HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XIX

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  512 formes différentes pour 512 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀβέβαιος
1 ἀγαθήν
1 ἀγαθῷ
1 ἀγάλλεται
1 ἀγαπήσει
1 ἄγειν
1 ἀγέλην
1 Ἀγησιλάῳ
1 ἄγραν
1 ἀγωγῆς
1 ἄγων
1 ἀδίκων
1 ἀθαρσής
1 Ἀθήναις
1 Αἰγύπτιον
1 Αἰγύπτιος
1 αἰτίας
1 Ἀκαδημίᾳ
1 ἀκούσῃς
1 ἄκρως
1 ἄκων
1 ἀληθῶς
1 Ἀλλὰ
1 ἀλλὰ
1 ἄλλῃ
1 ἄλλο
1 ἀλλοίως
1 ἄλλος
1 ἄλλου
1 ἀμαχώτερος
1 ἄμισθος
1 ἀμνός
1 Ἀναλαβόντες
1 ἀναμείνῃ
1 ἀνάμεινον
1 ἀνάπαυλαν
1 ἄνδρα
1 ἀνέξεται
1 ἀνερχόμενον
1 ἄνθη
1 ἀνθοῦν
1 ἀνθοῦντι
1 ἄνθους
1 ἀνθρώποις
1 ἁπαλὸς
1 ἀπειθὲς
1 ἀπείρων
1 ἀποθανόντος
1 ἀπολειφθέντα
1 ἄπορος
1 ἄρα
1 ἆρα
1 ἀρετὴ
1 ἀριστεῖ
1 ἀριστεῖα
1 ἀριστείας
1 ἄρνα
1 ἀρνῶν
1 ἄρρην
1 ἄρτι
1 ἀρχὴν
1 ἀρχικὴν
1 ἀσφαλῶς
1 Ἀττικὰ
1 αὖ
1 αὐγὴ
1 αὖθις
1 αὐτά
1 αὐτόν
1 β
1 βαδίζωμεν
1 βαθύς
1 βαρβαρικὸς
1 βαρβαρικῷ
1 βαρβάρου
1 βιάσασθαι
1 βλήματα
1 βούλει
1 βωμῷ
1 γεωργὸν
1 γεωργὸς
1 γίγνεται
1 γιγνόμενον
1 γυμνασάμενος
1 γυμνασίῳ
1 δεῖ
1 δεινότερος
1 δείσας
1 δὴ
1 δήμιός
1 δημίῳ
1 δημίων
1 Διὰ
1 διαφαίνεται
1 διαφαινόμενον
1 διαφέρων
1 δίδωμι
1 δικαιότερον
1 Διός
1 διώκοντα
1 διώκων
1 διώξεται
1 δρᾷ
1 δράσαι
1 δρέπει
1 δρόμον
1 δρῶντα
1 δυνάμενος
1 δύναμιν
1 δύναται
1 δυοῖν
1 δύσελπις
1 ἐὰν
1 ἑαυτὸν
1 ἐβάδιζον
1 ἐγγύτατα
1 ἔγκαρπον
1 ἔδει
1 ἐδίωκεν
1 ἐθέλει
1 ἐθέλων
1 εἶ
1 εἰδὼς
1 εἴη
1 Εἴκαζε
1 εἰκότως
1 εἰσενόησα
1 ἐκ
1 ἑκατέραν
1 ἑκάτερος
1 ἐκεῖνα
1 ἐκεῖνο
1 Ἐκεῖνον
1 ἐκείνου
1 Ἐκείνου
1 ἐκείνους
1 ἐκλάμπει
1 ἐκλαμπρύνεται
1 ἐκοινώνει
1 ἑκουσίου
1 ἐκτραπομένους
1 ἑκὼν
1 ἔλεγεν
1 ἔλθῃ
1 ἕλκεται
1 Ἑλλάδι
1 Ἑλληνικός
1 Ἕλλησι
1 ἔμελλεν
1 ἐμπεσὼν
1 ἐμπεφυτευμένον
1 ἐνακμάζον
1 ἐνεχθῆναι
1 ἐνταῦθα
1 ἐντυχὼν
1 ἐξαρκέσει
1 ἐξέκαμεν
1 ἐξεῦρεν
1 ἐξηπατημένων
