HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Odyssée, Chant XX

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1180 formes différentes pour 1180 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1
1 αᾇὲν
1 ἀγαιομένου
1 Ἀγέλαε
1 ἀγελαίην
1 Ἀγέλαος
1 ἀγέροντο
1 ἀγήνορας
1 ἀγήνορες
1 ἀγινέμεναί
1 ἁγνή
1 ἀγνοιήσασ
1 ἀγόρευε
1 ἀγορεύει
1 ἀγορεύειν
1 ἀγορήσατο
1 ἀγορητήν
1 ἀγρεῖθ
1 ἀγρόμεναι
1 ἄγχι
1 ἀγχίμολον
1 ἀδέψητον
1 ἀδεψήτῳ
1 ἅδοι
1 ἀεικείας
1 ἀεικέλιον
1 ἀεικελίως
1 ἀεικής
1 ἀέκουσαν
1 ἀθεμίστια
1 ἀθέσφατοι
1 Ἀθηναίη
1 αἴ
1 αἰγλήεντος
1 αἰγῶν
1 Ἀΐδαο
1 αἰδέομαι
1 αἰδοῦς
1 αἰεί
1 αἰὲν
1 αἰετὸς
1 αἴθε
1 αἰθομένοιο
1 αἵματι
1 αἵματος
1 αἱμοφόρυκτα
1 αἰόλλῃ
1 αἰπολίοισι
1 αἰπόλος
1 ἀϊστώσειαν
1 αἰτήσουσα
1 αἰτίζεις
1 αἰτίζων
1 αἰτιόῳο
1 αἶψα
1 ἀκάματον
1 ἀκαχήμενος
1 ἀκαχμένον
1 ἀκηδής
1 ἀκὴν
1 ἄκουεν
1 ἀλάλησθαι
1 ἀλάληται
1 ἄλγεσι
1 ἀλέαιτο
1 ἀλέγουσιν
1 ἀλείατα
1 ἀλείτας
1 ἄλεσσαν
1 ἀλετρὶς
1 ἀλεύατ
1 ἀλεύατο
1 ἀλήτην
1 ἄλκιμον
1 ἀλλήλῃσι
1 ἀλλοδαπούς
1 ἄλλοθεν
1 ἄλλοι
1 ἀλλοτρίῃσι
1 ἀλλοτρίοισιν
1 ἀλλοτρίῳ
1 ἄλλου
1 ἄλλους
1 ἄλλῳ
1 ἄλλων
1 ἄλλως
1 ἄλοχος
1 ἄλσος
1 ἄλφοι
1 ἅμ
1 ἀμαλῇσι
1 ἀμμορίην
1 ἀμφεπονεῖτο
1 ἀμφικαλύψῃ
1 ἀμφικύπελλα
1 ἀμφιμάσασθε
1 ἀμφιπολεύειν
1 ἀμφοτέροιϊν
1 ἄμφω
1 ἂν
1 ἀνὰ
1 ἀναγκαίῳ
1 ἀναίτιον
1 ἄνακτος
1 ἀναρπάξασα
1 ἀνάσσεις
1 ἀνασχών
1 ἄνδρ
1 ἀνδράσιν
1 ἀνδρί
1 ἀνδρὸς
1 ἀνέκαιον
1 ἀνεκτὰ
1 ἀνεκτὸν
1 ἀνέλοντο
1 ἀνέστη
1 ἀνήρ
1 ἀνηρείψαντο
1 ἀνθρώποισιν
1 ἀνίη
1 ἀνιήσεις
1 ἀνίστατο
1 ἄντηστιν
1 ἀντὶ
1 ἀντιβίοις
1 ἀντιθέου
1 ἀντίον
1 ἄντροιο
1 ἀνώγει
1 ἄνωγεν
1 ἄξιον
1 ἀολλέες
1 ἅπαντα
1 ἁπάντων
1 ἀπειλήσας
1 ἀπέσσονται
1 Ἀπόλλωνος
1 ἀποπέμπει
1 ἄποτμος
1 ἀργοὶ
1 ἀρείον
1 Ἄρηϊ
1 ἀριστερὸς
