HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


3  =  428 formes différentes pour 1284 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἀγαθὴν
3 Ἄγαρ
3 ἄγει
3 ἀγέλης
3 ἄγεται
3 ἀγῶνα
3 ἀδελφὴ
3 ἀεὶ
3 ἀέρα
3 Ἀθηναίων
3 Ἀθήνησιν
3 Αἰγυπτίους
3 αἰνίττεται
3 αἱρέσεων
3 αἰχμαλωσία
3 αἰώνιον
3 αἰῶνος
3 ἀκοὰς
3 ἀκροωμένων
3 ἀληθής
3 ἀληθὴς
3 ἀληθῶς
3 Ἀλλ´
3 ἀλλήλων
3 ἀμοιβὴν
3 ἀμπελῶνος
3 ἄνδρας
3 ἀνδρείαν
3 ἄνθρωπος
3 ἀνθρώπου
3 ἀντερεῖ
3 ἁπάντων
3 ἁπάσης
3 ἀπιστεῖν
3 ἀποθέωσιν
3 ἀποικίας
3 ἀποκρίνασθαι
3 Ἀπόλλωνος
3 ἀπολῶ
3 Ἀργεῖον
3 ἀρετὴ
3 ἄριστον
3 ἁρπαγὴν
3 ἀρχὴ
3 ἀρχήν
3 ἀρχιερέως
3 Ἀσίαν
3 ἀτεχνῶς
3 Αὔγουστος
3 αὐτὴ
3 αὐτήν
3 αὐτοὶ
3 αὑτοῦ
3 αὑτῷ
3 ἀφικέσθαι
3 ἄφιξις
3 Ἀχίας
3 βάρβαρος
3 Βασιλειῶν
3 βιοῦν
3 βούλεται
3 βούλονται
3 βτ
3 γ
3 Γάιος
3 Γάλβας
3 γεγόνασιν
3 γενεαῖς
3 γένει
3 γενέσει
3 γένηται
3 γενόμενον
3 γεωμετρίᾳ
3 γεωμετρίας
3 γῇ
3 γίγνεσθαι
3 γλῶσσα
3 γλώσσης
3 γραφαί
3 γραφὰς
3 γραφῇ
3 γραφῶν
3 γυναῖκα
3 δάκτυλοι
3 Δανιήλ
3 Δεββώρα
3 δείκνυσιν
3 δένδρων
3 Δευκαλίωνος
3 δευτέραν
3 δηλοῖ
3 Δημητρίου
3 Δημόκριτος
3 διάβολος
3 διαθήκην
3 διακρίνειν
3 διάλεκτον
3 διαλέκτους
3 διδασκαλίας
3 διδάσκαλος
3 διδάσκων
3 Δίδυμος
3 δίκαιον
3 δικαίως
3 δυνάμενος
3 δυνατὸν
3 δωρεὰν
3 ἑαυτὴν
3 ἑαυτὸν
3 ἐβασίλευσε
3 ἑβδομάδες
3 ἑβδόμῃ
3 Ἑβραϊκῶν
3 ἐδώδιμον
3 εἶδεν
3 εἰδέναι
3 εἰρημένων
3 ἕκαστα
3 ἑκάστου
3 ἐκείνη
3 ἐκείνην
3 ἐκείνης
3 ἐκεῖνο
3 ἐκεῖνος
3 ἐλθεῖν
3 Ἑλλάδος
3 ἐμοῦ
3 ἐμποιεῖ
3 ἐμώρανεν
3 ἐναντία
3 ἐνδείκνυται
3 ἐνενήκοντα
3 ἐνεργεῖ
3 ἔνθα
3 ἔνι
3 ἐνιαυτὸν
3 ἐντολῆς
3 ἑξῆς
3 ἐξουσίας
3 ἔξω
3 ἐπακοῦσαι
3 ἐπειδὴ
3 ἐπενόησαν
3 ἐπίγνωσιν
3 ἐπινοῆσαι
3 ἐπιστάμενος
3 ἐπιστολῇ
3 ἑπτακόσια
3 Ἐρατοσθένης
3 ἔργα
3 ἐρημώσεως
3 ἑρμηνεύει
3 ἑρμηνεῦσαι
3 ἔσθ´
3 ἕτερον
3 ἑτέρων
3 εὐποιίᾳ
3 εὑρεῖν
3 εὕρεσιν
3 εὑρεταὶ
3 εὕροις
3 ἐφεξῆς
3 Ἐφραῒμ
3 ἔχουσι
3 ἔχων
3 ζ
3 ζῆν
3 ζητῶν
3 ζῴων
3 ἡγεῖται
3 ἡγεμονίαν
3 ἥδε
3 Ἤδη
3 ἡλίου
3 ἡμερῶν
3 ἡμέτερα
3 Ἡράκλειτος
3 ἥτις
3 θείᾳ
3 θεῖα
3 θέλημα
3 Θεόπομπος
3 Θήβας
3 θνητῶν
3 θυγατέρα
3 Ἰακὼβ
3 ἰδίαν
3 ἰδοὺ
3 ιε
3 ἱερὰ
3 ἱερὸν
3 Ἰλιακῶν
3 Ἴλιον
3 Ἰουδαίους
3 Ἰσαὰκ
3 ἴσης
3 ἴσθι
3 Ἰσραὴλ
3 ἴχνος
3 Ἰώ
3 Ἰωακεὶμ
3 Ἰωσαφὰτ
3 Κάδμος
3 καθόλου
3 κακίας
3 κακοὶ
3 καλοῦ
3 καλῶν
3 κἄν
3 κἀνταῦθα
3 καρδίᾳ
3 καρδία
