HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodien, Histoire romaine, livre IV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  762 formes différentes pour 1510 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
4 ὢν
6 ὧν
1 ἢν
4 ἔν
3 ὃν
10 ἂν
58 ἐν
1 ὂν
17 ἦν
2 ἣν
1 ἀναγκαίαν
2 νεολαίαν
1 ἀρχαίαν
1 Ἀννίβαν
2 μέγαν
1 ἰδίαν
2 εὐωδίαν
2 πρεσβείαν
1 κολακείαν
1 οἰκείαν
1 θρησκείαν
1 λείαν
4 βασιλείαν
1 στρατείαν
1 γοητείαν
2 ἀλήθειαν
1 ἐπιείκειαν
1 θήλειαν
2 Ἀλεξάνδρειαν
4 Ἀντιόχειαν
3 εὔνοιαν
2 φιλίαν
1 Σύλλαν
1 μίαν
1 ἐπιγαμίαν
1 Μεσοποταμίαν
1 οὐδεμίαν
2 ἱπποδρομίαν
1 ναῶν
1 παρθενίαν
1 συμφωνίαν
2 δόξαν
1 οἵαν
1 ὁμοίαν
1 ἀνανδρίαν
1 ἔχθραν
1 ἤγειραν
1 ἐμπειρίαν
2 ὁδοιπορίαν
1 ἑσπέραν
1 ἀστειοτέραν
1 προτέραν
1 παλαίστραν
1 πορφύραν
1 τιμωρίαν
5 ἦσαν
1 Ἀσίαν
1 ἠνάγκασαν
1 προϋπάρξασαν
1 φαντασίαν
1 συνίστασαν
1 κτισθεῖσαν
2 εἱστήκεσαν
1 ἐπετέλεσαν
1 ἀπέβησαν
1 ἐστρατήγησαν
1 ὑπωπτεύθησαν
1 εἱλκύσθησαν
1 ἐκολάσθησαν
1 συνώσθησαν
1 ἀπεστράφησαν
1 γειτνιῶσαν
1 κατηκόντισαν
1 νικῆσαν
1 ἐπανῇσαν
1 οὖσαν
1 ἀπῇσαν
6 πᾶσαν
1 παρῆσαν
1 θάλασσαν
1 καυσίαν
1 ἐβασίλευσαν
1 ἔνευσαν
1 λανθάνουσαν
2 ἐξουσίαν
1 ὑπάρξουσαν
1 ἔσωσαν
2 αἰτίαν
3 Γέταν
1 φιλοσοφίαν
1 μοναρχίαν
2 λαβὼν
1 συλλαβών
1 προλαβὼν
1 διατριβὴν
5 γῆν
1 ἐπαγαγὼν
2 στρατηγῶν
1 στοργὴν
1 φυγήν
2 ὁδὸν
1 ἰδών
2 σωρηδὸν
1 στιχηδὸν
2 εὐπατριδῶν
1 οὐδὲν
1 οὐδέν
2 σπουδήν
2 λαβεῖν
1 ἀπολαβεῖν
1 περιαγαγεῖν
3 ἔλεγεν
1 ἀλγεῖν
1 φυγεῖν
1 ἔφυγεν
1 ἰδεῖν
2 δεῖν
2 εἶεν
1 ἐπλησίαζεν
2 θεῶν
1 λαθεῖν
2 μαθεῖν
2 παθεῖν
1 δῆθεν
2 ἐκεῖθεν
1 συνελθεῖν
1 προελθεῖν
2 ἀπελθεῖν
1 ἐπανῆλθεν
2 ἔνδοθεν
1 ποθεῖν
1 ὄπισθεν
4 πανταχόθεν
2 ἄνωθεν
3 ἔξωθεν
2 ἑκατέρωθεν
1 ἐπιβουλεύοιεν
1 δικάζοιεν
1 ποιεῖν
2 ἧκεν