1 ἄριστοι
1 ἄριστος
1 ἄρουρα
1 ἀρούρης
1 ἅρπυιαι
1 Ἄρτεμι
1 Ἀρτέμιδι
1 ἄσβεστον
1 ἄσπετα
1 ἀστερόεντος
1 ἄστυ
1 ἄσχετος
1 ἀτέμβειν
1 ἀτιμάζουσι
1 ἀτιμήσασ
1 αὖθι
1 αὐλή
1 αὖτέ
1 αὐτὴ
1 αὐτῇσι
1 αὐτῇσιν
1 αὐτοί
1 αὐτοῖς
1 αὐτὸν
1 αὐτοῦ
1 ἀφαυροτάτη
1 ἀφέξω
1 ἀφικάνω
1 ἀφίκετο
1 ἀφικοίμην
1 ἀφραίνει
1 ἄφρονι
1 Ἀχαιούς
1 ἀχαρίστερον
1 ἄχθος
1 ἀχλύς
1 ἄχος
1 ἂψ
1 ἀψορρόου
1 βάλλετε
1 βάλον
1 βαλόντες
1 βαλοῦσ
1 βασιλεῦσιν
1 βασιλῆϊ
1 βασιλήων
1 βεβήκει
1 βεβῶσα
1 βέλος
1 βῆ
1 βῆσαν
1 βίης
1 βλέφαρ
1 βλεφάροισιν
1 βόας
1 βοέῃ
1 βοέην
1 βοείην
1 βόεσσιν
1 βοὸς
1 βουκόλ
1 βουλή
1 βουλοίμην
1 βροντῇ
1 βυσσοδομεύων
1 γάμον
1 γαστέρ
1 γείνεαι
1 γέλασσαν
1 γελοίων
1 γελοίωντες
1 γελόωντες
1 γενεὴ
1 γένοιτό
1 γένοιτο
1 γένος
1 γέρας
1 γεύσασθαι
1 γήθησε
1 γίγνονται
1 γιγνώσκουσα
1 γιγνώσκω
1 γλαυκῶπις
1 γλυκερῷ
1 γναθμοῖσι
1 γνοίης
1 γόον
1 γοῦνα
1 γούνατ
1 γυναῖκας
1 γυναικί
1 δαίμων
1 δαίνυντ
1 δαῖτ
1 δαῖτα
1 δαῖτες
1 δαιτός
1 δακρυόφιν
1 δάμαρτα
1 Δαμαστορίδης
1 δασσάμενοι
1 δάσσασθαι
1 δέγμενος
1 δέδαε
1 δέδηε
1 δειδίσκετο
1 δειλῇ
1 δειλοί
1 δειπνήσειαν
1 δέμνι
1 δεξιτερῇ
1 δέπα
1 δέπαϊ
1 δεχώμεθα
1 δῆλον
1 δήμιός
1 δῆμον
1 δήμῳ
1 δῖ
1 Δία
1 διακρινέεσθαι
1 διαμπερὲς
1 διατρίβω
1 δίδωμι
1 διὲκ
1 δίεσθαι
1 διήγαγον
1 Διὶ
1 δίκαιον
1 δικαίῳ
1 Διὸς
1 δμῳαὶ
1 δμῳάς
1 δόκησε
1 δόμοισιν
1 δόμου
1 δόμων
1 δόρπου
1 δρηστῆρες
1 δύη
1 δύναμις
1 δυόωσι
1 δυσμενέοντες
1 δύσμορος
1 δύστηνον
1 δῶ
1 δώδεκα
1 δώῃ
1 δῶκε
1 δώμαθ
1 δῶρα
1 ἔασι
1 ἔβαλες
1 ἐβρόντησας
1 ἐβρόντησεν
1 ἐγειρομένων
1 ἐγένοντο
1 ἐγρηγορόων
1 ἐγρήσσεις
1 ἐγρήσσοντα
1 ἔγχεϊ
1 ἐδήσατο
1 ἔδμεναι
1 ἔδοσαν
1 ἔδραθ
1 ἐείκοσι
1 ἔειπεν
1 ἔειπες
1 ἐέλδεται
1 ἐθέλῃ
1 ἐθέλῃσθα
1 ἐθέλοντες
