HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,61] Ἀντίγονος δὲ παραγενομένου πρὸς αὐτὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος πρὸς μὲν τοῦτον συνέθετο φιλίαν, αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τῶν τε στρατιωτῶν καὶ τῶν παρεπιδημούντων κοινὴν ἐκκλησίαν κατηγόρησε Κασάνδρου, προφερόμενος τήν τε Ὀλυμπιάδος ἀναίρεσιν καὶ τὰ συμβάντα περὶ Ῥωξάνην καὶ τὸν βασιλέα. πρὸς δὲ τούτοις ἔλεγεν ὡς Θεσσαλονίκην μὲν βιασάμενος ἔγημεν, φανερῶς δὲ ἐξιδιάζεται τὴν Μακεδόνων βασιλείαν, ἔτι δὲ ὡς Ὀλυνθίους ὄντας πολεμιωτάτους Μακεδόνων κατῴκισεν εἰς τὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ πόλιν καὶ Θήβας ἀνέστησε τὰς ὑπὸ Μακεδόνων κατασκαφείσας. συναγανακτούντων δὲ τῶν ὄχλων ἔγραψε δόγμα καθ´ ὃ τὸν Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον εἶναι, ἐὰν μὴ τάς τε πόλεις καθέλῃ καὶ τὸν βασιλέα καὶ τὴν μητέρα τὴν Ῥωξάνην προαγαγὼν ἐκ τῆς φυλακῆς ἀποδῷ τοῖς Μακεδόσι καὶ τὸ σύνολον ἐὰν μὴ πειθαρχῇ τῷ καθεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ τῆς βασιλείας παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ. εἶναι δὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἐλευθέρους, ἀφρουρήτους, αὐτονόμους. ἐπιψηφισαμένων δὲ τῶν στρατιωτῶν τὰ ῥηθέντα διαπέστειλε πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας τὸ δόγμα· τοὺς μὲν γὰρ Ἕλληνας ὑπελάμβανε διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας προθύμους ἕξειν συναγωνιστὰς εἰς τὸν πόλεμον, τοὺς δ´ ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις στρατηγοὺς καὶ σατράπας, ὑπόπτως ἔχοντας ὡς Ἀντιγόνου καταλῦσαι διεγνωκότος τοὺς ἀπὸ Ἀλεξάνδρου βασιλεῖς, αὐτοῦ φανερῶς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν πόλεμον ἀναδεχομένου πάντας μεταπεσεῖσθαι ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς παραγγελλομένοις ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος Ἀλεξάνδρῳ μὲν δοὺς πεντακόσια τάλαντα καὶ περὶ τῶν μελλόντων εἰς μεγάλας ἀγαγὼν ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν εἰς Πελοπόννησον· αὐτὸς δὲ παρὰ Ῥοδίων μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ τῶν ναυπηγηθεισῶν τὰς πλείστας καταρτίσας ἐπέπλευσε τῇ Τύρῳ. θαλασσοκρατῶν δὲ καὶ διακωλύων σῖτον εἰσάγεσθαι προσεκαρτέρησε μὲν ἐνιαυτὸν καὶ τρεῖς μῆνας, εἰς ἔνδειαν δὲ δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς μὲν παρὰ Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν, τὴν δὲ πόλιν δι´ ὁμολογίας παραλαβὼν φρουρὰν τὴν διαφυλάξουσαν εἰς αὐτὴν εἰσήγαγεν.

Traduction française :

[19,61] Antigone se lia d'amitié avec Alexandre, fils de Polysperchon, qui venait d'arriver en Asie. Il convoqua en une assemblée les soldats et les voyageurs étrangers, et accusa publiquement Cassandre. Son accusation était fondée sur la mort d'Olympias et sur le mauvais traitement qu'avaient éprouvé Rhoxane et le roi. Il ajouta en outre que Cassandre avait forcé Thessalonique à l'épouser, et qu'il avait évidemment l'ambition de s'approprier le trône de Macédoine ; qu'il avait rétabli les Olynthiens, les ennemis les plus acharnés des Macédoniens, dans une ville qui portait son nom; enfin qu'il avait relevé Thèbes, rasée par les Macédoniens. Toute l'assemblée fut indignée, et elle rendit un décret d'après lequel Cassandre était déclaré ennemi de la patrie, s'il ne démolissait pas les villes qu'il venait de rétablir, s'il ne faisait pas sortir de prison le roi et sa mère Rhoxane pour les rendre aux Macédoniens, enfin s'il refusait de se soumettre aux ordres d'Antigone, investi de la régence du royaume. Ce même décret portait que tous les Grecs seraient libres, affranchis de toute garnison étrangère et entièrement indépendants. Ratifié par l'armée, ce décret fut publié en tous lieux. Antigone comptait ainsi, par la perspective de la liberté, trouver dans les Grecs des auxiliaires dévoués, et donner le change aux satrapes de l'Asie supérieure et aux commandants militaires qui soupçonnaient Antigone de ne faire la guerre que pour détrôner les rois, successeurs d'Alexandre. Ces mesures prises, Antigone donna à Alexandre cinq cents talents, et, après l'avoir ébloui par de brillantes espérances, il le renvoya dans le Péloponnèse. Il fit ensuite venir de Rhodes les navires qu'il y avait fait construire, en arma le plus grand nombre, et se porta sur Tyr. Maître de la mer, et interceptant les convois de vivres, Antigone bloqua Tyr pendant un an et trois mois, et réduisit les assiégés à une affreuse disette. Enfin la ville se rendit par capitulation; les soldats de Ptolémée obtinrent la permission de se retirer avec leurs bagages, et Antigone mit une garnison dans la place.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006