1 ἐθελοκακεῖν
2 ἤνεγκεν
1 ἀδικεῖν
1 ἐμβαλεῖν
2 ἤθελεν
1 διέβαλλεν
1 ἐπιδραμεῖν
1 ἀνέδραμεν
1 ἠγείραμεν
1 εἴδομεν
1 ἐροῦμεν
1 λαμβάνωμεν
1 νεών
2 νεὼν
1 ἀποκτενεῖν
1 θρηνεῖν
1 ἀπέκτεινεν
1 πολυπραγμονεῖν
1 ἔδοξεν
3 ἔφερεν
1 ἀναχωρεῖν
1 εἰσήλασεν
1 εἰσέπεσεν
2 προσπεσεῖν
1 ὡμολόγησεν
2 ἠθέλησεν
1 ἐτελεύτησεν
1 ἀνέστησεν
1 κατέκλεισεν
1 ἐνύβρισεν
1 ἐβασίλευσεν
1 προσηγόρευσεν
1 ἐσώρευσεν
1 ἐπλήρωσεν
2 ἔπραττεν
1 κατώρυττεν
1 ὑπώπτευεν
1 ἤκουεν
1 παρεῖχεν
1 κατεῖχεν
1 ἔτυχεν
1 ἐντυχεῖν
1 ἐξέκοψεν
1 πεζὸν
1 τράπεζάν
1 μᾶζάν
1 ἀνέδην
3 συστάδην
1 νεμηθείην
1 τμηθείην
1 μερισθείην
1 ἀνάγκην
1 νίκην
1 Θρᾴκην
1 δείλην
1 φιάλην
1 ἄλλην
3 Ῥώμην
3 γνώμην
3 μνήμην
2 ἠμυνάμην
1 ἐκείνην
3 κλίνην
1 τετιμημένην
1 ἀντικειμένην
1 γενομένην
1 ἀπεγνωσμένην
1 καλουμένην
1 πεπληρωμένην
2 εἰρήνην
1 τέχνην
1 Εὐρώπην
1 μέσην
2 τοιαύτην
2 ταύτην
1 συστρατιώτην
1 Πιτανάτην
1 Ἰοκάστην
3 μάχην
1 λαθών
1 ἡττηθὲν
1 ἐλθὼν
1 ἀνελθὼν
1 προελθὼν
3 ἐπελθὼν
1 εἰσελθὼν
1 πραχθὲν
2 πραχθέν
1 ἑκατέρωθέν
1 λέγειν
2 συνάγειν
1 προάγειν
2 ἀπάγειν
1 κελεύειν
1 ἐπιβουλεύειν
3 φονεύειν
1 προπομπεύειν
1 παίζειν
1 ἐκθειάζειν
2 ἁρμόζειν
3 ἁρπάζειν
1 χρῄζειν
1 προσήκειν
1 εὑρίσκειν
1 ἀποκάμνειν
1 ὑπομένειν
2 χαίρειν
3 φέρειν
1 δώσειν
1 βασιλεύσειν
2 ποιήσειν
1 ὀρύττειν
3 ἔχειν
1 διατρέχειν
1 ἐκτρέχειν
1 πάλιν
8 πόλιν
1 κόνιν
1 κατάφλεξιν
1 ἐπιὼν
1 ἐπιών
2 κάλπιν
1 ὕβριν
1 μέτριόν
1 χάριν
1 εἰώθασιν
1 τιθέασιν
2 προτιθέασιν
1 γράμμασιν
2 ἅπασιν
1 δόρασιν
1 δυστυχήσασιν
3 πρόφασιν
1 ἀποβῶσιν
1 εἰδόσιν
1 σκεύεσιν
1 ὑπόθεσιν
1 κελευσθεῖσιν
1 πραχθεῖσιν
1 συνιεῖσιν
1 σκέλεσιν
1 πόλεσιν
1 ἱππεῦσιν
1 ἀναίρεσιν
1 ἐπιδόσεσιν
2 ἔτεσιν
1 ὄρχησιν
1 ἐμφορηθῶσιν
1 χλαμύσιν
1 λιμέσιν
1 καλοῦσιν
1 ἀναιροῦσιν
1 προσιών
1 πᾶσιν