1 εἴα
1 εἶδος
1 εἰδώλων
1 εἰδώς
1 εἴκελος
1 εἵλετο
1 εἰλήλουθε
1 εἰληλουθώς
1 εἰλύαται
1 εἵματα
1 εἰμι
1 εἰν
1 εἶναι
1 εἴπεσκε
1 εἴρετο
1 εἷσ
1 εἰσαφίκηται
1 εἰσί
1 εἰσὶν
1 ἐΐσκει
1 εἰσορόωντες
1 εἰσορόωσιν
1 ἐκακώσατε
1 ἕκαστα
1 ἑκάστῃ
1 ἑκάστου
1 ἑκατηβόλου
1 ἑκατόμβην
1 ἐκέκλετο
1 ἕκητι
1 ἔκλυε
1 ἐκπέμψασθε
1 ἐκτήσατο
1 ἔκτοσθεν
1 ἐλάγχανον
1 ἐλάσαιο
1 ἐλεαίρεις
1 ἑλέτω
1 ἐλεύσεται
1 ἐλθόντες
1 ἐλθὼν
1 ἐλίποντο
1 ἑλοίατο
1 ἕλοιο
1 ἔλυσαν
1 ἔμ
1 ἔμαρπτε
1 ἔμελλε
1 ἐμὴν
1 ἐμισγέσκοντο
1 ἐμοῖο
1 ἐμὸν
1 ἔμπαιον
1 ἔμπης
1 ἐμπλείην
1 ἐμπλήγδην
1 ἔν
1 ἕνα
1 ἔνδοθεν
1 ἐνεῦδεν
1 ἐνιπῆς
1 ἐνόησα
1 ἐνταυθοῖ
1 ἐντὸς
1 ἐνώμων
1 ἐξάγαγ
1 ἐξαναφανδόν
1 ἐξαπόλωλε
1 ἔξειμι
1 ἔξεισθα
1 ἐξῆλθε
1 ἐξικόμην
1 ἔοικας
1 ἔοικε
1 ἐόντ
1 ἑορτή
1 ἐοῦσα
1 ἔπεα
1 ἐπέγρετο
1 ἐπέεσσι
1 ἐπεί
1 ἔπειτ
1 ἐπέλησεν
1 ἐπένειμε
1 ἐπέοικεν
1 ἐπερρώοντο
1 ἐπέσσευεν
1 ἐπὴν
1 ἐπιβουκόλος
1 ἐπιδέδρομεν
1 ἐπιδινεῖται
1 ἐπιέσσαμεν
1 ἐπιήνδανε
1 ἐπίθοντο
1 ἐπικλώσωνται
1 ἐπίμαστον
1 ἐπίσχετε
1 ἔπλετο
1 ἕπονται
1 ἔπορ
1 ἐπόψεαι
1 ἐρατεινήν
1 ἔργ
1 ἐργάζεσθαι
1 ἔργων
1 Ἔρεβόσδε
1 ἐρέεινε
1 ἐρέθιζον
1 ἐρικυδέα
1 ἐρινύσιν
1 ἔρις
1 ἕρκεα
1 ἐρράδαται
1 ἔρριψε
1 ἐρυκακέειν
1 ἐρύσαντο
1 ἔρχεσθαι
1 ἔρχεσθε
1 ἐρχόμενον
1 ἔς
1 ἔσαν
1 ἐσθλά
1 ἐσθλῶν
1 ἔσθων
1 ἔσκε
1 ἑσσάμενος
1 ἐστὶ
1 ἐσχάρῃ
1 ἔτ
1 ἑταίρῳ
1 ἑτάρους
1 ἕτερόν
1 ἐτέτυκτο
1 ἐτίθει
1 ἐτιμήσασθ
1 ἔτλης
1 ἑτοῖμα
1 ἐτόλμας
1 εὔδμητον
1 εὗδον
1 ἐϋκνήμιδας
1 Εὔμαιε
1 Εὔμαιος
1 εὐνάζετο
1 εὐνῇ
1 εὐνῆθεν
1 εὔξατο
1 Εὐπείθεος
1 ἐϋπλόκαμος
1 εὐποιήτοισι
1 Εὐρύκλει
1 Εὐρύκλεια
1 Εὐρύκλειαν
1 Εὐρύμαχ
1 Εὐρύμαχος
1 εὐρυμετώπων
1 Εὐρυνόμη
1 ἐϋσταθέος
1 εὖτ
1 εὖτε
1 ἐϋφραίνοιμι
1 εὐφροσύνην
1 εὔχεται
1 εὐχόμενος
1 ἐφάμην
1 ἔφασαν
