HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

ΠολλῷTexte grec :

[9] Φύγωμεν οὖν ὅπως ἔνι τάχους, μὴ ἑαυτοὺς ἑκόντες συμπνίξωμεν. Εἰ δ´ ἄρα τις καὶ πάλαι δελεασθεὶς, ἢ πλούτου κόνιν ἐξ ἀδικίας ἐφ´ ἑαυτὸν συνεφόρησε, καὶ τὸν νοῦν ταῖς τούτου μερίμναις κατέδησεν, ἢ μύσος ἀσελγείας προσῆψε τῇ φύσει δυσέκνιπτον, ἢ τῶν ἄλλων ἐγκλημάτων ἐπλήρωσεν ἑαυτόν· οὗτος, ὡς ἔτι καιρὸς, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τελείαν ἀπώλειαν, ἀποθέσθω τῶν φορτίων τὰ πλείονα, καὶ πρὶν ὑποβρύχιον γενέσθαι τὸ σκάφος, ἐκβολὴν ποιησάσθω τῶν ἀγωγίμων, ἃ μὴ δεόντως συνέλεξε, καὶ μιμησάσθω τοὺς τῆς θαλάττης ἐργάτας. Ἐκεῖνοι γὰρ, εἰ καί τι τῶν ἀναγκαίων ἐπὶ τῆς νηὸς ἄγοντες τύχοιεν, κλύδων δὲ ἐπαναστῇ ζέων ἐκ τοῦ πελάγους αὐτοῖς, καὶ καλύπτειν ἀπειλήσῃ πεπιεσμένην τῷ φόρτῳ τὴν ναῦν, ὅπως ἔχουσι τάχους, τὸ πολὺ τοῦ βάρους ἀποσκευάζουσι, καὶ τὴν ἐμπορίαν ἀφειδῶς ἀντλοῦσιν εἰς θάλασσαν, ὥστε ὑψηλοτέραν ποιῆσαι τὴν ναῦν τοῦ κύματος, καὶ μόναις ταῖς ψυχαῖς, εἴπερ οἷόν τε, καὶ τοῖς σώμασιν ἐκ τοῦ κινδύνου δοῦναι φυγήν. Πολλῷ δὲ ἐκείνων δήπου μᾶλλον ταῦτα ἡμᾶς βουλεύεσθαί τε προσήκει καὶ πράττειν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὅπερ ἂν ἀποῤῥίψωσιν, εὐθέως ἀπώλεσαν, καὶ περιίσταται λοιπὸν βία πενίας αὐτοῖς· ἡμεῖς δὲ ἐφ´ ὅσον ἂν τὸν πονηρὸν ἐξαντλήσωμεν φόρτον, πλείονα καὶ βελτίονα ταῖς ψυχαῖς πλοῦτον ἐπισωρεύσομεν. Πορνεία μὲν γὰρ, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ῥιφέντα διόλλυται, καὶ πρὸς τὸ μηδὲ εἶναι χωρεῖ, λυθέντα τοῖς δάκρυσιν· ἁγιότης δὲ καὶ δικαιοσύνη λοιπὸν εἰς τὸν ἐκείνων μεθίσταται χῶρον, πράγματα κοῦφα, καὶ οὐκ εἰδότα κύμασι καλυφθῆναί τισι. Τὰ χρήματά γε μὴν, ἐκβληθέντα καλῶς, οὔτε ἀπόλλυται τοῖς ἐκβαλοῦσι καὶ ῥίψασιν· ἀλλ´, ὥσπερ εἰς ὁλκάδας ἄλλας ἀσφαλεστέρας τινὰς, τὰς (p. 553) τῶν πενήτων μετατεθέντα γαστέρας, διασώζεται καὶ φθάνει πρὸς λιμένας ἐλθόντα, καὶ φυλάττεται τοῖς ἐκβάλλουσι, κόσμος, οὐ κίνδυνος.

Traduction française :

[9] Ainsi, évitons avec toute l'attention possible de nous perdre nous-mêmes. Si quelqu'un, ébloui par l'éclat des richesses, a amassé injustement de cette vile poussière ; s'il a assujetti son âme aux inquiétudes qu'elle lui cause ; s'il a souillé sa nature par des infamies dont il ne soit pas aisé d'effacer la tache ; s'il est tombé dans d'autres crimes, qu'il y renonce tandis qu'il est encore temps, qu'il dépose la plus grande partie de ces fardeaux funestes, avant d'être perdu sans ressource; qu'il soulage le navire avant qu'il soit englouti par les flots ; qu'il jette dans la mer ces marchandises dont il n'est pas le maître légitime ; qu'il imite les matelots. Quoique ceux-ci n'aient chargé leur navire que de choses nécessaires, cependant, si la tempête trop violente menace de le submerger, ils lui ôtent une partie de sa charge le plus tôt qu'ils peuvent, la jettent dans la mer sans balancer, afin que, devenu plus léger, il s'élève au-dessus des vagues, et que les hommes au moins, s'il est possible, échappent avec la vie sauve. Voilà comme nous devons penser et agir à bien plus forte raison. Les matelots perdent ce qu'ils jettent dans la mer, et tombent malgré eux dans la pauvreté. Nous, plus nous jetterons de pernicieux fardeaux, plus nous enrichirons nos âmes. En nous déchargeant de nos crimes, ils n'existent plus, ils disparaissent effacés par nos larmes, remplacés par la sainteté et la justice, qui sont trop légères pour être submergées par les flots. Si nous jetons à propos nos richesses, loin d'être perdues, elles passent en quelque sorte dans d'autres vaisseaux plus sûrs, dans les mains des pauvres par-là, elles arrivent sûrement au port, nous sont gardées, et deviennent pour nous un ornement et non un écueil.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009