1 ἐλπίσιν
1 ἀπόλαυσιν
1 θυσιῶν
2 σέβουσιν
1 ἀναγορεύουσιν
1 διακομίζουσιν
1 ἀπαγγέλλουσιν
1 φέρουσιν
1 διαφέρουσιν
1 καταθάπτουσιν
1 μεταδίδωσιν
1 ἀποθέωσιν
2 πρεσβῦτιν
1 Σπαρτιᾶτιν
1 ἔστιν
1 ἔνεστιν
1 ἀνεψιὸν
3 κἂν
1 κἀν
1 εἰκὼν
1 Ῥωμαϊκὴν
1 γυναικῶν
1 βασιλικὸν
1 νικᾶν
1 Γερμανικὸν
1 Βρεττανικὸν
2 Μακεδονικὴν
1 φονικόν
1 φονικὸν
1 Λακωνικὸν
1 ἱππικὸν
1 πολιτικῶν
1 στρατιωτικόν
2 στρατιωτικὸν
1 δοκῶν
1 προσδοκῶν
1 ἐμβαλών
1 αἰγιαλὸν
1 καλῶν
1 κεφαλὴν
1 περιελὼν
1 πολυτελῶν
1 ἀπειλῶν
1 Πάτροκλόν
1 πολλῶν
2 πολλὴν
1 διαβολήν
1 πολὺν
2 ἀνατολὴν
2 ἐπιστολῶν
1 ἐπιστολὴν
4 πλὴν
1 ἐπιβουλήν
2 ἐπιβουλὴν
1 ὑμῶν
1 μὴν
1 ἡμῖν
2 ὑμῖν
66 μὲν
2 μέν
1 ποταμῶν
5 τιμὴν
2 τιμήν
2 ὁρμὴν
1 θυμὸν
1 βωμῶν
3 νῦν
2 Γερμανῶν
1 οὐρανὸν
1 συγγενῶν
1 κτηνῶν
2 ἐθνῶν
1 δεινὸν
1 ἔμεινάν
1 κοινὴν
1 τετράγωνόν
1 κοινωνὸν
12 οὖν
1 ἀναγκαῖον
1 Ῥωμαῖον
2 γενναῖον
3 τελευταῖον
2 βίον
3 γοῦν
2 ἔλεγον
1 ἐπεῖγον
1 ἤπειγον
1 ὀλίγον
3 εὔλογον
3 ἔργον
4 πεδίον
3 στρατόπεδον
1 ἔνδον
1 συνέθεον
1 μεῖον
1 ἐσπούδαζον
1 ὤκλαζον
1 ἐστασίαζον
1 ἐνεπόδιζον
1 εὐτρέπιζον
1 ἔχρῃζον
1 ἀνέπειθον
1 ἀνῆλθον
3 ἐπανῆλθον
2 συνῆλθον
1 δίκαιον
1 βιοῦν
1 ἀίδιον
1 χλαμύδιον
1 αὐτοσχέδιον
2 ἐπιτήδειον
1 βασίλειον
1 ἥλιον
1 Ἴλιον
2 Μαρτιάλιον
1 ἐγκώμιον
2 πολέμιον
1 ἄξιον
1 πολυάνδριον
1 συνέδριον
1 ὀλέθριον
1 σωτήριον
1 παραπλήσιον
1 αἴτιον
1 σωμάτιον
1 Πόντιον
1 φιλόνεικον
1 συγκαθεῖλκον
1 ἔφασκον
1 φαῦλον
1 ὀργίλον
1 ποικίλον
1 ἐνέβαλλον
7 μᾶλλον
1 πλέον
2 φίλον
1 Πέργαμον
1 πλόκαμον
1 συνέδραμον
1 συνεξέδραμον
1 ἐπέδραμον
3 γάμον
1 δῆμον
1 πόλεμον
1 σύνδεσμον
1 ὁμώνυμον
1 καταβαῖνον
3 ἐκεῖνον
1 ἐπικείμενον
3 γενόμενον
1 κρινόμενον
1 καλούμενον
1 κυκλούμενον
1 φερόμενον
1 χρώμενον
1 ἐσόμενον
1 ἀμφιεσάμενον
