χρυσῷ καὶ βότρυσι διαλίθοις πολυτελέσιν. Εἶχε δὲ σκιάδα καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς τετρακύκλου κατεπεπήγεσαν λαμπάδες διάχρυσοι τέτταρες. (199a) Ἑξῆς εἵλκετο ἄλλη τετράκυκλος μῆκος πηχῶν εἴκοσι, πλάτος ἑκκαίδεκα, ὑπὸ ἀνδρῶν τριακοσίων· ἐφ´ ἧς κατεσκεύαστο ληνὸς πηχῶν εἴκοσι τεσσάρων, πλάτος πεντεκαίδεκα, πλήρης σταφυλῆς. Ἐπάτουν δὲ ἑξήκοντα Σάτυροι πρὸς αὐλὸν ᾄδοντες μέλος ἐπιλήνιον, ἐφειστήκει δ´ αὐτοῖς Σιληνός· καὶ δι´ ὅλης τῆς ὁδοῦ τὸ γλεῦκος ἔρρει. Ἑξῆς ἐφέρετο τετράκυκλος μῆκος πηχῶν εἴκοσι πέντε, πλάτος τεσσαρεσκαίδεκα· ἤγετο δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων· ἐφ´ ἧς ἦν ἀσκὸς τρισχιλίους ἔχων μετρητάς, ἐκ παρδαλῶν (δερμάτων) ἐρραμμένος· (199b) ἔρρει δὲ καὶ οὗτος κατὰ μικρὸν ἀνιέμενος κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν. Ἠκολούθουν δ´ αὐτῷ Σάτυροι καὶ Σιληνοὶ ἑκατὸν εἴκοσι ἐστεφανωμένοι, φέροντες οἳ μὲν οἰνοχόας, οἳ δὲ φιάλας, οἳ δὲ θηρικλείους μεγάλας, πάντα χρυσᾶ. 29. Ἐχόμενος ἤγετο κρατὴρ ἀργυροῦς ἑξακοσίους χωρῶν μετρητὰς ἐπὶ τετρακύκλου ἑλκομένης ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων. Εἶχε δὲ ὑπὸ τὰ χείλη καὶ τὰ ὦτα καὶ ὑπὸ τὴν βάσιν ζῷα τετορευμένα (199c) καὶ διὰ μέσου ἐστεφάνωτο στεφάνῳ χρυσῷ διαλίθῳ. Ἑξῆς ἐφέρετο κυλικεῖα ἀργυρᾶ δωδεκαπήχη δύο, ὕψος πηχῶν ἕξ· ταῦτα δ´ εἶχεν ἄνω τε ἀκρωτήρια καὶ ἐν ταῖς γάστραις κύκλῳ καὶ ἐπὶ τῶν ποδῶν ζῷα τριημιπήχη καὶ πηχυαῖα πλήθει πολλά. Καὶ λουτῆρες μεγάλοι δέκα καὶ κρατῆρες ἑκκαίδεκα, ὧν οἱ μείζους ἐχώρουν μετρητὰς τριάκοντα, οἱ δ´ ἐλάχιστοι πέντε. Εἶτα λέβητες (ἓξ) βαλανωτοὶ εἴκοσι τέσσαρες ἐπ´ ἐγγυθήκαις πάντες καὶ ληνοὶ ἀργυραῖ δύο, ἐφ´ ὧν ἦσαν βῖκοι εἴκοσι τέσσαρες, (199d) τράπεζά τε ὁλάργυρος δωδεκάπηχυς καὶ ἄλλαι ἑξαπήχεις τριάκοντα. Πρὸς δὲ τούτοις τρίποδες τέσσαρες, ὧν εἷς μὲν εἶχε τὴν περίμετρον πηχῶν ἑκκαίδεκα, κατάργυρος ὢν ὅλος, οἱ δὲ τρεῖς ἐλάττονες ὄντες διάλιθοι κατὰ μέσον ὑπῆρχον. Μετὰ τούτους ἐφέροντο Δελφικοὶ τρίποδες ἀργυροῖ ὀγδοήκοντα τὸν ἀριθμόν, ἐλάττους τῶν προειρημένων, ὧν αἱ γωνίαι ...., τετράμετροι· ὑδρίαι εἴκοσι καὶ ἕξ, ἀμφορεῖς Παναθηναικοὶ δεκαέξ, ψυκτῆρες ἑκατὸν ἑξήκοντα· (199e) τούτων μέγιστος ἦν μετρητῶν ἕξ, δὲ ἐλάχιστος δύο. Ταῦτα μὲν οὖν ἦν ἅπαντα ἀργυρᾶ. 30. Ἐχόμενοι δὲ τούτων ἐπόμπευον οἱ τὰ χρυσώματα φέροντες, κρατῆρας Λακωνικοὺς τέτταρας ἔχοντας στεφάνους ἀμπελίνους .... τετραμέτρητοι ἕτεροι, Κορινθιουργεῖς δύοοὗτοι δ´ εἶχον ἄνωθεν καθήμενα περιφανῆ τετορευμένα ζῷα καὶ ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ ἐν ταῖς γάστραις πρόστυπα ἐπιμελῶς πεποιημένα· ἐχώρει δ´ ἕκαστος μετρητὰς ὀκτώἐπ´ ἐγγυθήκαις. Καὶ ληνός, ἐν ἦσαν βῖκοι δέκα, (199f) ὁλκεῖα δύο, ἑκάτερον χωροῦν μετρητὰς πέντε, κώθωνες διμέτρητοι δύο, ψυκτῆρες εἴκοσι δύο, ὧν μέγιστος ἐχώρει μετρητὰς τριάκοντα, δὲ ἐλάχιστος μετρητήν. Ἐπόμπευσαν δὲ τρίποδες χρυσοῖ μεγάλοι τέτταρες· καὶ χρυσωματοθήκη χρυσῆ διάλιθος πηχῶν δέκα ὕψος, ἔχουσα βασμοὺς ἕξ, ἐν οἷς καὶ ζῷα τετραπάλαιστα ἐπιμελῶς πεποιημένα, πολλὰ τὸν ἀριθμόν· καὶ κυλικεῖα δύο καὶ ὑάλινα διάχρυσα δύο· ἐγγυθῆκαι χρυσαῖ τετραπήχεις δύο, ἄλλαι ἐλάττους τρεῖς, ὑδρίαι δέκα, (200a) βωμὸς τρίπηχυς, μαζονόμια εἴκοσι πέντε. