HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

λαβὼνTexte grec :

[19,66] Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διελθόντος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Νικόδωρος, ἐν Ῥώμῃ δ´ ἦσαν ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος τὸ τέταρτον καὶ Κόιντος Πόπλιος τὸ δεύτερον. ἐπὶ δὲ τούτων Ἀριστόδημος μὲν ὁ κατασταθεὶς ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς ὡς ἐπύθετο τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος ἀπόστασιν, ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῶν Αἰτωλῶν δικαιολογησάμενος προετρέψατο τὰ πλήθη βοηθεῖν τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν μισθοφόρων διαβὰς ἐκ τῆς Αἰτωλίας εἰς Πελοπόννησον κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν τε καὶ τοὺς Ἠλείους πολιορκοῦντας τὴν Κυλλήνην, εὐκαίρως δὲ τοῖς κινδυνεύουσιν ἐπιφανεὶς ἔλυσε τὴν πολιορκίαν. καταλιπὼν δ´ ἐνταῦθα τοὺς παρεξομένους τῷ φρουρίῳ τὴν ἀσφάλειαν ἀνέζευξεν εἰς τὴν Ἀχαΐαν καὶ Πάτρας μὲν ἠλευθέρωσε φρουρουμένας ὑπὸ τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν, Αἴγιον δὲ ἐκπολιορκήσας τῆς τε φρουρᾶς ἐκυρίευσε καὶ τοῖς Αἰγιεῦσι κατὰ δόγμα τὴν ἐλευθερίαν βουλόμενος ἀποκαταστῆσαι διὰ ταύτην τὴν περίστασιν ἐκωλύθη· τῶν γὰρ στρατιωτῶν τραπέντων πρὸς ἁρπαγὴν πολλοὶ μὲν ἀπεσφάγησαν τῶν Αἰγιέων, πλεῖσται δὲ τῶν οἰκιῶν διεφθάρησαν. μετὰ δὲ ταῦτα διαπλεύσαντος εἰς Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες παρὰ Κασάνδρου, διετείχισαν τὴν πόλιν, ὥστε κατ´ ἰδίαν οὖσαν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως διεζεῦχθαι. παρακαλέσαντες δ´ ἀλλήλους ἀντέχεσθαι τῆς αὐτονομίας περιεστρατοπέδευσαν τὴν ἄκραν καὶ συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιοῦντο. ἃ δὴ πυθόμενος ὁ Ἀλέξανδρος ἧκεν μετὰ δυνάμεως καὶ βιασάμενος ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκυρίευσε τῆς πόλεως, τῶν δὲ Δυμαίων τοὺς μὲν ἀπέσφαξεν, τοὺς δ´ εἰς φυλακὴν ἀπέθετο, πολλοὺς δὲ ἐφυγάδευσεν. οἱ δὲ περιλειφθέντες ἀπαλλαγέντος ἐκ τῆς πόλεως Ἀλεξάνδρου χρόνον μέν τινα τὴν ἡσυχίαν ἦγον, καταπεπληγμένοι τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, ἅμα δὲ καὶ συμμάχων ὄντες ἔρημοι· μετὰ δέ τινα χρόνον ἐξ Αἰγίου τοὺς Ἀριστοδήμου μισθοφόρους μεταπεμψάμενοι πάλιν ἐπέθεντο τῇ φρουρᾷ καὶ κυριεύσαντες τῆς ἄκρας τὴν μὲν πόλιν ἠλευθέρωσαν, τῶν δὲ καταλειφθέντων τοὺς πλείστους ἀποσφάξαντες συνανεῖλαν καὶ τῶν ἰδίων πολιτῶν ὅσοι πρὸς Ἀλέξανδρον εἶχον φιλίαν.

Traduction française :

[19,66] L'année étant révolue, Nicodore fut nommé archonte d'Athènes, et les Romains élurent pour consuls Lucius Papirius et Quintus Popilius, l'un pour la quatrième fois et l'autre pour la seconde fois. Dans cette année, Aristodème, lieutenant d'Antigone, informé de la défection d'Alexandre, fils de Polysperchon, convoqua l'assemblée générale des Étoliens, et, faisant dans un discours ressortir la justice de sa cause, il décida la multitude à se déclarer en faveur d'Antigone. Il passa ensuite de l'Étolie dans le Péloponnèse, à la tête d'un détachement de mercenaires, et surprit Alexandre et les Eliens occupés à faire le siége de Cyllène. Son apparition opportune fit lever le siége. Il laissa à Cyllène une garnison suffisante pour la défendre, et s'avança vers l'Achaïe; il délivra Patras de la garnison que Cassandre y avait établie. Il prit d'assaut la ville d'Egium et se rendit maître de la garnison; mais il fut empêché par la circonstance suivante de rendre aux Egiens leur indépendance, en exécution d'un traité d'Antigone : des soldats s'étaient livrés au pillage; ils furent pour la plupart égorgés par les Égiens dans leurs propres maisons. Aristodème retourna donc en Étolie sans avoir rendu aux Egiens leur indépendance. Les Dyméens avaient reçu une garnison envoyée par Cassandre. Ils entourèrent leur ville d'une enceinte, de manière à la séparer complétement de la citadelle où se trouvait cette garnison. S'exhortant ensuite réciproquement à reconquérir leur indépendance, ils firent le siége de la citadelle. Instruit de ce soulèvement, Alexandre arriva avec son armée, força l'enceinte, se rendit maître de la ville, et condamna les Dyméens, les uns à la mort, les autres à la réclusion, et plusieurs à l'exil. Le reste des habitants, consternés de la grandeur du désastre, et privés d'alliés, se tinrent pendant quelque temps tranquilles. Mais après le départ d'Alexandre, Aristodème fit venir d'Egium des troupes mercenaires, les Dyméens attaquèrent de nouveau la garnison, s'emparèrent de la citadelle et délivrèrent la ville. Le reste de la garnison, ainsi que les citoyens, partisans d'Alexandre, furent passés au fil de l'épée.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006