HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


κ  =  376 formes différentes pour 1762 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      8 καθ´
2      1 καθὰ
3      1 καθαιρεῖν
4      1 καθαιρήσειν
5      1 καθαρῶν
6      1 καθείλκυσεν
7      2 καθεῖλον
8      1 καθέλκουσιν
9      2 καθέστηκε
10      4 καθέστηκεν
11      1 καθεστηκέναι
12      1 καθεστηκός
13      1 καθεύδειν
14      1 καθεύδοντι
15      1 καθήκειν
16      1 καθήκουσα
17      2 καθήμενον
18      1 καθήμενόν
19      1 καθῄρητο
20      1 καθιᾶσι
21      1 καθικέσθαι
22      1 καθίστα
23      1 κάθοδον
24      1 κάθοδος
25      1 καθόδου
26      6 καθότι
27      15 καί
28      1086 καὶ
29      1 Καΐκου
30      1 καῖον
31      2 καιρὸν
32      1 κακία
33      1 κακῷ
34      1 κακωθέντες
35      4 κακῶν
36      1 κακῶς
37      1 Καλάοντα
38      1 Καλαοῦ
39      1 καλεῖ
40      1 καλεῖν
41      4 καλεῖσθαι
42      3 καλεῖται
43      2 κάλλει
44      3 Καλλικράτει
45      2 Καλλικράτην
46      8 Καλλικράτης
47      2 Καλλικράτους
48      1 Καλλιρόη
49      3 Καλλιρόην
50      2 Καλλιρόης
51      1 καλλίστη
52      1 Καλλίστην
53      1 καλλίστην
54      1 κάλλιστοι
55      1 κάλλιστον
56      1 Καλλίστρατος
57      1 Καλλιστράτῳ
58      2 κάλλους
59      1 Κάλλωνος
60      1 καλοῖτο
61      1 κάλον
62      1 καλόν
63      1 καλούμενα
64      1 καλουμέναις
65      1 καλουμένῃ
66      1 καλουμένη
67      1 καλουμένης
68      1 καλούμενοι
69      1 καλουμένοις
70      6 καλούμενον
71      2 καλούμενος
72      5 καλουμένων
73      1 καλοῦνταί
74      1 καλοῦνται
75      2 καλοῦσι
76      3 καλοῦσιν
77      1 Καλυδών
78      1 Καλυδῶνί
79      1 Καλυδώνιοι
80      2 Καλυδωνίοις
81      1 Καλυδωνίου
82      1 Καλυδωνίων
83      3 Καλυδῶνος
84      1 Κάλχαντι
85      1 καλῴδιον
86      1 καλῳδίῳ
87      1 καλῶς
88      1 καμνόντων
89      1 κἂν
90      1 Κανάχου
91      3 Κᾶρας
92      5 Κᾶρες
93      1 Καρικοῦ
94      3 καρπὸν
95      2 καρπόν
96      1 καρπὸς
97      1 καρποῦ
98      5 Καρῶν
99      1 Κασσάνδρας
100      1 Κασσάνδρου
101      1 Κασταλίου
102      11 κατ´
103      84 κατὰ
104      1 κατά
105      1 καταβαίνουσι
106      1 καταβάλλει
107      1 καταβάλλουσιν
108      1 καταβαλὼν
109      1 καταβάντων
110      1 καταβᾶσιν
111      1 καταγαγεῖν
112      1 κατάγειν
113      1 καταγινώσκειν
114      1 καταγνοῖεν
115      2 καταγνῶναι
116      1 καταγνωσθεὶς
117      2 κατάγουσιν
118      2 καταδρομαῖς
119      1 καταδῦναι
120      1 κατακαυθῆναι
121      1 καταλαμβάνει
122      1 καταλειπόμεναι
123      1 καταλείπουσιν
124      1 καταλιπεῖν
125      1 κατάλογος
