HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Métaphysique, livre III

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  698 formes différentes pour 698 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀγαθὸν
1 ἀγαθῶν
1 ἀγένητον
1 ἀγένητος
1 ἀγνοοῦντας
1 ἀγνοοῦσι
1 ἀδιαίρετόν
1 ἀδιαίρετος
1 ἀδυνάτων
1 ἀδυνατώτερον
1 ἀήρ
1 ἀθρεῖν
1 ἀΐδηλον
1 ἀΐδιοι
1 ἀϊδίους
1 αἰθέρα
1 αἰθέρι
1 αἰσθανόμεθα
1 αἰσθήσεις
1 αἴσθησιν
1 αἰσθηταὶ
1 αἰσθητὸν
1 αἰτία
1 αἴτια
1 αἴτιά
1 αἰτίαι
1 ἀκηκοότα
1 ἀκίνητα
1 ἀληθὲς
1 ἀληθές
1 ἄλλαις
1 ἄλλοις
1 ἄλλος
1 ἄλλῳ
1 ἄλογα
1 ἄλογον
1 ἀμβροσία
1 ἀμβροσίας
1 ἀμοιβαῖος
1 ἀμφισβητήσιμόν
1 ἀμφισβήτησιν
1 ἀμφισβητούντων
1 ἀμφότερα
1 Ἀμφοτέρως
1 ἄμφω
1 ἀναγκαῖόν
1 ἀναγκαιοτάτη
1 ἀναγκαιότατον
1 ἀναγκαίων
1 ἀνάγκης
1 ἀνάγων
1 ἀναιρεθήσονται
1 ἀνέρες
1 ἀνθρωποειδεῖς
1 ἄνθρωπόν
1 ἅνθρωπος
1 ἀνθρώπους
1 ἀνισότης
1 ἀνομοίου
1 ἀνόρουσε
1 ἄνπερ
1 ἀντειπεῖν
1 ἀντιδίκων
1 ἀντικείμενον
1 ἀνωτάτω
1 ἀξίωμα
1 ἀξιώμασιν
1 ἀξιώματ
1 ἀξιώματά
1 ἅπαντες
1 ἅπασαι
1 ἁπασῶν
1 ἄπειροι
1 ἄπειρον
1 ἄπειρός
1 ἀπείρων
1 ἀποδεικτικαὶ
1 ἀποδεικτικὰς
1 ἀποδεικτική
1 ἀποδεικτικῶν
1 ἀποδείξεσιν
1 ἀποδείξεως
1 ἀποδοῦναι
1 ἀπολογίαν
1 ἀπορεῖ
1 ἀπορηθὲν
1 Ἀπορήσειε
1 ἀπορουμένων
1 ἀποτρώγουσιν
1 ἅπτεται
1 ἅπτηται
1 ἁπτομένων
1 ἄρα
1 ἆρα
1 ἀριθμὸν
1 ἀριθμοῦ
1 ἀριθμούς
1 Ἀρίστιππος
1 ἁρμονική
1 ἄρτι
1 ἀρχήν
1 ἀρχῆς
1 ἀρχικωτάτη
1 ἀρχοειδὲς
1 ἄστροις
1 ἀτὰρ
1 ἄτοπα
1 αὐτὴν
1 Αὐτὸ
1 αὐτοαγαθόν
1 αὑτοῖς
1 αὐτός
1 αὑτοῦ
1 αὑτούς
1 αὑτῷ
1 αὔτως
1 ἀφαιρούμενον
1 ἀφορίζουσα
1 ἀφωρισμέναι
1 ἀφωρισμένον
1 βαδίζει
1 βαδίζειν
1 βάθος
1 βαναύσοις
1 βουλομένοις
1 βούλονται
1 γαῖαν
1 Γαίῃ
1 γέγονεν
1 γεγονὸς
1 γενέσεις
1 γενέσεως
1 γεννᾶν
1 γένοιτ
1 γενόμενον
1 γευσάμενα
1 γεωδαισία
1 γεωδαισίας
1 γεωμέτρας
1 γεωμέτρης
1 γεωμετρία
1 γεωμετρίας
1 γίγνεσθαί
1 γιγνόμενον
1 γιγνωσκομένοις
1 γνῶναι
1 γνωρίζοντα
1 γνωριζούσης
1 γνώριμα
