HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre V

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  418 formes différentes pour 836 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἀγαθοί
2 ἀγαθοὶ
2 ἀγαπήσομεν
2 ἀδικίαν
2 Αδύνατον
2 αἳ
2 αἷς
2 αἰσχρὰ
2 αἰτία
2 ἄκοντες
2 ἀλγηδόνας
2 Αληθέστατα
2 ἀλλά
2 ἄλλης
2 ἀλλοτρίου
2 ἁμάρτημα
2 ἀμείνους
2 ἁμῇ
2 ἀμύνεσθαι
2 ἀμφισβήτησιν
2 ἀμφοῖν
2 ἀμφότερα
2 ἀναγκαῖον
2 Αναμιμνῄσκειν
2 ἄνδρες
2 ἀνήρ
2 ἄνθρωποι
2 ἄνθρωπος
2 ἀνθρώπου
2 ἄντε
2 ἀντὶ
2 ἄνω
2 ἄξιοι
2 ἄξουσι
2 ἁπάντων
2 ἀπατεῶνα
2 ἅπερ
2 ἀπεργάζεται
2 ἀπεργαζομένην
2 ἀποβλέποντες
2 ἀποβλέπων
2 ἀποδιδόναι
2 ἀποδιδόντες
2 ἀποκρίνου
2 ἀριθμὸν
2 ἄριστ
2 ἄριστα
2 ἄριστοι
2 ἀρίστους
2 ἀρίστων
2 ἄρρεν
2 ἄρρενος
2 ἀρχαὶ
2 ἄρχειν
2 ἄρχοντάς
2 ἄρχοντος
2 ἀρχόντων
2 ἀσπαζομένους
2 ἄττα
2 αὐτά
2 αὑτῆς
2 αὐτό
2 αὑτῷ
2 ἀφαιρεῖσθαι
2 ἀφίετε
2 βαρβάρων
2 βελτίους
2 βίῳ
2 Βούλει
2 γελοῖα
2 Γελοῖον
2 γελοίου
2 γενναίων
2 γεννᾶν
2 γέρα
2 γίγνεται
2 γίγνηται
2 γίγνωνται
2 γνῶναι
2 γνῶσις
2 γνωστὸν
2 γονέα
2 γονέων
2 γυμνασίοις
2 γυμνοὺς
2 γυναῖκάς
2 γυναικεῖον
2 γυναικὶ
2 γυναιξί
2 γυναιξίν
2 γυνή
2 δεήσει
2 δεῖται
2 δέος
2 δημιουργῶν
2 δι
2 διάνοια
2 διάνοιαν
2 διαφοράν
2 διεληλύθαμεν
2 διέλθῃς
2 δίκαι
2 δίκαια
2 Δίκαιον
2 δικαιοσύνη
2 δικαιοσύνην
2 δικαίων
2 δίκῃ
2 διότι
2 διπλάσια
2 δοξάζων
2 δύναμαι
2 δυνάμεις
2 δυνάμενος
2 δυνάμεων
2 δυνάμεως
2 δύναμις
2 δύνηται
2 δυοῖν
2 Εατέον
2 ἑαυτοῖς
2 ἑαυτῶν
2 Εγωγ
2 Εγωγε
2 ἔγωγε
2 ἐγᾦμαι
2 Εἰ
2 εἰδέναι
2 εἰδότα
2 Εἶεν
2 Εἰκός
2 εἰκὸς
2 Εἰς
2 ἕκαστα
2 ἑκάστου
2 ἑκάτερον
2 ἑκατέρῳ
2 ἐκείνην
2 ἐκεῖνον
2 ἐκείνῳ
2 ἐκτῆσθαι
2 ἐλάχιστον
2 Ελληνες
2 Εμοὶ
2 ἐμοὶ
2 ἐμόν
2 ἐμπειρίᾳ
2 ἔμπροσθεν
2 ἔν
2 ἐναντία
2 ἑνὶ
2 Ενὸς
2 ἑνός
2 ἕξεις
2 Εοικεν
2 Επ
2 ἕπεσθαι
2 ἐπεσκεψάμεθα
2 ἐπιθυμεῖν
2 ἐπιμελήσονται
2 ἐπισκέψασθαι
2 ἐπιτηδευμάτων
2 ἐπιχειρήσει
2 ἔπος
2 ἔργον
2 ἐρῶν
2 ἑταῖρε
2 ἑτέραν
2 ἕτερον
2 ἑτέρου
2 ἑτέρους
2 ἑτέρῳ
2 ἐτίθεμεν
2 εὔδαιμον
2 εὐδαιμονίας
2 εὐδοκιμήσαντα
2 εὑρεῖν
2 εὕρωμεν
2 εὐφυῆ
2 εὐχερῶς
2 Εχεις
2 ἔχθραν
2 ἐχθροῖς
2 ἐχθροὺς
2 ἔχοι
2 ἔχοντα
2 ἔχων
2 ζῆν
2
2 ἡγεῖται
2 ἡγήσονται
2 ἡγῆται
2 ἥκιστα
2 ἡλικίᾳ
2 ἧττόν
2 Ηὑρήκαμεν
2 θέᾳ
