HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodien, Histoire romaine, livre IV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  389 formes différentes pour 928 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 νείμασθαι
1 ἀποκρίνασθαι
2 ἀμύνασθαι
1 ἐπιλέξασθαι
2 ἀποσκευάσασθαι
1 ποιήσασθαι
3 χρήσασθαι
1 κτήσασθαι
1 συστήσασθαι
1 παύσασθαι
1 κυκλώσασθαι
1 σκέψασθαι
2 ἀγαγέσθαι
1 βιάζεσθαί
1 ἀρέσκεσθαι
1 βούλεσθαι
1 νέμεσθαι
2 γενέσθαι
1 ἀμύνεσθαί
1 ὀλοφύρεσθαί
4 ἔσεσθαι
1 κομισθήσεσθαι
1 πείσεσθαι
1 βιώσεσθαι
1 νοθεύεσθαι
1 ἀκούεσθαι
1 μάχεσθαι
1 ὑποδέχεσθαι
1 ἔχεσθαι
2 γεγενῆσθαι
1 διῃρῆσθαι
1 ἀνῃρῆσθαι
1 τετηρῆσθαι
1 χρῆσθαι
1 ἀδικεῖσθαι
1 ἐπικεῖσθαι
1 ἀπολεῖσθαι
1 νοεῖσθαι
1 ὑβρίσθαι
1 κεχειρῶσθαι
1 σεσῶσθαι
3 νεανίαι
305 καὶ
1 καί
1 ἐπιστεῖλαι
1 γνῶμαι
1 πεφευγέναι
1 ἐκπεφευγέναι
2 εἰδέναι
1 ἐπιέναι
1 ἀποβεβληκέναι
2 τεθνηκέναι
1 παρακεχωρηκέναι
1 κεκρατηκέναι
1 τετελευτηκέναι
1 ἐγκεχειρικέναι
2 δεδωκέναι
1 ἀμφιεννύμεναι
1 διαιρεθῆναι
1 κληθῆναι
2 παραδοθῆναι
1 ἀρθῆναι
1 παρασκευασθῆναι
1 κομισθῆναι
1 ἀθροισθῆναι
1 ὀφθῆναι
1 φοινιχθῆναι
1 πληρωθῆναι
1 σωθῆναι
1 διαστῆναι
1 ἀναστῆναι
1 ἀποστῆναί
1 ἐπιθεῖναι
2 ἀπομεῖναι
1 παρεῖναι
8 εἶναι
1 ἀποδοῦναι
1 διῶξαι
1 πόαι
1 διαφθεῖραι
1 ἀπεικάσαι
1 πᾶσαι
2 δρᾶσαί
1 διοικῆσαι
1 θελῆσαι
1 ἀποδημῆσαι
1 νοῆσαι
1 τιμωρῆσαι
1 ἀποτῖσαι
1 ἐπιβουλεῦσαι
1 σαγηνεῦσαι
1 ἐπακοῦσαι
1 λανθάνουσαι
1 ἔχουσαι
1 ἱδρῦσαι
1 βεβαιῶσαι
1 δηλῶσαι
1 γεφυρῶσαι
1 χῶσαι
1 μηχανᾶται
1 δύναται
1 ὁρᾶται
1 ἐφίσταται
1 πείθεται
1 ἀφίεται
1 οἴεται
2 βούλεται
1 γίνεται
1 μεταπέμπεται
1 ὑπηρέται
1 παραδοθήσεται
1 ἐγκείσεται
1 ἀνάπτεται
1 θρησκεύεται
1 πιστεύεται
1 ἐπιλύεται
1 μάχεται
1 περιέρχεται
1 ἐπανέρχεται
1 ὑπεξέρχεται
1 ἀθληταὶ
1 κεκόσμηται
1 προείρηται
1 χρήσηται
1 μεμίσηται
1 ἤρτηται
1 σύγκειται
1 ἐπίκειται
1 πρόκειται
1 ἐπιτελεῖται
1 προσκυνεῖται
3 ὑπισχνεῖται
1 ὑφαιρεῖται
1 ὑποκριταί
1 ἐφίστανται
1 χέονται
1 καθέζονται
1 ἐμποδίζονται
1 ἀνακομίζονται
1 ψηφίζονται
1 ἁλίσκονται
1 ἐπιλέξονται
1 μάχονται
1 ἀπόμνυνται
1 αἱροῦνται
1 ἐποχοῦνται
1 χρῶνται
1 συνωμόται
1 κατεσκεύασται
1 ἔσται
2 δείκνυται
1 κατορθοῦται
1 περατοῦται
5 στρατιῶται
1 δεδήλωται
1 πεπλήρωται
1 καταθάψαι
1 ἐλπίδι
4 ἀεὶ
2 ἀεί
1 ὡμολόγει
1 χειραγωγεῖ
3 ἔδει
1 θρηνώδει
1 δέει
1 κνίζει
1 προῄει
1 ἀπῄει
1 παρῄει
1 πάθει
1 μεγέθει
6 πλήθει
2 συνήθει
