HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lysias, Discours II : Oraison funèbre

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1079 formes différentes pour 1079 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀγαθῆς
1 ἀγαθὸν
1 ἀγαπῶν
1 ἀγαπώντων
1 ἀγήρατοι
1 ἀγὼν
1 ἀγῶνες
1 ἀγώνων
1 ἄδειαν
1 ἀδελφὰ
1 ἀδελφοὺς
1 ἄδικά
1 ἀδικοῦντας
1 ἀδίκως
1 Ἀδράστου
1 ἀδυνάτους
1 ἀείμνηστα
1 ἀθάνατοι
1 Ἀθηναίους
1 ἆθλα
1 ἄθλων
1 Ἄθω
1 Αἴγιναν
1 Αἰγίνης
1 Αἰγινήτας
1 Αἴγυπτόν
1 αἱρούμενοι
1 αἰσχίστου
1 αἰσχυνομένων
1 αἴτιοι
1 αἰτίοις
1 αἴτιος
1 ἀκινδύνως
1 ἀκολουθήσαντα
1 ἄκοντας
1 ἀκόντων
1 ἀκούοντες
1 ἀκούουσαι
1 ἀκοῦσαι
1 ἄκουσαν
1 ἀκούσαντες
1 ἀκουσάντων
1 ἄλ
1 ἀλλήλοις
1 ἀλλήλων
1 ἄλλην
1 ἀλλοτρίων
1 ἁλώσονται
1 ἅμα
1 Ἀμαζόνες
1 ἄμεινον
1 ἀμείνους
1 ἀμύνασθαί
1 ἀμφοτέρας
1 ἄν
1 ἀναβᾶσαι
1 ἀναγκάσαντες
1 ἀναγκασθέντες
1 ἀνάγκη
1 ἀναίρεσιν
1 ἀναμείναντες
1 ἀναμνήσεις
1 ἀναμφισβήτητα
1 ἄνδρας
1 ἀνέ
1 ἀνελπίστως
1 ἀνέμειναν
1 ἀνθ
1 ἀνθρωπίνας
1 ἀνιαρότερον
1 ἀνοίας
1 ἀντιπάλου
1 ἀντιτάξαντες
1 ἄνω
1 ἀνώνυμον
1 ἄξειν
1 ἀξίους
1 ἀξιώσαντας
1 ἀξιώσαντες
1 ἀπαγγεῖλαι
1 ἀπαθὴς
1 ἀπαλλάξαντες
1 ἀπαν
1 ἅπαντας
1 ἅπαντες
1 ἀπαντήσαντες
1 ἀπαντήσονται
1 ἅπαντι
1 ἀπαραίτητος
1 ἅπασι
1 ἅπασιν
1 ἀπέ
1 ἀπέβησαν
1 ἀπειρηκόσι
1 ἀπειρίαν
1 ἄπειροι
1 ἄπειρον
1 ἄπειρος
1 ἀπέλαυσαν
1 ἀπέλειπον
1 ἀπελθόντες
1 ἀπελθούσαις
1 ἀπέλθωσι
1 ἀπελογήσαντο
1 ἀπεστερημένους
1 ἀπεστέρησαν
1 ἀπέφηναν
1 ἀπήγγειλαν
1 ἀπηλλάχθαι
1 ἀπήντησαν
1 ἀπήντων
1 ἀπίστου
1 ἀπιστούντων
1 ἀπὸ
1 ἀπογνόντας
1 ἀποδόντες
1 ἀποδοῦναι
1 ἀποδράντων
1 ἀποθανεῖν
1 ἀποθανόντων
1 ἀποθανοῦσαι
1 ἀπολαυόντων
1 ἀπολομένων
1 ἀπολωλέναι
1 ἀπόντων
1 ἀποροῦντες
1 ἀπόρους
1 ἀπούσης
1 ἀπώλεσαν
1 ἄρ
1 ἀρετὰς
1 Ἄρεως
1 ἀρξάντων
1 ἄρξειν
1 Ἀρτεμίσιον
1 ἀρχαίοις
