HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  377 formes différentes pour 754 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἀγαθά
2 ἀγαθόν
2 ἄγαν
2 ἄγειν
2 ἀγορὰν
2 ἀδυνάτων
2 ἀεὶ
2 ἀθλητῶν
2 αἰεὶ
2 αἱρετώτατος
2 αἱρετώτερον
2 αἰτίαν
2 αἴτιον
2 ἀκμῆς
2 ἀκρίβειαν
2 ἀληθῶς
2 ἄλλα
2 ἄλλαις
2 ἀλλήλοις
2 ἄλλης
2 ἄλογον
2 ἅμα
2 ἀμφοτέροις
2 ἄμφω
2 ἀνάλογον
2 ἀναμφισβήτητον
2 ἄνδρα
2 ἀνδράσι
2 ἀνδρείας
2 ἀνδρὶ
2 ἄνθρωπον
2 ἀξίαν
2 ἀποδιδόναι
2 ἀποδοτέον
2 ἀπολελυμένος
2 ἀπρακτεῖν
2 ἀριθμὸς
2 ἀρχὰς
2 ἀρχείων
2 ἀρχομένοις
2 ἀρχομένους
2 ἄσκησιν
2 ἀσφάλειαν
2 ἀτελῆ
2 ἀτιμίαις
2 ἄτοπον
2 αὔταρκες
2 αὔταρκεσ
2 αὐτάρκης
2 αὑτὰς
2 αὐτοὶ
2 αὐτὸς
2 αὑτῶν
2 ἀφ
2 βαρβάρους
2 βασιλείαν
2 βέλτιστα
2 βέλτιστον
2 βελτίω
2 βίου
2 βουλευτικόν
2 βουλομένων
2 γένεσιν
2 γένεσις
2 γεννήσεως
2 γεωργὸν
2 γεωργούντων
2 γῆν
2 γιγνόμενα
2 γίνεται
2 γραφὰς
2 δεήσει
2 δεῖσθαι
2 δεσποστόν
2 δεσποτικὴν
2 δεσποτικῶς
2 δηλονότι
2 δημιουργοῖς
2 διαμαρτάνουσιν
2 διανοίαις
2 διατρίβειν
2 διαφέρει
2 διαφέρειν
2 διαφέροντας
2 διαφορὰν
2 δίκαιος
2 δικαίους
2 διωρίσμεθα
2 διωρισμένων
2 δούλους
2 δύ
2 δυνάμεις
2 δυναμένοις
2 δυναμένους
2 δυνατόν
2 δυοῖν
2 ἐάν
2 ἑαυτὴν
2 ἑβδομάσι
2 ἑβδομήκοντα
2 ἔθνη
2 ἐθνῶν
2 ἔθος
2 εἰρήκασιν
2 εἰρημένοις
2 εἰρημένων
2 εἶτα
2 ἕκαστοι
2 ἕκαστος
2 ἑκατέραν
2 ἔκγονα
2 ἐκεῖ
2 ἐκεῖνα
2 ἐκείνου
2 ἐκείνων
2 ἐλευθέρου
2 ἕν
2 ἕνα
2 ἐναντίοις
2 ἐνδεχομένης
2 ἐνίοτε
2 ἐνοικούντων
2 ἑνὸς
2 ἑνός
2 ἕξει
2 ἔξεστιν
2 ἕξιν
2 ἐξωτερικῶν
2 ἔοικεν
2 ἐπαινεῖν
2 ἐπαινοῦντες
2 ἐπειδὴ
2 ἐπιμελές
2 ἐπιμελὲς
2 ἐπιμελητέον
2 ἐπιόντων
2 ἐπιστήμαις
2 ἐπίταξις
2 ἐπιτιθεμένοις
2 ἔργοις
2 ἕτερα
2 εὐδαιμονεῖν
2 εὐδαιμονία
2 εὐέξοδον
2 εὔλογον
2 εὐνομίαν
2 εὐπορίας
2 εὐπραγίαν
2 εὕρηται
2 εὐσύνοπτον
2 εὐχήν
2 ἐχούσαις
2 ἔχουσαν
2 ζωὴν
2
2
2 ἥβης
2 ἡλικίαις
2 ἥνπερ
2 θεούς
2 θέσιν
2 θεωρητικός
2 θεωρίας
2 θυμὸς
2 θυμός
2 ἰδίᾳ
2 ἴδιον
2 ἰδίων
2 ἰδιωτῶν
2 ἱερεῖς
2 ἱερέων
2 ἱερῶν
2 ἱκανὸν
2 Ἰταλίαν
2 καιρὸν
2 καλὰ
2 καλόν
2 καλουμένην
2 καρπῶν
2 κατακλίσεως
2 κατοικούντων
2 κεκτημένοις
2 κεκτημένων
