Alphabétiquement     [«   »]
καθάπερ 1
καθεῖλεν 1
καθήκουσαν 1
καὶ 48
καιρὸν 1
καλεῖσθαι 1
καλεῖται 2
Fréquences     [«    »]
20 δ´
38 δὲ
21 τῶν
48 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Strabon, Geographica, livre XIV-3

καὶ


>
Livre, Chap.
[14, 8]   ἐμνήσθημεν ἐπάνω. ~Εἶθ´ Ἱερὰ ἄκρα  καὶ   αἱ Χελιδόνιαι τρεῖς νῆσοι τραχεῖαι,
[14, 7]   ἐκβολὴ τοῦ Λιμύρου ποταμοῦ  καὶ   ἀνιόντι πεζῇ σταδίους εἴκοσι τὰ
[14, 7]   δὲ τῇ μεσογαίᾳ χωρία Φελλὸς  καὶ   Ἀντίφελλος καὶ Χίμαιρα, ἧς
[14, 3]   χρήσιμον· ὁμοίως δὲ καὶ δικασταὶ  καὶ   ἄρχοντες ἀνὰ λόγον ταῖς ψήφοις
[14, 9]   ὀμφαλοῦ βαπτιζομένων. ἔστι μὲν οὖν  καὶ   αὕτη πόλις Λυκιακὴ ἐπὶ
[14, 6]   μετὰ δὲ τὴν Ξάνθον Πάταρα,  καὶ   αὕτη μεγάλη πόλις λιμένα ἔχουσα
[14, 8]   ἐστιν ὀρεινή, καλεῖται δὲ  καὶ   αὕτη Ταῦρος. δοκοῦσι δὲ αἱ
[14, 5]   τυχὸν ἴσως ὁμώνυμος τῷ Τρωικῷ·  καὶ   γὰρ τοῦτον ἐκ Λυκίας φασίν.
[14, 8]   ὀρῶν τῶν ὑπερκειμένων τῆς Παμφυλίας  καὶ   διὰ τὰς προκειμένας νήσους ἐχούσας
[14, 3]   αὐτῶν εἴη χρήσιμον· ὁμοίως δὲ  καὶ   δικασταὶ καὶ ἄρχοντες ἀνὰ λόγον
[14, 3]   Λυκιακοῦ συστήματος. ~Εἰσὶ δὲ τρεῖς  καὶ   εἴκοσι πόλεις αἱ τῆς ψήφου
[14, 3]   κοινῇ· καὶ περὶ πολέμου δὲ  καὶ   εἰρήνης καὶ συμμαχίας ἐβουλεύοντο πρότερον,
[14, 7]   μεσογαίᾳ χωρία Φελλὸς καὶ Ἀντίφελλος  καὶ   Χίμαιρα, ἧς ἐμνήσθημεν ἐπάνω.
[14, 5]   Χιμαίρας· ἔστι δ´ οὐκ ἄπωθεν  καὶ   Χίμαιρα φάραγξ τις ἀπὸ
[14, 6]   αὕτη μεγάλη πόλις λιμένα ἔχουσα  καὶ   ἱερὰ Ἀπόλλωνος, κτίσμα Πατάρου. Πτολεμαῖος
[14, 8]   τε τὴν ἄκραν ὑψηλὴν οὖσαν  καὶ   καθήκουσαν ἀπὸ τῶν Πισιδικῶν ὀρῶν
[14, 7]   τῷ λεχθέντι παράπλῳ νησία πολλὰ  καὶ   λιμένες, ὧν καὶ Μεγίστη νῆσος
[14, 9]   τρεῖς ἔχουσα λιμένας, πόλις ἀξιόλογος  καὶ   λίμνη. ὑπέρκειται δ´ αὐτῆς τὰ
[14, 7]   νησία πολλὰ καὶ λιμένες, ὧν  καὶ   Μεγίστη νῆσος καὶ πόλις ὁμώνυμος,
[14, 5]   Καρμυλησσὸς χωρίον ἐν φάραγγι ᾠκημένον,  καὶ   μετὰ τοῦτον Κράγος, ἔχων
[14, 2]   πειρατεύοντες τοῖς πειραταῖς λαφυροπώλια  καὶ   ναύσταθμα παρέχοντες· ἐν Σίδῃ γοῦν
[14, 9]   ὑπέρβασίς ἐστιν εἰς τὴν Μιλυάδα.  καὶ   Ἀλέξανδρος διὰ τοῦτο ἐξεῖλεν
[14, 9]   πρὶν ἀνεῖναι τὸ κῦμα ὥρμησε,  καὶ   ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν ὕδατι
[14, 8]   δ´ ἐστὶν τε Κράμβουσα  καὶ   Ὄλυμπος πόλις μεγάλη καὶ ὄρος