1 ἄρχειν
1 ἀρχὴ
1 ἀρχὴν
1 ἄρχουσαι
1 ἀσεβείας
1 ἀσεβεῖσθαι
1 ἀσθενεῖς
1 ἀσθενεστέρων
1 ἀσπαζοίμεθα
1 ἀστασιάστους
1 ἀστοῖς
1 ἀτιμαζόμενος
1 ἀτυχήσαντες
1 αὐτάς
1 αὐτῇ
1 αὑτοῖς
1 αὐτόματον
1 αὐτούς
1 αὐτόχθονα
1 αὐτόχθονες
1 αὐτῷ
1 ἀφειδήσαντες
1 ἀφθονίαν
1 ἀφίκετο
1 ἀφικόμενοι
1 ἀφίκοντο
1 ἀφίλους
1 ἄφιξιν
1 ἀφίξονται
1 ἄχθεσθαι
1 ἀχθόμενος
1 βαρβαρικοῦ
1 βάρβαροι
1 βαρέως
1 βασιλευομένους
1 βασιλευομένων
1 βασιλεύς
1 βασιλέως
1 βέλτιστα
1 βελτίστοις
1 βίος
1 βοηθεῖν
1 βοηθῆσαι
1 βοηθήσοντες
1 ΒΟΗΘΟΙΣ
1 βοηθοὺς
1 βουλεύεσθαι
1 βουλεύμασι
1 βουλεύματα
1 βουλεύσασθαι
1 βουληθεῖσιν
1 βουληθέντες
1 βουλομένοις
1 βωμῶν
1 γεγενημένην
1 γεγενημένοι
1 γεγενημένῳ
1 γεγένηνται
1 γεγονέναι
1 γενομένη
1 γενομένου
1 γενομένων
1 γεραίτεροι
1 Γεράνειαν
1 γῆν
1 γήρᾳ
1 γήρως
1 γίγνεσθαι
1 γνησίαν
1 γνησίως
1 γνῶναι
1 γυναικῶν
1 γυναιξὶν
1 δαίμων
1 δεήσειν
1 δεῖν
1 δεινὸς
1 δεκάτῳ
1 δέοι
1 δέους
1 δῆλον
1 δηλωθῆναι
1 δηλῶσαι
1 δημοκρατίαν
1 δημοκρατίας
1 δι
1 διαβιβάσαι
1 διακειμένης
1 διακειμένοις
1 διακοσίαις
1 διανοηθέντες
1 διανοίᾳ
1 διανοουμένων
1 διασώσαν
1 διατειχιζόντων
1 διατριβὴν
1 διαφέρειν
1 διαφθειρομένων
1 διαφορᾶς
1 διαφυγοῦσιν
1 διαφυλάξαι
1 διδασκόμενοι
1 διδασκομένους
1 δίειμι
1 διεκινδύνευσαν
1 διενοοῦντο
1 διεφθάρησαν
1 διεφθαρμένοι
1 διήνεγκαν
1 δίκαιά
1 δικαία
1 δικαιοσύνης
1 δικαιότερον
1 διορύξας
1 διώκοντας
1 δοκεῖ
1 δοκοῦμεν
1 δοκοῦντες
1 δόξα
1 δουλεία
1 δουλεύουσι
1 δουλώσεσθαι
1 δοῦναι
1 δοῦσαι
1 δυνάμει
1 δυνάμεις
1 δυναμένων
1 δύναμις
1 δύνασθαι
1 δυναστείας
1 δυνήσονται
1 δυοῖν
1 δυστυχηθέντα
1 δυστυχὴς
1 δυστυχήσαντες
1 δυστυχησάντων
1 δυστυχήσασι
1 δυστυχήσειαν
1 δυστυχίαν
1 ἑαυτὸν
1 ἑαυτοῦ
1 ἐβουλεύοντο
1 ἐγγίγνεται
1 ἐγκαθεστᾶσιν
1 ἐγκλημάτων
1 ἐγκωμίοις
1 ἐγὼ
1 ἐδάκρυσεν