126      2 καταλόγῳ
127      1 καταλυθεῖσα
128      1 καταλύσαντες
129      1 καταμαθεῖν
130      1 καταμείναντες
131      1 Κατάνην
132      1 κατάξειν
133      1 καταπέμπουσιν
134      2 καταπεφευγότας
135      1 κατᾶραι
136      1 κατάραντος
137      2 κατάρας
138      1 καταρρεῖται
139      1 κατασκευῇ
140      1 κατασκευήν
141      1 κατασκευὴν
142      1 κατασκευῆς
143      1 κατασκήψας
144      1 κατασκοπῇ
145      1 κατασκόπων
146      1 καταστάντες
147      1 καταστάντων
148      1 καταστὰς
149      2 καταστῆναι
150      1 καταστησόμενοι
151      1 κατασύραντες
152      1 κατατείνουσα
153      1 κατατιθέασι
154      1 κατατίθενται
155      1 καταφεύγει
156      1 καταφεύγοντες
157      2 καταφεύγουσι
158      5 καταφεύγουσιν
159      1 καταφυγεῖν
160      1 καταφυγόντων
161      1 καταχθέντας
162      1 καταχθήσεσθαι
163      1 κατεάγη
164      1 κατέγνωσαν
165      1 κατεγνωσμένοι
166      1 κατέγνωστο
167      1 κατεδέξαντο
168      1 κατειλεγμένοις
169      1 κατειλεγμένων
170      1 κατειλήφει
171      1 κατειληφότων
172      1 κατεῖρξαν
173      2 κάτεισι
174      1 κατεῖχε
175      1 κατεῖχεν
176      2 κατέλαβεν
177      2 κατελέλυτο
178      1 κατεληλυθότων
179      1 κατελθόντες
180      1 κατελθόντων
181      1 κατέλυε
182      1 κατέλυσε
183      1 κατέπαυε
184      1 κατεπέμπετο
185      1 κατεργασθῆναι
186      1 κατερχόμενος
187      1 κατέρχονται
188      1 κατεσκευάσαντο
189      1 κατέσκηψε
190      1 κατέστησαν
191      1 κατέστρωντο
192      1 κατευθὺ
193      1 κατευωχουμένοις
194      1 κατέφευγον
195      1 κατεχομένην
196      1 κατηγόρουν
197      1 κατήκοοι
198      2 κατῆλθεν
199      1 κατήνεγκεν
200      1 κατῆραν
201      1 κατιὼν
202      2 κάτοπτρον
203      1 κατόπτρου
204      1 κατορθοῦται
205      1 κατορθῶσαί
206      2 κάτω
207      1 κατωτέρω
208      1 καυματωδέστερος
209      1 Καΰστρου
210      1 Κεγχρέαις
211      1 Κέγχριον
212      1 κεῖνοι
213      1 κεῖνται
214      1 κεῖσθαι
215      3 κεῖται
216      1 κεκάλυπται
217      1 κεκόσμηται
218      1 Κέκροπα
219      1 κεκρυφάλους
220      1 Κελβίδαν
221      1 κελεύειν
222      1 κελεύουσι
223      2 κελεύων
224      1 Κένταυρον
225      1 κέρας
226      1 κέρασιν
227      1 κέρδει
228      1 κέρδεσι
229      1 κέρδεσιν
230      2 Κερύνεια
231      1 Κερυνείᾳ
232      2 Κερύνειαν
233      2 Κερυνείας
234      1 Κερυνίτης
235      1 κεφαλαῖς
236      1 κεφαλάς
237      2 κεφαλῇ
238      2 κεφαλῆς
239      1 κεχειρωμένους
240      1 κεχειρωμένων
241      1 κέχωσται
242      1 κήρυκος
243      1 κίνδυνον
244      2 κινδύνου
245      1 κινήσει