1 γνωριμώτερον
1 γνῶσις
1 γραμμαί
1 γράμματα
1 γραμμάτων
1 γραμμή
1 γραμμὴν
1 γυναῖκες
1 δεδεμένοις
1 δεήσει
1 δεικνυμένων
1 δεικνύουσι
1 δείκνυται
1 δεῖται
1 δένδρεά
1 δεόμενοι
1 δεσμόν
1 δεῦρο
1 δή
1 δηλονότι
1 διαγραμμάτων
1 διαθέσεις
1 διαιρεῖται
1 διαιρετὰ
1 διαιρῆται
1 διαιρουμένων
1 διαλεκτικοὶ
1 διανοίας
1 διαρθροῦσιν
1 διάφορα
1 διαφορὰ
1 διαφοραὶ
1 διαφορὰς
1 διελθεῖν
1 διερωτῶντας
1 διῃρέθη
1 διῃρημένων
1 δίκαιον
1 διοίσει
1 δῖον
1 Διόπερ
1 διωρίσθη
1 διωρισμένων
1 Δοκεῖ
1 δολιχαίωνες
1 δόξαντες
1 δόξας
1 δόξειεν
1 δούλας
1 δυάς
1 δύναμις
1 δύνασθαι
1 δυσκολίαν
1 δύσκολον
1 δυσχερείας
1 Ἐὰν
1 ἑαυτὰς
1 ἐβλάστησε
1 ἐγκεχείρηκεν
1 ἐθέλει
1 ἐθρέφθη
1 εἴθ
1 εἰρήκαμεν
1 εἰρήκασιν
1 εἰρημένοις
1 εἰρήσθω
1 εἷς
1 εἰσι
1 εἰσὶ
1 Εἰσὶ
1 εἴτ
1 Εἴτε
1 ἑκάστη
1 ἕκαστόν
1 ἑκάστου
1 ἑκάτερον
1 ἐκείνης
1 ἐκεῖνοι
1 ἐκεῖνόν
1 ἐκείνου
1 ἔλαττον
1 ἐλάττων
1 ἐλέγχων
1 ἐλήλαται
1 ἕλικες
1 ἐναντίας
1 ἐναντίον
1 ἐναντιότητος
1 ἐνδέχεσθαι
1 ἐνδέχοιτ
1 ἐνδέχοιτο
1 ἐνδόξων
1 ἕνεκ
1 ἐνεργείᾳ
1 ἔνεστιν
1 ἐνὶ
1 ἐνταῦθα
1 ἐνυπάρχοντα
1 ἐνυπάρχουσαι
1 ἐνυπάρχουσιν
1 Ἐξ
1 ἕξει
1 ἔξω
1 ἐπαΐειν
1 Ἐπεὶ
1 ἐπειδὴ
1 ἐπείπερ
1 ἐπελθεῖν
1 ἐπιζητουμένην
1 ἐπίπεδον
1 ἐπισκεπτέον
1 ἐπισταμένων
1 ἐπίστασθαι
1 ἐπιστήμονα
1 ἐπιστηταί
1 ἐπιστητοῦ
1 ἐπιφάνεια
1 ἐποίουν
1 ἔργον
1 Ἑρμῆς
1 ἔσεσθαι
1 ἔσθ
1 ἕτερ
1 ἕτεροι
1 ἕτερος
1 ἑτέρων
1 εὐδαιμονέστατον
1 εὐθὺ
1 εὐπορία
1 εὕρεσις
1 εὕρηκεν
1 ἐφέστηκε
1 ἔφθαρται
1 ἐφθείρετο
1 ἐφρόντισαν
1 ἔχον
1 Ζήνωνος
1 ζητῆσαι
1 ζητούμενον
1 ζητουμένου
1 ζητοῦντας
1
1
1
1 ἡγεμονικωτάτη
1 ἠδὲ
1 ἡδονῆς
1 ἥλιός
1 ἡμῶν
1 ἧς
1 Ἡσίοδον
1 ἤτοι
1 θείη
1 θείημεν
1 θέμενον
1 θεοὶ
1 θεολόγοι
1 θεὸν
1 θεός
1 θερμότητες
1 θέσθαι
1 θεῶν
1 θεωροῦσα
1 θεωροῦσιν
1 θῆρές
1 θήσομεν
1 θιγγάνουσιν
1 θνητὰ
1 ἰατρικὴν
1 ἰδεῖν
1 ἴδιόν
1 ἴδιον
1 ἱκανὸν
1 ἵππον
1 ἵσταταί
1 ἵσταται
1 ἵστατο
1 ἰχθῦς
1 Καθάπερ
1 καί
1 Καίτοι
1 κἀκεῖ
1 κακῶν
1 κἄν
