HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  349 formes différentes pour 698 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 ἀγαθὰ
2 ἀγαθοῦ
2 ἄγειν
2 ἀγῶνα
2 ἀδελφός
2 ἄδικα
2 ἀδικεῖ
2 ἄδικον
2 ἀδικῶ
2 Ἅιδου
2 αἰσχύνῃ
2 αἰτίαν
2 ἀκούετε
2 ἀκούσας
2 ἀκούσεσθε
2 ἀληθείας
2 ἀλλά
2 ἄλλας
2 ἀλλήλοις
2 ἀλλήλους
2 ἄλλῳ
2 ἀμφότερα
2 ἀναβιβασάμενος
2 ἀνάγκη
2 Ἀναξαγόρου
2 ἄνδρας
2 ἀνδρὸς
2 ἀνδρῶν
2 ἀνὴρ
2 ἀνήρ
2 ἀνθρωπίνη
2 ἀντωμοσίαν
2 ἀξίας
2 ἄξιον
2 ἀξιῶ
2 ἅπαντα
2 ἀπειθεῖν
2 ἄπειμι
2 ἀπελαύνω
2 ἅπερ
2 ἀπηχθόμην
2 ἀπιὼν
2 ἀποθανῇ
2 ἀποκρίνεσθαι
2 Ἀπολλόδωρος
2 ἀπολογεῖσθαι
2 ἀπολογητέον
2 ἀπολογουμένου
2 ἀποπέφευγα
2 ἀπορίᾳ
2 ἆρα
2 ἀργυρίου
2 ἄρτι
2 ἀρχὴ
2 ἀρχὴν
2 ἄρχοντες
2 ἀτιμάζων
2 ἄτοπον
2 αὖθις
2 αὐτοῖν
2 αὐτομάτου
2 ἀφθονίαν
2 βέλτιον
2 βέλτιστος
2 βίος
2 βοηθοῦντες
2 βούλεται
2 βουλευταί
2 βουλόμενοι
2 γεγόνασι
2 γραφῇ
2 δαίμονες
2 δεδιὼς
2 δεινὸν
2 δεινόν
2 δεῖσθαι
2 δέοι
2 δεομένῳ
2 δέω
2 δῆτα
2 διαβολὰς
2 διαβολῇ
2 διαβολὴν
2 διαφέρειν
2 διαφθείρει
2 δικαίου
2 δικαίως
2 δικαστὰς
2 δικαστοῦ
2 δοκοῦντες
2 δοκούντων
2 δοκῶσιν
2 δόξης
2 δόξω
2 δυναίμην
2 δύο
2 ἐάνπερ
2 ἑαυτὸν
2 ἑαυτῷ
2 ἐγένετο
2 ἐγένοντο
2 ἐγράψατο
2 ἐγράψω
2 ἐδόκει
2 ἔδοξεν
2 ἐθέλω
2 εἶ
2 εἰδότες
2 εἴην
2 εἰμὶ
2 εἶπον
2 εἰρήκασιν
2 εἰσάγειν
2 εἶτα
2 εἴωθα
2 ἕκαστος
2 ἐκείνη
2 ἑκόντα
2 ἐκτεῖσαι
2 ἐκτείσω
2 ἑκὼν
2 ἐλθὼν
2 ἐμαυτόν
2 ἐμέ
2 ἐμέλησεν
2 ἐμὴ
2 ἐμὴν
2 ἐμὸν
2 ἐμῶν
2 ἓν
2 ἐναντία
2 ἐντυγχάνω
2 ἐξελέσθαι
2 ἔξεστιν
2 ἐξετάζειν
2 ἐξετάζοντα
2 ἔοικεν
2 ἐπ
2 ἐπειδὰν
2 ἐπίσταμαι
2 ἐπιστάτην
2 ἔργα
2 ἐργάζονται
2 ἐρωτῶ
2 ἐστὶ
2 ἔταττον
2 ἕτερα
2 εὐθὺς
2 ἔφη
2 ἔχεις
2 ἔχοι
2 ἔχοντα
2 ἔχουσι
2 ἕως
2
2
2 ἡγησάμενος
2 ἡλικίᾳ
2 ἥλιον
2 ἡμέραν
2 ἡμιθέων
2 ἣν
2 ἠναντιώθη
2 ἠπιστάμην
2 ἦσαν
2 ᾐσθόμην
