HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARISTOPHANE, Les Oiseaux (texte complet)

Odes 12

  Odes 12

[550] (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Καὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσκω μίαν ὀρνίθων πόλιν εἶναι,
551 κἄπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύκλῳ καὶ πᾶν τουτὶ τὸ μεταξὺ
552 περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνθοις ὀπταῖς ὥσπερ Βαβυλῶνα.
553 (ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ) Κεβριόνα καὶ Πορφυρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ πόλισμα.
554 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Κἀπειδὰν τοῦτ´ ἐπανεστήκῃ, τὴν ἀρχὴν τὸν Δί´ ἀπαιτεῖν·
555 κἂν μὲν μὴ φῇ μηδ´ ἐθελήσῃ μηδ´ εὐθὺς γνωσιμαχήσῃ,
556 ἱερὸν πόλεμον πρωυδᾶν αὐτῷ, καὶ τοῖσι θεοῖσιν ἀπειπεῖν
557 διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυκόσι μὴ διαφοιτᾶν,
558 ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες τὰς Ἀλκμήνας κατέβαινον
559 καὶ τὰς Ἀλόπας καὶ τὰς Σεμέλας· ἤνπερ δ´ ἐπίως´, ἐπιβάλλειν
560 σφραγῖδ´ αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλήν, ἵνα μὴ βινῶς´ ἔτ´ ἐκείνας.
561 Τοῖς δ´ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα κελεύω,
562 ὡς ὀρνίθων βασιλευόντων θύειν ὄρνισι τὸ λοιπόν,
563 κἄπειτα θεοῖς ὕστερον αὖθις· προσνείμασθαι δὲ πρεπόντως
564 τοῖσι θεοῖσιν τῶν ὀρνίθων ὃς ἂν ἁρμόττῃ καθ´ ἕκαστον·
565 Ἢν Ἀφροδίτῃ θύῃ, κριθὰς ὄρνιθι φαληρίδι θύειν·
566 ἢν δὲ Ποσειδῶνί τις οἶν θύῃ, νήττῃ πυροὺς καθαγίζειν·
567 ἢν δ´ Ἡρακλέει θύῃσι, λάρῳ ναστοὺς θύειν μελιτοῦντας·
568 κἂν Διὶ θύῃ βασιλεῖ κριόν, βασιλεύς ἐστ´ ὀρχίλος ὄρνις,
569 προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον ἐνόρχην σφαγιάζειν.
570 (ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ) Ἥσθην σέρφῳ σφαγιαζομένῳ. Βροντάτω νῦν μέγας Ζάν.
571 (ΧΟΡΟΣ) Καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι θεοὺς ἄνθρωποι κοὐχὶ κολοιούς,
572 οἳ πετόμεσθα πτέρυγάς τ´ ἔχομεν;
572 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Ληρεῖς. Καὶ νὴ Δί´ γ´ Ἑρμῆς
573 πέτεται θεὸς ὢν πτέρυγάς τε φορεῖ, κἄλλοι γε θεοὶ πάνυ πολλοί.
574 Αὐτίκα Νίκη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν καὶ νὴ Δί´ Ἔρως γε·
575 Ἶριν δέ γ´ Ὅμηρος ἔφασκ´ ἰκέλην εἶναι τρήρωνι πελείῃ.
576 (ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ) Ζεὺς δ´ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμψει πτερόεντα κεραυνόν;
577 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Ἢν δ´ οὖν ἡμᾶς μὲν ὑπ´ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι τὸ μηδέν,
578 τούτους δὲ θεοὺς τοὺς ἐν Ὀλύμπῳ;
578 Τότε χρὴ στρούθων νέφος ἀρθὲν
579 καὶ σπερμολόγων ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ´ αὐτῶν ἀνακάψαι·
580 κἄπειτ´ αὐτοῖς Δημήτηρ πυροὺς πεινῶσι μετρείτω.
581 (ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ) Οὐκ ἐθελήσει μὰ Δί´, ἀλλ´ ὄψει προφάσεις αὐτὴν παρέχουσαν.
582 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Οἱ δ´ αὖ κόρακες τῶν ζευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν καταροῦσιν,
583 καὶ τῶν προβάτων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκοψάντων ἐπὶ πείρᾳ·
584 εἶθ´ Ἁπόλλων ἰατρός γ´ ὢν ἰάσθω· μισθοφορεῖ δέ.
585 (ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ) Μή, πρίν γ´ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω τὠμὼ πρώτιστ´ ἀποδῶμαι.
586 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Ἢν δ´ ἡγῶνται σὲ θεόν, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ Κρόνον, σὲ Ποσειδῶ,
587 ἀγάθ´ αὐτοῖσιν πάντα παρέσται.
587 (ΧΟΡΟΣ) Λέγε δή μοι τῶν ἀγαθῶν ἕν.
588 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνθας οἱ πάρνοπες οὐ κατέδονται,
589 ἀλλὰ γλαυκῶν λόχος εἷς αὐτοὺς καὶ κερχνῄδων ἐπιτρίψει.
590 Εἶθ´ οἱ κνῖπες καὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συκᾶς οὐ κατέδονται,
591 ἀλλ´ ἀναλέξει πάντας καθαρῶς αὐτοὺς ἀγέλη μία κιχλῶν.
592 (ΧΟΡΟΣ) Πλουτεῖν δὲ πόθεν δώσομεν αὐτοῖς; καὶ γὰρ τούτου σφόδρ´ ἐρῶσιν.
593 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Τὰ μέταλλ´ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι τὰ χρηστά,
594 τάς τ´ ἐμπορίας τὰς κερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν κατεροῦσιν,
595 ὥστ´ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς.
595 (ΧΟΡΟΣ) Πῶς οὐκ ἀπολεῖται;