1 μυσαττόμενον
1 μαχόμενον
5 μόνον
3 πεπραγμένον
1 μεμιγμένον
1 συγκεκροτημένον
1 πεποικιλμένον
1 ἀπεστραμμένον
1 κατεστεμμένον
1 ὡρισμένον
1 μεμονωμένον
4 Ἀντωνῖνον
4 Μακρῖνον
3 κίνδυνον
2 φόνον
1 ἄτοπον
2 ἵππον
1 πρέπον
2 βάρβαρον
1 ἄνανδρον
2 Ἀλέξανδρον
2 ἕτερον
1 μηδέτερον
2 δεύτερον
1 ἑκάτερον
1 ἡμέτερον
1 χαλεπώτερον
1 μικρότερον
2 ὕστερον
1 ἀδεέστερον
1 προπετέστερον
1 ἔφερον
2 ῥεῖθρον
1 ἔχαιρον
1 ἤπειρον
1 πρᾶον
1 ἰσόπλευρον
4 ὅσον
1 νόσον
2 ἀδύνατον
1 ὕπατον
1 βραχύτατον
1 σύγκλητον
1 ἄτακτον
1 ἐναντίον
1 Ἄδουεντον
3 τοιοῦτον
3 τοσοῦτον
2 τοῦτον
1 ἔβλαπτον
1 ὕποπτον
1 προῦπτον
1 ἄρτον
1 τέταρτον
4 πρῶτον
1 τρίτον
1 σῖτον
2 ἕκαστον
4 πλεῖστον
2 μέγιστον
2 ἀνανταγώνιστον
1 Τίτον
1 ἔπραττον
1 ὤρυττον
1 ἀκώλυτον
1 ἐπεβούλευον
1 ἐχώλευον
1 ἐφόνευον
1 ὑπώπτευον
1 ἐξήρτυον
2 νυμφίον
1 τάφον
1 ἔχον
1 ἦχον
4 εἶχον
1 παρεῖχον
1 ὑπερεῖχον
1 λόχον
2 ἡνίοχον
1 εὔστοχον
2 ἔπαρχον
1 μετέχον
10 πᾶν
3 ἐπὰν
1 ἀγαπῶν
3 παντοδαπῶν
1 εἰπὼν
1 χαλεπὴν
1 καταλιπών
1 λοιπὸν
3 λοιπῶν
1 ὁρῶν
1 ἐρῶν
3 γαμβρὸν
2 ἀνδρῶν
1 εὑρών
3 ἡμερῶν
1 μηρῶν
1 ἐχθρῶν
1 ἐχθρὸν
2 καιρὸν
1 ἀναιρῶν
1 ἔχαιρόν
1 χειρῶν
1 νεκρῶν
1 ἀγορὰν
1 ἀφορῶν
1 δαφνηφορῶν
1 συμφορῶν
1 θησαυρῶν
1 κουρὰν
1 πυράν
7 σὺν
1 ἀναίρεσίν
1 μισῶν
1 δοκουσῶν
1 πιπτουσῶν
69 τῶν
54 τὸν
11 τήν
3 τόν
81 τὴν
1 αὐτόν
1 αὐτὴν
16 αὐτῶν
15 αὐτὸν
3 αὑτὸν
1 αὑτόν
1 περιπατῶν
3 στρατὸν
1 ὑπηρετῶν
2 ζητῶν
1 καμηλιτῶν
1 εὔτακτόν
1 τοξοτῶν
1 ποτῶν
1 ποτὸν
1 ἐστὶν
1 θαυμαστὸν
5 ἑαυτὸν
2 ἑαυτῶν
1 ἑαυτόν
1 τελευτήν
6 στρατιωτῶν
2 υἱόν
1 Λίβυν
1 σκευὴν
1 νέκυν
3 τοίνυν
1 προσεκύνουν
1 ἐφρόνουν
1 ἠξίουν
1 ἀνῄρουν
1 ἐμίσουν
1 ἐζήτουν
1 ἐρρίπτουν
1 ἐκράτουν
4 ἀδελφὸν
1 ἀδελφήν
1 τριχῶν
2 ὑποδοχὴν
2 ἀρχήν
3 ἀρχὴν
1 περιτυχὼν
1 ἐντυχὼν
1 ψυχὴν
