HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIV

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  390 formes différentes pour 780 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 ἀγανακτήσας
2 ἀγορᾶς
2 Ἀγρίππᾳ
2 ἀγῶνας
2 ἀδελφὸν
2 ἀδελφοῦ
2 ἀδίκως
2 ἀεί
2 Ἀθηναίων
2 Αἰγύπτου
2 αἱρεῖσθαι
2 ἀκριβῶς
2 ἄλλης
2 ἄλλῳ
2 Ἄλπεις
2 ἀμφότεροι
2 ἀμφοτέρων
2 ἀναγκαῖα
2 ἀνάνδροις
2 ἀνεχώρησε
2 ἀνὴρ
2 ἀνοχὰς
2 ἀντέδωκε
2 Ἀντίστιος
2 Ἀντωνίου
2 ἄξιον
2 ἀπέδωκε
2 ἀπειπὼν
2 ἀπεκρίνατο
2 ἀπέκτειναν
2 ἀποδείξας
2 ἀπόντος
2 Ἀπουλέιος
2 ἀπουσίαν
2 ἀργυρίου
2 ἄρρεν
2 Ἀρρούντιος
2 ἀρχαῖον
2 ἀρχιέρεων
2 ἀρχιέρεως
2 Ἄστυρες
2 αὖθίς
2 αὐτήν
2 ἀφίκετο
2 βουλεῦσαι
2 βουλεύσουσιν
2 βουλευταὶ
2 βουλευτὰς
2 βουλευτήριον
2 βουλευτηρίῳ
2 βουλευτικὸν
2 Γαλατίᾳ
2 Γαλατίαις
2 γάμου
2 γέ
2 γεγονότων
2 γενέθλια
2 γένοιτο
2 γενομένης
2 γερουσίας
2 γῆν
2 γνώμην
2 γυμνώσας
2 γυναικῶν
2 δεινὸν
2 δεινῶς
2 δῆλον
2 δημαρχίαν
2 δῆμος
2 δημόσιον
2 δημοσίου
2 διαβάντες
2 διαδοχῆς
2 διατριβῆς
2 διέβη
2 διέταξεν
2 δόγματα
2 δόγματος
2 δοθῆναι
2 δούλους
2 δοὺς
2 δούς
2 δρᾶσαι
2 δυνάμενος
2 δυναστείας
2 ἑάλω
2 ἑαυτοῖς
2 ἑαυτῷ
2 ἐβούλετο
2 ἔγγ
2 ἔγγονοι
2 ἐγεγόνει
2 ἔδει
2 ἐδικαίωσε
2 ἐδουλώθησαν
2 ἔδωκεν
2 ἐθελοντὴς
2 ἔθνη
2 εἴη
2 εἶπεν
2 εἶπον
2 εἰπόντος
2 εἰργάσατο
2 εἴρηται
2 εἴτ´
2 ἔκ
2 ἐκαρποῦντο
2 ἕκαστοι
2 ἑκάστοις
2 ἕκαστον
2 ἐκαύθη
2 ἐκεῖνοι
2 ἐκέλευσεν
2 ἐκινδύνευσεν
2 ἔλαβε
2 ἐλάμβανε
2 ἐλθοῦσα
2 ἐμετρίαζεν
2 ἐνδέοντας
2 ἐνέβαλε
2 ἐνέκειντο
2 ἐνομοθέτησε
2 ἐνταῦθά
2 ἐντὸς
2 ἓξ
2 ἐξέπεμψε
2 ἐξεπίτηδες
2 ἐξῆν
2 ἐξήτασε
2 ἐξουσίᾳ
2 ἐπανέστησαν
2 ἐπανῆλθε
2 ἐπανόδου
2 ἐπαχθὴς
2 ἐπειδήπερ
2 ἐπεραιώθη
2 ἐπιγιγνομένῳ
2 ἐπικλήσεως
2 ἐπιμεληταὶ
2 ἐπιμελητής
2 ἐπινικίους
2 ἐπιστοῦτο
2 ἐπιτρέψας
2 ἐπιτρόπῳ
2 ἐποιεῖτο
2 ἐποίησαν
2 ἐποιήσαντο
2 ἐποίουν
2 ἐποιοῦντο
2 ἔπραξαν
2 ἔπραξε
2 ἔπρασσον
2 ἐπράχθη
2 ἐσεκομίσθη
2 ἐσελθεῖν
2 ἐσεμνύνετο
2 ἔστιν
2 ἔσχε
2 ἕτερα
2 ἕτεροι
2 ἑτέρους
2 ἔτεσι
2 ἐτιμήθη
2 ἐτίμησαν
2 ἔτυχε
2 ἐχείμασε
2 ἔχον
2 ἠγάγετο
2 ἠδυνήθη
2 ἠθέλησαν
2 ἦλθε
2 ἦλθεν
2 ἡμέραν
2 ἦρι
2 ἤρξαντο
2 ἡσύχασαν
2 θυσίαι
2 θυσίας
2 Ἰβηρίᾳ
2 ἴδιον
2 ἱερὰ
2 ἱερεὺς
2 Ἰουλίαν
2 ἱππέων