1 ἐφήσω
1 ἔφθιται
1 ἔχε
1 ἔχεαι
1 ἔχεις
1 ἔχῃσιν
1 ἔχοντα
1 ἔχοντες
1 ἔχουσιν
1 ἔχων
1 ἐῷ
1 ἐώλπει
1 ἐών
1 ἐῳνοχόει
1 Ζεύς
1 Ζῆν
1 Ζηνός
1 ζόφον
1 ζώει
1 ἦα
1 ἥατο
1 ἤγετ
1 ἦγον
1 ἠδ
1 ἥδ
1 ἠδὲ
1 ἥδε
1 ἡδέϊ
1 ἦέ
1 ἠελίοιο
1 ἠέλιος
1 ἦεν
1 ᾖεν
1 ἠερόεντα
1 ἤϊκτο
1 ἤϊσαν
1 ἦκα
1 ἦλθεν
1 ἤματα
1 ἡμεῖς
1 ἡμέτερον
1 ἡμῖν
1 ἧμιν
1 ἤπιον
1 Ἥρη
1 ἦρι
1 ἤρτυον
1 ἦρχ
1 ἤσθιε
1 ἤσθιον
1 ἧσο
1 ηὔδα
1 Ἠώς
1 θαλεροῖο
1 θάνατον
1 θάνατόν
1 θανέεσθαι
1 θαρσαλέως
1 θᾶσσον
1 θαύμαζον
1 θεάων
1 θείῃ
1 θεμένη
1 θεοί
1 θεὸς
1 θεός
1 θέσαν
1 θεσπεσίοισι
1 θέτ
1 θῆκε
1 θησέμεναι
1 θνητός
1 θρόνοις
1 θρόνου
1 θρόνους
1 θύγατερ
1 θυγάτηρ
1 θύελλα
1 θύελλαι
1 θυμαλγέι
1 θυμαλγέος
1 θυμός
1 θυμοῦ
1 ἴαλλον
1 ἴδιον
1 ἰδυῖα
1 ἱεμένων
1 ἱέρευον
1 ἱέρευσαν
1 ἱερὴν
1 Ἰθάκης
1 Ἰκαρίοιο
1 ἵκει
1 ἱκέσθαι
1 ἵκηται
1 ἴμεν
1 ἵνα
1 ἰὸν
1 ἰόντ
1 ἰοῦσαι
1 ἱρεύεσκον
1 ἵρευον
1 ἰσόθεος
1 ἱστίη
1 ἴστω
1 ἰσχέμεναί
1 ἴσχεσθαι
1 ἰφθίμους
1 ἴφια
1 ἰών
1 καθ
1 καθεζομένη
1 καθεύδειν
1 καθήμενον
1 καθήμενος
1 καθήρατε
1 καθίδρυε
1 κακὴ
1 κακοῖς
1 κακόν
1 κακοξεινώτερος
1 κακότητι
1 κακῷ
1 κάλ
1 καλά
1 καλαί
1 καλοῖς
1 καλὸν
1 κὰμ
1 καμάτῳ
1 κάμμορε
1 κανέοιο
1 κανέοισιν
1 καρτερὸς
1 κάτ
1 καταβᾶσα
1 κατάγων
1 καταθεὶς
1 καταθνητῶν
1 κατάλεξον
1 κατέθεντο
1 κατέθηκεν
1 κέασαν
1 κεδνὰ
1 κείμενον
1 κεῖνον
1 κεῖνος
1 κεῖτ
1 κεῖται
1 κέκλυτέ
1 κέλευθα
1 κελεύω
1 κέλονται
1 κέρδεα
1 κερόωντο
1 κερτομίας
1 κερτομίοισι
1 κεφαλαί
1 κεφαλήν
1 κεφαλῆς
1 κεφαλῆφι
1 Κεφαλλήνων
1 κεχρημένον
1 κῆρ
1 κήρυκες
1 κίνησε
1 κλαῖε
1 κλαίῃ
1 κλαίουσα
1 κλαιούσης
1 κλεηδόνι
1 κλισμούς
1 κλύον
1 κλυτὰ
1 κνίσης
1 κοιμηθέντι
1 κοιρανέουσιν
1 κοίτοιο
1 κομίζῃ
1 κόμισσε
1 κομόωντες
1 κορέσσατο
1 κορήσατε
