HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  613 formes différentes pour 613 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1
1 ἀγαθοί
1 Ἀγαθοκλέους
1 ἀγαθόν
1 Ἀγησιλάου
1 ἄγων
1 άδε
1 ἅδε
1 Ἀεθλίου
1 ἀεὶ
1 ἀεικίνητον
1 ἀθάνατον
1 Ἀθήνας
1 αἰ
1 αἱ
1 Αἰγυπτίους
1 Αἴγυπτον
1 Αἰγύπτῳ
1 ἀίδιον
1 αἰσθήσεις
1 Αἰσχίνου
1 ἀκμάσαι
1 ἀκοῦσαι
1 ἀκούσαντα
1 Ἀκτίδα
1 Ἀλεξανδρινῶν
1 ἅλιος
1 ΑΛΚΜΑΙΩΝ
1 ἀλλ
1 Ἀλλὰ
1 ἀλλήλους
1 ἄλλον
1 ἄλλων
1 ἀμφότεροι
1 ἀνὰ
1 ἀνάγκῃ
1 ἀναιρεῖσθαι
1 ἀνδριάντος
1 ἀνεῖλε
1 ἀνήλθομες
1 ἁνὴρ
1 ἀνθρωπίνων
1 ἀνθρώποις
1 ἀνιέναι
1 ἀντεπιστέλλει
1 ἀντὶ
1 ἀξιόλογα
1 ἄξιος
1 ἀπάγγελον
1 ἅπαξ
1 Ἀπεδέχθη
1 ἀπείρων
1 ἀπέσταλκά
1 ἀπεστάλκαμες
1 ἀπηγμένον
1 ἀπηνέχθη
1 Ἄπιδι
1 Ἆπις
1 Ἀποδύσῃ
1 Ἀπολλόδωρος
1 Ἀπομνημονεύμασιν
1 ἀποπέφευγας
1 ἀργυρίου
1 ἀρετῇ
1 ἄρθρα
1 Ἀρισταγόρας
1 Ἀριστόξενός
1 Ἀριστόξενος
1 Ἀριστοτέλους
1 ἁρμονίᾳ
1 ἁρμόχθη
1 ἀρρωστίας
1 ἀρχαῖς
1 ἀρχὴ
1 ἀρχιτέκτονά
1 Ἀρχύτᾳ
1 Ἀρχύτα
1 Ἀρχύται
1 ΑΡΧΥΤΑΣ
1 ἄσμενοί
1 ἀστικὰς
1 ἀστρολόγος
1 ἀστρολογούμενα
1 ἄστρων
1 ἄττα
1 ἀτυχεῖς
1 αὐτὴν
1 αὐτίκα
1 αὐτοί
1 αὐτοῖς
1 αὐτόν
1 αὑτῶν
1 ἀφανέων
1 ἀφικέσθαι
1 Βαθύλλῳ
1 Βασιληίας
1 Βάτωνα
1 βιβλίοις
1 βιοτὴν
1 Βιοὺς
1 βοῒ
1 Βροτίνῳ
1 γα
1 γεγόνασι
1 γέγονε
1 Γέγραφε
1 γέγραφεν
1 γεγραφέναι
1 γεγραφώς
1 γεγραφὼς
1 γενέσθαι
1 γενέσιος
1 Γενόμενον
1 γενόμενον
1 γεωμέτρης
1 γεωμετρίᾳ
1 γεωμετρικὰ
1 γεωμετρικῷ
1 γεωμετρούμενα
1 γεωργίας
1 γῆν
1 Γῆς
1 γίνεσθαι
1 γνωμολογεῖ
1 γραμμάς
1 γράφει
1 γράψαντος
1 γράψας
1 γυμνασίᾳ
1 δεῖ
1 δεκάκις
1 Δελφίδα
1 δεύτερος
1 δι
1 διαγράμματι
1 διαγωνιζόμενον
1 Διαδοχαῖς
1 διακείμενον
1 διαλεχθῶμεν
1 διαλόγους
1 διάνοιαν
1 διασαφεῖ
