Alphabétiquement     [«   »]
γυμνουμένην 1
δ´ 20
Δαίδαλα 4
δὲ 38
δέκα 1
δεύτερον 1
δι´ 2
Fréquences     [«    »]
20 δ´
18 τὰ
21 τῶν
38 δὲ
48 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Strabon, Geographica, livre XIV-3

δὲ


>
Livre, Chap.
[14, 8]   δὲ καὶ αὕτη Ταῦρος. δοκοῦσι  δὲ   αἱ Χελιδόνιαι κατὰ Κάνωβόν πως
[14, 9]   χρῶνται κατὰ τὰς εὐδίας.  δὲ   Ἀλέξανδρος εἰς χειμέριον ἐμπεσὼν καιρὸν
[14, 8]   πέντε σταδίοις ἀλλήλων διέχουσαι· τῆς  δὲ   γῆς ἀφεστᾶσιν ἑξαστάδιον· μία δ´
[14, 8]   κατὰ Κάνωβόν πως πίπτειν· τὸ  δὲ   δίαρμα λέγεται τετρακισχιλίων σταδίων. ἀπὸ
[14, 3]   αἱ τῆς ψήφου μετέχουσαι· συνέρχονται  δὲ   ἐξ ἑκάστης πόλεως εἰς κοινὸν
[14, 8]   συνεχής ἐστιν ὀρεινή, καλεῖται  δὲ   καὶ αὕτη Ταῦρος. δοκοῦσι δὲ
[14, 3]   ὑπὲρ αὐτῶν εἴη χρήσιμον· ὁμοίως  δὲ   καὶ δικασταὶ καὶ ἄρχοντες ἀνὰ
[14, 3]   ἀποδείκνυται κοινῇ· καὶ περὶ πολέμου  δὲ   καὶ εἰρήνης καὶ συμμαχίας ἐβουλεύοντο
[14, 3]   δ´ ἄλλαι μιᾶς· ἀνὰ λόγον  δὲ   καὶ τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρουσι καὶ
[14, 2]   ὢν χιλίων ἑπτακοσίων εἴκοσι, τραχὺς  δὲ   καὶ χαλεπός, ἀλλ´ εὐλίμενος σφόδρα
[14, 3]   καὶ τριακοσίων σκαφῶν ἐμπρήσαντος τὰς  δὲ   κατοικίας ἐκκόψαντος, τῶν δὲ περιγενομένων
[14, 9]   ἱδρυμένη τῶν πρὸς Παμφυλίαν, τοῦ  δὲ   κοινοῦ τῶν Λυκίων οὐ μετέχει,
[14, 3]   διατελέσαι τὰ πάτρια νέμουσι, τοὺς  δὲ   λῃστὰς ἐπιδεῖν ἄρδην ἠφανισμένους, πρότερον
[14, 3]   Ῥωμαίων ἀποικία νέμεται. οἱ ποιηταὶ  δὲ   μάλιστα οἱ τραγικοὶ συγχέοντες τὰ
[14, 3]   ψήφων ἐστὶν ἑκάστη κυρία, αἱ  δὲ   μέσαι δυεῖν, αἱ δ´ ἄλλαι
[14, 5]   πόλεων ἐν τῇ Λυκίᾳ. ἐνταῦθα  δὲ   Πάνδαρος τιμᾶται, τυχὸν ἴσως ὁμώνυμος
[14, 3]   τὰς δὲ κατοικίας ἐκκόψαντος, τῶν  δὲ   περιγενομένων ἀνθρώπων ἐν ταῖς μάχαις
[14, 3]   ἂν δοκιμάσωσι πόλιν ἑλόμενοι· τῶν  δὲ   πόλεων αἱ μέγισται μὲν τριῶν
[14, 3]   τὰ Ἴσαυρα ἐκεῖνος καθεῖλεν, ὕστερον  δὲ   Πομπηίου τοῦ Μάγνου, πλείω τῶν
[14, 9]   Λυκίων οὐ μετέχει, καθ´ αὑτὴν  δὲ   συνέστηκεν. ~Ὁ μὲν οὖν ποιητὴς
[14, 3]   καὶ τὰς ἄλλας λειτουργίας. ἓξ  δὲ   τὰς μεγίστας ἔφη Ἀρτεμίδωρος,
[14, 10]   Κρήτης συγκατελθόντων τῷ Σαρπηδόνι, μετὰ  δὲ   ταῦτα Λυκίους ἀπὸ Λύκου τοῦ
[14, 10]   πρότερον καλεῖσθαι Σολύμους φάσκοντες, ὕστερον  δὲ   Τερμίλας ἀπὸ τῶν ἐκ Κρήτης
[14, 7]   πόλις ὁμώνυμος, Κισθήνη. ἐν  δὲ   τῇ μεσογαίᾳ χωρία Φελλὸς καὶ
[14, 6]   μεγίστη τῶν ἐν Λυκίᾳ. μετὰ  δὲ   τὴν Ξάνθον Πάταρα, καὶ αὕτη
[14, 1]   ~Μετὰ  δὲ   τὴν Ῥοδίων περαίαν ἧς ὅριον
[14, 4]   ἐν τῷ Ἀντιοχικῷ πολέμῳ, καταλυθείσης  δὲ   τῆς βασιλείας ἀπέλαβον πάλιν οἱ
[14, 8]   δίαρμα λέγεται τετρακισχιλίων σταδίων. ἀπὸ  δὲ   τῆς Ἱερᾶς ἄκρας ἐπὶ τὴν
[14, 6]   ἐκάλεσε τὴν ἐν Λυκίᾳ, ἐπεκράτησε  δὲ   τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄνομα. ~Εἶτα
[14, 4]   Τελεμησσὶς ἄκρα λιμένα ἔχουσα. ἔλαβε  δὲ   τὸ χωρίον τοῦτο παρὰ Ῥωμαίων
[14, 6]   σταδίους τὸ Λητῷον ἔστιν· ὑπὲρ  δὲ   τοῦ ἱεροῦ προελθόντι ἑξήκοντα
[14, 9]   εἶναι βάσιμον τοῖς ὁδεύουσι, πλημμύροντος  δὲ   τοῦ πελάγους ὑπὸ τῶν κυμάτων
[14, 1]   Σινώπης, ὥς τινες, ἐκτὸς  δὲ   τοῦ Ταύρου ἐν στενῇ παραλίᾳ
[14, 10]   ἆθλον „Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισιν. οἱ  δὲ   τοὺς Λυκίους πρότερον καλεῖσθαι Σολύμους
[14, 3]   διοικήσει τοῦ Λυκιακοῦ συστήματος. ~Εἰσὶ  δὲ   τρεῖς καὶ εἴκοσι πόλεις αἱ
[14, 5]   ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ ἀνατείνουσα. ὑπόκειται  δὲ   τῷ Κράγῳ Πίναρα ἐν μεσογαίᾳ,
[14, 9]   δ´ ὄρος Κλῖμαξ καλούμενον, ἐπίκειται  δὲ   τῷ Παμφυλίῳ πελάγει, στενὴν ἀπολεῖπον
[14, 3]   τὴν εἰς Κιβύραν κειμένην. ἐν  δὲ   τῷ συνεδρίῳ πρῶτον μὲν Λυκιάρχης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/03/2009