HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  1167 formes différentes pour 2334 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἀγαγεῖν
2 ἀγαθοί
2 ἀγαθόν
2 ἀγαθῶν
2 ἀγάλματα
2 Ἀγβάτανα
2 ἀγγελίας
2 ἄγγελοι
2 ἄγεσθαι
2 ἄγεται
2 ἀγροῦ
2 ἄγχιστα
2 ἀδελφεοῦ
2 ἀδικέων
2 ἀδικίης
2 ἀδίκων
2 ἀδικώτατον
2 Ἄδρηστον
2 ἄεθλον
2 ἀεικείῃ
2 ἀέκων
2 Ἀθηναῖε
2 Ἀθηναῖος
2 Ἀθήνας
2 αἵ
2 Αἰγύπτιοι
2 Αἰγυπτίους
2 αἵδε
2 αἰνέω
2 Αἰολίδες
2 αἱρέεται
2 αἵρεσιν
2 αἱρετώτερα
2 αἰτέειν
2 αἰτεῖς
2 αἰτίας
2 αἴτιος
2 αἰχμῇ
2 ἀκούσαντα
2 ἀκροθίνια
2 ἀληθέι
2 Ἀλκαίου
2 Ἀλκμεωνιδέων
2 ἀλλέων
2 ἁλόντες
2 Ἀλυάττεα
2 Ἅλυς
2 ἅλωσιν
2 ἁμάξης
2 Ἄμασιν
2 ἀμείβεσθαι
2 ἄμεινον
2 ἀμείνω
2 ἀμείψατο
2 ἀμήχανον
2 Ἀμφιάρεω
2 ἀμφορέας
2 ἀναγκαίην
2 ἀνάγκας
2 ἀνάθημα
2 ἀναμεμίχαται
2 ἀνάξια
2 ἀναπείσει
2 ἀνάστατα
2 ἀναστάτους
2 ἀνεβίβασε
2 ἀνέγνωσε
2 ἀνενειχθέντων
2 ἀνεῦρε
2 ἀνήρ
2 ἀνθρωπηίων
2 ἀνοίξας
2 ἀντ
2 ἄξια
2 ἀξιαπηγητότατα
2 ἀπάγεσθαι
2 ἀπαγωγήν
2 ἀπαιτέειν
2 ἀπαλλάσσεται
2 ἀπαλλάσσετο
2 ἀπαλλάσσοντο
2 ἅπαντες
2 ἅπαξ
2 ἁπάσης
2 Ἀπατούρια
2 ἀπέβαλε
2 ἀπεδέξατο
2 ἀπέθανε
2 ἀπειλήσας
2 ἀπέκτεινε
2 ἀπέπεμπε
2 ἀπέστελλε
2 ἀπέφθου
2 ἀπηγέεσθαι
2 ἀπιγμένος
2 ἀπικνέεσθαι
2 ἀπικνέονται
2 ἀπικομένων
2 ἀπῖκται
2 ἀπίκωνται
2 ἀπιστίης
2 ἄπλετον
2 ἀποδεικνύναι
2 ἀποδεξάμενοι
2 ἀπόδεξις
2 ἀποθνήσκειν
2 ἀπολαβὼν
2 ἀπολέει
2 ἀπόλλυσθαι
2 ἀποπλέειν
2 ἀπορίην
2 ἀποστέωσι
2 ἀποφυγεῖν
2 ἀπωσάμενοι
2 Ἀράβιοι
2 Ἀράξης
2 Ἀργανθώνιος
2 Ἀργείοισι
2 ἀργύρεος
2 Ἀρίονος
2 Ἀριστόδικον
2 Ἀρμενίους
2 ἄρξαντα
2 ἄρξαντες
2 Ἅρπαγε
2 ἁρπάσαι
2 ἁρπασθεισέων
2 ἀρτάβη
2 Ἀρτεμβάρεα
2 Ἀρτεμβάρεος
2 ἀρχαῖα
2 ἄρχεσθαι
2 ἀρχῇ
2 ἄρχομεν
2 ἀρχόμενος
2 ἄρχοντας
2 Ἀσκάλωνι
2 ἀσπίδας
2 ἀσπίσι
2 Ἀσσησῷ
2 Ἀσσύριοι
2 ἄστεα
2 Ἀταρνέος
2 ἄτην
2 Ἀττικὸν
2 Ἄτυος
2 αὐτάς
2 αὐτό
2 αὐτοχειρίῃ