1 ἔδεισεν
1 ἐδεξιώσαντο
1 ἐδέοντο
1 ἐδήλωσεν
1 ἐδίδου
1 ἐδόκουν
1 ἔδοξαν
1 ἐδύναντο
1 ἐδυστύχησεν
1 ἔδωκεν
1 ἐζήτουν
1 έζοντο
1 ἔθαψαν
1 ἔθαψε
1 ἔθεσι
1 ἔθνη
1 Εἰ
1 εἴ
1 εἴη
1 εἰκὸς
1 εἰληχὼς
1 εἰρηκότας
1 εἰρῆσθαι
1 εἰσιν
1 ἐκαθ
1 ἕκαστοι
1 ἕκαστον
1 ἑκατέραν
1 ἐκεῖναι
1 ἐκείναις
1 ἐκείνῃ
1 ἐκείνης
1 Ἐκεῖνοι
1 Ἐκείνοις
1 ἐκέκτηντο
1 ἐκινδύνευον
1 ἐκινδύνευσαν
1 ἐκλεξάμενοι
1 ἐκλιπεῖν
1 ἐκλιπόντες
1 ἐκόλασεν
1 ἑκοῦσαν
1 ἔλαβον
1 ἐλάμβανον
1 ἐλανθάνομεν
1 ἐλάττονος
1 ἐλαττοῦσθαι
1 ἐλάχιστον
1 ἔλεγχον
1 ἐλεεῖν
1 ἐλεεῖσθαι
1 ἔλεός
1 ἐλεοῦντες
1 ἐλευθέραις
1 ἐλευθέραν
1 ἐλευθερώσειν
1 Ἐλευσῖνι
1 ἐλθοῦσαν
1 Ἑλλάδι
1 Ἑλλὰς
1 ἐλλείπειν
1 Ἑλληνὶς
1 Ἕλλησι
1 Ἕλλησιν
1 Ἑλλήσποντον
1 Ἑλλησπόντου
1 Ἑλλησπόντῳ
1 ἐλπίδας
1 ἐλπίδων
1 ἐλπίζων
1 ἐμάχοντο
1 ἐμβαίνοντες
1 ἐμβαλόντων
1 ἐμβήσονται
1 ἔμελλον
1 ἐμεμψάμην
1 ἐμπει
1 ἐμπειρίᾳ
1 Ἐν
1 ἔν
1 ἐναντίαν
1 ἐνδεεῖς
1 ἐνίκησαν
1 ἔνιοι
1 ἐνόμιζον
1 ἐνομίζοντο
1 ἑνὸς
1 ἐντὸς
1 ἐξαιτουμένου
1 ἐξαμαρτάνοντα
1 ἐξαμαρτάνοντες
1 ἐξεγένετο
1 ἐξεῖναι
1 ἐξελεῖν
1 ἐξελθόν
1 ἐξέλιπον
1 ἐξηλαύνοντο
1 ἐξήχθην
1 ἐξὸν
1 ἕξουσι
1 ἐξυβρίσωσιν
1 ἐπαγγείλασιν
1 ἐπαιδεύοντο
1 ἐπαινέσαι
1 ἐπαρθέντες
1 ἐπέδειξαν
1 Ἐπέδειξαν
1 ἐπεθύμει
1 ἐπεθύμησαν
1 ἐπένθησε
1 ἐπηνώρθωσαν
1 ἐπιγιγνομένοις
1 ἐπιδεικνύντες
1 ἐπιδείκνυσθαι
1 ἐπιθέντες
1 ἐπιθυμήσασαι
1 ἐπικουρεῖν
1 ἐπιλαθέσθαι
1 ἐπιλοίπου
1 ἐπιόντας
1 ἐπιόντων
1 ἐπιπλεύσαντες
1 ἐπίπονον
1 ἐπιστάμενοι
1 ἐπισταμένους
1 ἐπισταμένων
1 ἐπίστευσαν
1 ἐπιστρατεύσαντος
1 ἐπιταττόμενον
1 ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
1 ἐπιτρέψαντες
1 ἐπιχειροῦντες
1 ἐποιήσατο
1 ἐπολέμουν
1 ἐπολι
1 ἐπορεύοντο
1 ἑπτὰ
1 ἔργα
1 ἔργου
1 ἐρήμην
1 ἔρημον
1 ἐρημοτάτους
1 ἐρήμους
1 ἔστειλε
1 ἐστέρηνται
1 ἐστεφάνωσαν
1 έστησαν
1 ἐτά
1 ἔτει
1 ἑτέροις