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπορεύοντο παῖδες χίλιοι καὶ ἑξακόσιοι ἐνδεδυκότες χιτῶνας λευκούς, ἐστεφανωμένοι οἳ μὲν κισσῷ, οἳ δὲ πίτυι· ὧν διακόσιοι μὲν καὶ πεντήκοντα χοεῖς εἶχον χρυσοῦς, τετρακόσιοι δὲ ἀργυροῦς, ἕτεροι δὲ τριακόσιοι καὶ εἴκοσι ψυκτήρια ἔφερον χρυσᾶ, οἳ δὲ ἀργυρᾶ. Μεθ´ οὓς ἄλλοι παῖδες ἔφερον κεράμια πρὸς τὴν τοῦ γλυκισμοῦ χρείαν, ὧν εἴκοσι μὲν ἦν χρυσᾶ, πεντήκοντα δὲ ἀργυρᾶ, τριακόσια δὲ κεκηρογραφημένα χρώμασι παντοίοις. (200b) Καὶ κερασθέντων ἐν ταῖς ὑδρίαις καὶ πίθοις πάντες κοσμίως ἐγλυκάνθησαν οἱ ἐν τῷ σταδίῳ. » 31. Ἑξῆς τούτοις καταλέγει τετραπήχεις τραπέζας .... ἐφ´ ὧν πολλὰ θέας ἄξια πολυτελῶς κατεσκευασμένα περιήγετο θεάματα. Ἐν οἷς καὶ τῆς Σεμέλης θάλαμος, ἐν ἔχουσαι χιτῶνας τινὲς διαχρύσους καὶ λιθοκολλήτους τῶν πολυτιμήτων. οὐκ ἄξιον δ´ ἦν παραλιπεῖν τήνδε « Τὴν τετράκυκλον, μῆκος οὖσαν πηχῶν εἴκοσι δύο, πλάτος δεκατεσσάρων, ὑπὸ ἀνδρῶν ἑλκομένην πεντακοσίων· (200c) ἐφ´ ἧς ἄντρον ἦν βαθὺ καθ´ ὑπερβολὴν κισσῷ καὶ μίλῳ. Ἐκ τούτου περιστεραὶ καὶ φάσσαι καὶ τρυγόνες καθ´ ὅλην ἐξίπταντο τὴν ὁδόν, λημνίσκοις τοὺς πόδας δεδεμέναι πρὸς τὸ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν θεωμένων ἁρπάζεσθαι. Ἀνέβλυζον δὲ ἐξ αὐτοῦ καὶ κρουνοὶ δύο, μὲν γάλακτος, δὲ οἴνου. Πᾶσαι δ´ αἱ περὶ αὐτὸν Νύμφαι στεφάνους εἶχον χρυσοῦς, δὲ Ἑρμῆς καὶ κηρύκειον χρυσοῦν, ἐσθῆτας δὲ πολυτελεῖς. Ἐπὶ δὲ ἄλλης τετρακύκλου, περιεῖχε τὴν ἐξ Ἰνδῶν κάθοδον Διονύσου, (200d) Διόνυσος ἦν δωδεκάπηχυς ἐπ´ ἐλέφαντος κατακείμενος, ἠμφιεσμένος προφυρίδα καὶ στέφανον κισσοῦ καὶ ἀμπέλου χρυσοῦν ἔχων· εἶχε δ´ ἐν ταῖς χερσὶ θυρσόλογχον χρυσοῦν, ὑπεδέδετο δ´ ἐμβάδας χρυσορραφεῖς. Προεκάθητο δ´ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ τραχήλῳ τοῦ ἐλέφαντος Σατυρίσκος πεντάπηχυς ἐστεφανωμένος πίτυος στεφάνῳ χρυσῷ, τῇ δεξιᾷ χειρὶ αἰγείῳ κέρατι χρυσῷ σημαίνων. δὲ ἐλέφας σκευὴν εἶχε χρυσῆν καὶ περὶ τῷ τραχήλῳ κίσσινον χρυσοῦν στέφανον. (200e) Ἠκολούθουν δὲ τούτῳ παιδίσκαι πεντακόσιαι κεκοσμημέναι χιτῶσι πορφυροῖς, χρυσῷ διεζωσμέναι. Ἐστεφάνωντο δὲ αἱ μὲν ἡγούμεναι ἑκατὸν εἴκοσι χρυσοῖς πιτυίνοις στεφάνοις, ἠκολούθουν δ´ αὐταῖς Σάτυροι ἑκατὸν εἴκοσι, πανοπλίας οἳ μὲν ἀργυρᾶς, οἳ δὲ χαλκᾶς ἔχοντες. Μετὰ δὲ τούτους ἐπορεύοντο ὄνων ἶλαι πέντε, ἐφ´ ὧν ἦσαν Σιληνοὶ καὶ Σάτυροι ἐστεφανωμένοι. Τῶν δὲ ὄνων οἳ μὲν χρυσᾶς, οἳ δὲ ἀργυρᾶς προμετωπίδας καὶ σκευασίας εἶχον. [5,7] 27. Chap. VII. Après avoir exposé en général l'appareil du pavillon, passons à la marche du pompeux cortège. Il prit d'abord par le stade qui est près de la ville. (197d) La bannière de l'étoile du matin