1 ἐξουσίαν
1 ἐξουσίας
1 ἐπαινέσεται
1 ἐπαίνεσον
1 ἐπαινετός
1 Ἐπαινῶ
1 ἐπαινῶ
1 ἐπέβη
1 ἐπιθυμία
1 ἐπιθυμίαν
1 ἐπιθυμίας
1 ἐπιλεξάμενος
1 ἐπιρρέον
1 ἐπιτήδεια
1 ἐπιτηδειότατα
1 ἐπιτηδειότητα
1 ἐπιτρέπει
1 ἐπονείδιστος
1 ἐπύθετο
1 ἐρασθήσῃ
1 ἐρασταῖς
1 ἐραστὰς
1 ἐραστῶν
1 ἔργα
1 Ἑρμῆν
1 ἔρνος
1 ἐρχόμενον
1 ἐρώμενον
1 ἐρωμένου
1 ἐρῶν
1 ἐρῶντας
1 ἐρωτᾷ
1 ἔρωτα
1 Ἔρωτα
1 ἔρωτι
1 ἔστη
1 ἔστιν
1 ἑστώς
1 ἔσω
1 ἕτερος
1 Ἔτι
1 εὐδαιμονίας
1 εὐκάρποις
1 Εὐρύμαχος
1 εὑρὼν
1 εὐτραφῆ
1 εὐτυχίαις
1 εὔχεται
1 ἐφ´
1 ἔφθανεν
1 ἐφιεμένους
1 ἔχθρα
1 ἐχθρὸς
1 ἐχθρός
1 ζῴοις
1 ζῴου
1
1
1 ἡγεμόνας
1 Ἤδη
1 ἡδοναῖς
1 ἡλίου
1 ἡμέραν
1 ἡμέτερα
1 ἠνέσχετο
1 Ἡρακλέους
1 ἠράσθη
1 ἠσκημένης
1 ἡσυχίαν
1 θἄτερον
1 θαυμάσει
1 θεῖν
1 θεοῖς
1 θεόν
1 θεραπεία
1 Θετταλόν
1 Θετταλὸς
1 θεύσεται
1 θεῷ
1 Θηβαίων
1 θήρᾳ
1 θηρευτήν
1 θηρία
1 Θησέως
1 θρέμμασιν
1 θύραις
1 ἰδόντες
1 ἰδὼν
1 ἰέναι
1 ἱκανώτερος
1 ἱππικὸν
1 ἴσῃ
1 ἰσχυροῦ
1 Καδούσια
1 Καί
1 κακὸν
1 κακῶς
1 καλὰ
1 κάλλιστα
1 Καλὸν
1 καλὸν
1 καλούς
1 καρπούς
1 καρτεροῦντα
1 κειμένου
1 κινδύνευμα
1 Κλειδοσθένης
1 κλέπτης
1 κοινὴν
1 κοινωνήσει
1 κοινωνίᾳ
1 κρατοῦντα
1 κρείττω
1 κρημνὸς
1 κρημνοῦ
1 κυνηγέτην
1 Λακωνικόν
1 λαμβάνειν
1 λαμπρᾶς
1 λαμπρυνόμενα
1 λανθάνειν
1 λειμῶνι
1 Λεωνίδην
1 Λεωνίδου
1 λεωφόρῳ
1 λίθον
1 Λόγιον
1 λόγου
1 λόγῳ
1 Λυκίῳ
1 Λυκοῦργος
1 λυμαίνεται
1 μαγείροις
1 μάγειρος
1 μακαρίσει
1 μακρᾶς
1 μάλιστα
1 μανίᾳ
1 μάστιγας
1 μαχίμων
1 μεθ´
1 μεῖζον
1 μειράκια
1 μειρακίῳ
1 μελλούσης
1 μεμαστιγωμένης
1 μέν
1 μεστὰ
1 μετ´
1 μεταχειρίσασθαι
1 μέχρι
1 μηδαμοῦ
1 Μηδικά
1 μηχανὴν
1 μιαιφόνος
1 μιαιφονώτερος
1 μιάνῃς
1 μιμήσεται
1 μισθοφόρος
1 μοχθηροῖς
1 μοχθηρὸν
1 μύθοις
1 νεανίσκων
1 νέον
1 νομίμοις
1 νοσεῖ
1 νύκτα
1 νυκτὶ
1 νυκτός
1 Ξέρξης
1 ξίφος
1 ξυνείης
1
1 ὁδοὶ
1 ὁδοιπόρος
1 ὁδόν
1 Ὀδυσσεὺς
