HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,62] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν ἀκούσας τὰ δεδογμένα τοῖς μετ´ Ἀντιγόνου Μακεδόσι περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἔγραψε καὶ αὐτὸς τὰ παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας ὅτι φροντίζει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ ἧττον Ἀντιγόνου· οὐ γὰρ μικρὰν ῥοπὴν ὁρῶντες οὖσαν ἑκάτεροι προσλαβέσθαι τὴν τῶν Ἑλλήνων εὔνοιαν διημιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς εἰς τούτους εὐεργεσίας. προσελάβετο δ´ εἰς τὴν συμμαχίαν καὶ τὸν τῆς Καρίας σατράπην Κάσανδρον, ἰσχύοντα καὶ πόλεις ἔχοντα τεταγμένας ὑφ´ ἑαυτὸν οὐκ ὀλίγας. προαπεσταλκὼς δὲ τοῖς ἐν Κύπρῳ βασιλεῦσι στρατιώτας τρισχιλίους ἐξέπεμψε τότε δύναμιν ἁδράν, σπεύδων συναναγκάσαι τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. Μυρμιδόνα μὲν οὖν τὸν Ἀθηναῖον ἀπέστειλε μετὰ στρατιωτῶν μυρίων, Πολύκλειτον δὲ μετὰ νεῶν ἑκατόν, τῶν δὲ πάντων στρατηγὸν Μενέλαον τὸν ἀδελφόν. οὗτοι δὲ πλεύσαντες εἰς Κύπρον κἀκεῖ καταλαβόντες Σέλευκον μετὰ τοῦ στόλου συνήδρευσαν βουλευόμενοι τί χρὴ πράττειν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς Πολύκλειτον μετὰ πεντήκοντα νεῶν πλεῖν εἰς Πελοπόννησον καὶ διαπολεμεῖν τοῖς περὶ Ἀριστόδημον καὶ Ἀλέξανδρον, ἔτι δὲ Πολυπέρχοντα, Μυρμιδόνα δὲ καὶ τοὺς ξένους εἰς Καρίαν, βοηθήσοντας τοῖς περὶ τὸν Κάσανδρον πολεμουμένοις ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ στρατηγοῦ, τοὺς δὲ περὶ τὸν Σέλευκον καὶ Μενέλαον ὑπολειφθέντας ἐν Κύπρῳ μετὰ Νικοκρέοντος τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων τῶν συμμαχούντων διαπολεμεῖν τοῖς ἐναντιουμένοις. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον τῆς δυνάμεως διαμερισθείσης οἱ περὶ Σέλευκον Κερυνίαν μὲν καὶ Λάπιθον ἐξεπολιόρκησαν, Στασίοικον δὲ τὸν βασιλέα τῶν Μαριέων προσαγαγόμενοι τὸν Ἀμαθουσίων δυνάστην ἠνάγκασαν ὅμηρα δοῦναι, τὴν δὲ τῶν Κιτίων πόλιν οὐ δυνάμενοι προσαγαγέσθαι συνεχῶς ἐπολιόρκουν πάσῃ τῇ δυνάμει. κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν πρὸς Ἀντίγονον κατέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ναῦς τεσσαράκοντα Θεμίσωνος ναυαρχοῦντος· ὁμοίως δὲ ἐξ Ἑλλησπόντου καὶ Ῥόδου κατήγαγε σκάφη Διοσκουρίδης ὀγδοήκοντα. προϋπῆρχον δ´ αὐτῷ κατηρτισμέναι ναῦς τῶν ἐν Φοινίκῃ ναυπηγηθεισῶν αἱ πρῶται συντελεσθεῖσαι· αὗται δ´ ἦσαν σὺν ταῖς ἐν Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν, ὥστε τὰς πάσας περὶ αὐτὸν ἠθροῖσθαι ναῦς μακρὰς ἐξηρτυμένας διακοσίας τεσσαράκοντα· τούτων δ´ ἦσαν τετρήρεις μὲν ἐννενήκοντα πεντήρεις δὲ δέκα, ἐννήρεις δὲ τρεῖς, δεκήρεις δὲ δέκα, ἄφρακτοι δὲ τριάκοντα. διελόμενος δὲ τὸν στόλον πεντήκοντα μὲν ναῦς ἐξέπεμψεν εἰς Πελοπόννησον, τῶν δ´ ἄλλων ναύαρχον καταστήσας Διοσκουρίδην τὸν ἀδελφιδοῦν προσέταξε περιπλεῖν τοῖς τε συμμάχοις παρεχόμενον τὴν ἀσφάλειαν καὶ τῶν νήσων τὰς μήπω μετεχούσας τῆς συμμαχίας προσαγόμενον. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἀντίγονον ἐν τούτοις ἦν.

Traduction française :

[19,62] Sur ces entrefaites, Ptolémée, qui avait été informé de la teneur du décret rendu par les Macédoniens à l'instigation d'Antigone, en rédigea de son côté un autre tout à fait semblable, pour faire connaître aux Grecs qu'il n'était pas moins jaloux qu'Antigone de leur indépendance; car les deux rivaux voyaient bien de quelle importance serait dans les conjonctures actuelles l'amitié des Grecs qu'ils se disputaient. Ptolémée fit alliance avec Cassandre, satrape de Carie, qui avait sous sa domination un grand nombre de villes. Il envoya un renfort de troupes aux rois de Cypre, auxquels il avait déjà fait passer antérieurement un corps de trois mille hommes, afin de contraindre à l'obéissance ceux qui lui avaient jusqu'à présent résisté. Ce renfort se composait de dix mille hommes sous les ordres de Myrmidon d'Athènes, et de cent navires commandés par Polyclite. Ménélas, frère de Ptolémée, avait le commandement en chef. Ces généraux abordèrent en Cypre, rallièrent la flotte de Seleucus et se réunirent en conseil pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire. Il fut arrêté que Polyclite se porterait avec cinquante navires vers le Péloponnèse, et qu'il ferait la guerre à Aristodème, à Alexandre et à Polysperchon; que Myrmidon, à la tête des mercenaires, passerait dans la Carie pour secourir Cassandre, pressé par Ptolémée, lieutenant d'Antigone; enfin que Seleucus et Ménélas resteraient en Cypre, où, s'alliant avec le roi Nicocréon et les autres, ils feraient la guerre à la faction ennemie. L'armée ayant été ainsi divisée, Seleucus alla assiéger Cérynnia et Lapithum; puis, après s'être allié avec Stasioecus, roi des Maniens, il obligea le souverain des Amathusiens à lui remettre des otages; mais, n'ayant pu entraîner dans son parti la ville de Citium, il l'assiégea sans relâche avec toute son armée. En ce même temps Antigone reçut quarante navires que lui avait amenés de l'Hellespont et de Rhodes le nauarque Thémison. Dioscoride lui amena de ces mêmes contrées quatre-vingts barques. Après avoir réuni à ces bâtiments ceux qui se trouvaient déjà tout prêts dans les ports de la Phénicie, et particulièrement dans le port de Tyr, au nombre de cent vingt navires, Antigone se trouva à la tète d'une flotte de deux cent quarante vaisseaux armés en guerre. Dans ce nombre il y avait quatre-vingt-dix quadrirèmes, dix quinquérèmes, trois novirèmes, dix décirèmes et trente bâtiments dépontés. En divisant ces forces navales, il détacha cinquante bâtiments dans le Péloponnèse, confia les autres aux ordres de Dioscoride, son neveu, chargé de se mettre en croisière, de défendre les alliés et de s'emparer des îles qui ne s'étaient pas encore déclarées alliées. Telle était la situation des affaires d'Antigone.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006