partit la première; car ce fut au lever de cet astre que l'on se mit en marche. Après elle s'avançait la bannière qui portait le nom des père et mère du roi et de la reine : elle était suivie de tous les corps, qui chacun avaient en tête les bannières de leur divinité, et mis d’une manière convenable à l'histoire de ces dieux. La marche fut close par la bannière de l'étoile du soir, la saison concourant avec la marche de ces différents corps pour en terminer alors le passage ; mais si l'on veut à cet égard des détails particuliers, on jettera les yeux sur les tableaux qui représentent les cérémonies qui se font tous les cinq ans. (197e) Quant à la division Dionysiaque, elle était précédée de Silènes, les uns couverts d'une robe pourpre foncé, les autres de robes pourpre clair. Ils étaient suivis de Satyres, tenant des torches ornées de feuilles de lierre en or. Après eux s'avançaient des victoires ayant des ailes d'or. Elles portaient des foyers à brûler les parfums, hauts de six coudées, ornés de branches de lierre en or. Ces victoires avaient des tuniques, dont le tissu représentait diverses figures d'animaux, et elles étaient ornées de la plus riche parure en or. (197f) A leur suite venait un autel double, de six coudées, garni d'un feuillage de lierre en or, et autour duquel courait une guirlande de pampre d'or, attachée avec des bandelettes d'une bigarrure blanche. Derrière étaient cent vingt enfants, couverts de tuniques de pourpre, portant de l'encens, de la myrrhe et du safran dans des bassins d'or. Après eux s'avançaient quarante Satyres ceints de couronnes de lierre en or. Ils avaient à la main une seconde couronne faite de pampre en or. Ils s'étaient peints le corps, les uns de couleur pourpre, (198a) les autres de vermillon, et de plusieurs autres couleurs : deux Silènes les suivaient en chlamydes de couleur pourpre, avec des souliers blancs. L'un d'eux avait un chaperon et un petit caducée d'or, l'autre tenait une trompette. Entre eux deux marchait un homme haut de plus de quatre coudées, en habit d'acteur tragique et avec un masque, portant une corne d'abondance toute d'or. Derrière lui, venait une femme de très belle taille, parée richement en or et en argent : (198b) d'une main elle tenait une couronne de Persea de l'autre une palme. On l'avait surnommée penteteride. (Après elles s'avançaient les quatre saisons, bien parées, portant chacune les fruits qui leur sont propres : à leur suite, venaient deux thymiatères) de lierre en or, et de six coudées : il y avait entre deux un autel carré d'or. Alors passèrent d'autres Satyres couronnés de lierre en or, et vêtus de pourpre. Les uns portaient un vase d'or à verser le vin, les autres un carchesion. Le poète (198c) Philiscus, prêtre de Bacchus, et tous les gens attachés par leurs professions au culte de ce dieu, les suivaient. On portait après eux des trépieds analogues à celui de Delphes, prix destinés aux chefs des athlètes. Celui qui était destiné au chef des adolescents avait neuf coudées de haut ; mais celui du chef des hommes faits (athlètes) en avait douze. 