1 Κἂν
1 κανόνος
1 κατηγορεῖσθαι
1 κατηγορούμεναι
1 κεχωρισμέναι
1 κεχωρισμένη
1 κινήσει
1 κίνησιν
1 κινουμένοις
1 κινούμενον
1 κλίνην
1 κοινὰς
1 κοινῇ
1 κοινὸν
1 κρῖναι
1 κύβου
1 κύβῳ
1 κύκλος
1 κυριωτέρα
1 λαμβάνῃ
1 λαμβάνοντες
1 Λέγει
1 λέγεσθαι
1 λεγομένη
1 λέγουσι
1 λέγουσί
1 λέγων
1 λεκτέον
1 λίθοι
1 λίθῳ
1 λόγοι
1 λόγους
1 λόγῳ
1 λυγρῷ
1 λύειν
1 λύσις
1 μαθηματικαὶ
1 μάλιστ
1 Μάλιστα
1 μᾶλλόν
1 μεγέθη
1 μεγέθους
1 μελέεσσιν
1 μέλλῃ
1 μέμνηται
1 μέσης
1 μεταβάλλειν
1 μεταβολὴν
1 μεταβολῆς
1 μέχρι
1 μηδέν
1 μῆκος
1 μήπω
1 μικρὸν
1 μικρόν
1 μονάδες
1 μόνας
1 μόνος
1 μόνων
1 μορίων
1 μορφὴν
1 μυθικῶς
1 νείκεϊ
1 νέκταρ
1 νέκταρος
1 νοητὸν
1 νομίζειν
1
1 Οἱ
1 οἵ
1 οἷα
1 οἵας
1 οἰηθείη
1 οἰκείων
1 οἰκίαν
1 οἰκοδόμος
1 οἰόμεθα
1 οἴονται
1 οἰωνοί
1 ὅμοιαι
1 ὅμοιον
1 ὁμοίους
1 ὁμοίῳ
1 Ὁμοίως
1 ὁμολογεῖται
1 ὀνόματα
1 ὅνπερ
1 ὄντι
1 ὀπίσσω
1 ὁποιαοῦν
1 ὁποιονοῦν
1 ὅπου
1 ὀπτικὴ
1 ὀπώπαμεν
1 ὁρισμὸς
1 ὁριστῶν
1 ὅρκου
1 ὁρῶμεν
1 ὅς
1 ὅσαι
1 ὅσας
1 ὅσοι
1 ὅσων
1 Ὅταν
1 οὐδαμῶς
1 οὐδεὶς
1 οὐδεμίαν
1 οὐδενός
1 οὐθεὶς
1 οὐθένα
1 Οὐθενὸς
1 οὐρανός
1 οὐρανὸς
1 οὐρανοῦ
1 οὐρανῷ
1 οὖσαι
1 οὐσίαις
1 οὐσῶν
1 οὗτοι
1 Οὐχ
1 παγχάλεπον
1 πάλαι
1 πάλιν
1 πάνθ
1 πάντας
1 παντελῶς
1 πάντῃ
1 Πάντων
1 παραλέλειπται
1 παραπλησίως
1 παράσχοι
1 παρεωραμένον
1 Παρμενίδου
1 πᾶσα
1 πᾶσαν
1 πάσης
1 πᾶσιν
1 πειρῶνται
1 πέπονθε
1 πέπονθεν
1 πεπονθὸς
1 περ
1 πέρας
1 πέρατα
1 Περὶ
1 πεφροιμιασμένοις
1 πιθανοῦ
1 πιστεῦσαι
1 πλατέος
1 πλάτος
1 πλεῖον
1 πλείονα
1 πλείονές
1 πλείονες
1 πλείονος
1 πλείστην
1 πλείστων
1 πλήν
1 ποῖ
1 ποίας
1 ποιεῖν
1 ποιεῖσθαι
1 ποιεῖται
1 ποῖον
1 ποιούμενοι
1 ποίων
1 πόλλ
1 πολλὰς
1 πολλαχῇ
1 πολλαχῶς
1 πολλήν
1 πολλοὶ
1 πολλοῖς
1 πολλοῦ
1 πολλῶν
1 πολὺ
1 ποσαί
1 ποσὸν
1 πόσον
1 ποτέρα
1 ποτέραν
1 πότερόν
1 πρᾶγμα
1 πράγμασιν
1 πράγματα
1 πραγματεύεται
1 πραγματευτέον
1 πραγμάτων
1 πράξεώς
1 προειρημένοις
1 προελθεῖν