1 οἱ
1 οἶδεν
1 οἰήσεται
1 οἰκτείρας
1 οἷον
1 οἱονεὶ
1 οἰστρεῖ
1 οἶστρον
1 ὁμίχλην
1 ὅμοιος
1 ὁμόφωνα
1 ὁμοφώνοις
1 ὄνομα
1 ὀνόματι
1 ὄντι
1 Ὁπόταν
1 ὁρᾷς
1 ὀρῶν
1 ὁρῶν
1 οὔ
1 οὐδ´
1 οὐδέ
1 Οὐκοῦν
1 οὖν
1 Οὕτω
1 οὕτως
1 ὀφθαλμοί
1 ὀφθαλμούς
1 ὀφθῆναι
1 ὄψιν
1 πάθος
1 πάθους
1 παιδαγωγίας
1 παιδικὰ
1 παιδικοῖς
1 πάντα
1 παντάπασιν
1 πάντων
1 πάνυ
1 παρὰ
1 παραθεῖ
1 παράνομος
1 παρεκκαλέσαντες
1 παρῆλθεν
1 παρρησίας
1 παῦσαι
1 Πειθώ
1 πεῖσαι
1 Πενελόπην
1 πεπαιδευμένος
1 περαιτέρω
1 περιέπει
1 πιστευομένων
1 πλανωμένοις
1 πλάττων
1 πλημμελὴς
1 ποιμέσιν
1 ποιμὴν
1 Ποιμὴν
1 πολέμῳ
1 πολλοῖς
1 πολὺ
1 πονεῖν
1 πονοῦσα
1 πόρτιν
1 ποταμοῦ
1 ποτε
1 προμνᾶται
1 προοίμιον
1 προσάψῃ
1 προσείπῃς
1 πρόσεισιν
1 προσελθοῦσα
1 προσελθὼν
1 προσλαβοῦσα
1 πτηνὸς
1 Πυλῶν
1 πωλίον
1 πῶς
1 ῥέον
1 σκύλακα
1 σμικρὸν
1 Σόλων
1 σπαράττει
1 σπουδήν
1 σπουδὴν
1 στήσεται
1 σὺ
1 συγκυνηγετεῖ
1 συμπλέκεται
1 σὺν
1 συναποθνήσκει
1 συναριστεύει
1 συνδιημερεύων
1 συνεντυχεῖ
1 συνεραστὰς
1 συνθεῖ
1 συννόμων
1 συνουσίαν
1 Σωκράτει
1 Σωκράτην
1 Σωκράτους
1 σώματος
1 σωτηρίαν
1 σωφρονέστερος
1 σωφρονιστοῦ
1 ταῖς
1 τἀληθῆ
1 τὰς
1 Ταῦτα
1 ταῦτα
1 τε
1 τέχνην
1 τέχνης
1 τημελῶς
1 Τί
1 τινά
1 τινος
1 τίς
1 Τισσαφέρνην
1 τιτρώσκει
1 Τὸ
1 τοι
1 τοιάνδε
1 Τοιγαροῦν
1 τοίνυν
1 τοῖον
1 Τοῖς
1 τότε
1 τοῦδε
1 Τοῦτο
1 τούτοις
1 τοῦτον
1 τούτῳ
1 τραφείς
1 τροφῆς
1 τυχόντων
1 Τῷ
1 ὕβριν
1 ὕβρις
1 ὕδατος
1 ὑπεριδεῖν
1 ὑπετέμνετο
1 ὑπὸ
1 ὑφ´
1 φεῖσαι
1 φέρων
1 φεύγων
1 φίλην
1 φιλία
1 φιλοθρέμμων
1 φιλοσοφίᾳ
1 φιλοσόφοις
1 φιλόσοφον
1 φιλοσόφου
1 φοίνικος
1 Φράσω
1 Φρυγὸς
1 φυτοῖς
1 φυτόν
1 φυτοῦ
1 φωλεοῖς
1 χαλεπὸν
1 Χάριτας
1 χράνῃς
1 χρείας
1 χρὴ
1 χρῆμα
1 ψυχὴν
1 ὠθουμένους
1 ὡραιοτέρου
1 ὥρας
1 Ὡς
1 ὤσαντο
1 Ὥσπερ
1 ὥσπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008