28. Ensuite passa un char à quatre roues, long de 14 coudées, sur 8 de large, traîné par 180 hommes. Sur ce char était la statue de Bacchus, haute de dix coudées, faisant une libation avec une tasse d'or. Ce Bacchus avait une tunique traînante, et par-dessus une crocote d'un tissu transparent. Extérieurement il avait un autre vêtement de pourpre broché en or. (198d) Sur ce chariot, et devant Bacchus, était un cratère de Laconie, fait en or, tenant quinze métrètes; un trépied d'or, sur lequel était un thymiatère d'or, deux tasses d'or, pleines de casia et de safran. On avait formé autour de lui un berceau avec des pampres, du lierre et autres verdures, d’où pendaient des couronnes des guirlandes, des thyrses, des tambours, des bandelettes, des masques tragiques, comique, et satyriques, (198e) Sur ce char étaient aussi les prêtres, les prêtresses; les ithyphalles, des troupes bacchiques de toute espèce, et les femmes qui portaient les vans. On vit passer ensuite les Macètes, autrement appelées Mimallones, Bassares, Lydiennes, ayant les cheveux épars et couronnées, les unes avec des serpents, les autres avec de l'if, de la vigne et du lierre. Celles-ci avaient des poignards à la main, celles-là des serpents. Après elles, s'avançait un autre, char à quatre roues, large de huit coudées, traîné par soixante hommes, (198f) emportant assise la figure de Nisa, haute de huit coudées. Elle était revêtue d'une tunique jaune brochée en or, par-dessus laquelle était un surtout de Laconie. Cette figure se levait artificiellement, sans que personne y touchât : elle versait alors du lait d'une coupe, et se rasseyait. Elle tenait de la main gauche un thyrse, autour duquel on avait roulé des bandelettes. Sa tête était couronnée de lierre et de raisins en or, enrichis de pierreries. Un feuillage l'ombrageait aussi. Aux quatre coins du char on avait fiché quatre torches d'or. (199a) Après elle, un autre char à quatre roues, long de vingt coudées, et large de seize, était roulé par trois cents hommes. On y avait construit un pressoir haut de vingt-quatre coudées, large de quinze, et plein de raisins. Soixante Satyres foulaient, chantant au son de la flûte la chanson du pressoir. Silène y présidait, et le vin doux coulait tout le long du chemin. Suivait un autre char à quatre roues, long de vingt-cinq coudées, large de quatorze, et mené par soixante hommes. Il portait une outre faite de peaux de léopards cousues ensemble, et contenant trois mille métrètes. (199b) La liqueur en coulait, lâchée