246      1 κινήσεως
247      3 κίνησις
248      1 κινναβάρεως
249      1 κίονας
250      1 Κίρραν
251      1 κισσοῦ
252      2 Κλαζομενὰς
253      2 Κλαζομενίοις
254      1 Κλαζομενίων
255      3 Κλάρον
256      2 Κλάρῳ
257      1 κλεῖς
258      2 Κλεομένης
259      2 Κλεομένους
260      1 Κλέοπος
261      1 Κλεωναῖοι
262      1 Κλεωνὰς
263      1 Κλεωνύμου
264      1 κληθῆναι
265      1 κλήρῳ
266      1 κλύδων
267      1 κλύδωνι
268      1 Κοδριδῶν
269      13 Κόδρου
270      1 κοῖλαί
271      1 κοινὸν
272      7 κοινοῦ
273      12 κοινῷ
274      1 κοινωνῆσαι
275      1 κοιρανέων
276      1 κολακείαν
277      1 κολασθῆναι
278      1 Κολοφῶνι
279      2 Κολοφωνίας
280      2 Κολοφώνιοι
281      1 Κολοφωνίοις
282      4 Κολοφωνίων
283      2 Κολοφῶνος
284      3 κόλπον
285      1 κόλπος
286      2 Κομαιθοῦς
287      4 Κομαιθὼ
288      1 Κομαιθώ
289      1 κόμας
290      1 Κομήτης
291      1 κομίζουσι
292      2 κομίζουσιν
293      1 κομίζων
294      2 κομισθῆναι
295      1 Κόρεσον
296      3 Κόρεσος
297      2 Κορέσου
298      1 Κορέσῳ
299      1 Κόρης
300      1 Κόρησος
301      1 Κορίνθια
302      1 Κορίνθιοι
303      1 Κορινθίου
304      3 Κορινθίων
305      10 Κόρινθον
306      1 Κόρινθος
307      1 Κορίνθῳ
308      1 κορυφὴν
309      1 Κορυφῆς
310      1 κόσμον
311      1 κόσμου
312      1 κόσμῳ
313      1 κουρᾶς
314      1 Κράθιδι
315      2 Κράθιδος
316      1 Κρᾶθις
317      1 κρανίον
318      1 κρανίου
319      2 κράσεως
320      1 κρατῆρας
321      1 κρατήσαντες
322      1 κρατήσειεν
323      1 κρατήσωσιν
324      3 κράτος
325      1 κρήνης
326      1 Κρησὶ
327      1 Κρησὶν
328      2 Κρῆτας
329      2 Κρῆτες
330      1 Κρήτην
331      5 Κρήτης
332      2 Κρητῶν
333      1 κριθείσαις
334      1 κριθήσεσθαι
335      1 κρινοῦντες
336      1 κρινοῦσιν
337      1 Κριὸς
338      1 Κριός
339      1 Κριοῦ
340      1 κρίσεις
341      2 κρίσεως
342      3 κρίσιν
343      4 Κριτόλαον
344      7 Κριτόλαος
345      2 Κριτολάου
346      1 Κριτολάῳ
347      1 Κρόνος
348      1 Κρότωνι
349      2 κτᾶσθαι
350      1 κτεῖνε
351      1 κτήνεσι
352      1 κτίσαντες
353      1 κτίσασθαι
354      1 κτώμενος
355      1 Κυανέαις
356      1 Κυανεῶν
357      1 Κυάρητος
358      2 κύκλος
359      4 κύκλῳ
360      1 Κυκλώπων
361      1 κύλικας
362      1 Κύλωνι
363      1 κῦμα
364      1 Κυμαίων
365      1 Κύμης
366      1 κύνας
367      1 Κυνέου
368      1 Κυνὸς
369      1 κυνῶν
370      1 κυρίαν
371      1 Κῦρος
372      1 Κώκαλον
373      1 Κώκαλος
374      1 Κωκάλου
375      1 κωλύειν
376      1 κώνωπες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007