HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1350-1399

  Vers 1350-1399

[1350] (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) σῶμα λευσθῆναι πέτροισι.
1350 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) μῶν κόρην σώιζων ἐμήν;
1351 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) αὐτὸ τοῦτο. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τίς δ´ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν;
1352 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) πάντες Ἕλληνες. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) στρατὸς δὲ Μυρμιδὼν οὔ σοι
1352 παρῆν;
1353 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) πρῶτος ἦν ἐκεῖνος ἐχθρός. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) δι´ ἄρ´ ὀλώλαμεν, τέκνον.
1354 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) οἵ με τὸν γάμων ἀπεκάλουν ἥσσον´. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἀπεκρίνω δὲ τί;
1355 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ κτανεῖν ... (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) δίκαια
1355 γάρ.
1356 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) κἀργόθεν γ´ ἐπέμψατο.
1357 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀλλ´ ἐνικώμην κεκραγμοῦ. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν
1357 κακόν.
1358 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀλλ´ ὅμως ἀρήξομέν σοι. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) καὶ μαχῆι πολλοῖσιν εἷς;
1359 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) εἰσορᾶις τεύχη φέροντας τούσδ´; (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ὄναιο τῶν φρενῶν.
1360 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀλλ´ ὀνησόμεσθα. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) παῖς ἄρ´ οὐκέτι σφαγήσεται;
1361 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) οὔκ, ἐμοῦ γ´ ἑκόντος. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἥξει δ´ ὅστις ἅψεται κόρης;
1362 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) μυρίοι γ´, ἄξει δ´ Ὀδυσσεύς. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἆρ´ Σισύφου γόνος;
1363 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) αὐτὸς οὖτος. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἴδια πράσσων στρατοῦ ταχθεὶς ὕπο;
1364 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) αἱρεθεὶς ἑκών. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) πονηράν γ´ αἵρεσιν, μιαιφονεῖν.
1365 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀλλ´ ἐγὼ σχήσω νιν. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἄξει δ´ οὐχ ἑκοῦσαν
1365 ἁρπάσας;
1366 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) δηλαδὴ ξανθῆς ἐθείρας. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἐμὲ δὲ δρᾶν τί χρὴ τότε;
1367 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀντέχου θυγατρός. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ὡς τοῦδ´ οὕνεκ´ οὐ σφαγήσεται.
1368 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀλλὰ μὴν ἐς τοῦτό γ´ ἥξει. (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) μῆτερ, εἰσακουστέα
1369 τῶν ἐμῶν λόγων· μάτην γάρ ς´ εἰσορῶ θυμουμένην
1370 σῶι πόσει· τὰ δ´ ἀδύναθ´ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥάιδιον.
1371 τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίας·
1372 ἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθ´ ὁρᾶν χρή, μὴ διαβληθῆι στρατῶι,
1373 καὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχηι.
1374 οἷα δ´ εἰσῆλθέν μ´ ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην·
1375 κατθανεῖν μέν μοι δέδοκται· τοῦτο δ´ αὐτὸ βούλομαι
1376 εὐκλεῶς πρᾶξαι, παρεῖσά γ´ ἐκποδὼν τὸ δυσγενές.
1377 δεῦρο δὴ σκέψαι μεθ´ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω·
1378 εἰς ἔμ´ Ἑλλὰς μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπει,
1379 κἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶ
1380 τάς τε μελλούσας γυναῖκας, ἤν τι δρῶσι βάρβαροι,
1381 μηκέθ´ ἁρπάζειν ἐᾶν τὰς ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδος,
1382 τὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον, ἣν ἀνήρπασεν Πάρις.
1383 ταῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος,
1384 Ἑλλάδ´ ὡς ἠλευθέρωσα, μακάριον γενήσεται.
1385 καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών·
1386 πᾶσι γάρ μ´ Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ μόνηι.
1387 ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι,
1388 μυρίοι δ´ ἐρέτμ´ ἔχοντες, πατρίδος ἠδικημένης,
1389 δρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖν,
1390 δ´ ἐμὴ ψυχὴ μί´ οὖσα πάντα κωλύσει τάδε;
1391 τί τὸ δίκαιον τοῦτ´ ἄρ´ ἔχοιμεν ἀντειπεῖν ἔπος;
1392 κἀπ´ ἐκεῖν´ ἔλθωμεν· οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖν
1393 πᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς οὕνεκ´ οὐδὲ κατθανεῖν.
1394 εἷς γ´ ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάος.
1395 εἰ δ´ ἐβουλήθη σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖν,
1396 ἐμποδὼν γενήσομαι ´γὼ θνητὸς οὖσα τῆι θεῶι;
1397 ἀλλ´ ἀμήχανον· δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι.