peu à peu, le long de la marche. Il était accompagné de cent vingt Satyres et Silènes, tous couronnés. Les uns portaient des pots à verser le vin, les autres des coupes, ou de grands thériclées: or, tous ces vases étaient d'or. 29. Près de cette outre on menait un cratère d'argent, tenant six cents métrètes: il était sur un char à quatre roues, traîné par six cents hommes. Au défaut de ses bords, à ses anses et à sa base, il y avait des animaux en relief, (199c) et dans son milieu, il régnait tout autour un cordon d'or enrichi de pierreries. Derrière on portait deux abaques d'argent, de douze coudées de large, sur six de haut. Ces abaques étaient ornés d'acrotères à leur partie supérieure, et tout autour dans leur milieu. Il y avait à leurs pieds trois figures d'une demi-coudée, et nombre d'autres d'une coudée: il y avait aussi dix grandes bassines, seize cratères, dont les plus grands contenaient trente métrètes, et les moindres cinq; ensuite six chaudières, vingt-quatre banootes sur cinq engythèques ; deux cuves d'argent, sur lesquelles étaient posées vingt-quatre barils (bikoi); (199d) une table, toute d'argent, de douze coudées, et trente autres de six coudées : outre cela, quatre trépieds, dont l'un, d'argent massif, avait de tour vingt-six coudées ; les trois autres, plus petits, étaient enrichis de pierreries dans leur milieu. On portait à la suite quatre-vingts trépieds d'argent, semblables à ceux de Delphes, plus petits que les précédents, et dont les angles formaient un carré exact; vingt-six urnes ; seize amphores semblables à celles des Panathénées, et cent soixante vases à rafraîchir le vin (psyctères). (199e) Le plus grand contenait six métrètes, et le moindre deux. Voilà tout ce qui était en argent. 30. Après cette division, marchait celle qui portait en pompe les vases et ustensiles d'or; savoir, quatre cratères en or, semblables à ceux de Laconie, et autour desquels courait un cordon de pampre : d'autres contenant quatre métrètes, deux d'ouvrage de Corinthe : il y avait à leur partie supérieure de très belles figures en relief, et d'autres en demi-bosse, tant au cou qu'au ventre, et faites avec le plus grand soin. Ces deux cratères de Corinthe contenaient chacun huit métrètes; ils étaient sur des engythèques : une grande cuve dans laquelle il y avait dix barils, (199f) deux bassins, contenant chacun cinq métrètes, deux cothons, chacun de deux métrètes ; vingt-deux psyctères, dont le plus grand contenait trente métrètes, et le plus petit une. On portait aussi en pompe quatre grands trépieds d'or, un buffet d'or; où l'on serrait la vaisselle d'or : ce buffet avait dix coudées de haut et six gradins. Il était enrichi de pierres précieuses, et présentait sur ses gradins nombre de figures de quatre palmes de haut, travaillées avec beaucoup