1 ἔτη
1 ἐτράποντο
1 ἐτρέψαντο
1 ἔτυχον
1 εὐδαιμονεστάτους
1 εὐκλεᾶ
1 εὐκτός
1 εὑρίσκεσθαι
1 Εὐρώπῃ
1 εὐτυχέστεροι
1 εὐτυχὴς
1 εὐτυχησάντων
1 εὐτυχίαις
1 εὐτυχίαν
1 εὐψυχίας
1 ἐφ
1 ἔφευγον
1 ἐφθόνουν
1 ἐφοβεῖτο
1 ἐφοβήθη
1 ἐφοβήθησαν
1 ἐφοβοῦντο
1 ἐφρόνουν
1 ἔχθραν
1 ἐχθροῖς
1 ἐχθρὸν
1 ἐχόντων
1 ἐψευσμένος
1 ἐώντων
1 ζεύξας
1 ζῆλον
1 ζῆλος
1 ζηλοῦνται
1 ζηλωταὶ
1 ζηλωτοί
1 ζῆν
1 ζῶσιν
1 ἠγάσθη
1 ἡγεῖσθαι
1 ἡγεμόνας
1 ἡγεμόνες
1 ἡγεμόνος
1 ἦγεν
1 ἡγουμένη
1 ἡγούμενος
1 ἡγούμην
1 ἠγωνίσθη
1 ἤδη
1 ἠδίκουν
1 ἡδονὴ
1 ᾐδοῦντο
1 ἠθέλησαν
1 ἠθέλησεν
1 ἤκουσαν
1 ἠλέησεν
1 ἠλέουν
1 ἠλευθέρωσαν
1 ἦλθε
1 ἤλπιζον
1 ἡμαρτηκό
1 ἡμαρτημένων
1 ἡμέραις
1 ἡμερῶν
1 ἡμετέρας
1 ἡμετέροις
1 ἡμετέρων
1 ἡμῖν
1 ἠνάγκασε
1 ἠνδραποδίσθη
1 ἥνπερ
1 ἠξιώθησαν
1 ἠξίωσαν
1 ἥξουσι
1 Ἡρακλῆς
1 ἤραντο
1 ἠργάσαντο
1 ἠρημωμένην
1 ἤρισαν
1 ᾕρουν
1 ἥσθησαν
1 ἡττηθέντων
1 ἡττῆσθαι
1 ἧττον
1 ἥττων
1 ἠφανίσθη
1 θ
1 θανάτου
1 θάπτειν
1 θαπτόμενοι
1 θαπτομένους
1 θαπτομένων
1 θάπτονται
1 θαυμάζει
1 θαυμαστὰ
1 θαυμαστόν
1 θάψαι
1 θεῖα
1 Θεμιστοκλέα
1 θεραπεύοντας
1 Θερμοπύλας
1 Θερμώδοντα
1 θεώμενοι
1 θηρίων
1 θνητῶν
1 θρέψαι
1 θρέψασι
1 θυγατέρες
1 θυσιῶν
1 ἴασιν
1 ἰδέαις
1 ἰδεῖν
1 ἰδίαν
1 ἰδίοις
1 ἰδὼν
1 ἱκανὰ
1 ἱκανὴν
1 ἱκανοὶ
1 ἱκανὸν
1 ἱκανώτατον
1 ἱκέται
1 ἱκέτας
1 ἱκετεῖαι
1 ἱκετεύοντα
1 ἵν
1 ΙΝΘΙΩΝ
1 ἵππους
1 Ἰσθμόν
1 Ἰσθμῷ
1 ἰσχυροὺς
1 κα
1 Καδμείους
1 Καθ
1 καθῃρημένων
1 καθιστάντες
1 Καὶ
1 καινοὶ
1 καινοῖς
1 καινῶν
1 καίπερ
1 καιροῖς
1 κακὰ
1 κἀκείνους
1 κἀκείνων
1 κακοὺς
1 κακῶς
1 κάλλιστα
1 καλλίστην
1 καλλίστης
1 καλλίστοις
1 κάλλιστον
1 καλλίστου
1 καλῶν
1 καλῶς
1 καομένων
1 κατ
1 καταδεδουλωμέναι
1 καταδουλώσασθαι
1 καταθέσθαι
1 καταλείπειν
1 καταλείπεται
1 καταλειπομένοις
1 καταλείψειν
1 καταλιπεῖν
1 καταλιπόν
1 καταστάντος