2 Ἀφροδίτην
2 ἄφωνος
2 ἄχαρι
2 Βαβυλών
2 Βαβυλὼν
2 Βαβυλωνίη
2 Βαβυλωνίοισι
2 Βαβυλώνιος
2 βαρβάροισι
2 βάρβαρον
2 βασιλείης
2 βασιλεύοντος
2 βασιλεύς
2 βασιλεῦσαι
2 βασιλεύσειν
2 βασιλέων
2 βασιληίη
2 Βήλου
2 Βίαντα
2 βόες
2 βοηθησάντων
2 βουκόλῳ
2 βούλεται
2 βουλεύσασθαι
2 βούλοιτο
2 βουλομένοισι
2 βούλονται
2 Βραγχίδῃσι
2 βωμοῦ
2 βωμοὺς
2 γαμβρὸν
2 γαμέει
2 γάμον
2 γάμων
2 γαστέρα
2 γέ
2 γέγονε
2 γεγονότα
2 γεγονότας
2 γεγονότες
2 γεγονὼς
2 γενεῇ
2 γενοίατο
2 γενόμενος
2 γέρων
2 γέφυραν
2 γινόμενα
2 γινομένης
2 γινόμενον
2 γινόμενος
2 γινομένου
2 Γλαύκου
2 γνώμας
2 γνώμης
2 γράμμα
2 γράψας
2 Γύγεα
2 Γύγην
2 γυναιξὶ
2 Γύνδην
2 δαιτυμόνες
2 Δαρεῖος
2 Δαρείου
2 δέεσθαι
2 δεησομένους
2 δειλίην
2 δειμαίνοντες
2 δεινοί
2 δείσας
2 δελφῖνος
2 δεξιῇ
2 δευτερεῖα
2 δεύτερος
2 δῆθεν
2 δῆλα
2 δηλώσω
2 Δήμητρος
2 δῆμος
2 Δία
2 διάβασιν
2 διαβατὸν
2 διάγειν
2 διακρῖναι
2 διαλλαγή
2 διάνοιαν
2 διαπέμψας
2 διαρπάζει
2 διατάξας
2 διαφοιτέοντες
2 διαφυγεῖν
2 διδοῖ
2 διεβίβασε
2 διελὼν
2 διέταξε
2 διεφθάρη
2 δίκαιον
2 δίκαιος
2 διφθέρας
2 διώρυχα
2 δοκέεις
2 δοκέοι
2 δόκιμος
2 δοκίμου
2 δόντες
2 δόξαι
2 δορυφόρων
2 δουλοσύνη
2 δουλοσύνην
2 δούλους
2 δύναιτο
2 δυνατωτάτους
2 δώματ
2 δώσειν
2 δώσω
2 ἐβούλετο
2 ἐβούλοντο
2 ἔγωγε
2 ἔδεε
2 ἔδειμαν
2 ἐδέξαντο
2 ἐδίκαζε
2 ἔδοσαν
2 ἔδωκέ
2 ἑδωλίοισι
2 ἐζώγρησαν
2 ἔθαψε
2 ἐθελήσει
2 ἐθέλουσι
2 ἔθετο
2 ἐθηεῖτο
2 ἔθνεος
2 ἔθυσε
2 εἲ
2 εἶδέ
2 εἴδεος
2 εἶδες
2 εἶεν
2 εἰκόνα
2 εἴκοσί
2 εἵλοντο
2 εἵμασι
2 εἵματα
2 εἰμί
2 εἰμὶ
2 εἴπας
2 εἵποντο
2 εἰρημένα
2 εἰρημένῳ
2 εἴρηται
2 εἰρομένου
2 εἶς
2 ἐκάθηρε
2 ἐκαλέοντο
2 ἑκαστάτω
2 ἑκάστην
2 ἑκάστοισι
2 ἑκάστοτε
2 ἑκάτεροι
2 ἑκατέρων
2 ἐκδέκεται
2 ἐκδόντες
2 ἐκεῖ
2 ἐκείνη
2 ἐκείνοισι
2 ἐκεκόσμητο
2 ἐκέλευον
2 ἐκήρυσσε
2 ἐκλήθη
2 ἐκπλαγεὶς
2 ἐκράτησε
2 ἕκτην