8 Ῥωμαίων
2 γενναίων
4 Παρθυαίων
1 ἄγων
2 ὀλίγων
3 λέγων
1 μάγων
1 ἀπάγων
3 ἔργων
3 παίδων
1 σπεύδων
1 σπένδων
1 στρατοπέδων
1 πρέσβεων
2 βασιλείων
1 ὑποπτεύων
1 δικάζων
1 σχολάζων
1 νομίζων
1 ἑορτάζων
1 βαστάζων
1 παννυχίζων
1 θέων
1 πείθων
1 λίθων
1 ἀνθέων
1 ἀνθέλκων
1 σωματοφυλάκων
1 φαρμάκων
1 ἀνθράκων
1 φάσκων
1 ὅλων
1 μεγάλων
1 θέλων
4 βασιλέων
2 ἀλλήλων
1 ἐπαλλήλων
1 ἐπιστέλλων
4 καμήλων
2 ξύλων
2 ὅπλων
1 φίλων
1 τιμίων
1 νόμων
1 ἐτίμων
1 ἐπιβαίνων
1 ἐμφαίνων
2 φρυγάνων
1 ἐκείνων
2 λανθάνων
1 εἰκόνων
2 δυναμένων
1 προειρημένων
1 δαιμόνων
1 ἐστεμμένων
1 προσαγομένων
1 δικαζομένων
1 οἰομένων
1 προσφερομένων
1 πραττομένων
1 μαχομένων
1 παρεσκευασμένων
1 ὑπισχνουμένων
1 λυπουμένων
1 πόνων
1 τυμπάνων
1 βασάνων
1 φόνων
2 τόξων
1 παντοίων
1 ὑπερηγάπων
1 νηπίων
1 πέμπων
1 ἱππέων
2 ἵππων
5 ἀνθρώπων
1 ὅρων
7 βαρβάρων
1 Ἀλεξανδρέων
1 καθεώρων
1 σιδηρίων
1 θηρίων
2 δηλητηρίων
1 χρηστηρίων
1 ῥείθρων
1 ἀπελευθέρων
1 δακρύων
1 ἐμπόρων
1 ἑτέρων
1 πατέρων
1 φίλτρων
1 ἀλλοτρίων
1 ἀμφοτέρων
3 φέρων
1 δορυφόρων
1 διοικήσων
1 τιμωρήσων
1 ἀπαιτήσων
1 εἰωθότων
1 κεκμηκότων
1 καταφράκτων
3 θυμιαμάτων
1 καμάτων
1 πραγμάτων
2 χρημάτων
1 ἁμαρτημάτων
1 ἐδεσμάτων
3 ἀρωμάτων
2 σωμάτων
1 πτωμάτων
1 ἐπειγόντων
1 φυγόντων
1 συμπνεόντων
1 χλευαζόντων
1 πειθόντων
1 συνελθόντων
1 συντελεσθέντων
1 γνωσθέντων
1 ἀνδριάντων
1 προσμενόντων
1 δοκούντων
1 καλούντων
1 σωφρονούντων
1 διατυπούντων
5 πάντων
1 ἁπάντων
1 θεσπισάντων
1 κινδυνευσάντων
1 ἐχόντων
1 σκωψάντων
1 τοιούτων
3 τούτων
1 σκάπτων
1 ὀνειράτων
1 ἐσκίρτων
1 δοράτων
1 ἀπορρήτων
1 μεγίστων
1 παραφυλάττων
1 γενναιοτάτων
2 πράττων
1 εὐτελεστάτων
1 εὐγενεστάτων
4 ἔχων
1 χιλιάρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/04/2007