2 Κελτοῖς
2 κοινήν
2 κοινὸν
2 κοινωνία
2 κρατεῖσθαι
2 κρείττων
2 κρίνειν
2 κτήσεις
2 κτῆσιν
2 κύριοι
2 Λακεδαιμονίων
2 λέγεται
2 λεγόμενα
2 λέγουσι
2 λεχθεὶς
2 λοιπῶν
2 μακάριον
2 μάχιμον
2 μεγάλη
2 μεθέξουσι
2 μεθόδου
2 μέλλοντα
2 μέλλουσαν
2 μέρεσι
2 μετέχουσι
2 μηδ
2 μηδενὸς
2 μίαν
2 μικρόν
2 ναμάτων
2 ναυτικῆς
2 νέαι
2 νεωτερίζειν
2 νεωτέροις
2 νεώτερον
2 νομίμων
2 νομοθέτης
2 νόμοι
2 νόμους
2
2 ὅθεν
2 οἵ
2 οἰητέον
2 οἰκείας
2 οἷόν
2 ὅλην
2 ὁμιλίαν
2 ὃν
2 ὄντα
2 ὁπλιτικὸν
2 ὅπου
2 ὀργάνων
2 ὀρέξεως
2 ὅσας
2 οὐδεμίαν
2 οὐθέν
2 οὐθένα
2 οὐκέτι
2 οὓς
2 οὖσαν
2 παιδείας
2 παιδιὰς
2 παιδίοις
2 πάλιν
2 παραπλησίως
2 πάρεγγυς
2 πάσας
2 πάσης
2 πατέρων
2 πείθεσθαι
2 πεντήκοντα
2 πεπονημένην
2 περ
2 πέρᾳ
2 περί
2 περιβάλλειν
2 περιοίκους
2 πλεῖστοι
2 πλεῖστον
2 πλείω
2 πλοῖον
2 πνεύματος
2 ποία
2 ποιήσει
2 ποιητέον
2 ποίων
2 πολέμιον
2 πολεμίων
2 πολῖται
2 πολιτείᾳ
2 πολιτεύοιτο
2 πολιτικὰς
2 πολιτικὸς
2 πολιτικῷ
2 πολλαὶ
2 πολλάκις
2 πολλὴν
2 πολλῆς
2 πολλῷ
2 πολυανθρωπίαν
2 πόσους
2 πραγμάτων
2 πρακτικὸν
2 πρᾶξίς
2 πράττουσι
2 πράττουσιν
2 πρεσβυτέροις
2 πρεσβύτερον
2 πρεσβυτέρων
2 πρὶν
2 πρώτην
2 πρώτοις
2 Σεσώστριος
2 σκέψασθαι
2 σκέψεως
2 σκέψιν
2 σκοπὸν
2 Σκύθαις
2 σπουδαίαν
2 σπουδαίους
2 συζευγνύναι
2 συζεύξεως
2 σύζευξιν
2 συμφέρον
2 συνδοκεῖ
2 συνήθεις
2 συνίσταται
2 σχολάζοντας
2 σχολάζουσιν
2 σχολὴ
2 σχολῇ
2 σῴζεσθαι
2 σώφρων
2 τἀναγκαῖα
2 τάξεως
2 ταῦτά
2 ταὐτὰ
2 ταὐτὸν
2 τέ
2 τέχνη
2 τηλικούτους
2 τίθεμεν
2 τιμήν
2 τινά
2 τινὲς
2 τίνος
2 τινος
2 τισι
2 τοσούτους
2 τοσούτῳ
2 τούτῳ
2 τριῶν
2 τροφὴ
2 τροφὴν
2 τροφῆς
2 τυγχάνει
2 τυγχάνειν
2 τυγχάνομεν
2 τυγχάνουσι
2 τυραννικὸν
2 τυχεῖν
2 τύχη
2 τύχην
2 τυχὸν
2 ὑγιείας
2 ὕδασιν
2 ὑδάτων
2 ὕλην
2 ὑπερβολὴν
2 φαίνονται
2 φασὶ
2 φατέον
2 φαύλως
2 φιλοσοφίας
2 φιλόσοφον
2 φίλους
2 φρόνησις
2 φροντίζειν
2 φυλακτηρίοις
2 φῦναι
2 φύσις
2 χαλεπόν
2 χρείαν
2 χρείας
2 χρημάτων
2 χρήσιμοι
2 χρῆσιν
2 χρηστέον
2 Χῶνες
2 ψυχὴ
2 ὠνίων
2 ὥς
2 ὡσαύτως
2 ὠφέλιμος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007