2 ἔκτισαν
2 ἔλαβε
2 ἐλάσσων
2 ἐλάχιστον
2 ἑλεῖν
2 Ἑλένην
2 ἐλευθερίης
2 ἐλεύθεροι
2 ἐλίπετο
2 Ἑλλάδα
2 Ἑλλάδι
2 Ἕλληνὲς
2 ἑλόμενος
2 ἔλυτρον
2 ἑλὼν
2 ἐμάχοντο
2 ἔμελλε
2 ἔμενον
2 ἐμεωυτοῦ
2 ἐμῇ
2 ἐμῆς
2 ἐμισθοῦτο
2 ἐμφανέα
2 ἐναντίους
2 ἐνεῖκαι
2 ἔνεμε
2 ἔνερθε
2 ἔνεστι
2 ἔνθ
2 ἐνιαυτὸν
2 ἐνόμισε
2 ἐντειλάμενὸς
2 ἐντολὰς
2 ἐντός
2 ἐντὸς
2 ἐνυπνίου
2 ἑξαμέτρῳ
2 ἐξαναχωρέειν
2 ἐξανδραποδίσασθαι
2 ἐξαπίνης
2 ἐξέδοσαν
2 ἐξεκλήισαν
2 ἐξελασθεὶς
2 ἐξελαυνόμενον
2 ἐξέπεμπε
2 ἐξέπλησε
2 ἐξεργάσαντο
2 ἐξευρεθῆναι
2 ἐξήγαγε
2 ἐξηγέρθη
2 ἑξήκοντα
2 ἐξήλασε
2 ἐξῆν
2 ἐούσας
2 ἐουσέων
2 ἐπαείρας
2 ἔπαιζε
2 ἐπαύσαντο
2 ἐπεγένετο
2 ἐπεθήκατο
2 ἐπειρησομένους
2 ἐπείρηται
2 ἐπεκηρυκεύετο
2 ἐπεκράτεον
2 ἕπεσθαι
2 ἐπέστη
2 ἔπεστι
2 ἕπεται
2 ἐπετέλεον
2 ἐπεχείρησε
2 ἐπιβαλλομένου
2 ἐπίγαμοι
2 ἐπιθυμίην
2 ἐπίκλησιν
2 ἐπιόντα
2 ἔπιπλα
2 ἐπισκιάζειν
2 ἐπίστασθαι
2 ἐπισχεῖν
2 ἐπιτασσόμενα
2 ἐπιτελέα
2 ἐπιτελέειν
2 ἐπιτεχνᾶται
2 ἐπιφέρων
2 ἐπιχωρίους
2 ἐποίησαν
2 ἐποίησας
2 ἐπολέμεε
2 ἐπολέμησε
2 ἔπρηξα
2 ἐπρήχθη
2 ἐρασθεὶς
2 ἐργαζόμενοι
2 ἐργαζομένων
2 ἔργου
2 ἔρδειν
2 ἐρημότατον
2 Ἕρμον
2 Ἐρυθρὴν
2 ἔρχομαι
2 ἐσβάλλει
2 ἐσβάλλων
2 ἐσέβαλον
2 ἐσήιε
2 ἐσῆλθον
2 ἐσιέναι
2 ἔσκον
2 ἐσομένην
2 ἐστερημένος
2 ἑστεώτων
2 ἔσχατα
2 ἑταιρήιον
2 ἔτεκε
2 ἐτελεύτησε
2 ἕτερα
2 ἑτέρῃ
2 ἑτέρη
2 ἑτέρην
2 ἑτέρους
2 ἑτέρῳ
2 ἔτεσι
2 ἐτετείχιστο
2 ἐτίμησαν
2 ἑτοίμου
2 ἑτοίμων
2 ἐτύγχανον
2 ἔτυχον
2 εὐδαίμονες
2 εὐδαιμονίῃ
2 εὕδων
2 εὐειδής
2 εὐζώνῳ
2 Εὔξεινον
2 εὐπαθείῃσι
2 εὐπετέως
2 εὑρήσεις
2 εὑρίσκω
2 Εὐρώπης
2 εὐτυχίη
2 Εὐφρήτεω
2 Εὐφρήτης
2 εὐχὴν
2 ἔφερε
2 ἔφερον
2 ἔφευγον
2 ἐφόρεον
2 ἐφρόντιζε
2 ἔχε
2 ἔχοι
2 ἔχοιεν
2 ἐχόμενα
2 ἔχοντος
2 ἔχουσαι
2 ἐχούσας
2 ἐχρηστηριάζετο
2 ἐώθασι
2 ἐώθεε
2 ἕως
2 ἔωσι
2 Ζεὺς
2 ζῷα
2
2 ἤγειρε
2 ἡγεμονίη
2 ἥδε
2 ἤθελε