1 καταστήσας
1 καταστρέψαιντο
1 καταφρονήσαντες
1 καταφρονήσας
1 κατέλαβον
1 κατελθεῖν
1 κατελθόντες
1 κατέστη
1 κατεστήσαντο
1 κατῆλθον
1 κατηργάσαντο
1 κάτω
1 κειμένοις
1 κείρασθαι
1 κεκτῆσθαι
1 κέρδος
1 κέρδους
1 κήρυκας
1 κήσαντες
1 κίνδυ
1 κινδυ
1 κινδυνευθέντα
1 κινδυνεύσειν
1 κλέος
1 ΚΟ
1 κοιναῖς
1 κοινῆς
1 κοινὸς
1 κολάζοντες
1 κομίζεσθαι
1 Κορίνθιοι
1 Κορινθίοις
1 κρατεῖσθαι
1 κρατησάντων
1 κραυγῆς
1 κρείττους
1 κτησόμενοι
1 κτώμενοι
1 κωλύειν
1 λαβόμενος
1 λαβόντες
1 λαβοῦσαι
1 λαβών
1 λέγοντας
1 λεγόντων
1 λῆξαι
1 λήψονται
1 λίαν
1 λιπον
1 λογισμὸς
1 λογισμῷ
1 λόγου
1 λοιπὸν
1 λοις
1 λύπας
1 λύπης
1 λυπῆσαι
1 ΛΥΣΙΟΥ
1 μαθούσαις
1 μακαρίζω
1 μάλιστα
1 Μαραθῶνα
1 μάρτυρας
1 μάχεσθαι
1 μάχῃ
1 μαχιμώτατα
1 μαχομένους
1 μεγάλα
1 μεγάλης
1 Μεγαρικὴν
1 μεγέθους
1 μεγίστης
1 μεγίστοις
1 μέγιστον
1 μεγίστων
1 μεῖζον
1 μείζονος
1 μέλλοντες
1 μέλλοντος
1 μελλόντων
1 μεμνημένοι
1 μέν
1 μέρει
1 μεστὴν
1 μεστῆς
1 Μετὰ
1 μεταπέμψασθαι
1 μετασχόντες
1 μετέγνωσαν
1 μετέδοσαν
1 μετέχειν
1 μετέχουσιν
1 μη
1 μηδὲν
1 μηκέτι
1 μηνῦσαι
1 μητέρων
1 μιαινομένων
1 μικρᾶς
1 μικρῶν
1 μιμησάμενοι
1 μιμούμενοι
1 μισοῦντες
1 μνῆμαι
1 μνήματος
1 μοῖραν
1 μόναι
1 μόναις
1 Μόνην
1 μόνοις
1 μόνον
1 μόνους
1 Μυρωνίδου
1 ναυαγίων
1 ναυμαχήσειν
1 ναυτικόν
1 ναυτικὸν
1 νενικηκέναι
1 νεύσωσιν
1 νεώτεροί
1 νεωτέρων
1 νι
1 νικῷεν
1 νομιζομένων
1 νομιζόντων
1 νομίσαντες
1 νόμον
1 νόμους
1 νος
1 νόσων
1 νύκτα
1 νων
1 ξαντες
1 ξένους
1 Ξέρξης
1 ὁδὸν
1 Οἱ
1 οἶδ
1 οἴκαδε
1 οἰκοῦντες
1 οἰκοῦσαι
1 οἰκτίρω
1 οἶκτός
1 οἰκτρὸς
1 οἶμαι
1 οἷοίπερ
1 οἷός
1 οἵων
1 ὀλίγοι
1 ὀλίγοις
1 ὀλίγου
1 ὀλίγῳ
1 ὀλοφύρασθαι
1 ὅμοια
1 ὁμοίας
1 ὁμοίως
1 ὁμόνοιαν
1 ὁμονοοῦντες
1 ὄν
1 ὀνείδους
1 ὄντα
1 ὁποῖοί
1 ὀργιζόμενοι
1 ὀργιζόμενος
1 ὀργισθέντες
1 ὁρίσαι