2 θεωμένους
2 θεῶν
2 θηλείας
2 θῆλυ
2 Θρασύμαχος
2 θυγατέρας
2 θυγατρὶ
2 ἴδῃς
2 ἰδίας
2 ἴδιον
2 ἰέναι
2 ἱκαναὶ
2 καθαρὸν
2 κακὸν
2 κακόν
2 κακῶν
2 καλά
2 καλὰς
2 κάλλιστά
2 κάλλιστα
2 Κάλλιστα
2 καλλίων
2 καλῶ
2 καλῶν
2 κατασκευήν
2 κείρειν
2 κοινὰ
2 κοινωνεῖν
2 κοινωνήσουσιν
2 κτῆσιν
2 κύνας
2 λεγόμενα
2 λέγωμεν
2 λέγων
2 λόγους
2 μαθήσεως
2 μάλ
2 μέλλω
2 μεντἄν
2 μέρει
2 μέρος
2 μέρους
2 μεταβαλόντος
2 μεταξύ
2 μέτριον
2 μέτριος
2 Μὴ
2 μηδαμῇ
2 μηδὲ
2 μηδεμίαν
2 μηδενὶ
2 μητέρας
2 μητρὶ
2 μίαν
2 μνησθήσεσθαι
2 μου
2 μουσική
2 μῶν
2 νεώτερος
2 νὴ
2 νομίζει
2 νομίζειν
2 νομίζων
2 νόμον
2 νοῦν
2
2 οἶδεν
2 οἰκεῖα
2 οἰκείαν
2 οἰκείου
2 Οἶμαι
2 οἷοί
2 οἰόμεθα
2 οἴσομεν
2 ὀλίγον
2 ὁμοίους
2 ὁμοίως
2 ὁμοῦ
2 ὅμως
2 ὄναρ
2 ὀνειρώττειν
2 ὄνομα
2 ὀνομάσουσιν
2 ὅπλα
2 ὅπλων
2 ὁρᾷς
2 ὀρθὸν
2 ὀρνίθων
2 ὅσιον
2 ὅστις
2 ὅτε
2 ὁτιοῦν
2 Οὐδὲ
2 οὐδέτερον
2 οὖσαν
2 παιδοποιίας
2 παντάπασι
2 παντὶ
2 παντὸς
2 παρ
2 παράδειγμα
2 πᾶσα
2 πᾶσαν
2 πάσης
2 πατέρες
2 πατρὶ
2 πειρῶ
2 πειρώμεθα
2 Πεισόμεθα
2 Περὶ
2 πέφανται
2 πέφυκεν
2 πῇ
2 πλείω
2 ποῖα
2 ποιεῖς
2 ποιῇ
2 ποιήσομεν
2 ποιητέοι
2 ποιοῖμεν
2 ποιοῦντας
2 πόλεις
2 πολέμου
2 πόλεσι
2 πόλεων
2 πολῖται
2 πολιτείαν
2 πολλαὶ
2 πολλὰς
2 πολλοὶ
2 πολλούς
2 Πολὺ
2 ποτὲ
2 πράττει
2 πράττοντος
2 Πρέπει
2 Πρὸς
2 προσειπεῖν
2 προσήκει
2 πρότερα
2 προφάσεως
2 Πρῶτον
2 ῥᾳδίως
2 σηκὸν
2 σμικρὰ
2 σμικρόν
2 σοφίας
2 στάσιν
2 στρατιῶται
2 συγγενές
2 συγγενῶν
2 συγγίγνεσθαι
2 συγχωρῶ
2 συνθηρεύειν
2 σωμάτων
2 σωτηρίαν
2 τά
2 ταύτας
2 ταύτης
2 τέ
2 τεῖνον
2 τελευτήσῃ
2 τέχνην
2 τήν
2 τὶ
2 τίκτειν
2 τιμᾶν
2 τιμᾶσθαι
2 τίνας
2 Τίνος
2 τινὸς
2 τινος
2 τοιαύτη
2 τοιόνδε
2 τοιοῦτοι
2 τοιούτοις
2 Τοῦ
2 τοὐναντίον
2 τοὔνομα
2 τούς
2 τοῦτό
2 τούτοιν
2 τροφῇ
2 ὑεῖ
2 ὑμεῖς
2 ὑμῖν
2 ὑπάρχει
2 φαίνηται
2 φαίνωνται
2 φαμέν
2 φάναι
2 φανῆναι
2 φανήσεται
2 φαυλοτάτους
2 φείδεσθαι
2 φῇ
2 φήσει
2 φιλήκοοι
2 φιλοδόξους
2 φιλοθεάμονες
2 φίλοις
2 φιλοσόφοις
2 φίλους
2 φύλαξ
2 φύλαξι
2 φῶμεν
2 φωνὰς
2 φῶς
2 χρόας
2 χρόνος
2 χρόνῳ
2 ὤκνουν
2 ὡμολογημένων
2 ὡμολογήσαμεν
2 Ωρα
2 ὡρμήσαμεν
2 ὦσι
2 ὦτα
2 ὠφέλιμον
2 ὠφελίμου
2 ὠφελιμώτατοι




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2006