2 ἠθέων
2 ἤια
2 ἡμέραι
2 ἡμέρας
2 ἡμετέρην
2 ἡμίονος
2 ἡμιπλίνθια
2 ἣν
2 ἠνάγκασε
2 ἠνείκαντο
2 ἠπείρου
2 Ἡρακλείδας
2 Ἡρακλέος
2 ἦρξε
2 Ἡροδότου
2 ἡσθῆναι
2 ἡσυχίης
2 ἤτοι
2 Θαλῆς
2 θάνατον
2 θανάτῳ
2 θεησάμενον
2 θεησάμενος
2 θεήσασθαι
2 θείῃ
2 θεῖναι
2 θέλειν
2 θεοπρόπιον
2 θεοπροπίου
2 θεοπρόποισι
2 θεούς
2 θεοὺς
2 θεράποντες
2 θήλεα
2 θηρίον
2 Θρασύβουλον
2 Θρασύβουλος
2 θυγάτηρ
2 θυγατρὶ
2 θυμὸν
2 θυμῷ
2 Θυρέας
2 θυσίας
2 θυσίης
2 θώρηκας
2 Ἰάδες
2 ἰδεῖν
2 ἰδίῃ
2 ἰδόντα
2 ἰδόντι
2 ἱδρυμένον
2 ἱδρυσάμενοι
2 ἵδρυται
2 ἰδών
2 ἱκέτας
2 ἱκέτην
2 ἰόντα
2 Ἰοῦς
2 ἱππέας
2 ἱππέων
2 Ἱπποκράτεϊ
2 ἱστορέων
2 ἰσχυρά
2 ἰσχυρὴν
2 ἰσχυρὸν
2 ἰσχυρότατον
2 Ἰταλίην
2 ἰχθύων
2 κ
2 καθαροῦ
2 καθήρας
2 καίεσθαι
2 καίπερ
2 καιρὸν
2 κάκιστα
2 καλὰ
2 καλέειν
2 καλεομένη
2 κάλλιστα
2 καλλίστην
2 Καμβύσῃ
2 κάμηλον
2 καμίνοισι
2 κάμνοντα
2 Κανδαύλῃ
2 Καππαδοκίην
2 Καρικὸν
2 καρπὸς
2 καρποὺς
2 καρπῷ
2 Καρχηδόνιοι
2 Κασπίη
2 κατάγει
2 καταδέξαντες
2 καταλαβεῖν
2 καταρρωδήσας
2 κατασκόπους
2 κατατέτμηται
2 κατέβαλλε
2 κατεδόκεε
2 κατειληθέντες
2 κατέργαστο
2 κατεστᾶσι
2 κατεστεῶτα
2 κατέστηκε
2 κατεστραμμένων
2 κατεστράφατο
2 κατεστρέφετο
2 κατεφόνευσαν
2 κατηλόγησε
2 κατυπέρτεροι
2 κεκλῆσθαι
2 κελεύειν
2 κελεύοντες
2 κελεύσαντος
2 κεφαλῆς
2 κεχώρηκε
2 κεχωρίδαται
2 κιθῶνι
2 Κιλίκων
2 Κιμμερίους
2 κόθεν
2 κοῖος
2 Κολοφωνίων
2 Κολοφῶνος
2 κορέσω
2 κόσμον
2 κόσοι
2 κότερα
2 Κρῆτες
2 κρητὴρ
2 κρητῆρας
2 κρητῆρες
2 κριθέων
2 κρύπτουσι
2 κύκλον
2 κύκλος
2 κύκλου
2 κύκλων
2 Κύμην
2 κυνὸς
2 Κύπρου
2 κυρῆσαι
2 Κῦρόν
2 κώμῃ
2 λάβοι
2 λαβόντα
2 Λαβύνητος
2 Λακεδαιμονίοισι
2 λέγοιεν
2 λεγομένων
2 λέγοντα
2 λείπεται
2 λέοντος
2 Λέσβιοι
2 Λέσβον
2 Λέσβῳ
2 λήιον
2 λίθων
2 λίμνῃ
2 λίμνη
2 Λίχης
2 λογάδας
2 λογίων
2 λόγων
2 λοιπὸν
2 λοιποῦ
2 Λοξίης
2 Λυδὲ