1 ὅρκους
1 ὅρους
1 ὀρφανὴ
1 ὀρφανοὺς
1 ὁρῶντες
1 ὁρῶσι
1 ὅσῳ
1 ὅταν
1 οὐδεὶς
1 οὐδένα
1 οὐδένας
1 οὐδενός
1 οὗπερ
1 παιδευθέντες
1 παιδεύοντας
1 παιῶνος
1 παλαιὰν
1 παλαιὸν
1 παλαιοὺς
1 παλαιῶν
1 πάλιν
1 πανδημεὶ
1 παντα
1 πάντα
1 πανταχῇ
1 πάντες
1 παραινεῖν
1 παρακελευσμοῦ
1 παραλαβοῦσαι
1 παραλελεῖφθαι
1 παρασκευάσαι
1 παρασκευασάμενος
1 παραταξάμενοι
1 παρειστήκει
1 παρεῖχεν
1 παρεσκεύασεν
1 παρέχει
1 παρέχοιμεν
1 παρέχονται
1 πάροδον
1 παρόδου
1 παρόντα
1 παρόντες
1 παροῦσαν
1 πᾶς
1 πάσης
1 πασῶν
1 πατέρας
1 πατέρες
1 πατρίδος
1 πάτριον
1 πατρίου
1 πατρός
1 πεζὴ
1 πεζὴν
1 πεζομαχοῦντες
1 πεζῷ
1 πείθοντα
1 Πειραιᾶ
1 Πειραιεῖ
1 πεῖσαι
1 πεισθέντες
1 Πελοποννήσου
1 Πελοποννήσῳ
1 πέμψαντες
1 πενθεῖν
1 πενθῆσαι
1 πένθος
1 πενθοῦνται
1 πενθοῦντες
1 πενίας
1 πεντήκοντα
1 πεπονθότες
1 πεπραγμένων
1 περιβαλεῖν
1 περιειστήκει
1 περιέστηκε
1 περιεστηκόσι
1 περιιδεῖν
1 πεφυκότα
1 πιστεύσαντες
1 Πλαταιάς
1 Πλαταιεῖς
1 πλείους
1 πλεῖστα
1 πλείω
1 πλὴν
1 πλοῦν
1 ποθεῖν
1 ποθεινότερον
1 πόθος
1 ποῖαι
1 ποίαν
1 ποιεῖσθαι
1 ποιήσα
1 ποιήσαντες
1 ποιούμενοι
1 πόλει
1 πόλεις
1 πολεμεῖν
1 πολεμήσουσι
1 πολεμίοις
1 πόλεμον
1 πόλεων
1 πολιορκούντων
1 πολίτας
1 Πολλὰ
1 πολλαῖς
1 πολλάκις
1 πολλαχοῦ
1 πολλὴν
1 πολλῆς
1 πολλοί
1 πολλούς
1 πολλῷ
1 Πολλῶν
1 πολὺν
1 Πολυνείκους
1 πονηροὺς
1 πόνων
1 πορθουμένην
1 πόρρω
1 ποταμόν
1 πράγμασιν
1 πράγματα
1 πρᾶξαι
1 πραχθέντα
1 πρεσβύτεροι
1 πρεσβυτέρων
1 προαπολεῖσθαι
1 προγό
1 προγόνοις
1 προδιδόμενοι
1 προδιδόντων
1 προειδέναι
1 προθύμως
1 προκειμένοιν
1 προκειμένου
1 προνοουμένη
1 προσεδοκῶμεν
1 προσήκει
1 προσιόντος
1 πρόσταξιν
1 προστάτας
1 προτέρων
1 πρῶται
1 πρῶτοι
1 Πρῶτον
1 πυθέσθαι
1 πυθόμενοι
1 πῶς
1 ῥᾴδιον
1 ῥηθῆναι
1 ῥήτωρ
1 ρίων
1 ροτάτους
1 ῥώμης
