HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

POLYBE, Histoire, livre IV

ἈζανίδοςTexte grec :

[4,70] Ποιησάμενος δὲ τὴν πορείαν διὰ τῆς Ἀρκαδίας, καὶ πολλὰς ἀναδεξάμενος χιόνας καὶ ταλαιπωρίας ἐν ταῖς περὶ τὸν Ὀλύγυρτον ὑπερβολαῖς, τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν κατῆρε νύκτωρ εἰς Καφύας. θεραπεύσας δὲ τὴν δύναμιν ἐπὶ δύ´ ἡμέρας ἐνταῦθα, καὶ προσαναλαβὼν Ἄρατον τὸν νεώτερον καὶ τοὺς ἅμα τούτῳ συνηθροισμένους τῶν Ἀχαιῶν, ὥστ´ εἶναι τὴν ὅλην δύναμιν εἰς τοὺς μυρίους, προῆγε διὰ τῆς Κλειτορίας ὡς ἐπὶ Ψωφῖδος, συναθροίζων ἐκ τῶν πόλεων ὧν διεπορεύετο βέλη καὶ κλίμακας. ἡ δὲ Ψωφὶς ἔστι μὲν ὁμολογούμενον καὶ παλαιὸν Ἀρκάδων κτίσμα τῆς Ἀζανίδος, κεῖται δὲ τῆς μὲν συμπάσης Πελοποννήσου κατὰ τὴν μεσόγαιον, αὐτῆς δὲ τῆς Ἀρκαδίας ἐπὶ τοῖς πρὸς δυσμὰς πέρασι, συνάπτουσα τοῖς περὶ τὰς ἐσχατιὰς κατοικοῦσι τῶν προσεσπερίων Ἀχαιῶν· ἐπίκειται δ´ εὐφυῶς τῇ τῶν Ἠλείων χώρᾳ, μεθ´ ὧν συνέβαινε τότε πολιτεύεσθαι αὐτήν. πρὸς ἣν Φίλιππος τριταῖος ἐκ τῶν Καφυῶν διανύσας, κατεστρατοπέδευε περὶ τοὺς ἀπέναντι τῆς πόλεως ὑπερκειμένους βουνούς, ἀφ´ ὧν ἦν κατοπτεύειν τήν τε πόλιν ὅλην ἀσφαλῶς καὶ τοὺς πέριξ αὐτῆς τόπους. συνθεωρῶν δὲ τὴν ὀχυρότητα τῆς Ψωφῖδος ὁ βασιλεὺς ἠπορεῖτο τί χρὴ ποιεῖν. τὴν γὰρ ἀφ´ ἑσπέρας πλευρὰν αὐτῆς καταφέρεται λάβρος χειμάρρους ποταμός, ὃς κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ χειμῶνος ἄβατός ἐστι, ποιεῖ δὲ καὶ τὸ παράπαν ἐχυρὰν καὶ δυσπρόσοδον τὴν πόλιν διὰ τὸ μέγεθος τοῦ κοιλώματος, ὃ κατὰ βραχὺ τῷ χρόνῳ κατείργασται φερόμενος ἐξ ὑπερδεξίων τόπων. παρὰ δὲ τὴν ἀπ´ ἠοῦς πλευρὰν ἔχει τὸν Ἐρύμανθον, μέγαν καὶ λάβρον ποταμόν, ὑπὲρ οὗ πολὺς καὶ ὑπὸ πολλῶν τεθρύληται λόγος. τοῦ δὲ χειμάρρου προσπίπτοντος πρὸς τὸν Ἐρύμανθον ὑπὸ τὸ πρὸς μεσημβρίαν μέρος τῆς πόλεως, συμβαίνει τὰς μὲν τρεῖς ἐπιφανείας αὐτῆς ὑπὸ τῶν ποταμῶν περιλαμβανομένας ἀσφαλίζεσθαι τὸν προειρημένον τρόπον· τῇ δὲ λοιπῇ, τῇ πρὸς ἄρκτον, βουνὸς ἐρυμνὸς ἐπίκειται τετειχισμένος, ἄκρας εὐφυοῦς καὶ πραγματικῆς λαμβάνων τάξιν. ἔχει δὲ καὶ τείχη διαφέροντα τῷ μεγέθει καὶ ταῖς κατασκευαῖς. πρὸς δὲ τούτοις βοήθειαν συνέβαινε παρὰ τῶν Ἠλείων εἰσπεπτωκέναι, καὶ τὸν Εὐριπίδαν ἐκ τῆς φυγῆς διασεσωσμένον ὑπάρχειν ἐν αὐτῇ.

Traduction française :

[4,70] Il fit route par l'Arcadie, où il eut beaucoup de peine à franchir les hauteurs de l'Olygyrtos, qui était couvert de neige. Il mit trois jours à gagner Caphyes, où il arriva de nuit. Là, il fit reposer son armée pendant deux jours et fut rejoint par Aratos le jeune avec tous les Achéens qu'il avait rassemblés ; l'armée des alliés s'éleva ainsi à dix mille hommes. Le roi marcha de là sur Psophis, en traversant le territoire de Clitor ; dans toutes les villes où il passait, il réquisitionnait les armes de trait et les échelles. Psophis est une vieille cité de l'Azanide, fondée, de l'avis de tous, par des Arcadiens; par rapport au Péloponnèse en général, elle est située juste au centre ; elle n'est pas éloignée de la frontière Ouest de l'Arcadie et confine à la partie la plus occidentale de l'Achaïe. Sa situation est des plus avantageuses, parce qu'elle domine l'Élide, dont elle dépendait à cette époque. Philippe y arriva, de Caphyes, en trois jours et établit son camp sur des collines qui s'élevaient en face de la ville en la surplombant ; de là, on pouvait facilement observer toute la place et la région environnante. Le roi constata la force de cette position et hésita sur le parti qu'il devait prendre. A l'Ouest de la ville coule un torrent impétueux, qu'il est impossible de passer à gué pendant la majeure partie de l'hiver ; en outre, la grandeur du lit qu'il s'est creusé peu à peu en roulant du haut des montagnes protège parfaitement la place et la rend inabordable. Du côté de l'Orient, on rencontre l'Érymanthe, rivière abondante et rapide, à propos de laquelle bien des gens racontent toutes sortes d'histoires. Le torrent se jette dans l'Érymanthe au Sud de la ville, ce qui fait que sur trois de ses flancs elle est entourée et couverte par les cours d'eau que je viens de décrire. Enfin, au Nord, se dresse une colline bien fortifiée, qui peut jouer le rôle d'une bonne et puissante citadelle. Psophis avait d'ailleurs de hautes et fortes murailles, elle était occupée par une garnison éléenne et défendue par Euripidas, qui dans sa fuite avait trouvé là un asile.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/04/2006