HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodien, Histoire romaine, livre I

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  389 formes différentes pour 778 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἀγάλματος
2 ἀδελφῇ
2 ἀδελφῆς
2 ἀδελφῶν
2 ἀέρος
2 ἀέρων
2 αἰδούμενος
2 αἰῶνα
2 ἀληθείας
2 ἄλλο
2 ἄλλοι
2 ἄλλων
2 ἀμφιθέατρον
2 ἀναλαβὼν
2 ἀναφέροντες
2 ἀνδράσι
2 ἀνελθὼν
2 ἀνεπαύσατο
2 ἀνεχώρησεν
2 ἀνήνεγκε
2 ἄνθρωποι
2 ἀντιστάσεως
2 ἀπ´
2 ἀπεπέμψατο
2 ἅπερ
2 ἀπεχθῶς
2 ἀπῆγεν
2 ἀποτεμὼν
2 ἀρετὴν
2 ἄριστοι
2 ἁρπαγῆς
2 ἄρρενες
2 ἀρχομένων
2 ἄρχοντα
2 ἀσφαλοῦς
2 ἀσχάλλων
2 ἀτελῆ
2 αὐλὴν
2 αὐλήν
2 αὐλῆς
2 αὐτὰ
2 αὐτάρκης
2 αὐτὴ
2 αὐτὴν
2 αὐτοκράτορα
2 αὐτούς
2 ἄφιξιν
2 βαρβάροις
2 βαρβάρους
2 βασιλεῖ
2 βασιλείαν
2 βασιλείοις
2 βασιλείου
2 βασιλεῖς
2 βέλη
2 βίᾳ
2 βίου
2 γεννηθέντα
2 γενόμενος
2 γενομένου
2 γενομένων
2 γένους
2 γνώμῃ
2 γνώμην
2 γνῶσιν
2 γυναικός
2 δεδιέναι
2 δεδιὼς
2 δεινόν
2 δεινῶν
2 δεῖξαι
2 δεῖξιν
2 δέσποτα
2 δή
2 δήμῳ
2 διαβάλλειν
2 διαφθείρῃ
2 διαφόροις
2 διεφοίτησεν
2 διεχρήσαντο
2 δίκην
2 διὸ
2 διόπερ
2 δορυφόρων
2 δοῦναι
2 δρόμῳ
2 δυναστείαν
2 δωρεῶν
2 δώσειν
2 ἑαυτῆς
2 ἑαυτῷ
2 ἑαυτῶν
2 ἔβαλλον
2 ἐγένοντο
2 ἐγὼ
2 ἔδει
2 εἴ
2 εἰκόνας
2 εἰπὼν
2 Εἰρήνης
2 εἰσδραμὼν
2 εἰσὶ
2 εἶχε
2 εἶχον
2 εἰώθασι
2 ἑκάστοις
2 ἑκατέρωθεν
2 ἐκεῖνοι
2 ἐκεῖνον
2 Ἔκλεκτον
2 ἐκπέμπει
2 ἐλθεῖν
2 ἐλπίδας
2 ἔμελεν
2 ἐμοὶ
2 ἐμφυλίου
2 ἕνα
2 ἐνεχείρισε
2 ἐντυγχάνοντας
2 ἐξέδοτο
2 ἐξετάσεως
2 ἔξοδον
2 ἑορτῆς
2 ἐπανῆλθεν
2 ἐπαύσατο
2 ἐπείπερ
2 ἐπετέλει
2 ἐπιβουλὴ
2 ἐπιγαμίαν
2 ἐπιδόσει
2 ἐπιδόσεσι
2 ἐπιθῆται
2 ἐπιστώσατο
2 ἐπιτηδείων
2 ἐπιτηδεύματα
2 ἐπιχώριον
2 ἐποίησεν
2 ἔργα
2 ἔργον
2 ἔσεσθαι
2 ἐσόμενον
2 ἔστησε
2 ἑστίαν
2 Ἑστίας
2 ἐσχάτης
2 ἔτυχον
2 ἐτῶν
2 εὐγενῆ
2 εὐθέως
2 εὐστοχίας
2 εὔστοχον
2 εὐχειρίᾳ
2 ἐφόδου
2 ἐχθροὺς
2 ἔχοντα
2 ἔχοντες
2 ἐχρῶντο
2 ἔχων
2 ἡδοναῖς
2 ἡδονὰς
2 ἤθελεν
2 ἡλίου
2 ἤλπιζεν
2 ἤλπικα
2 ἡμερῶν
2 ἤνεγκε
2 ἤρξατο
2 ἧς
2 ᾔτουν
2 θάνατον
2 θεάματά
2 θέας
2 θεασόμενοι
2 θεάτροις
2 θέλων
2 θηρία
2 θυσίας
2 ἰατρῶν
2 ἴδια
2 ἱππέων
2 ἰσορρόπου
2 Ἴστρου
2 καιρὸς
2 κακούργων
2 κακῶς