2 θάνατος
2 θεός
2 θορυβεῖτε
2 ἱκανὸν
2 ἱκανῶς
2 ἵππῳ
2 ἵππων
2 ἰὼν
2 καινά
2 κακά
2 κἀκεῖνοι
2 καλὰ
2 κἄπειτα
2 καταψηφισαμένοις
2 κατηγορεῖν
2 κατηγοροῦντες
2 κατηγόρους
2 κελεύει
2 κέρδος
2 κίνδυνον
2 Κρίτων
2 λέγε
2 λέγονται
2 λέγοντι
2 λέγουσι
2 λέξεως
2 Λέοντα
2 λοιπὸν
2 μαθεῖν
2 μέ
2 μεγάλα
2 μεῖζον
2 μείζω
2 μέλει
2 Μελήτῳ
2 μέλλει
2 μεμέληκεν
2 μετ
2 μετέωρα
2 μισθὸν
2 μνῶν
2 μόγις
2 μοί
2 νέων
2 νομίζων
2 νοῦν
2 ξένων
2 οἷα
2 οἶδε
2 οἶδεν
2 οἴεται
2 οἴοιτο
2 οἰόμενοι
2 οἰόμενος
2 οἰομένων
2 οἷος
2 ὁμοίως
2 ὂν
2 ὄναρ
2 ὀνειδίζειν
2 ὀνόμασιν
2 ὀνόματι
2 ὄντας
2 ὄντος
2 ὅπῃ
2 ὁπωστιοῦν
2 ὅσῳ
2 ὅτε
2 ὅτῳ
2 οὐδεὶς
2 οὐκοῦν
2 οὖσιν
2 οὐχὶ
2 παθεῖν
2 παιδία
2 πάντα
2 πάντας
2 παράπαν
2 παρέξομαι
2 παρέχομαι
2 Πάριος
2 παρόντες
2 πείθοντες
2 πείθων
2 πείσεσθέ
2 πέμπτον
2 πένητι
2 πέρι
2 περιιὼν
2 πιθανῶς
2 Πλάτων
2 πλήθει
2 ποιεῖσθαι
2 ποιηταὶ
2 ποιητῶν
2 ποιοῖεν
2 ποιοῦντα
2 ποιοῦντος
2 ποιῶ
2 πόλιν
2 πολιτικὰ
2 πολλαχοῦ
2 πολλούς
2 πολύ
2 πόσῳ
2 πού
2 πράγματ
2 πραγμάτων
2 πράξειν
2 πρέπει
2 πρέποι
2 πρεσβύτεροι
2 πρεσβυτέρους
2 πρὶν
2 πρὸ
2 πρυτανείῳ
2 πώποτέ
2 ῥᾴδιον
2 ῥητόρων
2 σαφῶς
2 σελήνην
2 σκοπεῖν
2 σὸν
2 σοῦ
2 σοφίᾳ
2 συγγενέσθαι
2 συμβεβηκὸς
2 συνόντων
2 Σωκράτους
2 ταῦτά
2 ταύτης
2 ταυτὶ
2 ταὐτόν
2 τετελεύτηκεν
2 τέχνην
2 τῇδε
2 τιμᾶσθαι
2 τιμᾶται
2 τιμωρεῖσθαι
2 τίνα
2 τινὰς
2 τινὲς
2 τινες
2 τινὶ
2 τινὸς
2 τινος
2 τό
2 τοιαύτην
2 τοίνυν
2 τόπον
2 τότ
2 τοῦδε
2 τοὐναντίον
2 τουτοισί
2 τουτουῒ
2 τουτωνὶ
2 τρόπον
2 τῳ
2 τῶνδε
2 ὑεῖ
2 ὑμέτερον
2 ὕστερον
2 ὑστέρους
2 ὑφ
2 φαίην
2 φάναι
2 φησι
2 φησὶ
2 φησί
2 φησὶν
2 φῆτε
2 φίλοις
2 φωνή
2 χαίρουσιν
2 χαλεπὸν
2 χρῆν
2 ψεύδεταί
2 ψυχῆς
2 ὧδε
2 ᾠήθην
2 ᾤμην
2 ὧνπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005