2 Λυδίην
2 Λυδοῦ
2 Λυδούς
2 Λυκίων
2 Λυκόοργε
2 μάθε
2 μαθεῖν
2 μαθόντα
2 Μαιάνδρου
2 Μανδάνην
2 Μανδάνης
2 μανθάνειν
2 μαντήια
2 μαντηίων
2 Μαραθῶνα
2 Μαραθῶνος
2 Μάρδος
2 μεγάθεος
2 μεγάλας
2 μεγάλους
2 μέγαρον
2 μέζονας
2 μέζων
2 μεθύσκεσθαι
2 μεθυσκόμενοι
2 μέλεα
2 μεμφόμενος
2 μένειν
2 μένουσι
2 μέσην
2 μέσου
2 μέσῳ
2 μετά
2 μεταπέμψαιτο
2 μετέβαλον
2 μετεξέτεροι
2 μετεπέμψατο
2 μέτες
2 μέτεστι
2 μετέχουσι
2 μετοχῆς
2 μηδέν
2 Μηδικὴ
2 Μηδικήν
2 Μῆδον
2 Μῆδος
2 Μήδου
2 Μήλης
2 μῆνα
2 μήτηρ
2 μηχανᾶται
2 μηχανῶνται
2 Μίδεω
2 Μιλησίην
2 Μιλήσιος
2 Μιλησίους
2 Μιλήτου
2 Μιλήτῳ
2 Μίνως
2 μισθῷ
2 μοίρας
2 μοίρης
2 μούνοισι
2 μούνους
2 μύδρον
2 Μύρσου
2 Μυσοί
2 ναυπηγίην
2 ναυτιλίῃσι
2 νέα
2 νέες
2 νεηνίαι
2 νεηνιέων
2 νεηνίης
2 νεκροὺς
2 νεκρῷ
2 νέμονται
2 νενομίκασι
2 νεῶν
2 νηόν
2 νηὸς
2 νηός
2 νηοὺς
2 νησιώτας
2 νῆσος
2 νήφουσι
2 νικᾷς
2 νικήσας
2 νικῶν
2 Νίνου
2 νομάδων
2 νομὰς
2 νομέας
2 νομίσας
2 νόμοι
2 νόμους
2 νόμῳ
2 νόμων
2 νούσῳ
2 ξεῖνοι
2 ξύλα
2 ξύλων
2
2 ὁδοὺς
2 ὅθεν
2 Ὀθρυάδης
2 οἷά
2 οἴκεε
2 οἰκεόντων
2 οἰκήματα
2 οἰκημένοισι
2 οἰκίας
2 οἰκίοισι
2 οἰκὸς
2 οἰκότα
2 οἴκῳ
2 οἷοί
2 οἷόν
2 οἴχεσθαι
2 οἴχετο
2 οἴχοντο
2 ὅκῃ
2 ὁκόσα
2 ὁκότερα
2 ὄλβιον
2 ὄλβον
2 ὀλίγῳ
2 Ὀλύμπια
2 Ὄλυμπον
2 ὅμιλος
2 ὅμοια
2 ὁμοίην
2 ὅμοιον
2 ὀνειροπόλοισι
2 ὄνειρος
2 ὄνους
2 ὅντινα
2 Ὀρέστεω
2 ὀρθῶς
2 ὅρκια
2 ὅρκους
2 ὁρμέατο
2 ὁρμῆσαι
2 ὁρμώμενοι
2 ὁρτήν
2 ὀρύσσειν
2 ὀρύσσοντες
2 ὀρυχθὲν
2 ὀρχεόμενοι
2 ὀρώρυκτο
2 ὅσην
2 ὀστέα
2 ὅσῳ
2 ὅταν
2 οὐδαμοὶ
2 οὐδαμῶν
2 οὔκω
2 οὐνόματα
2 οὐνόματος
2 οὐρανοῦ
2 οὐρῆσαι
2 οὖρον
2 οὖρος
2 οὓς
2 οὔτι
2 οὗτοί
2 ὀφθαλμῶν
2 ὀφθῆναι
2 πάγχυ
2 πάθην
2 παιγνιέων
2 παίζοντες
2 παισί
2 πάλιν
2 Πανταλέων
2 πάντῃ
2 παντὶ
2 παραγίνονται
2 παραίνεσε
2 παρακέεται
2 παραμειβόμενος
2 παραμείναντα
2 παραπλήσια
