HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Odyssée, Chant X

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  388 formes différentes pour 692 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἠώς
12 ὡς
5 ὥς
38 ὣς
3 Ἠώς
7 ὅς
2 ὅσ
4 ὃς
4 σ
1 ἔς
1 ἃς
24 ἐς
1 ἀγελαίας
1 ἐυκνήμιδας
1 πόδας
1 εἴασ
2 Ἑρμείας
1 σφεας
1 τραπέζας
1 ἄκριας
1 ἔθηκας
1 οὔλας
1 πέλας
1 δέμας
2 νῆας
2 νέας
1 χλαίνας
1 κατακλίνας
1 κευθμῶνας
1 ἀπήμονας
1 κρίνας
1 ἐποτρύνας
1 χιτῶνας
1 ἀποπλήξας
1 ἐκδείρας
3 χεῖρας
3 ἐρίηρας
4 θύρας
1 θυγατέρας
1 μητέρας
1 πέτρας
1 ἀργυρέας
1 δήσας
3 φωνήσας
1 ἐλθούσας
1 ἀκούσας
1 ἐρύσας
1 βήσσας
1 ἀμφιελίσσας
1 ὀπάσσας
1 πετάσσας
1 στήσας
1 χαίτας
1 ἐοικότας
4 νύκτας
1 ἰόντας
1 ἅπαντας
1 δείραντας
1 κλαίοντας
1 ἔδοντας
1 λέοντας
1 πυρπολέοντας
1 πίνοντας
1 χέοντας
3 πάντας
1 γοόωντας
1 ἐπηρεφέας
2 κνέφας
1 τρίχας
1 μάρψας
1 στρέψας
1 ἐπιβὰς
2 ἐγγὺς
1 Στυγὸς
2 αὐδῆς
1 θεοειδής
1 εἴσοδός
15 εἰς
1 εἶσ
1 παῖδες
1 χαμαιευνάδες
4 θεὸς
2 θεᾶς
1 ἦλθες
1 χριμφθεὶς
1 πόριες
1 κεῖσ
1 τανύηκες
1 τοκῆες
1 ἀσκελέες
1 βασιλεὺς
2 ἀολλέες
1 τέλεσ
1 ἡμεῖς
1 νεός
2 νεὸς
1 Λαιστρυγόνες
1 κενεὰς
1 τινες
1 κύνες
1 μείζονες
1 καλλίονες
1 φρένες
1 ἔπεσ
1 τέσσαρες
2 ἄνδρες
1 ἐρίηρες
1 θυμῆρες
1 ἀνέρες
1 θυγατέρες
2 σύες
2 Ὀδυσσεύς
1 τεῆς
1 ἐοικότες
1 προβλῆτες
1 ἐόντες
1 δείσαντες
1 ὀλέσαντες
1 ἐκκαλέσαντες
1 ἐκτελέσαντες
2 ἐκβάντες
2 καλεῦντες
1 δακρυόεντες
1 ἐλθόντες
1 ἀίοντες
2 κλαίοντες
1 ἡβώοντες
2 ἔδοντες
1 εὕδοντες
1 ἀέκοντες
2 λέοντες
1 περισσαίνοντες
1 ἐξερέοντες
1 πείροντες
2 ἔχοντες
2 χέοντες
1 πάσχοντες
7 πάντες
1 υἱέες
1 ἐκέλευες
1 τρίχες
1 κρατερώνυχες
2 αἴης
2 γαίης
1 τλαίης
1 βίης
1 Ἱπποτάδης
1 εὐρυοδείης
1 κρανείης
3 Περσεφονείης
2 τρηχείης
1 ἐθέλχθης
2 Ἰθάκης
14 Κίρκης
1 ὕλης
1 ἄλης
2 βρώμης
5 νηὸς
1 νηῦς
1 ἐποιχομένης
1 ἐξαπίνης
1 βοτάνης
2 Τροίης
1 ἡμετέρης
1 πέτρης
1 εἰρεσίης
1 ἀειδούσης
1 Πέρσης
7 θαλάσσης
1 ἀμφιελίσσης
1 Πολίτης
2 ἀργεϊφόντης
1 ὑπέστης
1 θήῃς
1 ἰχθῦς
3 κελεύεις
1 μενέεις
1 ἱκάνεις
1 ἄξεις
1 ἱμερόεις
1 πόλις
1 δύναμις
1 θέμις
1 τίμιός
2 πρῆξις
1 μνησαμένοις
1 θρόνοις
1 ἀνθρώποις
1 μεγάροις
3 μειλιχίοις
