HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

δυσχερῆTexte grec :

[4] Ταῦτά μου διαλεγομένου πρὸς τὸν Θεόκριτον διέκρουσεν ὁ Γαλαξίδωρος, ἐγγὺς γὰρ Ἀρχίαν ἔδειξε καὶ Λυσανορίδαν τὸν Σπαρτιάτην ἀπὸ τῆς Καδμείας ὥσπερ εἰς ταὐτὸν ἡμῖν σπεύδοντας. ἡμεῖς μὲν οὖν ἐπέσχομεν, ὁ δ´ Ἀρχίας καλέσας τὸν Θεόκριτον καὶ τῷ Λυσανορίδᾳ προσαγαγὼν ἰδίᾳ διε λάλει πολὺν χρόνον ἐκνεύσας τῆς ὁδοῦ μικρὸν ὑπὸ τὸ Ἄμφιον, ὥσθ´ ἡμᾶς ἀγωνιᾶν, μή τις ὑπόνοια προσπέπτωκεν ἢ μήνυσις αὐτοῖς, περὶ ἧς ἀνακρίνουσι τὸν Θεόκριτον. ἐν τούτῳ δὲ Φυλλίδας, ὃν οἶσθ´, ὦ Ἀρχίδαμε, τότε τοῖς περὶ τὸν Ἀρχίαν πολεμαρχοῦσι γραμματεύων - - - ἥξειν καὶ τῆς πράξεως μετέχων, λαβόμενός μου τῆς χειρὸς ὥσπερ εἰώθει φανερῶς ἔσκωπτεν εἰς τὰ γυμνάσια καὶ τὴν πάλην, εἶτα πόρρω τῶν ἄλλων ἀπαγαγὼν ἐπυνθάνετο περὶ τῶν φυγάδων, εἰ τὴν ἡμέραν φυλάττουσιν. ἐμοῦ δὲ φήσαντος ‘οὐκοῦν’ εἶπεν ‘ὀρθῶς ἐγὼ τὴν ὑποδοχὴν παρεσκεύακα σήμερον ὡς δεξόμενος Ἀρχίαν καὶ παρέξων ἐν οἴνῳ καὶ μέθῃ τοῖς ἀνδράσιν εὐχείρωτον.’ ‘ἄριστα μὲν οὖν,’ εἶπον ‘ὦ Φυλλίδα, καὶ πειράθητι πάντας ἢ τούς γε πλείους εἰς ταὐτὸ τῶν ἐχθρῶν συναγαγεῖν.’ ‘ἀλλ´ οὐ ῥᾴδιον,’ ἔφη ‘μᾶλλον δ´ ἀδύνατον· ὁ γὰρ Ἀρχίας ἐλπίζων τινὰ τῶν ἐν ἀξιώματι γυναικῶν ἀφίξεσθαι τηνικαῦτα πρὸς αὐτὸν οὐ βούλεται παρεῖναι τὸν Λεοντίδην. ὥσθ´ ἡμῖν δίχα διαιρετέον αὐτοὺς ἐπὶ τὰς οἰκίας· Ἀρχίου γὰρ ἅμα καὶ Λεοντίδου προκαταληφθέντων οἶμαι τοὺς ἄλλους ἐκποδὼν ἔσεσθαι φεύγοντας ἢ μενεῖν μεθ´ ἡσυχίας ἀγαπῶντας ἄν τις διδῷ τὴν ἀσφάλειαν.’ ‘οὕτως’ ἔφην ‘ποιήσομεν. ἀλλὰ τί πρᾶγμα τούτοις πρὸς Θεόκριτόν ἐστιν, ὑπὲρ οὗ διαλέγονται;’ καὶ ὁ Φυλλίδας ‘οὐ σαφῶς’ εἶπεν ‘ἔχω λέγειν οὐδ´ ὡς ἐπιστάμενος, ἤκουον δὲ σημεῖα καὶ μαντεύματα δυσχερῆ καὶ χαλεπὰ προτεθεσπίσθαι τῇ Σπάρτῃ.’ ... Φειδόλαος ὁ Ἁλιάρ τιος ἀπαντήσας ‘μικρόν’ εἶπεν ‘ὑμᾶς ἐνταῦθα περιμεῖναι παρα– καλεῖ Σιμμίας· ἐντυγχάνει γὰρ ἰδίᾳ Λεοντίδῃ περὶ Ἀμφιθέου παραιτούμενος (μεῖναι) αὐτὸν διαπράξασθαι φυγὴν ἀντὶ θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ.’

Traduction française :

[4] Je m'entretenais ainsi avec Théocritos, quand Galaxidôros m'interrompit : il nous montra tout près Archias et le Spartiate Lysanoridas qui descendaient en hâte de la Cadmée comme pour nous rejoindre. Nous fîmes donc silence. Archias appela Théocritos, le présenta à Lysanoridas et se mit à converser longtemps à part avec lui, en s'écartant un peu de la rue vers les pentes de l'Amphéion ; en sorte que nous nous demandions avec angoisse si un soupçon leur était venu, ou quelque dénonciation sur laquelle ils interrogeaient Théocritos. Phyllidas intervint alors : tu le connais, Archidamos; c'était le secrétaire d'Archias et des autres polémarques et l'un de nos complices ; il me prit par la main selon son habitude et se mit à plaisanter ostensiblement sur les exercices et la lutte; ensuite, m'entraînant loin des autres, il me demanda si les bannis n'allaient pas laisser passer le jour. Je le rassurai. «Eh bien ! reprit-il, j'ai préparé aujourd'hui un banquet dans les règles pour recevoir Archias et le mettre, quand il sera bien ivre, à la merci de nos hommes.» «Très bien, Phyllidas, répondis-je ; tâche de réunir en un même lieu tous nos adversaires, ou du moins leur plus grand nombre.» «C'est difficile, reprit-il, ou plutôt impossible ; Archias attend à cette heure-là une femme distinguée et ne veut pas de la présence de Léontidas. Force nous est donc de répartir nos hommes entre les deux maisons : une fois Archias et Léontidas pris tous les deux au piège, je suppose que les autres s'esquiveront à toutes jambes ou se tiendront cois, trop heureux qu'on leur offre la vie sauve. «Et nous la leur offrirons, répondis-je. Mais quelle affaire peuvent-ils avoir avec Théocritos pour en discuter de la sorte ?» Sur quoi Phyllidas : «Sans pouvoir le dire exactement ni prétendre en être bien sûr, j'ai tout de même entendu dire que des prodiges et des oracles ont annoncé à Sparte d'effrayantes calamités.» Là-dessus, Théocritos revint vers nous. Survint Phidolaos d'Haliarte, qui nous dit : «Simmias vous prie d'attendre ici un instant ; il cause seul à seul avec Léontidas au sujet d'Amphithéos; il le sollicite d'obtenir qu'on change sa peine de mort en bannissement».

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005