d'art : deux calices d'or, et deux de cristal doré; deux engythèques d'or, hautes de quatre coudées, trois autres moindres; dix urnes; (200a) un autel de trois coudées ; vingt-cinq grands mazonomes. A leur suite marchaient seize cents enfants, vêtus de tuniques blanches, les uns couronnés de lierre, les autres de pin. Deux cent-cinquante d'entre eux portaient des congés d'or, et quatre cents des congés d'argent ; trois cent-vingt autres portaient des psyctères d'or; d'autres en portaient d'argent. Après eux, les autres enfants portaient, pour le service du vin, des pots dont vingt étaient d'or, cinquante d'argent, et trois cents en émaux de toutes les couleurs. (200b) Or, les vins ayant été mêlés dans les urnes et les tonneaux, ceux qui étaient dans le stade en goûtèrent la douceur avec modération. 31. L'auteur (Callixène) ajoute à tous ces détails des tables de quatre coudées, sur lesquelles on portait nombre de choses dignes d'être contemplées, soit par leur richesse, soit par leur appareil. On voyait entre autres le lit de Sémélée, sur lequel étaient plusieurs personnes vêtues de tuniques de drap d'or, enrichies dé pierreries les plus précieuses. Mais il ne faut pas passer sous silence ce grand char à quatre roues, long de vingt-deux coudées, large de quatorze, traîné par cinq cents hommes. (200c) On voyait dessus un antre singulièrement profond, fait de lierre, et peint en rouge. De cet antre s'envolaient, le long de la marche, des pigeons, des ramiers, des tourterelles, ayant à leurs pattes des rubans attachés, afin que les spectateurs pussent les saisir au vol. Deux sources en jaillissaient aussi, l'une de lait, l'autre de vin. Toutes les nymphes qui l'entouraient (ce char) avaient des couronnes d'or. On y voyait aussi Mercure, avec un caducée d'or, et les habits les plus riches. Un autre chariot passa avec tout l’appareil de Bacchus à son retour des Indes. (200d) Ce dieu était mené en pompe, haut de douze coudées, assis sur un éléphant, et vêtu d'une robe de pourpre, avec une couronne de lierre et de pampre en or, tenant en outre un thyrse d'or. Il avait une chaussure (des brodequins) dorée. Devant lui, et sur le col de l'éléphant, était assis un petit Satyre de cinq coudées, couronné de branches de pin d'or. De la main droite il semblait donner un signal avec une corne de chèvre en or. L'éléphant avait tout son harnais en or, et une guirlande de lierre en or autour du col. (200e) A sa suite marchaient cinq cents petites filles, vêtues de tuniques de pourpre, et ceintes d'une tresse en or : celles qui étaient en tête, au nombre de cent vingt, avaient des couronnes de pin en or : elles étaient suivies de cent vingt Satyres armés de toutes pièces, les uns en argent, les autres en bronze.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008