HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


3  =  450 formes différentes pour 1350 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἀγαθὰ
3 ἀγαθά
3 ἀγαθὸν
3 ἄγαλμα
3 ἀγγέλων
3 ἄγειν
3 Ἀγυλλαῖοι
3 ἀγχοῦ
3 ἅδῃ
3 Ἀθηναίους
3 Αἰγύπτου
3 Αἰγύπτῳ
3 αἰεί
3 Αἰολέας
3 αἰχμῆς
3 ἀληθέως
3 ἁλίσας
3 ἄλλῃ
3 ἄλλης
3 ἄλλῃσι
3 ἁμαρτάδα
3 ἀμειψάμενος
3 ἄμπελον
3 ἀναβαίνοντες
3 ἀναθημάτων
3 ἀναλαβὼν
3 ἀνδράσι
3 ἀνέθεσαν
3 ἀνθρώπῳ
3 ἀνομίης
3 ἀντία
3 ἄνωθεν
3 ἀπενειχθέντα
3 ἀπέργει
3 ἀπικέσθαι
3 ἀπικομένοισι
3 ἀπό
3 ἀποθανόντος
3 ἀποκτεῖναι
3 ἀποκτείνας
3 Ἀπόλλωνος
3 ἀποστάντες
3 ἀργύρεον
3 ἀργύριον
3 ἀργύρου
3 ἀρίστη
3 Ἀρκάδων
3 ἄρξαι
3 Ἅρπαγον
3 ἀρρωδέων
3 ἄρχει
3 ἄρχειν
3 ἅσσα
3 Ἀσσυρίοισι
3 Ἀσσυρίους
3 ἄστεϊ
3 Ἀστυάγεϊ
3 αὐτὰ
3 αὐταὶ
3 αὐτῇσι
3 αὐτοί
3 αὐτούς
3 ἀφειδέως
3 Ἀφροδίτης
3 Ἀχαιῶν
3 βασιλέι
3 βασιλήια
3 βίον
3 βοηθέειν
3 βορέην
3 βουλεύεσθαι
3 Βραγχίδας
3 γεγονός
3 γένεος
3 γενομένην
3 γενόμενοι
3 γενομένου
3 γεφύρας
3 γινομένων
3 γίνονται
3 γλώσσης
3 γνῶμαι
3 γνώμῃ
3 Γορδίεω
3 Γύγη
3 γυναῖκες
3 γυναικί
3 δαῖτα
3 δεῖπνον
3 Δελφοὶ
3 δέον
3 δέσποτα
3 δεσπότας
3 δεσπότεα
3 δεύτερα
3 διαβαίνειν
3 διαβὰς
3 δοκέει
3 δοκέειν
3 δόλῳ
3 δορυφόροισι
3 δοῦναι
3 ἐγίνοντο
3 ἔγνωσαν
3 ἐδέοντο
3 ἐδύνατο
3 ἔδωκε
3 ἔθηκε
3 εἰδέναι
3 εἰδὼς
3 εἷλον
3 εἶπαν
3 εἴρετό
3 εἷς
3 ἕκαστα
3 ἑκατὸν
3 ἑκατόν
3 ἐκεῖνο
3 ἐκείνῳ
3 ἔκειτο
3 ἐκέλευσε
3 ἐκκείμενον
3 ἐκτῆσθαι
3 ἐκφέρειν
3 ἐλάσσω
3 ἔλεγέ
3 ἐλθεῖν
3 ἕλκων
3 Ἕλληνές
3 ἕλος
3 ἔμαθε
3 ἔμαθον
3 ἐμὴν
3 ἐμοί
3 ἕνα
3 ἐνετέλλετο
3 ἔνι
3 ἐντεταλμένα
3 ἐξεδέξατο
3 ἐξιεῖ
3 ἔξωθεν
3 ἐοῦσι
3 ἐπεί
3 ἐπειδὴ
3 ἐπείθοντο
3 ἐπειρωτᾶν
3 ἐπελθούσης
3 ἐπιβουλεύειν
3 ἐπιμνήσομαι
3 ἔπλεον
3 ἐποιεῦντο
3 ἐπολιόρκεε
3 ἑπτὰ
3 ἐπύθετο
3 ἐπυνθάνετο
3 ἐπωνυμίην
3 ἔργων
3 ἐσέβαλε
3 ἐσελθεῖν
3 ἐσθῆτα
3 ἐσθῆτι
3 ἔσονται
3 ἑστᾶσι
3 ἐστήσαντο
3 ἔτεϊ
3 ἕτερος
3 ἕτοιμοι
3 ἕτοιμος
3 εὗρε
3 ἐφόνευσαν
3 ἔφραζε
3 ἔχεις
3 ἐχόμενος
3 ἔχοντι
3 ἔχουσα
3 ἔχρησε
3 ἐώθεσαν
3 ἑωυτῇ
3 ζῶντα
3 ἤλασε
3 ἡλίκων
3 ἡμέων
3 ἥντινα
3 Ἡρακλειδέων
3 ἧς
3 ἧσσον
3 ἠῶ
3 θάλασσα
3 θαλάσσῃ
3 θεόν
3 θεωρίης
3 Θήβῃσι
3 Θρασυβούλῳ
3 θρόνος
3 θῶμα
3 Ἰοῦν
3 ἵπποι
3 ἵππους
3 ἱρὰ
3 Ἲς
3 ἴσα
3 ἰχθῦς
3 Ἰωνίῃ
3 κακὸν
3 κακῷ
3 κακῶν
3 κακῶς
3 καλεομένην
3 καλεομένης
3 καλῶς
3 Κανδαύλεα
3 Κανδαύλεω
3 Κᾶρας
3 καρποῦ
3 καταλύσειν
3 κατέβαινε
3 κατεστήκεε
3 Καύκασος
3 Καύνιοι