1 κόσμον
1 κούρη
1 κούρῃς
1 κραδίῃ
1 κρέ
1 κρέα
1 κρήνην
1 κρήνηνδε
1 κρήνης
1 κρῆνον
1 κρητῆρας
1 κρητῆρσιν
1 κτεάτεσσι
1 κτείναιμι
1 κτεινομένους
1 κτήματα
1 Κτήσιππ
1 Κτήσιππον
1 Κτήσιππος
1 Κύκλωψ
1 κύνες
1 κύντερον
1 κύπελλα
1 κύων
1 κώεσιν
1 λαβών
1 Λαερτιάδην
1 λάϊνον
1 λαίφε
1 λαῶν
1 λευγαλέοισιν
1 λιγύν
1 λίην
1 λιλαίεται
1 λιπαροῖσιν
1 λοετροχόῳ
1 λόχοι
1 λυσιμελής
1 λύων
1 λώβην
1 λώβης
1 μὰ
1 μαῖα
1 μακρὸν
1 μαλακοῖσιν
1 μαντεύεσθαι
1 μάχεσθαι
1 με
1 μεγάλ
1 μεγάλους
1 μέγαν
1 μέγαρ
1 μεγάροισιν
1 μέγαρον
1 μεγάρου
1 μεθ
1 μείδησε
1 μεῖζον
1 μειλιχίοισι
1 Μελανθεύς
1 Μελάνθιος
1 μελάνυδρον
1 μελεδήματα
1 μέλιτι
1 μεμάασι
1 μεμαῶτες
1 μέμονέν
1 μένε
1 μενεαίνετε
1 μενέμεν
1 μενοεικές
1 μένοντα
1 μένος
1 μερμηρίζει
1 μερμηρίζω
1 μερμηρίζων
1 μεσόδμαι
1 μέσον
1 μετὰ
1 μεταΐξας
1 μετέειπεν
1 μετέρεπον
1 μετέφη
1 μετηύδα
1 μευ
1 μὴ
1 μηδέ
1 μήδεα
1 μηκέτι
1 μῆκος
1 μῆλα
1 μήλων
1 μητέρι
1 μήτηρ
1 μητίετα
1 μῆτις
1 μητρὶ
1 μητρὸς
1 μηχανάασθε
1 μηχανόωνται
1 μηχανόωντο
1 μί
1 μιγῆναι
1 μιμνήσκοιτο
1 μισγέμεναι
1 μνάσκετ
1 μνησαμένῳ
1 μνηστήρεσσι
1 μνησώμεθα
1 μοί
1 μοῖράν
1 μόρον
1 μυελὸν
1 μῦθος
1 μύλαι
1 μύλην
1 ναὶ
1 ναῖεν
1 ναιεταόντων
1 νεῖκος
1 νεῖμε
1 νέμεσθαι
1 νέμεσις
1 νέμηαι
1 νέοι
1 νέονται
1 νέρθε
1 νεφέων
1 νέφος
1 νέων
1 νηῒ
1 νήπιος
1 νομῆες
1 νόος
1 νόστησ
1 νοστῆσαι
1 νοστήσειν
1 νόστιμός
1 νύκτας
1 νωλεμέως
1 νωμῶν
1 ξείνιον
1 ξείνοις
1 ξενίη
1 ξίφος
1 ξύλα
1
1 ὀδὰξ
1 ὅδε
1 Ὀδύσσεια
1 Ὀδυσσῆϊ
1 ὅθεν
1 οἵ
1 οἵδ
1 οἶδα
1 ὀϊζύν
1 ὀϊζυρὸς
1 οἵη
1 οἴκαδ
1 οἰκία
1 οἴκοιο
1 οἰμωγὴ
1 οἴνοιό
1 οἰνοποτάζων
1 οἴνου
1 οἴνῳ
1 ὀΐομαι
1 ὀϊόμενον
1 οἷόν
1 οἷος
1 ὄϊς
1 οἴσετε
1 οἴχοιτο
1 οἰῶν
1 ὀΐων
1 ὄλβος
1 ὀλίγην