2 χρυσόρραπις
1 ἄιδρις
1 πόσις
15 τις
2 αὖτις
1 μῆτις
1 μάντις
1 ἀκοίτις
2 κακὸς
1 ἐοικώς
1 γλυκὺς
1 ἁλὸς
1 κεφαλὰς
1 ὠτειλῆς
2 ὁμῶς
3 θυμός
8 θυμὸς
1 νῆάς
1 Ὠκεανὸς
5 εὐνῆς
1 διογενές
3 διογενὲς
1 ἱέμενός
2 ἐπαινῆς
3 φαεινὰς
1 ἀλεγεινῆς
2 χθονὸς
1 καπνὸς
1 βοῦς
1 βοὸς
1 κόναβος
1 Ἔρεβος
1 γόος
1 αἰδοίῃς
1 ἔμπεδος
1 ληίδος
1 Ἄϊδος
1 τρίποδος
3 πατρίδος
1 τέγεος
1 ὄρεος
2 ἄστεος
1 ψύχεος
1 μάντηος
1 θοῇς
1 ἄνθος
1 πολυβενθέος
1 πένθος
1 μισθούς
3 ἠέλιος
1 σχέτλιος
1 δοιοὺς
1 μαλακοῖς
1 εἴκοσ
1 ἕρκος
3 ἄλλος
2 περικαλλέος
2 Αἴολος
1 ἀμφίπολος
1 ῥοδοδάκτυλος
2 φίλος
3 ἐμοῖς
3 ἦμος
2 ἐυπλόκαμος
1 ὄρχαμος
1 ἄλκιμος
1 ἐναίσιμος
1 κλισμούς
1 νοῦς
1 νόος
2 Λαιστρυγόνος
1 κεῖνος
1 ἱέμενος
4 ἀμειβόμενος
1 ἐρειδόμενος
1 κυλινδόμενος
1 χαριζόμενος
1 θέμενος
2 καθήμενος
1 ἀπεχθόμενος
1 πιόμενος
1 ἀχνύμενος
1 πλεξάμενος
1 ἐγρόμενος
1 ὀλοφυρόμενος
2 ὀισάμενος
1 ὀπασσάμενος
1 σπασσάμενος
4 ἐρυσσάμενος
1 λυσόμενος
1 καθαπτόμενος
1 ἀκαχήμενος
1 καλυψάμενος
1 πυκινοὺς
1 μένος
1 ἡγεμόνος
1 βεβολημένος
2 λιμένος
1 χρυσόθρονος
1 ὀλοόφρονος
2 ὕπνος
1 ἄυπνος
3 οἶος
3 ἔπος
1 πολύτροπος
2 ἱεροῖς
1 κλῆρος
3 μεγαλήτορος
2 πάρος
1 ἄργυρος
1 φᾶρος
1 ἶσος
1 ὅσσος
6 τοὺς
1 αὐτούς
1 ἠλίβατος
1 αἵματος
1 νεώτατος
1 λέβητος
1 ἐδητύος
1 ἀκήλητος
1 ἀπείριτος
1 πόντος
1 φαεσίμβροτος
1 ἕκαστος
1 κήδιστος
3 ποτῆτος
1 φάος
1 ζόφος
4 ξίφος
1 παχέος
1 ἔγχος
1 τεῖχος
5 Εὐρύλοχος
1 ῥῶπάς
2 πῶς
1 πόσ
1 χαλεπῆς
1 κώπῃς
1 Κύκλωπός
1 ἱερὰς
1 διαμπερὲς
1 ἀρηρώς
1 ἀγορῆς
5 πρὸς
1 πατρὸς
1 πατρὶς
1 μητρός
2 σῦς
1 σῆς
1 θρασὺς
1 ξύνεσίς
1 βρῶσίς
1 περήσῃς
1 χρυσός
6 τίς
5 αὐτὸς
1 ὕδατός
1 ἤματός
1 κρατός
1 κρατὸς
1 κεδνότατός
1 ἀκτῆς
1 νυκτός
1 ἐντός
1 στὰς
1 ἐνιαυτὸς
1 Κώκυτός
2 θρῆνυς
1 λύγους
1 εὕδουσ
1 λύκους
1 ἄλλους
2 ἀλλήλους
1 φίλους
3 δόμους
1 ὀλοφυρομένους
2 χρησομένους
1 δαινυμένους
1 φρονέουσ
1 θρόνους
10 ἑταίρους
1 κλήρους
5 ἑτάρους
1 ἔχουσ
1 ἴσχουσ
1 ὑψερεφὲς
2 διοτρεφές
1 ἐυστρεφὲς
1 λιγέως
2 ἐνδυκέως
1 καρπαλίμως
1 σαίνωσ
2 πως
1 ἥρως
1 ἀσπασίως
1 τέως
1 οὕτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site PHILOCTETES

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/10/2005