1 διατρίψαντ
1 διατρίψαντα
1 διδάσκων
1 διεληλύθαμεν
1 διήκουσα
1 Διὸ
1 Διονύσιον
1 διπλασιασμόν
1 Δίωνι
1 δοκεῖς
1 δρᾷς
1 δύναμιν
1 δύναται
1 Δύο
1 δῶμα
1 ἑαυτὸν
1 ἑαυτοῦ
1 ἐγεγράφει
1 ἐγένετο
1 ἐγὼ
1 ἔδοξε
1 ἔδοξεν
1 ἔδωκε
1 ἐθαυμάζετο
1 εἰ
1 Εἴ
1 εἴη
1 εἴκοσι
1 εἰπεῖν
1 εἴποι
1 εἰσηγήσασθαι
1 ἐκάλουν
1 ἑκατοστὴν
1 ἐκγόνοις
1 ἐκείνων
1 ἐκχωρῆσαι
1 ἐλάβομεν
1 ἔλεξε
1 ἔλεξεν
1 ἐλθόντα
1 ἐλιχμήσατο
1 Ἕλλησι
1 Ἕλλησιν
1 ἐλλογίμων
1 ἑλὼν
1 Ἐν
1 ἕν
1 ἐναρχόμενος
1 ἐνενήκοντα
1 ἐνετύχομες
1 ἔνι
1 ἐνιαυτοῦ
1 ἐνιαυτῷ
1 ἔνιοι
1 ἐνίοτε
1 Ἐντεῦθέν
1 ἐξ
1 ἐξακούεσθαι
1 ἐξαναστάντων
1 ἑξῆς
1 Ἐπειδὴ
1 ἐπειδήπερ
1 Ἔπειθ
1 ἐπεμελήθημες
1 ἐπέσταλκας
1 ἐπέστειλας
1 ἐπιγέγραπται
1 ἐπιγραμματοποιός
1 ἐπιγράψαι
1 ἐπιστολαί
1 ἐπιστολὰς
1 ἐπιστολῆς
1 ἐπιτίθεσθαι
1 ἐπιφανέστατος
1 Ἐπίχαρμον
1 ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ
1 Ἐπίχαρμος
1 ἑπτὰ
1 ἑπτάκις
1 ἐρανισθέντα
1 Ἐρατοσθένης
1 Ἐρίνεω
1 ἔρρωσο
1 ἔσεσθαι
1 ἐσιδόντι
1 ἐστεφάνωσ
1 Ἔστι
1 Ἑστιαίου
1 ἐστὶν
1 ἐστρατήγησε
1 Ἔσχε
1 ἐτελεύτα
1 Ἐτελεύτησε
1 ἕτερ
1 ἕτεροι
1 ἔτη
1 ἔτος
1 ἐτῶν
1 εὖ
1 Εὔδοξοι
1 Εὔδοξον
1 Εὔδοξόν
1 ΕΥΔΟΞΟΣ
1 Εὐδόξου
1 εὑρεθῇ
1 εὑρεθῆμεν
1 εὑρεῖν
1 εὗρεν
1 Εὑρίσκομεν
1 ἔφασαν
1 ἔχομες
1 ἔχουσιν
1 ζητῶν
1 ἠγάσθημεν
1 ἥδε
1 ἤδη
1 ἡδονὴν
1 ἤκουσε
1 ἦλθε
1 ἥλιον
1 Ἡλιουπολίτῃ
1 Ἡλοθαλοῦς
1 ἡμικύκλιον
1 ἡμικυλίνδρου
1 ἡμῖν
1 ἦν
1 Ἦν
1 ἥξει
1 Ἡρακλείτου
1 ἦσαν
1 ἡττηθῆναι
1 θ
1 θαυμαστῶς
1 θέλειν
1 θεοὶ
1 Θεομέδοντι
1 θεραπεύειν
1 θεραπεύματα
1 θεῶν
1 θεωρημάτων
1 θνητῶν
1 θοἰμάτιον
1 θυγατέρας
1 ἰατρολογεῖ
1 ἰατρὸν
1 ἰατρός
1 ἰατροῦ
1 ἰατρῷ
1 ἰδίην
1 ἰδίοις
1 ἱερεῖς
1 ἱερεῦσιν
1 ἱκανῶς
1 Ἱκέταν
1 Ἵππασοι
1 ΙΠΠΑΣΟΣ
1 Ἵππασος
