HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

λαβὼνTexte grec :

[19,65] Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ πραχθέντα τῶν Ἑλλήνων τῆς Εὐρώπης περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν ἐν μέρει διέξιμεν περὶ τῶν πρὸς ἑσπέραν νευόντων μερῶν. Ἀγαθοκλῆς γὰρ ὁ τῶν Συρακοσίων δυνάστης κατέχων φρούριον τῶν Μεσσηνίων ἐπηγγείλατο λαβὼν παρ´ αὐτῶν τριάκοντα τάλαντα παραδώσειν τὸν τόπον. δόντων δὲ τῶν Μεσσηνίων τἀργύριον οὐ μόνον διεψεύσατο τοὺς πιστεύσαντας τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ καὶ τὴν Μεσσήνην αὐτὴν ἐπεχείρησε καταλαβέσθαι. πυθόμενος γὰρ μέρος τι τοῦ τείχους ἐν αὐτῇ πεπτωκέναι πεζῇ μὲν τοὺς ἱππεῖς ἀπέστειλεν ἐκ Συρακουσσῶν, αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν ναῦς ἡμιολίας νυκτὸς κατέπλευσε πλησίον τῆς πόλεως. προαισθομένων δὲ τῶν {προ}ἐπιβουλευομένων ταύτης μὲν τῆς ἐπιβολῆς ἀπέτυχεν, ἐπὶ δὲ τὰς Μύλας πλεύσας καὶ πολιορκήσας τὸ φρούριον δι´ ὁμολογίας παρέλαβε. καὶ τότε μὲν εἰς Συρακούσσας ἐχωρίσθη, κατὰ δὲ τὰς τῶν καρπῶν συγκομιδὰς πάλιν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Μεσσήνην. πλησίον δὲ τῆς πόλεως στρατοπεδεύσας καὶ προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενος οὐδὲν ἀξιόλογον ἴσχυσε βλάψαι τοὺς πολεμίους· καὶ γὰρ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν φυγάδων πολλοὶ συνεδεδραμήκεισαν εἰς τὴν πόλιν, οἳ καὶ διὰ τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν καὶ διὰ τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίσος ἐκθύμως ἠγωνίζοντο. καθ´ ὃν δὴ χρόνον ἧκον ἐκ Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ τῷ μὲν Ἀγαθοκλεῖ περὶ τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν ὡς παραβαίνοντι τὰς συνθήκας, τοῖς δὲ Μεσσηνίοις εἰρήνην παρεσκεύασαν καὶ τὸ φρούριον ἀναγκάσαντες ἀποκαταστῆσαι τὸν τύραννον ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Λιβύην. ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν εἰς Ἀβάκαινον πόλιν σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας ἀλλοτρίως ἔχειν τὰ πρὸς αὐτὸν ἀπέσφαξεν, ὄντας πλείους τῶν τεσσαράκοντα. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ῥωμαῖοι μὲν διαπολεμοῦντες Σαμνίταις Φερέντην, πόλιν τῆς Ἀπουλίας, κατὰ κράτος εἷλον. οἱ δὲ τὴν Νουκερίαν τὴν Ἀλφατέρναν καλουμένην οἰκοῦντες πεισθέντες ὑπό τινων τῆς μὲν Ῥωμαίων φιλίας ἀπέστησαν, πρὸς δὲ τοὺς Σαμνίτας συμμαχίαν ἐποιήσαντο.

Traduction française :

[19,65] Après avoir raconté tout ce qui s'est passé en Grèce et en Macédoine, nous allons revenir à l'histoire des pays occidentaux de l'Europe. Agathocle, tyran des Syracusains, avait enlevé aux Messiniens une forteresse, et promettait de la leur rendre pour une rançon de trois cents talents. Les Messiniens fournirent cet argent, mais Agathocle, non seulement ne leur rendit pas la forteresse, mais il entreprit même de s'emparer de Messine. Averti qu'une partie des murailles de cette ville était tombée en ruines, il tira de Syracuse un détachement de cavalerie qu'il fit venir par terre; puis il remit en mer quelques Irémioles, et s'approcha de la ville pendant la nuit. Mais les habitants ayant appris à temps ce mouvement, Agathocle échoua dans son entreprise. Après cet insuccès il se dirigea sur Myles, et fit le siége de la place qui se rendit par capitulation. Enfin, il revint à Syracuse. Pendant la saison des récoltes, il entreprit une nouvelle expédition contre Messine. Il vint camper près de la ville, et lui livra de continuels assauts, sans faire grand mal à l'ennemi; car les Syracusains se défendaient vigoureusement, secondés par le grand nombre des exilés qui se trouvaient dans la ville, et qui étaient tous animés d'une haine implacable contre le tyran. A cette époque arrivèrent des envoyés carthaginois qui reprochaient à Agathocle d'avoir, par ses actes, violé les traités. Ils pârvinrent à rétablir la paix et à faire rendre aux Messiniens la forteresse qu'Agathocle leur avait enlevée. Cette mission remplie, ils retournèrent en Libye. Agathocle se rendit ensuite à Abacène, ville alliée, et y égorgea plus de quarante habitants qui lui paraissaient hostiles. Pendant que ces événements se passaient, les Romains, en guerre avec les Samnites, s'emparèrent de Phérente, ville de l'Apulie. Les habitants de Nucéria, appelée aussi Alphaterna, entraînés par quelques-uns de leurs concitoyens, renoncèrent à l'amitié des Romains, et firent alliance avec les Samnites.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006