3 καταληπτικῶς
3 καταλήψεως
3 καταστροφῆς
3 κβ
3 κελεύει
3 κλέπτης
3 κοσμικῇ
3 κοσμικὴν
3 κόσμῳ
3 κυρία
3 κυρίαν
3 κωλῦσαι
3 κωλύσας
3 λαβεῖν
3 λαβόντες
3 Λακεδαιμονίων
3 λαλεῖ
3 λέγεσθαι
3 λέγονται
3 λέγουσα
3 λέξεις
3 λέξεως
3 Λίνον
3 λογικὴν
3 λόγοι
3 μάθημα
3 Μακεδόνων
3 μακρὰν
3 μακρῷ
3 μάντιν
3 Μαριὰμ
3 μαρτυρεῖ
3 μάχην
3 Μετὰ
3 μετοικεσίας
3 μηνός
3 μικρὸν
3 Μιτυληναῖος
3 μόνης
3 μουσικῇ
3 μουσικὴν
3 μουσικῆς
3 Μόψος
3 μύθους
3 μύθων
3 μύσται
3 μυστήρια
3 μυστηρίων
3 ν
3 Νάθαν
3 νεώτερα
3 νίκην
3 νικήσας
3 νομοθέτην
3 νομοθέτης
3 Νόμοις
3 νοοῦσι
3 νοῦ
3 νοῦς
3 Ξενοφάνους
3 ὁδοὶ
3 ὁδόν
3 οἴεται
3 οἰκονομία
3 οἱονεὶ
3 οἷός
3 ὀλίγα
3 ὀλίγον
3 ὅλων
3 ὅλως
3 ὀνόματα
3 ὀνόματι
3 ὄντες
3 ὄντος
3 ὁπηνίκα
3 ὁπότε
3 ὅρασιν
3 ὅρασις
3 ὀρθὸν
3 οὔθ´
3 οὐκέτι
3 οὔκουν
3 ὄφελος
3 παῖδας
3 παίδων
3 πάλαι
3 πάντας
3 πάνυ
3 παραδίδοται
3 παραδόσεως
3 παραστῆσαι
3 παροιμιαζόμενοι
3 παρουσία
3 πᾶς
3 πεντηκοστὴν
3 Περιπατητικὸς
3 Πέρσας
3 Πίνδαρος
3 πιστεύειν
3 πιστεύοντας
3 πιστεύσαντες
3 Πλάτωνα
3 Πλάτωνι
3 Πλάτωνος
3 πλεῖστα
3 πλῆθος
3 ποιητὰς
3 ποιμήν
3 πολέμου
3 πολιόν
3 πολιτείᾳ
3 πολιτείαν
3 Πολιτικῷ
3 πολλαὶ
3 πολὺ
3 πολυτρόπως
3 πόνῳ
3 πόρνης
3 ποσάκις
3 ποτὲ
3 πράγματα
3 πρεσβύτερον
3 προπαιδεία
3 προσίεσθαι
3 πρόσωπον
3 προσώπου
3 προφητεύουσιν
3 προφητεύων
3 πρώτη
3 Πτολεμαίου
3 Σαμαρείᾳ
3 σεμνότητος
3 σημεῖον
3 σίδηρον
3 σοφοῖς
3 σπείρων
3 σπέρμα
3 σπουδῆς
3 στρατηγίας
3 στρατηγικοῦ
3 Στράτων
3 Στρωματεῖς
3 συγγράμματι
3 συλαγωγῶν
3 σύμπαντα
3 συνάγεσθαι
3 συνιέναι
3 συντάξαι
3 σφᾶς
3 σφίσιν
3 σχεδὸν
3 σῴζει
3 Σωκράτης
3 σωτὴρ
3 σωτηρίαν
3 σωτηρίας
3 σωτήριος
3 σωφροσύνην
3 τάδε
3 τέλειον
3 τελευτήν
3 τέσσαρες
3 τέταρτον
3 τέχναι
3 τῇδε
3 τιθέμενοι
3 Τίμαιος
3 Τιμαίῳ
3 τίνα
3 τινας
3 τινές
3 τινὶ
3 τινων
3 τινῶν
3 τοιούτους
3 τοῦτ´
3 τοῦτό
3 τρίτῃ
3 τρίτον
3 τριῶν
3 τροφὴ
3 τροφόν
3 τύραννον
3 ὕδατι
3 υἱῷ
3 ὑμῖν
3 ὑπομνήματα
3 Φαρμουθὶ
3 φαύλης
3 φιλοσοφεῖν
3 φιλοσοφῆσαι
3 φιλοσόφους
3 φιλοτιμίαν
3 φόβῳ
3 Φοίνικας
3 Φοινίκην
3 Φρύγα
3 φυσικῆς
3 φύσις
3 φωνὰς
3 φωνῆς
3 Χαλδαίων
3 χρῆσις
3 χρηστὴ
3 Χριστόν
3 χρονογραφία
3 χρυσίον
3 χρωμένων
3 χωρὶς
3 ψευδοπροφῆται
3 ψεῦδος
3 ψυχὰς
3 ψυχῇ
3 ψυχὴ
3 ψυχήν
3 ὠφέλειαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010