1 ἱστορίᾳ
1 ἱστορίας
1 κα
1 καθὰ
1 καθόλου
1 καί
1 καλλικέρω
1 Καλλίμαχος
1 κάλλιστα
1 Καλῶς
1 καμπύλας
1 κἀν
1 Καρχηδονίου
1 κατά
1 κατάκλισιν
1 καταλέλοιπεν
1 καταλιπεῖν
1 καταχθέντα
1 Κατέλιπε
1 κατέστρεψεν
1 κινεῖν
1 κίνησιν
1 κλέος
1 κόσμος
1 κόσμῳ
1 Κοὐδὲν
1 Κρότων
1 Κροτωνιήτης
1 κύβον
1 κύβου
1 Κυζίκῳ
1 κύκλον
1 Κυνῶν
1 κωλύειν
1 κωμῳδίας
1 Κῷος
1 Λάκων
1 Λακώνων
1 λαλεῖ
1 λάλον
1 Λαμίσκον
1 λαμπρότητα
1 Λαομέδοντος
1 λέγονται
1 λέγουσι
1 λέγω
1 λέγων
1 Λεκτέον
1 Λέοντι
1 Λευκανὼς
1 λέχριος
1 Ληναϊκὰς
1 ληφθῆναι
1 λοιπὰ
1 λυπῆσαι
1 μαθηματικαῖς
1 μαθητάς
1 μαθητής
1 μαθητῶν
1 Μαυσωλὸν
1 μεγαλοτίμως
1 Μέγαρα
1 μέγας
1 μεθερμηνεύσαντα
1 μεθώδευσε
1 μείζον
1 μέλλοντ
1 Μέμφει
1 μέσας
1 μετὰ
1 μεταβολῆς
1 μεταγεγραφέναι
1 Μεταποντῖνος
1 μετεωρολογουμένων
1 μηδὲν
1 μηδέποτε
1 μηχανῆς
1 μηχανικὰ
1 μιν
1 Μνησαγόρου
1 μνῶν
1 μοῖραν
1 μόρος
1 μόσχῳ
1 μουσικός
1 μουσικοῦ
1 μῦθος
1 Μυραῖοι
1 Μυτιληναῖος
1 νεανίσκον
1 Νεκτάναβιν
1 νίκας
1 Νικόμαχος
1 νομισθεὶς
1 νομοθέτης
1 νόμον
1 νόμους
1 νόμω
1 ξυρόμενόν
1
1
1
1 οἴκαδ
1 Ὀκκέλω
1 Ὀκταετηρίδα
1 ὀλιγοχρόνιον
1 ὅλος
1 Ὀλυμπιάδα
1 ὁμοίως
1 ὅμως
1 ὃν
1 ὀνειδιζόμενος
1 ὄντα
1 ὄντων
1 ὁρατικά
1 ὀργανικὴν
1 ὄργανον
1 ὁσημέραι
1 Ὁσιότατος
1 ὅσον
1 Ὅτε
1 οὐδὲν
1 οὐκ
1 οὖν
1 οὔτοι
1 οὕτω
1 ὀφρὺν
1 παιδικὰ
1 παλαιῶν
1 πᾶν
1 Παντοδαπῇ
1 παντὸς
1 πανὺ
1 Παρὰ
1 παραγγέλλων
1 παραγενόμενον
1 παραδεδομένος
1 παραιτησάμενον
1 παρακελεύεσθαι
1 παραλλάσσει
1 παραστιχίδα
1 παρεπέμψατο
1 πᾶσι
1 πάτρη
1 πατρίδι
1 πατρὶς
1 Πειραιᾶ
1 πέμπτον
1 πέντ
1 πεντηκοστὸν
1 πεπερασμένον
1 πεποίηκεν
1 περαινόντων
1 περιελιχμήσατο
1 περιόδῳ
1 πεσόντων
1 Πίναξί
1 Πλάτωνος