2 παραπλήσιοι
2 παραπλησίως
2 παραστῆναι
2 παρατείνει
2 παραυτίκα
2 παρέδοσαν
2 παρέδωκα
2 πάρειμι
2 παρελθὼν
2 παρεόντι
2 παρῆν
2 παρήσομεν
2 παρθένων
2 Πασαργάδαι
2 πάσης
2 πάτερ
2 πατέρας
2 πατρὶ
2 παῦσαι
2 παυσάμενος
2 πείθειν
2 πειθόμενοι
2 πειθόμενος
2 πειρώμενος
2 Πελασγοὶ
2 Πελοποννήσου
2 πέμπει
2 πέμπειν
2 πέμπτου
2 πεντακόσια
2 πεποίηται
2 πέρ
2 Περίανδρον
2 Περίανδρος
2 περιβαλεῖν
2 περιεγένοντο
2 περίεις
2 περιέσπε
2 περίεστί
2 περιῆλθε
2 περιθέει
2 περιστάντες
2 Πέρσῃ
2 Πέρσην
2 Πέρσης
2 Περσικῆς
2 πεφευγότας
2 Πηδασέες
2 πήματι
2 πιστοτάτους
2 πλέειν
2 πλέθρα
2 πλεῖστοι
2 πλείστους
2 πλέοντες
2 πλεῦνος
2 πλήθεϊ
2 πλοίῳ
2 πλούσιος
2 πλούτῳ
2 ποιέει
2 ποιέεσθαι
2 ποιέοντες
2 ποιεύμενοι
2 ποιεῦντας
2 ποιέω
2 ποιήσειν
2 ποίησον
2 ποιήσω
2 πόλι
2 πολιήτῃσι
2 πολιορκεομένῳ
2 πολίσματα
2 πολλὰς
2 πολλῆς
2 πολλόν
2 πορεύεσθαι
2 πρεσβύτατον
2 πρήγματος
2 πρησσόμενα
2 πρήσσοντα
2 Πριάμου
2 Πριηνέα
2 Πριηνέας
2 πρόβατα
2 προέχει
2 προεχώρεε
2 προηγόρευσε
2 προθύμως
2 προκατίζων
2 προκειμένην
2 προκείμενον
2 προμαχεῶνες
2 προνοίης
2 προσεποιήσατο
2 προσθέοιτο
2 προσθέσθαι
2 προσιόντες
2 προσφιλέες
2 προτεραίῃ
2 πρότερόν
2 προτιθέαται
2 πρόφασιν
2 πρύμνην
2 πρώτην
2 πρώτου
2 πρώτους
2 Πτερίῃ
2 πτέρυγας
2 πυθέσθαι
2 Πυθίην
2 Πυθίης
2 πυλέων
2 πυνθανόμενος
2 πύργος
2 πύργους
2 πύργῳ
2 πυρήν
2 πυρὴν
2 πυρὶ
2 πυρὸς
2 ῥέοντα
2 Ρήγιον
2 ῥώμη
2 σαγάρις
2 Σάμῳ
2 Σάρδιες
2 Σαρδιηνὸς
2 Σαρπηδόνα
2 σέ
2 σῇ
2 σημαίνειν
2 σημανέω
2 σήματος
2 σῆς
2 σιδηρέης
2 σιδήρεον
2 σίδηρον
2 σιδήρου
2 σιδήρῳ
2 σιτέεσθαι
2 σιτεομένους
2 σιτίοισι
2 σιτοδείην
2 σῖτος
2 σίτου
2 σκευάσαντες
2 σκῆπτρον
2 σκολιὸν
2 σκοπέειν
2 Σόλωνα
2 σορῷ
2 σοφίῃ
2 Σπαργαπίσης
2 σπεύδεις
2 σπουδῇ
2 σταδίους
2 στάντα
2 στασιώτας
2 στόμασι
2 στράτευμα
2 στρατηγὸν