2 καλεῖσθαι
2 κάλλει
2 κάλλιστα
2 καταγέλαστον
2 καταγωγίου
2 καταστήσας
2 καταφρονήσαντες
2 κατεφλέχθη
2 κεφαλῇ
2 κίνδυνον
2 κινδύνῳ
2 κινδύνων
2 Κλέανδρον
2 Κλέανδρός
2 Κλέανδρος
2 κοινωνίᾳ
2 κομιδῇ
2 κομισθὲν
2 Κόμοδε
2 κόσμιον
2 κραιπάλαις
2 κτήματα
2 λαβὼν
2 λαθεῖν
2 Λαῖτόν
2 λαμπραῖς
2 λέγουσιν
2 λοιπῶν
2 Λουκίλλα
2 λυσαμένη
2 μανίας
2 Μαρκίαν
2 Μᾶρκον
2 μεγάλαις
2 μεγίσταις
2 μεγίστη
2 μεγίστοις
2 μειρακίῳ
2 μειρακίων
2 μέλλοντα
2 μέλλουσαν
2 μεμηνότα
2 μεμνημένος
2 μέν
2 μέντοι
2 μέρη
2 μέρος
2 μεσημβρίας
2 μεταπέμπεται
2 μετρίως
2 μέχρις
2 μηδὲ
2 μηδέν
2 μῆκος
2 μιᾶς
2 μιμούμενον
2 μνήμῃ
2 μόνον
2 μόνος
2 ναῦς
2 νεανιῶν
2 νέου
2 νεὼ
2 νήπιον
2 νομίσματα
2 νόσος
2 νυκτὸς
2 οἵ
2 οἰηθεὶς
2 οἴκοι
2 ὀλίγου
2 ὀλίγῳ
2 ὀλίγων
2 ὁμοίως
2 ὁμολογήσας
2 ὁμοῦ
2 ὅμως
2 ὄντος
2 ὅπερ
2 ὅπως
2 ὀργῆς
2 ὁρμῇ
2 ὅσους
2 οὐδ´
2 οὐδεὶς
2 οὐδενὸς
2 οὐρανοῦ
2 οὐσίας
2 οὕτω
2 ὀφθῆναι
2 ὄψιν
2 παῖδες
2 πανταχόθεν
2 παρῆσαν
2 παροινίας
2 παρόντων
2 πάσχειν
2 πατρίδα
2 πατρῴαν
2 πεζοὶ
2 πέπρακται
2 Περέννιος
2 περί
2 πιστεύειν
2 πλείους
2 ποθεῖν
2 ποιεῖν
2 πόλεμον
2 πολέμου
2 πολέμων
2 πολλοῖς
2 πολλῷ
2 Πομπηιανὸς
2 ποτὲ
2 πραγμάτων
2 πρεσβυτάτη
2 προελθεῖν
2 πρός
2 προσεποιοῦντο
2 πρώτη
2 πυρός
2 Ῥώμην
2 σε
2 σέβουσι
2 σεισμοῦ
2 σῆς
2 σκάφος
2 σπανίως
2 σπουδῆς
2 στρατιῶται
2 στρατιώταις
2 στρατιωτικόν
2 στρατιωτῶν
2 στρατοπέδων
2 σύγκλητος
2 συγκλήτῳ
2 συλληφθεὶς
2 συλληφθῆναι
2 συμμαχίαν
2 συμμετρίᾳ
2 συνήθη
2 συνῆσαν
2 συνουσίᾳ
2 συντάξεσιν
2 συνῴκει
2 συστάδην
2 σχήματι
2 σώφρονι
2 ταχίστην
2 τέλει
2 τελευτὴν
2 τελευτῆσαι
2 τέλος
2 τελοῦσι
2 τέμενος
2 τιμῆς
2 τινὰ
2 τό
2 τοιαῦτα
2 τοιαύτην
2 τόπον
2 τοσαύτην
2 τοσούτου
2 τοσούτων
2 τούτοις
2 τούτους
2 τροφῆς
2 τρῶσαι
2 τυραννίδος
2 τυράννων
2 ὕβρει
2 ὕβριν
2 ὑπάρχειν
2 ὑπὲρ
2 ὑπηκόων
2 ὑπό
2 ὑπώπτευεν
2 ὕστερον
2 ὑφ´
2 ὕψος
2 φαρμάκου
2 φέροντες
2 φήμη
2 φήμης
2 φθάσαι
2 φόβον
2 φονεῦσαι
2 φονεύων
2 φροντίσι
2 φυγὴν
2 φύσεως
2 χάριν
2 χεῖρα
2 χεῖρας
2 χρὴ
2 χρυσοῦ
2 χωρίῳ
2 ψυχὴν
2 ψυχήν
2 ψυχῆς
2 ᾠήθη
2 ὠμότητος
2 ὥρᾳ
2 ὤφθη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 20/04/2007