3 κέεται
3 κεκοσμημένον
3 κεφαλὴν
3 κήρυκας
3 κήρυκος
3 κοινῇ
3 κομῶντες
3 Κόρινθον
3 Κρήτης
3 Κροῖσόν
3 Κυαξάρῃ
3 κυκλοτερέα
3 Κυμαίους
3 Κυψέλου
3 κώμας
3 λαγὸν
3 λεγόμενα
3 λίθους
3 λίμνην
3 λίμνης
3 λόγοισι
3 λόγους
3 λοιπὰ
3 Λυδός
3 Λυκίους
3 Λυκούργου
3 μ
3 Μαζάρης
3 μαθόντες
3 μαθὼν
3 μακρῇσι
3 μάλα
3 μάλιστά
3 μάχη
3 μαχόμενοι
3 μεγάθεϊ
3 Μεγακλέος
3 μέλλοιεν
3 μέλλοντα
3 μέρεα
3 μέτα
3 μεταξὺ
3 μετεὶς
3 μετέπειτα
3 μηδ
3 μηδεμίαν
3 μῆκος
3 μηνῶν
3 μητρὸς
3 μίαν
3 Μιλησίης
3 Μίνω
3 μιχθῇ
3 μόρῳ
3 μοῦνα
3 Μύλιττα
3 Μυσῶν
3 νέας
3 νεκρὸν
3 νέκυν
3 νενόμισται
3 νησιώτῃσι
3 νηυσὶ
3 νομιζόμενα
3 νομίζοντες
3 νομίζουσι
3 νόον
3 νύκτα
3 νύκτας
3 νώτου
3 ξεῖνον
3 ὁδῶν
3 οἵδε
3 οἰκέειν
3 οἴκεον
3 οἴκημα
3 οἰκημένων
3 οἰκίης
3 ὅκου
3 ὀλβιώτατον
3 ὀλίγοι
3 ὁμόγλωσσοι
3 ὁρᾶν
3 ὀργῇ
3 ὄρεος
3 ὁρμηθέντες
3 ὁρτὴν
3 ὀρύγματος
3 ὁρῶντες
3 ὅτευ
3 οὐδαμῇ
3 οὐδαμοῖσι
3 οὐδεμία
3 οὐκέτι
3 οὕτερος
3 Οὕτω
3 ὄψιος
3 ὄψις
3 πάθος
3 παλαιὸν
3 παντοῖα
3 παραδεξάμενος
3 παραδίδωμι
3 παραλαβὼν
3 παρεὸν
3 πᾶς
3 πᾶσαι
3 πάσῃ
3 πᾶσι
3 παύεσθαι
3 πεδίου
3 πεδίῳ
3 πειθομένων
3 Πεισιστράτῳ
3 Πελασγικὸν
3 Πελασγῶν
3 πέμπτον
3 πέριξ
3 περίοδος
3 πεσόντων
3 πλεῖστον
3 πλήσαντες
3 πλοῖον
3 ποιεύμενος
3 ποιευμένους
3 ποιήσασι
3 ποιήσῃ
3 ποιήσομαι
3 πολέμιον
3 πόλισμα
3 πολίων
3 πολλαὶ
3 πολλάκις
3 πολλὴ
3 πολλοὺς
3 πόνον
3 πόντον
3 ποταμόν
3 ποταμός
3 ποταμῷ
3 προβάτων
3 προηγόρευε
3 προθυμίην
3 πρός
3 προσέκειτο
3 πρόσθε
3 προτέρην
3 πρώτη
3 πρώτοισι
3 πρώτῳ
3 πύλῃσι
3 πυρῆς
3 Σαδυάττεω
3 Σαδυάττης
3 Σάμιοι
3 σέβονται
3 σῆμα
3 σιτέονται
3 σκευῇ
3 Σκύθας
3 σμικρὰ
3 σοί
3 Σπαρτιήτῃσι
3 σταδίων
3 στάσι
3 στασιῶται
3 στρατευσάμενος
3 στρατηίην
3 στρατόπεδον
3 συμβαλὼν
3 συμμαχίας
3 συμφορὴν
3 συνοίκεε
3 τάλαντα
3 τἄλλα
3 τάξας
3 ταὐτὰ
3 τάχος
3 τελευτήσειν
3 Τέλλον
3 Τελμησσέων
3 τέσσερας
3 τευ
3 τεῷ
3 τιμὰς
3 τιμῶσι
3 τινες
3 τοιῇδε
3 τοιήνδε
3 τοιῷδε
3 Τομύριος
3 τόνῳ
3 τοσαῦτα
3 τοσοῦτον
3 τοὔνομα
3 τούς
3 τρὶς
3 τρισὶ
3 τρίτον
3 τυγχάνεις
3 ὕδατι
3 ὕδατος
3 ὑὸς
3 ὕπνῳ
3 ὑστεραίῃ
3 ὕψος
3 φαμένων
3 φέρε
3 φέρειν
3 φέροντα
3 φέροντες
3 Φοίνικας
3 Φοίνικες
3 φοιτᾶν
3 φονέα
3 φόνον
3 φορέουσι
3 φυλακῇ
3 Χαλδαῖοι
3 χάλκεον
3 χαλκὸς
3 χαλκῷ
3 χρεόν
3 χρήματος
3 χρηστὰ
3 χρηστήρια
3 χρηστηρίοισι
3 χρόνος
3 χρυσέη
3 ὥρα
3 ὤρυσσε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005