2 Ἴστρον
2 Ἰταλίᾳ
2 καθιερώθη
2 καθιέρωσε
2 Καλπούρνιος
2 καλῶς
2 Καντάβρους
2 Καπιτώλιον
2 Καπιτωλίῳ
2 κατακλείσαντες
2 κατελέξατο
2 κατέλιπεν
2 κατέστησαν
2 κατεστρέψατο
2 κατεφρόνησαν
2 κατηριθμήσατο
2 κέλητος
2 Κελτοὺς
2 Κλαύδιος
2 κλήρου
2 κλήρῳ
2 Κότυος
2 Κράσσος
2 λαχόντες
2 λέγεται
2 Λέπιδος
2 Λεπίδου
2 Λίβων
2 λίμνης
2 λοιπὰ
2 λοιποῦ
2 Λούκιον
2 μαθὼν
2 Μαικήνᾳ
2 Μαικήνας
2 Μαικήνου
2 Μάρκελλος
2 μεῖζον
2 μέρος
2 μέσῳ
2 μεταξὺ
2 μηδεὶς
2 μηδενὸς
2 μήθ´
2 μὴν
2 μῆνα
2 Μιθριδάτου
2 μοι
2 μοιχείας
2 μοναρχίαν
2 μονομαχίας
2 μόνον
2 μόνος
2 μυραίνας
2 μυριάδας
2 μυριάδων
2 ναὸν
2 νεκροῦ
2 νεοχμώσαντα
2 νικηθέντες
2 νικητηρίων
2 νυκτὸς
2 νύκτωρ
2 ὁδῷ
2 οἳ
2 οἷα
2 οἶδ´
2 οἴκαδε
2 οἰκείαν
2 οἰκοῦντες
2 ὀλίγων
2 ὂν
2 ὀνομασθέντα
2 ὄντος
2 ὄντων
2 ὄντως
2 ὁσάκις
2 ὅσαπερ
2 ὅτε
2 Οὐαλέριος
2 οὐδεμίαν
2 οὐδέτερον
2 οὐκέθ´
2 οὐκέτι
2 οὓς
2 οὖσαν
2 παῖδες
2 παίδων
2 πανηγύρει
2 Παννόνιοι
2 Παννονίους
2 Παννονίων
2 πάντως
2 παραδέδοται
2 παραινεῖν
2 παραχρῆμα
2 πάσῃ
2 πατρίων
2 Παύλου
2 πεμπάδας
2 περαιτέρω
2 πλεῖστον
2 πλήθει
2 πολέμου
2 πολέμῳ
2 πολλαῖς
2 πολλοὶ
2 πολλοῖς
2 πολλοὺς
2 Πούπλιος
2 πραγμάτων
2 πράξας
2 πραχθεῖσι
2 Πρίμου
2 προαπέκτειναν
2 προεχώρησε
2 προήχθη
2 προῖκα
2 προσείλετο
2 προσέταξεν
2 προσετάχθη
2 πρῶτα
2 πρώτῃ
2 πρώτην
2 πυθόμενοι
2 πυθόμενος
2 πῦρ
2 πυρὶ
2 Πωλίων
2 πως
2 ῥᾳδίως
2 Ῥωμαίους
2 Σάμον
2 Σέντιος
2 Σέξτου
2 σημεῖα
2 Σίλιος
2 Σιλίου
2 σοι
2 Σουλπίκιος
2 στάσεις
2 στοὰ
2 στρατείας
2 στρατηγοῦ
2 στρατηγῶν
2 στρατιωτῶν
2 στρατοῦ
2 Συγάμβρων
2 συμμάχων
2 συμφορῶν
2 σὺν
2 συνεδρίου
2 συνηνέχθη
2 Συρίας
2 σφαγαῖς
2 σωθῆναι
2 ταμίαις
2 ταῦθ´
2 ταχέων
2 Τιβ
2 Τιβερίου
2 τιμῇ
2 τιμὴν
2 τιμητῶν
2 τινὰς
2 τινῶν
2 τισὶ
2 τισὶν
2 τοιοῦτο
2 τοιοῦτον
2 τοιούτῳ
2 τολμῶν
2 τοσούτους
2 τοῦθ´
2 τρεῖς
2 τριπλάσιον
2 τρόπων
2 τυχεῖν
2 υἱεῖ
2 ὑπατευκότων
2 ὕπατοι
2 ὑπήκοον
2 ὑποστρατήγων
2 ὑστεραίᾳ
2 ὑφ´
2 Φάβιος
2 Φαβίου
2 φιλεῖ
2 φιλίαν
2 φίλοις
2 φόρον
2 Φουρνίου
2 φρουροῖς
2 χαλεπῶς
2 χειμὼν
2 χειρὸς
2 Χερρόνησον
2 χρήσασθαι
2 χρόνου
2 χρόνους
2 χρόνῳ
2 χωρία
2 ψευδῶς
2 ψῆφον
2 ὠκεανοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2006