1 προεπηλάκιζεν
1 προηπορηκότι
1 πρός
1 πρόσθεν
1 προστιθέμενα
1 προσφορᾶς
1 προτάσεις
1 προτέρα
1 πρότεραι
1 προτέρας
1 πρότερόν
1 προτέρου
1 προὔργου
1 πρῶτ
1 Πρωταγόρας
1 πρώτας
1 πρώτοις
1 Πρῶτον
1 πυνθάνεσθαι
1 πυρὶ
1 πως
1 σελήνη
1 σημεῖα
1 σκέψιν
1 σκυτικῇ
1 σοφίαν
1 σοφίας
1 σοφιζομένων
1 σοφιστῶν
1 σοφώτεροι
1 σπουδῆς
1 στερεὰ
1 στερεὸν
1 στερεῷ
1 στιγμαί
1 στιγμὴν
1 στιγμῶν
1 στοιχεῖά
1 στοιχείων
1 στοργῇ
1 στοργὴν
1 στρογγύλον
1 συγγενεῖς
1 σύγκεινται
1 σύγκειται
1 συλλαμβανόμενα
1 Συμβαίνει
1 συμβαίνοντα
1 συμβέβηκεν
1 συμβεβηκός
1 συμβεβηκότων
1 συμβήσεται
1 συνάγουσα
1 Σύνεγγυς
1 συνέλθῃ
1 συνέστηκεν
1 σύνθετα
1 σφιν
1 σχήματα
1 σχημάτων
1 Σωκράτης
1 σωματικόν
1 τἀληθὲς
1 τἆλλά
1 ταῦτά
1 ταὐτὰ
1 ταύταις
1 Ταύτας
1 ταὐτὸ
1 ταὐτόν
1 ταὐτὸν
1 ταὐτοῦ
1 τεθεωρηκέναι
1 τεκτονικῇ
1 τέλει
1 τελειομένοιο
1 τελευταῖα
1 τέλους
1 τετραγωνίζειν
1 τετύχηκεν
1 τέχναι
1 τέχναις
1 τέχνη
1 Τὴν
1 τίθεμεν
1 τιθέμενοι
1 τιθέναι
1 τιθῇ
1 τίθησι
1 τιμάς
1 τίν
1 τινὰς
1 τινας
1 τινὲς
1 τίνες
1 τινι
1 τινος
1 τινὸς
1 Τὸ
1 τοιαῦται
1 τοιαῦταί
1 τοιόνδε
1 τοιούτου
1 τόνδε
1 Τοσαῦται
1 τοσοῦτόν
1 τότ
1 τοῦθ
1 τοῦτό
1 Τούτων
1 τρόπους
1 τροφῆς
1 τυχεῖν
1 ὑγίειαν
1 ὑγιείν
1 ὑγιεινόν
1 ὕδατι
1 ὑδατοθρέμμονες
1 ὕλην
1 ὑπάρχει
1 ὑπάρχουσι
1 ὑπάρχουσιν
1 ὑπειλήφασί
1 ὑπὲρ
1 ὑποκειμένης
1 ὑποκειμένου
1 ὑποκειμένῳ
1 ὑπολαβεῖν
1 ὑπολάβοι
1 ὑπολαμβάνει
1 ὑπολαμβάνειν
1 ὑπομένει
1 ὕστεροι
1 ὕστερόν
1 ὑστέρου
1 Φαίνονται
1 φαμὲν
1 φαμέν
1 φανερὸν
1 φασίν
1 φασὶν
1 φάσκειν
1 φάσκουσιν
1 φησὶ
1 φησί
1 φησίν
1 φθείρει
1 φθειρομένων
1 φθείρονται
1 φθορὰν
1 φιλοσόφου
1 φιλότης
1 φορτικῶς
1 φρόνιμον
1 φύσεις
1 φωναὶ
1 φωνή
1 χαλεπὸν
1 χαλεπωτάτη
1 χρῆσθαι
1 χρόνοιο
1 χρόνῳ
1 χωριζομένην
1 χωρίς
1 χωριστὸν
1 ψεῦδος
1 ψυχρότητες
1 ὠλιγώρησαν
1 ᾤοντο
1 ὡρισμένα
1 ὥρισται
1 Ὠς
1 Ὣς
1 Ὥσπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/12/2009