1 ὀλοώτερος
1 Ὀλύμπια
1 Ὀλύμπου
1 Ὁμήρου
1 ὀμοῦμαι
1 ὃν
1 ὄναρ
1 ὀνείαθ
1 ὀνείρατ
1 ὄνομ
1 ὀξέι
1 ὀξὺ
1 ὀξυόεντι
1 ὄπα
1 ὀπάζειν
1 ὄπιδα
1 ὀπίσσω
1 ὀπτηθῆναι
1 ὀπτήσαντες
1 ὁρᾷ
1 ὁράασθαι
1 ὄρηται
1 ὅρκον
1 ὄρνις
1 ὁρόωντες
1 ὀρφαναὶ
1 ὃς
1 ὀσσομένη
1 ὅτις
1 ὅττι
1 οὔατα
1 οὐδὲν
1 οὐδόν
1 οὐδὸν
1 οὔπω
1 οὐρανόθεν
1 οὔτ
1 οὔτε
1 οὗτος
1 οὐχ
1 ὀφθαλμοί
1 ὀφθαλμοῖσιν
1 ὀψὲ
1 παιδὸς
1 Παλλὰς
1 Πανδαρέου
1 πάννυχον
1 πάντεσσι
1 πάντως
1 παρὰ
1 παρακλίνας
1 παρέδραθεν
1 παρεζόμενος
1 παρειαί
1 παρέπλαγξεν
1 παρεστάμεναι
1 παρέχουσαι
1 πᾶσαι
1 πάσας
1 πασέων
1 πάσχειν
1 πάσχετε
1 πατέρα
1 πατὴρ
1 πατρὶς
1 πατρὸς
1 πατρώϊα
1 παύετ
1 παύσαμεν
1 παχείῃ
1 πέδιλα
1 πείθεθ
1 πεινήμεναι
1 Πείραιον
1 πείσῃ
1 Πεισηνορίδαο
1 πέλειαν
1 πέλονται
1 πέμπουσιν
1 πέμψωμεν
1 πεντήκοντα
1 πεπνυμένος
1 πεποιθὼς
1 περικαλλέα
1 περισταῖεν
1 πῆ
1 Πηνελόπεια
1 πίθοιο
1 πίμπλαντο
1 πῖνε
1 πινομένοιο
1 πινυτή
1 πινυτὴ
1 πινυτήν
1 πίνων
1 πλείη
1 πλεῖστα
1 πλέον
1 πλήξας
1 πλησίον
1 πόδα
1 πόδες
1 ποθεν
1 ποθι
1 ποιμένι
1 ποιπνύσασαι
1 πολέεσσι
1 πολέος
1 πολέσι
1 πολλὰ
1 πολλούς
1 Πολύβου
1 πολυκληῖδι
1 πολυμήτις
1 πολυπλάγκτους
1 πομπῆας
1 πόνοις
1 πόρῃσιν
1 πορθμῆες
1 πορφυρέους
1 ποσσὶ
1 ποτ
1 ποτὶ
1 πότνα
1 πού
1 ποῦ
1 πρὶν
1 προέηκεν
1 πρόθυρον
1 προκείμενα
1 προσεδέρκετο
1 προσέστιχε
1 πρόσωπά
1 πρότεροι
1 προφέρουσα
1 πρόφρων
1 προχοῇς
1 πρῶτα
1 πρώτιστον
1 πτερόεντα
1 πυκινῶς
1 πύματα
1 πύματόν
1 πῦρ
1 πυρὸν
1 πυρὸς
1 πως
1 ῥά
1 ῥάσσατέ
1 ῥέζετε
1 ῥήγεσσι
1 ῥηθέντι
1 ῥίγιον
1 ῥυστάζοντας
1 Σάμῃ
1 σαρδάνιον
1 σῇ
1 σῆμα
1 Σικελοὺς
1 σῖτον
1 σίτῳ
1 σιωπῇ
1 σκέδασιν
1 σκιερὸν
1 σκυλάκεσσι
1 σοῖσιν
1 σπλάγχνα
1 σπλάγχνων
1 σπόγγοισι
1 στεῖραν
1 στήθεσσιν
1 στῆθος