1 Πλειάδας
1 πλεῖστά
1 πλείστοις
1 πλέον
1 πόθεν
1 ποιέεις
1 ποιητὴς
1 πολίταις
1 Πολιτείᾳ
1 πολιτείαν
1 πολιτῶν
1 πολλά
1 πολλοῖς
1 πολλοὺς
1 πολλῶν
1 πόντος
1 ποταμῶν
1 ποτὲ
1 που
1 πράττειν
1 προγόνων
1 προέχειν
1 προμαθεῖν
1 Προποντίδι
1 Πρὸς
1 προσήγαγε
1 προσχρησάμενος
1 πρότερος
1 προφανῶς
1 Πυθαγορικὰ
1 Πυθαγορικὸν
1 Πυθαγορικὸς
1 Ῥόδιος
1 ῥυσάμενος
1 σαφήνειαν
1 σελήνην
1 Σικελίαν
1 Σικελίας
1 Σικελιώτης
1 σοι
1 σοῦ
1 σοφίᾳ
1 σοφιστεύοντα
1 σοφιστῶν
1 σοφῶν
1 σποράδην
1 στὰς
1 στενῶς
1 στολήν
1 στόμα
1 στρατηγίας
1 στρατηγοῦντα
1 στρατηγούντων
1 συγγεγραφέναι
1 συγγεγραφώς
1 συγγενῶν
1 σύγγραμμα
1 συγγράμμασιν
1 συγγράμματα
1 συγγράμματός
1 συγγραφέων
1 συγγράψαι
1 συμπόσιον
1 συμφωνοῦμεν
1 σὺν
1 συνεγένετο
1 συνθεῖναι
1 Συρακόσιόν
1 Συρακοσίων
1 Συρακούσας
1 συστατικὰς
1 συστῆσαι
1 Σωκρατικῶν
1 Σωτίων
1 τ
1 τά
1 Τὰ
1 τάδε
1 Ταραντῖνος
1 ταύρου
1 ταῦτα
1 ταχέως
1 τεκμαίρεσθαι
1 τετάρτῃ
1 τέταρτος
1 τετταράκοντα
1 τέτταρας
1 τέτταρες
1 Τεύκρου
1 τι
1 Τίμαιον
1 τὶν
1 τινὰ
1 τινας
1 Τινὲς
1 τινες
1 τό
1 τοὶ
1 τοι
1 τομῆς
1 Τὸν
1 τοσοῦτον
1 τοὺς
1 τοῦτο
1 Τοῦτόν
1 Τοῦτον
1 τούτου
1 τρεφόμενον
1 Τριμηνιαῖος
1 τρισσαῖς
1 τρίτην
1 τρίτον
1 τριῶν
1 Τρώων
1 τυ
1 τυγχάνει
1 τυραννίδι
1 τύραννον
1 τῶ
1 ὑγιαίνειν
1 υἱὸς
1 υἱός
1 ὑπ
1 ὑπάρχων
1 ὑπήνην
1 ὑπὸ
1 ὑπόνοιαν
1 ὑποστρέφειν
1 φαέθων
1 φαμὶ
1 φασί
1 φέροντα
1 φήμης
1 φθονούμενον
1 Φιλόλαον
1 Φιλόλαος
1 ΦΙΛΟΛΑΟΣ
1 φιλόσοφον
1 Φιλτίδα
1 φίλων
1 φύσεως
1 φυσικὸν
1 φυσικῶν
1 φύσιν
1 φωνῇ
1 Χονούφιδι
1 Χρονικοῖς
1 χρόνον
1 Χρυσίππου
1 ψήφισμα
1 ψυχὴν
1 Ὧδε
1 ὧδε
1 ὦν
1 ὡρισμένον
1 ὥστε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009