1 Σαλαμῖνα
1 Σαλαμῖνι
1 σεσῶσθαι
1 σθαι
1 σιδήρῳ
1 σοφίας
1 στενότατον
1 στενότητα
1 στερηθείσῃ
1 στερηθέντες
1 στησαν
1 στήσαντες
1 στρατεύματι
1 στρατευσάντων
1 στρατηγὸν
1 στρατηγοῦντος
1 στρατιὰ
1 στρατιάν
1 στρατόπεδον
1 συγγνώμης
1 συγκαταθαπτομένης
1 συμμάχοις
1 σύμμαχον
1 συμμεμειγμένου
1 συμπιπτόντων
1 συμφορᾷ
1 συμφορὰν
1 συμφορᾶς
1 συνεβάλοντο
1 συνεβούλευον
1 συνειλεγμένοι
1 συνήθροιζον
1 συνθήκας
1 σφετέρας
1 σφετέρων
1 σῴζοντας
1 σώμασιν
1 σώματα
1 σώματι
1 σωτηρίᾳ
1 σωτηρία
1 σωφροσύνην
1 ταλέξαι
1 τάξεων
1 τἀριστεῖα
1 ταὐτῷ
1 τάφους
1 ταχέων
1 Τεγεᾶται
1 τείχη
1 τεκεῖν
1 τέκνων
1 τέρα
1 τετελευτηκότας
1 τετελευτηκότων
1 τεύοντο
1 τῇδε
1 τήσαντες
1 τίθενται
1 τιμαί
1 τιμαῖς
1 τιμὰς
1 τιμᾶσθαι
1 τιμῆς
1 τιμῷμεν
1 τιμῶντας
1 τιμῶντες
1 τιμωρίας
1 τινες
1 τίνες
1 τινι
1 τοιαῦτα
1 τοιαύτη
1 τοιαύτην
1 τοίνυν
1 τοιοῦτοι
1 τοιούτοις
1 ΤΟΙΣ
1 τοκέας
1 τόλμης
1 τολμήσειν
1 τοσούτῳ
1 τοῦδε
1 τοῦτο
1 τούτῳ
1 τρόπαια
1 τροφεῖα
1 τύραννοι
1 τύραννος
1 τύχας
1 τυχεῖν
1 τύχῃ
1 τύχης
1 τυχοῦσαι
1 των
1 ὑβρίζοντας
1 ὑμνοῦνται
1 ὑμνοῦντας
1 ὑμνοῦσι
1 ὑπακουόντων
1 ὑπάρχοντας
1 ὑπαρχόντων
1 ὑπάρχουσαν
1 ὑπάρχουσιν
1 ὑπεκθέμενοι
1 ὑπεκτεθέντας
1 ὑπεριδὼν
1 ὑπερορᾷ
1 ὑπηρετεῖν
1 ὑπῆρχε
1 ὑπομείναντας
1 ὑφισταμένου
1 φανερωτάτων
1 φέρειν
1 φεύγοντες
1 φήμης
1 φθόνον
1 φίλην
1 φιλίαν
1 φιλίων
1 φιλόνικον
1 φιλότητος
1 φιλότιμον
1 φίλους
1 φιλοψυχήσαντες
1 φίλων
1 φοβηθέντες
1 φόβον
1 φοβούμενοι
1 φοβουμένων
1 φρονοῦντας
1 φρονοῦντες
1 φυγῆς
1 φυλακὴν
1 φυλάξειν
1 φύντες
1 φύσις
1 χειρίστοις
1 χήρας
1 χθησαν
1 χιλίων
1 χοῦ
1 χρῆσθαι
1 χρωμένοις
1 χω
1 χώρᾳ
1 ψευσθέντες
1
1
1 ᾠδαῖς
1 ᾤκησαν
1 ὠλοφύραντο
1 ὧνπερ
1 ᾤοντο
1 ὡπλισμέναι
1 ὥστ
1 ὠφελήσειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/07/2008