HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Strabon, Geographica, livre XIV-3

εἴκοσιTexte grec :

[14c,3] Εἰσὶ δὲ τρεῖς καὶ εἴκοσι πόλεις αἱ τῆς ψήφου μετέχουσαι· συνέρχονται δὲ ἐξ ἑκάστης πόλεως εἰς κοινὸν συνέδριον, ἣν ἂν δοκιμάσωσι πόλιν ἑλόμενοι· τῶν δὲ πόλεων αἱ μέγισται μὲν τριῶν ψήφων ἐστὶν ἑκάστη κυρία, αἱ δὲ μέσαι δυεῖν, αἱ δ´ ἄλλαι μιᾶς· ἀνὰ λόγον δὲ καὶ τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρουσι καὶ τὰς ἄλλας λειτουργίας. ἓξ δὲ τὰς μεγίστας ἔφη ὁ Ἀρτεμίδωρος, Ξάνθον Πάταρα Πίναρα Ὄλυμπον Μύρα Τλῶν κατὰ τὴν {ὑπέρ}θεσιν τὴν εἰς Κιβύραν κειμένην. ἐν δὲ τῷ συνεδρίῳ πρῶτον μὲν Λυκιάρχης αἱρεῖται, εἶτ´ ἄλλαι ἀρχαὶ αἱ τοῦ συστήματος· δικαστήριά τε ἀποδείκνυται κοινῇ· καὶ περὶ πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης καὶ συμμαχίας ἐβουλεύοντο πρότερον, νῦν δ´ οὐκ εἰκός, ἀλλ´ ἐπὶ τοῖς Ῥωμαίοις ταῦτ´ ἀνάγκη κεῖσθαι, πλὴν εἰ ἐκείνων ἐπιτρεψάντων, ἢ ὑπὲρ αὐτῶν εἴη χρήσιμον· ὁμοίως δὲ καὶ δικασταὶ καὶ ἄρχοντες ἀνὰ λόγον ταῖς ψήφοις ἐξ ἑκάστης προχειρίζονται πόλεως. οὕτω δ´ εὐνομουμένοις αὐτοῖς συνέβη παρὰ Ῥωμαίοις ἐλευθέροις διατελέσαι τὰ πάτρια νέμουσι, τοὺς δὲ λῃστὰς ἐπιδεῖν ἄρδην ἠφανισμένους, πρότερον μὲν ὑπὸ Σερουιλίου τοῦ Ἰσαυρικοῦ, καθ´ ὃν χρόνον καὶ τὰ Ἴσαυρα ἐκεῖνος καθεῖλεν, ὕστερον δὲ Πομπηίου τοῦ Μάγνου, πλείω τῶν χιλίων καὶ τριακοσίων σκαφῶν ἐμπρήσαντος τὰς δὲ κατοικίας ἐκκόψαντος, τῶν δὲ περιγενομένων ἀνθρώπων ἐν ταῖς μάχαις τοὺς μὲν καταγαγόντος εἰς Σόλους, ἣν ἐκεῖνος Πομπηιόπολιν ὠνόμασε, τοὺς δ´ εἰς Δύμην λειπανδρήσασαν, ἣν νυνὶ Ῥωμαίων ἀποικία νέμεται. οἱ ποιηταὶ δὲ μάλιστα οἱ τραγικοὶ συγχέοντες τὰ ἔθνη, καθάπερ τοὺς Τρῶας καὶ τοὺς Μυσοὺς καὶ τοὺς Λυδοὺς Φρύγας προσαγορεύουσιν, οὕτω καὶ τοὺς Λυκίους Κᾶρας.

Traduction française :

[14c,3] Vingt-trois villes dans cette ligue ont droit de suffrage : chacune d'elles envoie des représentants au synédrion ou assemblée générale, laquelle se tient dans la ville qu'on a jugé à propos de choisir. De ces villes les plus considérables ont chacune trois suffrages ; celles de moyenne importance en ont deux et les autres un seul. La contribution que chacune d'elles acquitte, et en général la participation de chacune aux charges communes, est fixée d'après la même proportion. Artémidore énumère, comme étant les six villes les plus considérables, Xanthus, Patara, Pinara, Olympus, Myra et Tlus. Cette dernière se trouve dans le voisinage du col qui mène à Cibyra. Dans le synédrion, on commence par élire le lyciarque ; après quoi, l'on nomme à toutes les autres magistratures fédérales. On y constitue aussi les tribunaux chargés de rendre la justice à tous. Anciennement même on y délibérait sur la guerre, sur la paix, sur les alliances ; mais aujourd'hui naturellement il ne saurait en être ainsi, et le synédrion, à moins d'une autorisation expresse du sénat romain, à moins encore qu'une dérogation à la règle n'ait été jugée utile à la politique romaine, est tenu de laisser toutes ces questions se décider à Rome. Les juges et les différents magistrats ou officiers fédéraux se recrutent également dans chaque ville en nombre proportionnel à la quantité de voix ou de suffrages qu'elle possède. Les Lyciens recueillirent le bénéfice de ces sages institutions : ils obtinrent des Romains la faveur de conserver leur liberté et de disposer librement des biens qu'ils tenaient de leurs pères, tandis que les pirates étaient exterminés sous leurs yeux par Servilius l'Isaurique, d'abord, qui, dans une première expédition, détruisit et rasa la ville d'Isaura ; puis par le grand Pompée, qui, à son tour, brûla plus de treize cents embarcations aux pirates, ruina leurs demeures et établissements, et transporta ceux d'entre eux qui avaient survécu à ces sanglants combats en partie dans la ville de Soli (appelée par lui à cette occasion Pompeiopolis), en partie dans la cité de Dymé, qui, presque dépeuplée alors, se trouve élevée aujourd'hui au rang de colonie romaine. Les poètes, les tragiques surtout, qui confondent volontiers les peuples et que nous avons vus donner le nom de Phrygiens à la fois aux Troyens, aux Mysiens, aux Lydiens, étendent de même le nom de Cariens aux Lyciens.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/03/2009