[14, 8]   Κράμβουσα καὶ Ὄλυμπος πόλις μεγάλη  καὶ   ὄρος ὁμώνυμον, καὶ Φοινικοῦς
[14, 3]   συστήματος· δικαστήριά τε ἀποδείκνυται κοινῇ·  καὶ   περὶ πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης
[14, 5]   Κράγος, ἔχων ἄκρας ὀκτὼ  καὶ   πόλιν ὁμώνυμον. περὶ ταῦτα μυθεύεται
[14, 7]   λιμένες, ὧν καὶ Μεγίστη νῆσος  καὶ   πόλις ὁμώνυμος, Κισθήνη. ἐν
[14, 9]   τοῦ ὄρους ὑπέρβασις περίοδον ἔχει  καὶ   προσάντης ἐστί, τῷ δ´ αἰγιαλῷ
[14, 8]   ἀφεστᾶσιν ἑξαστάδιον· μία δ´ αὐτῶν  καὶ   πρόσορμον ἔχει. ἐντεῦθεν νομίζουσιν οἱ
[14, 3]   περὶ πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης  καὶ   συμμαχίας ἐβουλεύοντο πρότερον, νῦν δ´
[14, 2]   ὁμολογοῦντες· Λύκιοι δ´ οὕτω πολιτικῶς  καὶ   σωφρόνως ζῶντες διετέλεσαν ὥστ´ ἐκείνων
[14, 3]   τοῦ Ἰσαυρικοῦ, καθ´ ὃν χρόνον  καὶ   τὰ Ἴσαυρα ἐκεῖνος καθεῖλεν, ὕστερον
[14, 1]   Ἰσσικὸν κόλπον παραλία ἀπὸ Σόλων  καὶ   Ταρσοῦ ἀρξαμένη. ταύτην οὖν ἐπελθοῦσιν
[14, 3]   δὲ καὶ τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρουσι  καὶ   τὰς ἄλλας λειτουργίας. ἓξ δὲ
[14, 3]   ἄλλαι μιᾶς· ἀνὰ λόγον δὲ  καὶ   τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρουσι καὶ τὰς
[14, 4]   πλησίον ἐστὶ Τελεμησσὸς πολίχνη Λυκίων,  καὶ   Τελεμησσὶς ἄκρα λιμένα ἔχουσα. ἔλαβε
[14, 9]   δ´ αὐτῆς τὰ Σόλυμα ὄρος  καὶ   Τερμησσὸς Πισιδικὴ πόλις, ἐπικειμένη τοῖς
[14, 9]   Ἀλέξανδρος εἰς χειμέριον ἐμπεσὼν καιρὸν  καὶ   τὸ πλέον ἐπιτρέπων τῇ τύχῃ
[14, 2]   γε τῆς χώρας φύσις παραπλησία  καὶ   τοῖς Παμφύλοις ἐστὶ καὶ τοῖς
[14, 2]   παραπλησία καὶ τοῖς Παμφύλοις ἐστὶ  καὶ   τοῖς Τραχειώταις Κίλιξιν· ἀλλ´ ἐκεῖνοι
[14, 3]   τοὺς Τρῶας καὶ τοὺς Μυσοὺς  καὶ   τοὺς Λυδοὺς Φρύγας προσαγορεύουσιν, οὕτω
[14, 3]   τοὺς Λυδοὺς Φρύγας προσαγορεύουσιν, οὕτω  καὶ   τοὺς Λυκίους Κᾶρας. ~Μετὰ δ´
[14, 3]   τὰ ἔθνη, καθάπερ τοὺς Τρῶας  καὶ   τοὺς Μυσοὺς καὶ τοὺς Λυδοὺς
[14, 3]   τοῦ Μάγνου, πλείω τῶν χιλίων  καὶ   τριακοσίων σκαφῶν ἐμπρήσαντος τὰς δὲ
[14, 2]   καὶ χαλεπός, ἀλλ´ εὐλίμενος σφόδρα  καὶ   ὑπὸ ἀνθρώπων συνοικούμενος σωφρόνων· ἐπεὶ
[14, 8]   μεγάλη καὶ ὄρος ὁμώνυμον,  καὶ   Φοινικοῦς καλεῖται· εἶτα Κώρυκος
[14, 2]   χιλίων ἑπτακοσίων εἴκοσι, τραχὺς δὲ  καὶ   χαλεπός, ἀλλ´ εὐλίμενος σφόδρα καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/03/2009