1 στήσασα
1 στόρεσ
1 στρατῷ
1 στυγερὴν
1 στυγερῇσιν
1 στυφελίζετε
1 στυφελιζομένους
1 σύ
1 σύας
1 συβῶτα
1 συβώτην
1 συνελὼν
1 σύνθετο
1 συνθεύσεται
1 σφαζομένων
1 σφέας
1 σφέων
1 σφωϊν
1 σχεδόθεν
1 σχέτλιε
1 τά
1 τάπητας
1 ταῦτά
1 τάφον
1 τάχ
1 τεθνάμεν
1 τέθνηκε
1 τέκνον
1 τελέσειε
1 τελέσειεν
1 τέλος
1 τερπικέραυνον
1 τέτλαθι
1 τέτλαμεν
1 τετληυῖα
1 τετυγμένα
1 τετυγμένος
1 τετύκοντο
1 τεύξειεν
1 τεύχουσαι
1 τευχούσῃ
1 τεῳ
1 τέων
1 τῇδε
1 τῆλ
1 Τηλέμαχ
1 Τηλεμάχοιο
1 τὴν
1 τῇσι
1 τῇσιν
1 τίει
1 τιν
1 τινα
1 τίπτ
1 τισαίατο
1 τίσασθαι
1 τοί
1 τοὶ
1 τοιάδε
1 τοιαύτη
1 τοῖον
1 τοῖος
1 τοῖς
1 τοῖχοι
1 τοῖχον
1 τοκῆας
1 τόσα
1 τότε
1 τοὔνεκά
1 τούς
1 τοῦτον
1 τόφρ
1 τόφρα
1 τράπεζα
1 τράπεζαν
1 τραπέζας
1 τραφερήν
1 τρεῖς
1 τρήρωνα
1 τρίτος
1 τρομέουσι
1 τυρῷ
1 τυτθὸν
1 τῳ
1 τῷδε
1 τῶν
1 ὑγρὴν
1 ὕδωρ
1 υἷα
1 υἱός
1 υἱὸς
1 υἷος
1 ὑλάει
1 ὑμεῖς
1 ὑμέων
1 ὑμῖν
1 ὔμμιν
1 ὕπαρ
1 ὑπέδεκτο
1 ὑπεκπροφύγοιμι
1 ὑπεκφύγοι
1 ὑπὲρ
1 ὑπερηνορεόντων
1 ὕπερθε
1 ὑπερμενέων
1 ὑπέρτερα
1 ὕπνον
1 ὕπνου
1 ὑποδύσεαι
1 ὑποσταχύοιτο
1 ὑποστορέσαι
1 ὑπότροπος
1 ὕστατον
1 ὑψιπέτης
1 ὑψόθεν
1 φαίην
1 φαίνεις
1 φαινέτω
1 φανήτω
1 φάος
1 φάσθω
1 φέρων
1 φεύγων
1 φθῖσαν
1 φίλη
1 φίλον
1 φίλος
1 φόνος
1 φράζεσθαι
1 φρένα
1 φρένας
1 φρονέων
1 φυλάσσειν
1 φυλάσσω
1 φύντες
1 φωνήσας
1 φώς
1 φωτὶ
1 φωτῶν
1 χ
1 χαῖρ
1 χαῖρε
1 χαῖρεν
1 χαίρων
1 χαλεπαίνοι
1 χαλεπὸν
1 χαλεπόν
1 χείλεσι
1 χεῖρες
1 χείρονα
1 χείρονος
1 χερείονι
1 χέρηα
1 χλαίνας
1 χρυσέῳ
1 χρυσόθρονος
1
1
1 ὧδε
1 ὠΐετο
1 ὦκα
1 Ὠκεανοῖο
1 ὤμῳ
1 Ὦπος
1 ὤπτησαν
1 ὠρίνετο
1 ὦρσε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site PHILOCTETES

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006