2 στρατηγὸς
2 στρατιῇ
2 στρατοπέδῳ
2 συγγνώμην
2 συλλαβὼν
2 συλλέγεσθαι
2 συλλεγόμενοι
2 συμβουλεύουσι
2 συμμαχίην
2 συμμαχίης
2 σύμμαχον
2 συμφορήν
2 συναπάντων
2 συνέβησαν
2 συνελθόντες
2 συνήνεικε
2 συνοικέειν
2 Συρίης
2 Σύριοι
2 Συρίους
2 Συρίων
2 συχνῶν
2 σφεα
2 σφέα
2 σφεας
2 σφετέρης
2 σχοίνῳ
2 σώματος
2 τ
2 Τάβαλον
2 Ταίναρον
2 ταλάντων
2 Ταρτησσὸν
2 τάσδε
2 ταφῆς
2 Τεγέῃ
2 Τεγέην
2 τείχεα
2 τείχεά
2 τεκμαιρόμενον
2 τέλεα
2 τελευταίῳ
2 τελευτὴ
2 τελευτὴν
2 τελευτήσαντα
2 τελευτῶσι
2 Τελμησσέες
2 τεμένεϊ
2 τέσσερες
2 τεσσερεσκαίδεκα
2 τεσσέρων
2 τέτοκα
2 τέῳ
2 τῇδε
2 τῆσδε
2 Τίγρην
2 τιμᾶν
2 τινος
2 τίσασθαι
2 Τμώλου
2 τοιαύτη
2 τοιαύτην
2 τοίνυν
2 τοιοῖσιδε
2 τοιούτοισι
2 τοιοῦτον
2 τοιούτου
2 τοιούτους
2 τοξεύειν
2 τοσάδε
2 τοσόνδε
2 τοσοῦτο
2 τοσούτῳ
2 τοὔτερον
2 τοῦτὸν
2 τράπεζα
2 τρηχέως
2 τριηκοσίας
2 τριηκοσίους
2 τριμέτρῳ
2 τρόπους
2 τυραννεύοντος
2 τυραννίδι
2 τύραννος
2 Τυρσηνίην
2 Τυρσηνοὶ
2 Τυρσηνῶν
2 τυχεῖν
2 τύχῃ
2 τύχης
2 τῳ
2 ὕβριος
2 ὑπεθήκατο
2 ὕπερ
2 ὑπερθέμενος
2 ὑπετίθετο
2 ὑπό
2 ὑποδεξάμενος
2 ὑποδέξας
2 ὑπολαβόντα
2 ὑπολειφθέντες
2 Ὑροιάδης
2 Ὑστάσπεος
2 Ὑστάσπης
2 φαίνεαι
2 φαμένου
2 φάναι
2 φασι
2 Φᾶσιν
2 φάτις
2 φέρεσθαι
2 φεύγειν
2 φεύγουσι
2 φεύγων
2 φίλος
2 φοινίκων
2 φονεὺς
2 φόνου
2 φόρον
2 φορτίων
2 φόρτον
2 φράζει
2 Φραόρτης
2 φράσαι
2 Φρυγίης
2 φύλακα
2 φυλακὴν
2 φυλάσσειν
2 φύλλα
2 Φωκαιεῦσι
2 χάλκεαι
2 χαλκέους
2 χαρίζεσθαι
2 χειρὸς
2 χειρῶν
2 χερσὶ
2 Χίον
2 Χίου
2 Χίων
2 Χοάσπεω
2 χρᾶται
2 χρεώμενοι
2 χρεώμενος
2 χρεωμένῳ
2 χρῆμα
2 χρησάμενος
2 χρησμὸν
2 χρησμοῦ
2 χρησμῷ
2 χρησομένους
2 χῶμα
2 χώματα
2 χωρέων
2 χώρῃ
2 χωρία
2 χώρου
2 χώρῳ
2 ὧλλοι
2 ὤμων
2 ὤν
2 ὦναξ
2 ὠνέεσθαι
2 ὥπλισε
2 ὡρέων
2 ὥρῃ
2 ὤρυσσον
2 ὡσαύτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005