596 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίθων μαντευομένῳ περὶ τοῦ πλοῦ·
597 »Νυνὶ μὴ πλεῖ, χειμὼν ἔσται.« »Νυνὶ πλεῖ, κέρδος ἐπέσται
598 (ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ) Γαῦλον κτῶμαι καὶ ναυκληρῶ, κοὐκ ἂν μείναιμι παρ´ ὑμῖν.
599 (ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ) Τοὺς θησαυτρούς τ´ αὐτοῖς δείξους´ οὓς οἱ πρότεροι κατέθεντο <
[550] (PISTHÉTÈRE) Et d'abord mon avis est qu'il y ait une ville des oiseaux, et que tout l'espace circulaire et intermédiaire soit clos de grosses briques cuites comme à Babylone. (LA HUPPE) O Cébryon ! ô Porphyrion ! quel redoutable rempart ! (PISTHÉTÈRE) Ensuite, quand le mur sera élevé, on redemandera l'empire à Zeus; et, s'il dit qu'il ne veut pas, s'il ne revient pas tout de suite sur sa décision, il faut lui déclarer la guerre sainte et défendre aux dieux de traverser, en vrais libertins, votre domaine, pour descendre coucher avec des Alcmène, des Alopé, des Sémélé : s'ils y viennent, mettez le scellé sur leurs instruments de plaisir, afin qu'ils n'en aient plus la jouissance. Pour les hommes, je vous engage à leur dépêcher un autre oiseau, qui leur enjoigne de la part des oiseaux, rois du monde, de sacrifier désormais aux oiseaux et ensuite aux dieux, puis d'adjoindre convenablement à chaque divinité l'oiseau qui aura le plus de rapport avec elle. Sacrifie-t-on à Aphrodite, il faut offrir du froment à la piette. Si on offre une brebis à Poseidon, il faut donner du froment au canard. Si l'on sacrifie à Hèraclés, il faut sacrifier à la mouette des gâteaux miellés. Si l'on immole un bélier à Zeus, roi des dieux, le roitelet, en sa qualité de roi des oiseaux, devra recevoir, avant Zeus même, le sacrifice d'un moucheron mâle. (570) (EUELPIDE) Je suis ravi de ce sacrifice d'un moucheron. Qu'il tonne maintenant, le pauvre Zeus ! (LA HUPPE) Mais comment les hommes nous prendront-ils pour des dieux, et non pour des geais, nous qui volons et qui avons des ailes ? (PISTHÉTÈRE) Tu extravagues. Hé ! de par Zeus ! Hermès, tout dieu qu'il est, vole et porte des ailes, ainsi qu'un grand nombre d'autres dieux. Et d'abord la Victoire prend son vol avec des ailes d'or; et, de par Zeus ! l'Amour en fait autant. Et Homère prétend qu'Iris ressemble à une timide colombe. (576) (LA HUPPE) Et Zeus tonnant ne lance-t-il pas sur nous la foudre ailée ? (PISTHÉTÈRE) Si donc les hommes, par ignorance, vous comptent pour rien et ne croient qu'aux dieux de l'Olympe, il faut alors lancer une nuée de moineaux et d'oiseaux granivores qui pillent toutes les semences de leurs campagnes, et que Déméter leur mesure le froment, quand ils seront dans la misère. (EUELPIDE) Elle ne voudra pas, de par Zeus ! mais tu la verras alléguer des prétextes. (PISTHÉTÈRE) En outre, que les corbeaux fondant sur les attelages qui labourent la terre, et sur les troupeaux, leur crèvent les yeux, en manière de preuve, et qu'ensuite le médecin Apollon les guérisse ; on le paie pour cela. (585) (EUELPIDE) Oh ! non, pas avant que j'aie vendu mes deux petits bœufs. (PISTHÉTÈRE) Mais si les hommes vous regardent toi comme dieu, toi comme la vie, toi comme la Terre, toi comme Cronos, toi comme Poseidon, tous les biens leur arriveront. (LA HUPPE) De ces biens dis-m'en un seul. (PISTHÉTÈRE) Premièrement les sauterelles ne rongeront plus les vignes en fleurs: un bataillon de chouettes et de crécerelles les dévorera. Les moucherons et les cinips ne mangeront plus les figues : tout cela sera nettoyé par une troupe de grives. (592) (LA HUPPE) Et pour les enrichir, que ferons-nous ? Car chez eux c'est une passion violente. (PISTHÉTÈRE) A ceux qui vous consulteront, on donnera les meilleures mines ; on indiquera au devin les marchés avantageux, et il ne périra plus un seul marin. (LA HUPPE) Comment n'en périra-t-il plus ? (PISTHÉTÈRE) Toujours l'oiseau, consulté sur la navigation, répondra : "Aujourd'hui, ne mets pas à la voile, il y aura tempête. Aujourd'hui, mets à la voile, il y aura profit." (EUELPIDE) J'achète un bateau et je navigue : je ne veux plus rester chez vous. (PISTHÉTÈRE) Ils indiqueront aux hommes les trésors enfouis par leurs pères ;


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/10/2009