1 πείθει
1 περιθεῖ
2 παρακολουθεῖ
1 παίει
1 ἐσπουδάκει
5 ἐκεῖ
1 ἀνῃρήκει
1 ἀφειστήκει
1 δοκεῖ
1 ἐδόκει
1 ἤρκει
1 διῴκει
2 ᾤκει
1 καλεῖ
2 ἐκάλει
1 μέλει
1 τέλει
1 πολυτελεῖ
1 ἠπείλει
3 βασιλεῖ
1 ἀπαγγέλλει
5 ἐπιστέλλει
1 πόλει
1 δριμεῖ
1 γένει
1 προσμένει
1 ἐπῄνει
1 οἱονεὶ
4 ἐπεὶ
1 κάλπει
3 πέμπει
1 μέρει
2 φέρει
1 προσφέρει
1 διαιρεῖ
1 ἐθάρρει
1 ἀνεχώρει
1 προεχώρει
1 διαθέσει
1 ἀναιρέσει
1 οἰκήσει
1 κρίσει
2 φύσει
3 ἀξιώσει
1 πίστει
10 κελεύει
1 τάχει
1 ἐλέγχει
1 προστρέχει
1 ἔχει
1 λέγοιμι
1 μηδενὶ
5 ἑνὶ
1 τινί
3 τινὶ
1 Χαλκηδόνι
1 μείζονι
1 διάγοι
1 ὀλίγοι
1 δέοι
1 ἐξετάζοι
1 ἐπανέλθοι
3 Ῥωμαῖοι
1 οἰκεῖοί
1 ἐπιχώριοι
1 κάμηλοι
2 φίλοι
1 ἄλλοι
1 πολλοὶ
1 πολλοί
2 μοι
1 χυμοί
1 Γερμανοὶ
1 φθεγξάμενοι
1 δεξάμενοι
2 ἀράμενοι
1 πλασάμενοι
1 ἀσπασάμενοι
1 χρησάμενοι
1 ἐπισκεψάμενοι
1 ἀποθέμενοι
1 παιόμενοί
1 περιπλεκόμενοι
1 τιτρωσκόμενοι
2 διελόμενοι
1 συμβαλλόμενοι
1 πυνθανόμενοι
1 κωλυόμενοι
1 μαχόμενοι
1 ὡπλισμένοι
1 προσποιούμενοι
1 κινούμενοι
1 ἀφαιρούμενοι
1 μαχούμενοι
2 χρώμενοι
3 ἐκεῖνοι
1 κοινωνοὶ
1 λοιποὶ
1 λοιποί
1 ἵπποι
1 καρποὶ
7 βάρβαροι
1 ἑκάτεροι
1 ἑκάτεροί
1 ἕτεροι
1 ἰατροί
1 εὕροι
4 ὅσοι
1 εὐγενέστατοι
1 καίτοι
1 ἐπίλεκτοι
1 ἕκαστοι
1 ἀβασίλευτοι
1 αὐτοὶ
1 πρῶτοί
1 ἄτρωτοι
1 ἐπιβουλεύοι
1 κωλύοι
1 ἔχοι
1 ἡνίοχοι
1 ἐπί
21 ἐπὶ
20 περὶ
1 χειρί
4 μητρὶ
3 πυρὶ
2 μέχρι
1 περιτιθέασι
1 προσίασι
1 πεφύκασι
1 θεάμασι
1 ἀναθήμασι
1 ἀγάλμασι
2 γράμμασι
1 πόμασι
1 ἐδέσμασί
1 ἐπιτηδεύμασί
1 δόρασι
1 χωρήσασι
1 κρατήσασι
1 φασί
1 στήθεσι
2 ἄνθεσι
1 ἐπιμήκεσι
1 πόλεσι
1 παρατάξεσι
3 ὑποσχέσεσι
1 ἔτεσι
1 χρυσοϋφέσι
1 προστίθησι
1 παισὶ
1 σκωφθεῖσι
1 ἐφεστίσι
1 εἰσὶ
1 Μακεδόσι
1 ποσὶ
1 γονεῦσί
1 ᾄδουσι
1 κατακομίζουσι
1 προσκομίζουσι
1 προσιοῦσι
2 καλοῦσι
1 συνοῦσι
1 φέρουσι
1 χαίρουσι
1 φρουροῦσι
1 κατορθώσουσι
1 παρέχουσι
2 δίδωσι
1 κατενεχθῶσι
20 τι
1 τί
1 πράγματι
1 διαδήματι
1 συνθήματι
1 οἰκήματι
4 σχήματι
1 βλέμματι
1 νεύματι
1 ῥεύματι
1 σώματι
1 πτώματι
2 μηκέτι
3 οὐκέτι
5 ἔτι
1 ἐσθῆτί
3 παντὶ
1 ἰδιάσαντι
1 ζητήσαντι
1 βασιλεύσαντι
1 ἀποστάντι
1 ἀντὶ
1 προσδοκηθέντι
1 εὐεργετηθέντι
1 διατρίβοντι
1 θέοντι
1 καθέλκοντι
1 ἐπιβαίνοντι
1 θεραπεύοντί
1 ἀνίσχοντι
2 ὄντι
1 δοκοῦντι
1 τετελευτηκότι
1 ἀνειληφότι
7 ὅτι
1 ἐστὶ
1 ἐστι
1 ἔστι
1 ἀναιμωτὶ
5 εἰ
8 εἴ
1 αἱ
29 οἱ
1 αἵ
2 οἵ
7 οἳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/04/2007