1398 θύετ´, ἐκπορθεῖτε Τροίαν· ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου
1399 διὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξ´ ἐμή.
[1350] ACHILLE. J'ai failli être lapidé.
CLYTEMNESTRE. En voulant sauver ma fille?
ACHILLE. Oui.
CLYTEMNESTRE. Mais qui aurait osé te toucher?
ACHILLE. Tous les Grecs.
CLYTEMNESTRE. Tu n'avais donc pas là tes Myrmidons?
ACHILLE. Ils étaient les premiers à se soulever contre moi.
CLYTEMNESTRE. Ah! ma fille, nous sommes perdues.
ACHILLE. Ils m'appelaient esclave du mariage.
CLYTEMNESTRE. Et que leur as-tu répondu?
ACHILLE. De ne pas tuer celle qui devait être ma femme...
CLYTEMNESTRE. Bien!
ACHILLE. Celle que son père m'a promise.
CLYTEMNESTRE. Et qu'il a fait venir d'Argos.
ACHILLE. Mais leurs clameurs couvraient ma voix.
CLYTEMNESTRE. La multitude est un terrible fléau,
ACHILLE. Malgré tout, je te défendrai,
CLYTEMNESTRE. Et tu combattras seul contre tous?
AcInLLE. Tu vois ces hommes qui portent mes armes?
CLYTEMNESTRE. Paisses-tu réussir dans ta généreuse entreprise !
ACHILLE. Oui, je réussirai.
CLYTEMNESTRE. Ainsi, ma fille ne sera pas égorgée?
ACHILLE. Non! autant du moins qu'il dépendra de moi.
CLYTEMNESTRE. Est-ce qu'on viendra pour mettre la main
sur elle?
ACHILLE. Ils viendront en foule, conduits par Ulysse.
CLYTEMNESTRE. Le rejeton de Sisyphe?
ACHILLE. Lui-même.
CLYTEMNESTRE. Est-ce sa propre volonté qui le fait agir, ou
un ordre de l'armée?
ACHILLE. Une mission, qu'il accepte.
CLYTEMNESTRE. Triste mission : se souiller d'un meurtre !
ACHILLE. Mais je l'arrêterai.
CLYTEMNESTRE. Et il l'entraînera de force, si elle résiste?
ACHILLE. Oui, par sa blonde chevelure.
CLYTEMNESTRE. Et moi, que dois-je faire alors?
ACHILLE. Attache-toi à ta fille.
CLYTEMNESTRE. Ah! s'il ne faut que cela, elle ne sera pas égorgée.
ACHILLE. Oui, il faudra en venir là.
IPHIGÉNIE. Écoutez-moi! Écoute, ma mère : car je vois que
tu t'irrites en vain contre ton époux. A. quoi bon nous obstiner
à tenter l'impossible? Il faut remercier l'étranger de son
dévouement; mais tu dois aussi prendre garde de soulever
les clameurs de l'armée, sans aucun profit pour nous, et
d'attirer à cet homme quelque malheur. Or écoute, ma mère,
à quelle pensée je me suis arrêtée après avoir réfléchi. J'ai
résolu de mourir : mais cette mort, je veux la rendre glorieuse,
et bannir de mon coeur tous lâches sentiments. Considère
avec moi, ma mère, combien j'ai raison de parler ainsi.
C'est sur moi que la puissante Grèce tout entière a les yeux
fixés en ce moment : il dépend de moi que la flotte parte,
que Troie soit détruite, et qu'à l'avenir les Barbares respectent
les femmes grecques, sans plus oser jamais les ravir du sol
fortuné de l'Hellade, quand ils auront expié l'enlèvement
d'Hélène, le crime de Pâris. Voilà tout ce que doit assurer
ma mort; et la délivrance de la Grèce sera mon éternel titre
de gloire. Et puis, ai-je le droit d'aimer à ce point la vie? Tu
m'as enfantée pour appartenir à l'Hellade entière, et non à
toi seule. Eh quoi! des milliers d'hommes couverts de boucliers,
des milliers d'autres, la rame en main, aspirent à
venger la patrie, à tenter quelque glorieuse entreprise contre
l'ennemi, à mourir pour la Grèce : et ma vie, la vie d'une
seule femme serait leur obstacle? Que répondre justement à
ces raisons? En voici une autre. Il ne faut pas que cet homme
entre en lutte avec tous les Grecs à cause d'une femme, ni
qu'il meure : la vie d'un seul homme est plus précieuse que
celle de mille femmes. Et, si Artémis demande mon sang,
ferai-je obstacle, moi simple mortelle, à la volonté d'une
déesse? Non, c'est impossible. Je donne ma vie à la Grèce.
Immolez-moi, renversez Troie ! Voilà ce qui rappellera mon
nom à jamais, voilà mes enfants, mon hymen, et ma gloire.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006